ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמיטרי קרישטול נגד ארגון עולי מרכז אירופה סניף חיפה :

בקשה מס' 15

בפני כבוד ה שופטת מיכל נעים דיבנר

מבקש

דמיטרי קרישטול

-

משיבים

  1. ארגון עולי מרכז אירופה סניף חיפה
  2. בית הורים בע"מ (חל"צ)

החלטה

בפני בקשת התובע למתן צו לגילוי ועיון במסמכים, כדלקמן:
א. "כל מסמך/נוהל/נוהג/מקור משפטי – שאינו הסכם קיבוצי מיוחד" ואשר הסדיר בפועל את תנאי העבודה והשכר של התובע באשר לבונוסים, תוספת עבודה במשמרות, רכיב המסומן 380 בתלוש השכר (קיזוז מחלה חוק), רכיב המסומן 408 בתלוש השכר (שעות העדרות), הפרשות לביטוח סוציאלי, זמני הפסקות לעובדי משמרות, ניכוי המסומן 611 בתלוש השכר (ניכוי התחייבות), חופשות.
ב. רשימת כל העובדים שהועסקו בפועל בבית ההורים במועד חתימת ההסכם הקיבוצע המיוחד מיום 25.7.2005, למעט עובדים שחתמו על חוזה אישי עד ליום 31.3.2005.
ג. רשימת כל העובדים שהועסקו בפועל בבית ההורים בכל אחד משלושת המועדים שבהם הוארך תוקפו של ההסכם הקיבוצי המיוחד: 28.1.2008, 31.3.2011, 12.1.2014.
ד. כל מסמך הנוגע להסכם מספר 20140136 מיום 12.1.14 והבהרות ביחס להסכם 20140091 שנחתם באותו מועד.
ה. דיווח הנתבעות למנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מכוחו צורף התובע לקרן הפנסיה.
ו. תיקו האישי של התובע.
ז. תלוש שכר ודו"ח נוכחות לחודש 2/2009.
ח. "כל מזכר/מסמך/רישום/דיווח פנימי" שנערך על ידי הנתבעות מיום 6.10.13 ואילך בנוגע למסמך רופא תעסוקתי שנמסר לנתבעות על ידי התובע.
ט. הנחיות ו/או נהלים פנימיים ביחס לטיפול באישור רופא תעסוקתי.
י. הוראות ו/או הנחיות שניתנו לצורך הכנת ט.161א מיום 8.10.13.
נימוקי הבקשה הינם דלים ועיקרם הוא כי לנוכח הכחשת הנתבעות בדבר חלות ההסכם שצירף לכתב תביעתו, הרי שחלה עליהם החובה להבהיר מהו המקור/ות המשפטי/ים לתנאי העסקתו.
הנתבעת הגיבה לבקשה כך:
א. הנתבעת הסכימה לגלות ולהעביר ישירות לב"כ התובע את המסמכים הבאים: מסמכים המסדירים את התוספת ההסכמית לעבודה במשמרות, מסמכים המסדירים את זמני ההפסקות לעובדי משמרות, תיקו האישי של התובע.
ב. הנתבעת סירבה לגלות את המסמכים הבאים, וזאת מחמת היותם בלתי רלוונטיים להליך: רשימות העובדים שהועסקו בבית ההורים במועד חתימת ההסכם המיוחד ובמועדי הארכותיו, מסמך בנוגע להסכם/ים מיום 12.1.14.
ג. הנתבעת הצהירה, באמצעות תצהיר מנהלת משאבי אנוש, כי יתר המ סמכים המבוקשים אינם בידיה.
באשר למסמכים שהנתבעת הסכימה לגלותם – נוכח הסכמת הנתבעת אין עוד צורך לדון במבוקש והנתבעת תפעל כפי התחייבותה.
באשר למסמכים שהנתבעת הצהירה כי אינם ברשותה – כלל הוא כי לא ניתן לחייב צד לגלות מסמכים שאינם ברשותו ולכן הבקשה לגילוי המסמכים האמורים – נדחית.
ככל שהתובע מבקש להוכיח טענותיו ביחס לנהלים ו/או נהגים וכיו"ב בדרך אחרת, שאינה גילוי מסמכים, הוא רשאי לעשות כן בשלב ההוכחות.
באשר למסמכים הנוגעים להסכם הקיבוצי מיום 25.7.05, על הארכותיו ולהסכם הקיבוצי מיום 12.1.14 – ההסכם מיום 15.7.05 (צורף כנספח א' לכתב התביעה המקורי) קובע כי הוא חל על עובדים שהועסקו בו ביום חתימתו. אין חולק כי התובע החל עבודתו בנתבעות ביום 30.6.08 (עמ' 1, ש' 25). לפיכך, לא ניתן להבין מטיעוני התובע מדוע הוא סבור כי ההסכם חל עליו. כאמור, במסגרת הבקשה לגילוי מסמכים לא טרח התובע לפרט נימוקיו.
לפיכך – הבקשה לגילוי רשימות העובדים הרלוונטיות להסכם 15.7.05 – נדחית.
באשר למסמכים הנוגעים להסכם מיום 12.1.14 – גם כאן התובע לא פירט כל רלוונטיות לתביעתו דנן ולכן הבקשה נדחית.
באשר לבקשת התובע לקבל הבהרות לרכיבים שונים בתלושי השכר, הרי שאין מדובר במסמכים, כפי שהבהירה הנתבעת ומכל מקום טענותיו אלו הועלו במסגרת כתב התביעה המתוקן וככל שניתנה להן עמדת הנתבעת בכתב ההגנה המתוקן, הרי שאלו הבהרות הנתבעת והן תבחנה במסגרת ההליך.
באשר לבקשת התובע לגילוי מסמכים מתיקו בקרן הפנסיה – אין כל מניעה שהתובע יפנה ישירות לקרן הפנסיה ויערוך בתיקו כל בירור הנחוץ לו. התובע לא טען כי ניסה לעשות כן ונדחה.
באשר לבקשת התובע לגילוי דו"ח נוכחות ותלוש שכר לחודש 2/09, הנתבעת לא התנגדה לגילויים ועל כן אני מורה כי אף הם יגולו יחד עם יתר המסמכים שהנתבעת הסכימה לגלותם.
סוף דבר
הנתבעת תגלה לתובע את המסמכים כמפורט בסע' 3 לתגובתה ובנוסף תגלה את תלוש השכר ודו"ח הנוכחות לחודש 2/2009. זאת תעשה בתוך 14 ימים מהיום.
יתר הבקשות – נדחות.
נוכח התוצאה - כל צד ישא בהוצאותיו.
הוראות להמשך ההליך:
(א) הצדדים יגישו את העדויות הראשיות של כל עדיהם (לרבות בעלי הדין) בתצהירים, אליהם יצרפו את כל המסמכים הנזכרים בתצהיריהם.
העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני בידי הצד המגיש אותם.
סדר הגשת התצהירים והעתקי המסמכים יהיה כדלקמן:
התובע תוך 30 יום מהיום. לא הוגשו תצהירי התובע במועד, תמחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991, ללא התראה נוספת.
הנתבעות תוך 30 ימים מיום קבלת תצהירי התובע. לא הוגשו תצהירי הנתבעות במועדם, יראה הדבר כאילו אין בדעתן להציג ראיות.
(ב) על המצהירים להתיצב לחקירה על תצהיריהם במועד שיקבע להוכחות.
(ג) סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, במועד הגשת תצהיריו, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד שיקבע כאמור. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר וכן תמצית העדות של העד שזימונו מתבקש.
התיק יועלה לעיוני עם קבלת תצהירי התביעה או בחלוף 30 ימים, לפי המוקדם.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דמיטרי קרישטול
נתבע: ארגון עולי מרכז אירופה סניף חיפה
שופט :
עורכי דין: