ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורי פבלוב נגד ניקולאי סטולביצקי :

בפני כבוד השופט ישי קורן

תובעים
יורי פבלוב

נגד

נתבעים

  1. ניקולאי סטולביצקי
  2. מנורה מבטחים חב' לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהסתמך על הנתונים המצויים בתיק בית המשפט ולאחר שעיינתי בתחשיבי הנזק שהגישו הצדדים, ובהתעלם משאלת החבות, אני מציע, לצרכי פשרה בלבד, שהנתבעת תשלם לתובע 745,000 ₪, בצירוף הוצאות מומחים, אגרות ושכ"ט עו"ד ( לאחר ניכויים). אם עומדת הנתבעת על קיום דיון בשאלת החבות, אציע לקבוע בהסכמה את סכום הנזק כאמור לעיל.
התובע ימסור את תגובתו להצעה עד ליום 10/9/15.
הנתבעת תמסור את תגובתה להצעה עד ליום 15/10/15.

בהעדר הסכמה, יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית כדלקמן:
תצהירי התובע יוגשו עד ליום 15/11/15.
תצהירי הנתבעת יוגשו עד ליום 15/12/15.

2. הצדדים יצרפו לתצהיריהם תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעתם להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות ותעודות עובד ציבור. יש לסמן את המוצגים באופן ברור, תוך סיפרור העמודים בסדר רץ. צד אשר יבחר שלא להגיש תצהירי עדות ראשית אינו פטור מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם ברצונו להגיש מסמכים כראיות במהלך הדיון.

התצהירים וחוות הדעת, על נספחיהם, יוגשו בשני עותקים:
עותק אחד לצורך סריקה, יוגש במועדים שנקבעו לעיל;
עותק שני, כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים, יוגש בפתח הדיון הקרוב.

עותק כרוך ומסודר של התצהירים והמסמכים יועבר במישרין לצד שכנגד, לא יאוחר ממועד הגשתם לתיק בית המשפט. על ב"כ הצדדים לוודא שהמסמכים התקבלו במועד בידי הצד שכנגד.

3. תצהירי חוקרים או דו"חות חקירה, שהצד המחזיק בהם מבקש לעכב את הגשתם, יוגשו בתוך המועדים הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם.

4. לא תישמע עדות שלא הוגשה בתצהיר ולא יוצג או יוגש מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין.

צד המבקש להעיד עד שסרב לחתום על תצהיר עדות ראשית יגיש בקשה בכתב עד למועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו, ובה יבקש להעיד את העד ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, תוך פירוט המאמצים שנעשו על המטרה לקבל תצהיר של העד, ותמצית העדות.

5. כל בקשה או הודעה, לרבות בקשה לקבלת תעודות עובד ציבור, תוגש בתוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין ליתר הצדדים, לשם קבלת תגובתם בכתב תוך 15 יום נוספים. הימנעות ממתן תגובה בתוך המועד האמור תיחשב הסכמה לבקשה או להודעה. על הצד שהגיש הבקשה או ההודעה לעקוב אחר הטיפול בבקשתו או הודעתו, מהות ההחלטה בה וביצועה, לפי העניין.

6. הדיון הקבוע ליום 6/10/15 – מבוטל.
קדם משפט לאחר תצהירים יתקיים ביום 23/12/15 בשעה 09:30.
ב"כ הצדדים יצוידו בסמכויות לסיום התיק לקראת הישיבה הבאה.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יורי פבלוב
נתבע: ניקולאי סטולביצקי
שופט :
עורכי דין: