ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון לוי נגד שומרי אמונים בע'מ :

בפני כבוד ה שופטת מירית פורר

מבקש

ציון לוי

נגד

משיבה

שומרי אמונים בע'מ

החלטה

לפני בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בתובענה לביטול פסק הדין בתאח (שלום-י-ם 45/10 עקב מסמכים חדשים שלטענת המבקש בכוחם לשנות את פסק הדין שניתן ביום 23.6.13.

התובענה בה ניתן פסק הדין היתה תביעה לסילוק יד של המבקש מדירה שבבעלות המשיבה, המצויה בקומת קרקע בצד מזרח בבניין המצוי ברח' שומרי אמונים 7 בירושלים.

בבקשה נטען, כי "להפתעת המבקש, הגיע לידו צוואת האדמו"ר, בה הוא מציין שהוא נתן דירה למבקש... במצב דברים זה, כאשר בפני בית המשפט מונח מסמך – צוואה בכתב ידו של האדמו"ר, אשר ניתן להסתמך עליו, יש סיכוי גדול שבית המשפט יורה על ביטול פסק הדין".

בתגובת המשיבה נטען, כי תוכן הצוואה היתה בידיעת המבקש עוד בשנת 2012, בעיצומו של הליך ההוכחות והוא ויתר על בקשתו לעיין בה ושהיא ממילא לא רלוונטית. נטען, כי פסק הדין החלוט מופר על ידי המבקש וכי ערב פינויו באמצעות לשכת ההוצאה לפועל הוא נקט במהלך סרק וחסר תום לב זה.

בתאח ( שלום י-ם) 45/10, הורה בית המשפט כי המבקש יפונה מהדירה, לאחר שהכריע בתובענה:
" 9. שמעתי את עדותה של ברכה ראטה מטעם התובעת לפיה היא מורשית חתימה ומנהלת אצל התובעת (נספח א' לכתב התביעה). מעדותה למדתי כי היא מורשית לטפל בעניין הנכסים שבבעלות התובעת ומשמשת גם כמנכ"ל התובעת (עמ' 11-12).
מעיון בנסח רישום המקרקעין בהם מצוי המושכר עולה כי הם בבעלותה של התובעת (נספח ג' לכתב התביעה). הנתבע מצדו, לא הוכיח כי נרשמה בעלותו של מרדכי ראטה במושכר ואף לא הציג רישום של הערת אזהרה לטובת מרדכי ראטה. לא עלה גם בידיו, להוכיח קיומו של הסכם מתנה בין התובעת ומרדכי ראטה אף שהמתנה, טעונה מסמך בכתב בהיותה במקרקעין וכן, הוא לא הציג התחייבות של האדמו"ר למתן המושכר במתנה לנכדו, מרדכי על מנת שיהא בידי האחרון להשכירו לחברת מ. לוי קאר בע"מ.

10. הנתבע טען אמנם כי המושכר, הושכר לחברת י. לוי קאר בע"מ (עמ' 10 לנספחים לכתב ההגנה ) אך בד בבד טען כי מרדכי ראטה השכיר לו את המושכר (סעיף 26 לכתב ההגנה) כדבריו: "בכסף מלא, בתום לב ובתמורה" . מתצהירו ומעדותו של הנתבע עולה כי הוא ומשפחתו מתגוררים במושכר וכי השימוש, הוא לאו דווקא לניהול עסקה של חברת לוי קאר בע"מ , שהנתבע ביקש להוכיח את זכותו במושכר מכוח ההסכם שנחתם עמה (סעיף 17 לכתב ההגנה ) ומבלי שהיה בידו להציג הסכם שכירות אחר בינו ובין מרדכי ראטה.

11. בהסכם השכירות עם חב' לוי קאר בע"מ נקבע כי תקופת השכירות היא למשך 12 חודשים קרי: עד יום כ"ט טבת תשע"א . לא היה בידי הנתבע, להציג הארכה של הסכם השכירות בהיעדר תצהיר והתייצבות להעיד של מי מטעם חברת לוי קאר בע"מ שהיה בידו להביאו בנקל בהתחשב בשליטת אשתו של הנתבע בחברה.
בנוסף, לא טרח הנתבע להגיש תצהיר או להזמין לעדות את מרדכי ראטה על מנת להוכיח את מקור זכותו להתגורר במושכר משלא הוארכה תקופת השכירות של חב' לוי קאר בע"מ ואף לא הוכח כי ניתנה לנתבע הרשאה , כמצוות סעיף 7 לחוזה השכירות של חב' לוי קאר בע"מ עם מרדכי ראטה, להעברת השכירות לנתבע. יתירה מכך, לא הוכח בראיות הנתבע כי ניתנה לו רשות ע"י מרדכי ראטה להתגורר במושכר בהיעדר הסכם שכירות בינו ובין התובעת לפי דבריו ( עמ' 23 שורה 23). אי הזמנתו של מרדכי ראטה להעיד, בהיותה עדות רלוונטית להוכחת הגנתו של הנתבע, פועלת לרעת הנתבע שכן, חזקה עליו שהיה מזמינו להעיד, אילו עדותו היה בה כדי לתמוך בגרסתו.

12. עדותו של הנתבע, הייתה רצופה בסתירות ולא עשתה עלי רושם מהימן בנוגע ליחסים החוזיים שנקשרו לכאורה בינו ובין מרדכי ראטה בנוגע למושכר.
הנתבע, העי ד כי התגורר בדירה אחרת בבניין (סעיף 18 לכתב ההגנה, עדותו בעמ' 23 שורה 23) אך בעדותו, הודה, כי הוא מתגורר במושכר (עמ' 23 שורה 27, עמ' 24 שורה 6-10 ו- 20-22) . אם לא כך היו פני הדברים במועד הגשת התביעה, אין ליישב את הגנתו לפיה דין התביעה להידחות כי אם, צפוי שהיה מודיע כי אין נפקא מינא מצדו, שיינתן פסק דין לפיו הוא אינו רשאי לגור במושכר.
סתירות עלו גם בגרסתו בכתב ההגנה לפיה מרדכי ראטה גר במושכר בעבר ובמשך מס' שנים אל מול הכחשתו את הדברים מכל וכל בעדותו (עמ' 31 שורה 8, עמ' 27 שורה 28).

13. הנתבע, טען להגנתו כי המושכר בבעלותו של מי שהשכירו, לא לו, כי אם לחברת לוי קאר בע"מ, בהסתמך על פסק דין שניתן ע"י בית דין רבני בדבר זכותו של מרדכי ראטה אך מבלי, שהיה בידו להציג את פסק הדין עליו הוא תומך את טענותיו (עמ' 26 שורה 6). הנתבע אמר בעדותו כי משפחת בזאנסון, התגוררה במושכר לפני תחילת מגוריו בו ( עמ' 27 שורה 15) והודה בחקירתו שהיה ידוע לו שבזאנסון חתמו בסופו של יום על הסכם שכירות עם התובעת אך קודם לכן נחתם הסכם בינם ובין מרדכי ראטה (עמ' 28, ההסכם עם התובעת צורף כנספח לכתב התביעה וההסכם עם מרדכי ראטה צורף כנספח לכתב ההגנה ).

14. הנתבע לא הביא לעדות את מר בזאנסון על מנת להוכיח את גרסתו לפיה בזאנסון אולץ לחתום על הסכם שכירות עם התובעת. עדותו בנדון, היא עדות שמיעה ודינה להידחות. יתירה מכך, מעדותו של הנתבע למדתי כי היטב היה ידוע לו כי השוכר הקודם, בזאנסון, שכר את המושכר מהתובעת. לדבריו, הוא לא עיין בנסח הרישום של הדירה לפני שחב' לוי קאר בע"מ שכרה את המושכר ו/או לפני שהוא נכנס לגור בו עם משפחתו אף שידע כי הבניין, הוא בבעלותה של התובעת (עמ' 29 שורה 22).

15. עדותו של הנתבע, בדבר זכויותיו של מרדכי ראטה במושכר נסמכת כולה על עדויות שמיעה ואין לו ולו גם מסמך אחד בכתב , שיוכיח את זכותו של מרדכי ראטה להשכיר לו את המושכר. מדבריו עולה כי היה ידוע לו עוד בטרם כניסתו למושכר כי התובעת, באמצעות ברכה ראטה, עומדת על זכותה במושכר וכי לדידה לתובעת בלבד, הזכות להשכיר את המושכר.
למרות זאת, לא דאג הנתבע לשכור את המושכר ממי שהורשה להשכירו לפי הרשומים בלשכת רישום המקרקעין ולא הוכח בעדותו , ובהיעדר תצהיר של מרדכי ראטה בתמיכה להגנתו, כי היה בידי מרדכי ראטה מסמך כלשהו המעיד על הרשאה שניתנה לו מהתובעת להשכיר את המושכר ולא התובעת ומשלא הוצג גם הפסק כדבריו, בדבר זכותו של מרדכי במושכר.
בנסיבות אלו, אין לנתבע להלין כנגד הטרדתו בתביעה לסילוק יד מהמושכר, בהתעלמו מידיעתו כי התובעת היא הבעלים בבניין ומדרישותיה מבזאנסון לחתום איתה על הסכם שכירות ולא עם מרדכי ראטה.

16. שמעתי את עדויותיהם של השדכן, מר אורנצ'יק ושל גב' שיינפלד בנוגע לתנאי השידוכין בין בתה ובין מרדכי ראטה, נכדו של האדמו"ר. אקדים את המאוחר ואומר, כי אין בעדויותיהם של השניים כדי ללמד על כך שהמושכר ניתן כמתנה למרדכי ראטה.
לכל היותר, עסקינן בהבטחה למתן מתנה מבלי שהושלם מתן המושכר, דווקא, כמתנה למרדכי ראטה, בהיעדר הסכם בכתב ובפרט משעסקינן בהבטחה לכאורה, למתן נכס במקרקעין כמתנה הטעון מסמך בכתב . בהתאם לכך, גם לא היה בידי הנתבע להוכיח כי נרשמה הערת אזהרה לטובת מרדכי ראטה בלשכת רישום המקרקעין.
מר אורנצ'יק העיד כי הוא עצמו, לא שמע את השיחה עם האדמו"ר ולפיכך לא שמע את התחייבותו של האדמו"ר למשפחת הכלה, משפחת שיינפלד, למתן המושכר במתנה (עמ' 36 שורות 23-28, עמ' 37 שורה 17).
עדותה של הגב' שיינפלד על הבטחתו של האדמו"ר המנוח לתת את המושכר למרדכי ראטה היא עדות שמיעה מפי בעלה, שלא העיד מטעם הנתבע. לדבריה, היא לא נכחה במעמד סיכום התנאים לשידוך (עמ' 40 שורות 20-24, ו- 28-31 , עמ' 41 שורה 5). בהמשך עדותה אישרה העדה כי אכן הוצעה למרדכי ולבתה דירה באשדוד שתירכש במימון האדמו"ר (עמ' 41 שורות 14-25).

17. מכל האמור הוכח, כי גם אם הועלתה אפשרות למתן דירה במתנה למרדכי ראטה, לא הוכח כי המושכר ניתן לו במתנה. בהתאם לכך, נערכו ביקורים ע"י משפחת שיינפלד ומרדכי או מי מטעמו, בדירות אחרות ולא רק במושכר, על מנת שהמתנה תושלם לאחר שתהיינה הסכמות בנוגע לדירה שתינתן למרדכי במתנה (עמ' 42 שורות 9-11) . בנסבות אלו, לא הוכח כי היתה התחייבות של האדמו"ר או של התובעת, למתן המושכר למרדכי ראטה במתנה.

18. חיזוק לקביעתי זו, מצאתי בעדותה של ברכה ראטה שמונתה לטפל בנכסי התובעת מטעם אביה האדמו"ר, הבעלים של התובעת (עמ' 13 שורות 32-33) בהכחישה, כי המושכר ניתן למרדכי ראטה במתנה ( עמ' 14 שורות 16-23). לדבריה, לא נתנה לו רשות להשתמש במושכר (עמ' 14 שורה 31) והשכרתו ע"י מרדכי ראטה למשפחת בזאנסון בתקופת השכירות הראשונה, נעשתה בהיותה בחו"ל ולפי בקשתה ממרדכי, שידאג להסכם שכירות בינם ובין התובעת. רק בדיעבד, התברר לה כי מרדכי ראטה רשם עצמו כמשכיר והדבר, תוקן בהסכם נוסף שנחתם בין התובעת לבזאנסון לאחר שהיא הציגה בפני השוכרים את מסמכי הבעלות של התובעת במושכר (עמ' 17 שורות 9-13).
עדותה של ברכה ראטה, לא נסתרה על ידי מר בזאנסון אשר לא הוזמן להעיד מטעם הנתבע אשר חזקה עליו, שהיה מזמינו לעדות אילו עדותו, עמדה לטובתו על מנת להוכיח כי אולץ לחתום על הסכם עם התובעת ועל מקור זכותו של מרדכי במושכר לפי ידיעותיו של העד.

19. סיכומם של דברים, התובעת הוכיחה את בעלותה במושכר ולא הוכחה זכותו של הנתבע או מי מטעמו להתגורר במושכר, בהיעדר הסכם מחייב בינו ובין התובעת . כמו כן, לא הוכחה הגנת הנתבע לפיה עמדה למרדכי ראטה הזכות לתן לו רשות להתגורר במושכר מה גם, שלא השתכנעתי מעדותו ומראיותיו, כי המושכר הושכר לו ע"י מרדכי ראטה.
תקופת השכירות של י. לוי קאר בע"מ פגה זה מכבר ואף לא הוכח כי השוכרת, לוי קאר בע"מ העבירה כדין לנתבע את זכותה מכוח הסכם השכירות עליו היא חתמה עם מרדכי ראטה מעבר לכך, שזכותו של האחרון במושכר, לא הוכחה כלל.

20. לאור האמור, אני מורה לנתבע לסלק את ידו מהמושכר ולפנות אותו מכל אדם וחפץ ולהחזיר את החזקה בו לידי התובעת. על מנת ליתן לנתבע שהות למצוא לו דירה חילופית, ניתנה לו ארכה לפינוי המושכר, תוך 45 יום מהיום."

לאחר ששמעתי את הצדדים בדיון שנערך בפני ועיינתי בכתבי הטענות, בתצהיריהם ובסיכומיהם, החלטתי כי דין הבקשה להידחות. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו.

בבוא בית המשפט לשקול מתן סעד זמני עליו לבחון, בין היתר, את מהות הסעד הנעתר, סיכויי הצדדים להוכיח את טענותיהם – דהינו, קיומה של זכות לכאורית של המבקש לקבל את הסעדים המבוקשים על ידו, מאזן הנוחות, ניקיון כפיו ותום ליבו של המבקש, ובכללם פרטי הבקשה ומועד הגשתה. כל אחד מן השיקולים נבחן בפני עצמו וההחלטה נובעת ממכלול הרכיבים כפי שנבחנו על ידי בית המשפט בהסתמך על הבקשה כמו גם עדויות וטענות הצדדים בדיון.

בדיקת קיומו של התנאי הבסיסי למתן הצו הזמני, שהינה סיכויי ההליך, הינה לכאורית בלבד, אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי התביעה העיקרית (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ. אמר פד"י נו(1) 529), וכוחה של החלטה בעניין זה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד.

בשלב זה על בית המשפט לבחון קיומה של זכות לכאורית, הגם שאין כאמור להסיק ממנה, משום הכרעה לגופה של הטענה בתביעה העיקרית. הפסיקה קבעה, כי מבקש הסעד הזמני נדרש להראות "שהתביעה אינה טרדנית, וקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה " (ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, עמ' 616); עוד נקבע שיש לבחון האם סיכוייו של המבקש לזכות בהליך העיקרי עדיפים על סיכויי יריבו [רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים, (לא פורסם, ניתן ביום 10.03.09)].

ההלכה הפסוקה קובעת, כי בשלב זה אין צורך לפסוק באורח סופי בדבר צדקת מי מהצדדים וכי די בטיעונים של המבקש כדי להעלות שאלות ממשיות הראויות לדיון והכרעה. הערכת סיכויי התביעה נעשית באורח לכאורי בלבד, בשים לב לחומר הראיות שהניחו הצדדים בפני בית המשפט ו אינה אמורה לשקף עמדה נחרצת לגבי סיכויי התביעה העיקרית.

בענייננו, חלוקים הצדדים בדבר קיומה של הזכות הלכאורית.

הפסיקה קובעת אפשרות לבטל פסק-דין מכוחן של שתי עילות אפשריות – אם פסק-הדין היה נגוע במרמה או אם התגלו ראיות חדשות שלא ניתן היה להשיגן בעיצומו של ההליך ושיש בכוחן "לשנות את פני ההכרעה מיסודה" ( עא 5010/06 מרק בן איבגי נ' ד.ר נופרים ואלי חן בע"מ לא פורסם, ניתן ביום 16.11.2010 ).

אף שלטענת המבקש לא ידע היכן נמצאת הצוואה הוא אינו מפרט מדוע לא עתר לבית המשפט בהליך הקודם בכדי שתומצא לו, וזאת אף שתוכנה היה ידוע לו, כעולה מפרוטוקול הדיון מיום 16.10.12. ואולם, אף אם לא היה ניצב בפני המבקש מחסום בדמות פסק הדין שניתן, הרי שעל פני הדברים, לשון הצוואה אינה מסייעת לו וזאת אף ללא הטענות המשפטיות שהעלתה המשיבה, לפיה הדירה אינו של האדמו"ר אלא של המשיבה. מצוואת האדמו"ר עולה כי למבקש ולמרדכי ראטה אין זכויות בדירה והוא אינו מוריש לו את הדירה או דירה כלשהי וכל שמעניק לו הוא כסף לרכישת דירה באשדוד וזאת "באם יחזיר לנו את הדירה שהשכיר או מכר בלי רשות מאיתנו."

משכך עולה כי לכאורה, אף לו היתה הצוואה ראיה בהליך הקודם הרי שלא היתה מניחה תשתית לזכות לכאורית למבקש שמעמדו ממילא, ככל שמתייחס לתקיפת צוואת האדמו"ר אינו של יורש.

גם בנוגע לנספח 8 לתצהירה של ברכה ראטה, שאך בסיכומיו טען המבקש כי הינו מזוייף, יש לקבל את טענות המשיבה בסעיפים 14-25 לסיכומיה וממילא גם אין בו להוות תשתית לביטול פסק הדין החלוט.

אף שאין בית המשפט מכריע עובדתית בטענות הצדדים בשלב זה אלא שיש בדרך התנהלות המבקש יש כדי להשפיע על שאלת מתן הסעד הזמני.

לפיכך, המבקש לא הצליח להוכיח את זכותו לכאורה ובמיוחד כשמדובר בפסק דין חלוט.

אין מחלוקת כי על המבקש הנטל להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, דהיינו שאי הנוחות או הנזק שעשוי להיגרם לו, אם לא יינתן הצו, גדול מאי הנוחות העלול להיגרם למשיבה במתן הצו. בין היתר יש גם לבחון מהי אותה "אי נוחות" והאם מדובר בנזק שהינו בלתי הפיך, או בנזק שניתן לרפאו בקלות יחסית על דרך של פיצוי כספי. לטענת המבקש הוא ומשפחתו, אשתו ועשרת ילדיו, יהפכו למחוסר י מגורים ככל שלא יעוכב הפינוי. ואולם, לטענת המשיבה, השכרת הדירה לחברת מ. קאר בע"מ, שהסכם השכירות שלה פג בשנת 2011 היתה בבסיס הכרעת פסק הדין ולא הוצג כל הסכם שכירות עם המבקש ומשפחתו. משכך לטענת המשיבה, מדובר לכאורה אם כן בפינוי נכס עסקי ומכיון שניתן פסק דין לפינוי המבקש לא ניתן בהליך עוקף זה לשמש לכאורה כערכאת ערעור על פסק-הדין.

זאת ועוד, בין שני התנאים סיכויי התביעה ומאזן הנוחות, מתנהל מערך של "כלים שלובים" ויחסי גומלין. ככל שהזכות לכאורה הינה טובה יותר, ידרש המבקש פחות שמאזן הנוחות ייטה לכיוונו; ולהיפך, ככל שהזכות לכאורה או סיכויי התביעה נמוכים יותר, כך יהיה על המבקש להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לכיוונו בצורה חדה יותר. אלא, שלא די בשני אלו שנמנו לעיל, ועל המבקש להוכיח ניקיון כפיים ותום לב בבקשה. ניקיון הכפיים ותום הלב באים לידי ביטוי, בין היתר בשאלת הצגת מלוא הנתונים הנוגעים לעניין בפני בית המשפט וכן בשאלת המועד בו הוגשה הבקשה, דהינו שאלת השיהוי בהגשת הבקשה שכן סעד זמני מעצם טיבו הינו סעד מדיני היושר, להם כללים משלהם. תום הלב נבחן בשני מישורים: האחד, הינו פריסת המסכת העובדתית המלאה בפני בית המשפט, והשני נוגע למועד הגשת הבקשה לצו הזמני.

הלכה פסוקה היא, כי על העותר לסעד זמני שהינו סעד מן היושר, לעמוד בדרישות של תום לב, ניקיון כפיים וגילוי מלוא העובדות הנוגעות לעניין: "מי שפונה לבית המשפט בבקשה לסעד זמני חייב לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלוונטיות לבקשתו, ובמקרה של ספק עליו להשאיר את שאלת הרלוונטיות להחלטת בית המשפט ולא לקבוע בעצמו תוך שיקול האינטרס הצר שלו, מה יש לגלות לבית המשפט" (רע"א 4196/93 שפר בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות יצור ושיווק ארוחות מוכנוצת (1984), פ"ד נז (5) 165, 166 ). ב רע"א 8113/00 דפנה שפר נ. תרבות לעם (1995), פד"י מה(4) 433, 441, נקבע, כי המבחן לעמידה בדרישות תום הלב וחובת הגילוי, אינו סובייקטיבי והפרת חובת הגילוי עשויה להוות שיקול מרכזי בבחינת הבקשה לסעד זמני.

במקרה שלפני לא עמד המבקש גם בתנאי הסף למתן הסעד הזמני ככל שהדבר נוגע לשיהוי ולנקיון כפיים, מכיון שלא פינה את הדירה במועד שנקבע על ידי בית המשפט בפסק הדין וכן נוכח העובדה כי לא כל העובדות הנוגעות לבקשה, הונחו בפני בית המשפט ובכללו. המבקש לא ציין בבקשה את ההליך שנקט בבית המשפט לענייני משפחה ואף לא בדיון ואף לא את החלטת בית המשפט לענייני משפחה 8385-5-15 מיום 6.5.15 שדחתה את הקשה דומה לצו מניעה. אין ספק כי מדובר בפרטים מהותיים שהיה על המבקש להציג בבקשה. עובדה זו צריך היה שתצויין בגוף הבקשה במפורש ובצירוף ההחלטה לאחר שניתנה. בנסיבות הבקשה לסעד מן היושר, ציפייתו של בית המשפט להצגת מלוא התמונה העובדתית והגשת הבקשה באופן התואם את דחיפות הסעד המבוקש, מקבלת משנה תוקף

שיקולי היושר נוטים באופן ברור נגד המבקש. מכאן, ותוך מתן שימת לב לסוגיות הנוספות שנידונו לעיל, אין להיענות לבקשה.

ממכלול הטעמים האמורים לעיל דין הבקשה להידחות.
המבקש ישלם למשיבה הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ש"ח. סכום זה ישולם לידי המשיבה בתוך 21 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

דיון מקדמי בתובענה נקבע בפני ליום 18.1.16 בשעה 10:30.

המזכירות תשלח את ההחלטה בהקדם לב"כ הצדדים באמצעות פקס ידני.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ציון לוי
נתבע: שומרי אמונים בע'מ
שופט :
עורכי דין: