ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית אריאל נגד בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשים: 1. החברה הכלכלית לאריאל בע"מ
2. עיריית אריאל

נגד

המשיבה: ד.מ.א.ה. פיתוח ותשתית בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו בה"פ 520/00 שניתן
ביום 7.11.01 על ידי כבוד השופטת צ' ברון

בשם המבקשים: עו"ד יוסף לוי; עו"ד גילעד רוגל

בשם המשיבה: עו"ד יוסף פינטו

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקשת מס' 1 היא חברה שהוקמה על ידי המבקשת מס' 2. המבקשת מס' 2 היא עיריה ובתקופה הנדונה היתה מועצה מקומית. המשיבה היא חברה העוסקת בעבודות פיתוח ברחבי הארץ. אחרי שהמשיבה זכתה במכרז שפרסמו המבקשות, התקשרו בעלות הדין בחוזה, לפיו התחייבה המשיבה ל"ביצועו של גינון "פארק הואדי" חלק א' - עבודות פיתוח באריאל" (להלן - "החוזה"). בין בעלות הדין התגלעו חילוקי דעות שהועברו להכרעת בורר, דן יחיד. בהסכם הבוררות הוגדר נושא המחלוקת כ"עבודות פיתוח פארק הואדי אריאל חוזה 1/97 מיום 20.5.97 וכן עבודות נוספות" (להלן - "הסכם הבוררות"). ביום 28.2.00 נתן הבורר החלטת ביניים לפיה ישלמו המבקשות למשיבה "בשלב זה, תשלום של 300,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק ---". המבקשות עתרו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו בבקשה לבטל את החלטת הביניים שנתן הבורר. בית המשפט המחוזי (השופטת צ' ברון), בפסק דינו מיום 1.11.01, דחה את הבקשה ואישר את החלטת הביניים. המבקשות בקשו להרשות להם לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. המשיבה השיבה על הבקשה.

2. בקשתן של המבקשות סומכת על שלוש טענות עיקריות: האחת - מבקשת מס' 2 לא היתה צד לחוזה ולהסכם הבוררות [הכוונה, כנראה, לעילת הביטול שבסעיף 24(1) לחוק הבוררות תשכ"ח - 1968 (להלן - "חוק הבוררות") - י' ט']; השניה - הבורר חרג מסמכותו (סעיף 24(3) לחוק הבוררות); השלישית - יש להעביר את הבורר מתפקידו (סעיף 11 לחוק הבוררות). הטענה הראשונה מושתתת בעיקרה על כך שבכותרת הסכם הבוררות נקוב שמה של המבקשת מס' 1 לבדה ואילו הצירוף "מועצת אריאל" שנכתב שם, אינו ציון שמה של המבקשת מס' 2 אלא ציון שם המקום גרידא. עוד נטען לענין זה כי כתב התביעה שהגישה המשיבה לבורר הופנה כלפי המבקשת מס' 1 בלבד. חיזוק נוסף לטענה זאת מוצאות המבקשות במכתבו של בא כוח המשיבה מיום 21.7.98, שנשלח אחרי שנחתם הסכם הבוררות, ובו נתבקש הבורר "לצוות על עיריית אריאל לחתום גם היא על הסכם הבוררות" (להלן - "המכתב"). הטענה השניה מושתתת, בעיקר, על כך שהבורר נתן את החלטת הביניים "מבלי שהתאפשר" למבקשות להעיד עדים מטעמן, על אף פניותיהן החוזרות ונשנות. לטענת המבקשות "הזכות להעיד עדים מטעם צד לבוררות, היא זכות יסודית ומהותית העומדת בעיניה [כך במקור - י' ט'], גם כאשר הצדדים לבוררות פטרו את הבורר מסדרי הדין ---". הטענה השלישית מושתתת אף היא על כך שהבורר התעלם מבקשתן של המבקשות להעיד עדים מטעמן, דבר המעיד על כך ש"הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים". עוד הצביעו לענין זה על פרק הזמן הממושך שחלף בין ישיבת הבוררות האחרונה לבין מועד נתינתה של החלטת הביניים שהוא בגדר "עינוי דין". טעם נוסף לטענה זאת הוא כי הבורר חסר השכלה משפטית ולאור הסוגיות המשפטיות העולות בבוררות "נבצר מהבורר למלא את תפקידו".

בתשובתה לטענתן הראשונה של המבקשות טוענת המשיבה כי מבקשת מס' 2 היא צד לחוזה ואף להליכי הבוררות והדבר עולה ממסמכי המכרז והחוזה, מהסכם הבוררות וכן מן המכתב. בתשובה לטענתן השניה מסבירה המשיבה כי החלטת הביניים שנתן הבורר סיימה רק את "השלב הראשון" של הבוררות, שבו נדונו ענינים מקצועיים בלבד, וכי "בהתאם להסכמת הצדדים" שלב זה לא הצריך העדת עדים. אשר לטענה השלישית, טוענת המשיבה כי הבורר פעל בגדר סמכותו ובהתאם להסכם הבוררות.

3. דין טענותיהן של המבקשות להידחות.

אשר לטענתן הראשונה לפיה לא היתה המבקשת מס' 2 צד לחוזה ולהסכם הבוררות קבע בית המשפט המחוזי - בין היתר, על פי מסמכי המכרז והסכם הבוררות - כי "הצדדים הן לחוזה והן להסכם הבוררות הם העותרות מצד אחד והמשיבה מן הצד השני". במסקנה זאת אין מקום להתערב, ואף המכתב אין בו כדי לערער אותה; עצם הדרישה לצרף את חתימתה של "מועצת אריאל" אינה מעידה בהכרח על כך שלא היתה צד להליכי הבוררות, אלא ככל הנראה על הכוונה לתקן "השמטה טכנית" (עיינו רע"א 554/01 כתר הוצאה לאור בע"מ נ' חורחה ספרן (טרם פורסם) והאסמכתאות שם).

גם הטענה כי הבורר חרג מסמכותו אין לה על מה שתסמוך. בית המשפט המחוזי ציין כי בסעיף 3 להסכם הבוררות הוסכם כי הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, ולפיכך "אין למבקשות להלין, אלא על עצמן, באשר הן נתנו הסכמתן למוסכמות אלה בהסכם הבוררות". בכך אין מקום להתערב. אכן, יש לתת לבעל דין בבוררות "הזדמנות נאותה --- להביא ראיותיו" (סעיף 24(4) לחוק הבוררות, תשכ"ח - 1968) אולם משפטרו בעלות הדין את הבורר בפירוש מעוּלם של דיני הראיות וסדרי הדין רשאי היה שלא לשמוע עדים. יתר על כן, "ישנן בוררויות, אשר בשל טיב הסכסוך הנדון בהן הצדדים אינם מביאים כל ראיות שהן להוכחת טענתם. הבורר - אשר התמנה קרוב לוודאי בשל בקיאותו המקצועית בנושא הסכסוך - בודק אישית את נשוא הסכסוך ופוסק בו על סמך טענות הצדדים בלבד" (ס' אוטולנגי בוררות דין ונוהל (מהדורה שלישית, תשנ"א) בעמ' 298). ראוי להוסיף כי, כדברי בית המשפט המחוזי, "לא ברור מדוע המתין ב"כ המבקשות ולא עשה דבר בתקופה בה התקיימו ישיבות הבוררות על מנת להציג את עדיו ואת ראיותיו --- היה לעותרות די זמן על מנת שתוכלנה להציג ראיותיהן ומשבחר בא כוחן של העותרות להמתין לשלב מאוחר על מנת לבקש הבאת עדים מטעמן, טענתו אינה נשמעת". וכבר נאמר כי "אין זה מחובתו של הבורר לדרוש הבאת ראיות. זה עניינם של בעלי הדין, ומשנמנעו מכך, אין להם להלין על הבורר" (דברי השופט צ' ברנזון בע"א 584/72 מרדכי ציפלוביץ נ' נתן קפלן, פ"ד כז(2) 705, 708; השוו דברי ברע"א 5896/95 רחל סיליס נ' בן ציון אלקנה פ"ד נ(1) 477). כך או כך, הליכי הבוררות טרם נסתיימו ואין מחלוקת בין בעלות הדין כי המבקשות יהיו רשאיות לבקש להעיד עדים מטעמן בהמשך ההליכים.

הטענה כי יש להעביר את הבורר מתפקידו גם היא אין בה ממש. לענין זה קבע בית המשפט המחוזי כי "לפי התרשמותי העולה מפרוטוקולים של ישיבות הבוררות, הבורר נהג בנאמנות, ביושר ובהגינות כלפי שני הצדדים במהלך הבוררות". לא נמצא, אפוא, יסוד לטענת המבקשות כי "נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים". הוא הדין בטענה בדבר "עינוי דין", שלגביה בדין קבע בית המשפט המחוזי כי תקופה של 19 חודשים שחלפה בין ישיבת הבוררות הראשונה ועד שניתנה החלטת הביניים אינה בגדר "עינוי דין". על טענת המבקשות כי הבורר חסר השכלה משפטית ייאמר כי היה עליהן לתת את דעתן על כך בטרם מונה הבורר, או עם פתיחת הבוררות. לענין זה יודגש כי בישיבת הבוררות השניה מיום 8.11.98 הסב בא כוח המבקשות את תשומת ליבו של הבורר ל"בעיות משפטיות מהותיות הנוגעות ללב הבוררות"; אף על פי כן המשיכו המבקשות בהליך הבוררות בלי שהעלו השגות כלשהן בענין זה. בכך ויתרו על הטענה.

4. הבקשה להרשות ערעור נדחית.

המבקשות ישלמו למשיבה שכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט"ז באייר התשס"ב (28.4.02)

_________________
העתק מתאים למקור 01094920.M03 - /מפ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.
רשם

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444 בית המשפט פתוח להערות והצעות: [email protected]
לבתי המשפט אתר באינטרנט: www.court.gov.il


מעורבים
תובע: עיריית אריאל
נתבע: בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט
שופט :
עורכי דין: