ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאדי בסול נגד קואופ ישראל :


בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

שאדי בסול
ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד מואסי

נגד

המשיבה:
קואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ
ע"י ב"כ משרד עוה"ד הרצג, פוקס, נאמן

פסק דין

א. בפניי בקשה להסתלקות מוסכמת מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית, וזאת לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש תובענה כנגד המשיבה, בטענה שזו מכרה לו ולשאר ציבור הצרכנים, לבן תוצרת "טרה" בגביע 150 מ"ל בסכום העולה על המחיר המקסימלי לפי הוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996 (להלן: "החוק"), וכן צווי הפיקוח והוראות המפקח אשר הוצאו מכוחו של החוק.

ג. בקשת ההסתלקות מוגשת עוד בטרם הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור, ולכן מבהירה המשיבה שהיא מכחישה מכל וכל את טענות המבקש וכן טוענת כי מדובר בפירוש שגוי של הוראות החוק ושל צווי הפיקוח שהוצאו מכוחו.

ד. לטענת המשיבה אין בהוראות החוק ו/או בצווי הפיקוח כדי לקבוע מחיר מקסימלי מחייב ביחס למוצר שרכש המבקש.

צווי הפיקוח בהם מדובר קובעים מחיר מקסימלי למוצר לבן בתכולה של 200 מ"ל.

טענת המבקש בבקשת האישור היא כי תכולה בגביע 150 מ"ל הינה בבחינת "מוצר דומה" ולכן יש להחיל לגבי המוצר הדומה את הוראות הצווים הרלוונטיים באופן תואם.

ה. ואולם, המשיבה מפנה לכך שבמסגרת הודעה בדבר הנחיות המפקח על המחירים, לגבי אכיפת הוראות החוק בענין "מצרך דומה", בנושא מוצרי החלב, שפורסמה ביום 5.8.2014, נאמר מפורשות במסגרת טבלת המוצרים הדומים כי ביחס ללבן 1.5% של "טרה", טרם הסתיימה הבדיקה.

לכן סבורה המשיבה, כי נוצר ספק של ממש בכל הנוגע לטענות המבקש המתבססות על הוראות המפקח שעה שמשרד החקלאות עצמו טרם גיבש דעתו בענין התחולה.

ו. מכל מקום, המשיבה ערכה בדיקה של הסכומים והפערים בין המחיר בו נמכר המוצר נשוא הבקשה לבין המחיר המקסימלי הנטען בבקשה והתברר, שמדובר בסכומים שאינם משמעותיים המגיעים כדי כ-אחוז אחד – שני אחוזים מן הנטען בבקשת האישור, ולמעשה אין המדובר בהליך המתאים להתנהל בפני בית המשפט.

ז. כדי לחסוך את ניהול ההליך, ונוכח הסכומים הנמוכים יחסית בהם מדובר, עדכנה המשיבה את מחיר המוצר כך שזה יתאים להוראות החוק וצווי הפיקוח בהתאם לנטען בבקשת האישור.

בנוסף, ומבלי שהמשיבה תודה בטענותיו של המבקש, הוסכם בין הצדדים כי המשיבה תתרום בתוך 30 יום ממועד אישור בקשת ההסתלקות סכום של 16,000 ₪ לעמותת "שלווה" (שחרור למשפחה ולילד המוגבל).

ח. המשיבה סבורה, שאין אינטרס ציבורי בהמשך בירור התובענה . בשים לב לטענותיה של המשיבה מחד גיסא, ובשים לב לסכומים בהם עוסקת בקשת האישור, ונוכח עדכון המחיר על ידי המשיבה וביצוע התרומה לציבור, מאידך גיסא, מסכים המבקש להסתלק מן ההליך.

ט. הצדדים הסכימו, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪ ולב"כ המבקש שכר טרחת עו"ד בסכום של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, וזאת כנגד הנפקת חשבונית מס כדין לטובת המשיבה , כל זאת בתוך 30 יום ממועד פסק הדין המאשר את ההסתלקות וכנגד מסירה חשבונית מס וקבלה כדין.

י. הצדדים מבקשים, כי בית המשפט יאשר את כל המוסכם ביניהם, ללא צורך בפרסום הודעה כלשהי באשר לבקשת ההסתלקות מן התביעה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית.

יא. צויין בבקשת ההסתלקות, שהמבקש ובא כוחו לא קיבלו ולא יקבלו כל טובת הנאה בקשר לתובענה או להסתלקות ממנה, זולת האמור לעיל, ואף צורפו לענין זה תצהיריהם של המבקש ובא כוחו.

יב. המבקש ובא כוחו מתחייבים שלא להגיש, לא לסייע בהגשה, ולא להיות מעורבים במישרין או בעקיפין בהגשת תביעה אישית או בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה בעניינים נשוא התובענה.

יג. לאחר שעיינתי בבקשת הסתלקות זו על נימוקיה, אני מאשר את ההסתלקות בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות.

יד. אני נותן תוקף של פסק דין לכל ההתחייבויות של כל אחד משני הצדדים, כמפורט בבקשת ההסתלקות. ההתחייבויות שנטל על עצמו כל אחד מן הצדדים, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

טו. אני מאשר את סבירות שיעורי הגמול ושכר הטרחה שהצדדים הסכימו לגביהם כמצויין בבקשת ההסתלקות.

טז. אני פוטר את הצדדים מן החובה לפרסם הודעות בדבר הגשת בקשת הסתלקות זו, וזאת בהתחשב בכך שאין בהסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, כדי להוות מעשה בית דין (זולת כמובן לגבי המבקש עצמו) , ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נגד כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.10).

יז. אני מחייב את המשיבה לבצע את התרומה בסכום של 16,000 ₪ לעמותת "שלווה" כאמור בסעיף 7 של בקשת ההסתלקות וזאת בתוך 30 יום מהיום. הפגרה כלולה במנין הימים.

יח. לא יאוחר מתאריך 1.9.15 תגיש המשיבה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקש), בדבר אישור ביצוע עדכון מחיר המוצר, וכן בדבר ביצוע התרומה, הכל כאמור בסעיף 7 של בקשת ההסתלקות.

יט. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש בסכום של 40,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

התשלום יבוצע במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין (הפגרה כלולה במנין הימים), שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
התשלום יתבצע כנגד מסירת חשבונית מס וקבלה כדין.

כ. ישיבת קדם המשפט הקבועה בתיק זה ליום 7.10.15 – מבוטלת, ועל המזכירות לעדכן את לוח הדיונים.

התיק יובא לעיוני בתאריך 1.9.2015 לצורך עיון בתצהיר שיוגש מטעם המשיבה.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקש – עו"ד מ. מואסי, כפר פרדיס.
  2. ב"כ המשיבה – משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, תל אביב.
  3. מנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י"ב אב תשע"ה, 28 יולי 2015, בהעדר הצדדים.

Lost connection to MySQL server during query