ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ-הנאמן למחזיקי... נגד טרקס אחזקות בע"מ :


בפני כבוד השופט חגי ברנר

מבקשים

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ-הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב)של החב

נגד

משיבים

  1. טרקס אחזקות בע"מ
  2. אינטרקולוני השקעות בע"מ
  3. ערן מיטל
  4. ה.ר.נ.א. אזקות והשקעות בע"מ
  5. ה.נ.נ.נ. החזקות וןהשקעות בע"מ
  6. גילאון השקעות (1979) בע"מ (בפירוק)
  7. כונס הנכסים הרשמי

החלטה

מבוא

לפניי בקשה של הנאמן למחזיקי אגרות החוב ( סדרה ב') של גילאון ( להלן: "מחזיקי האג"ח"), למתן סעדים הצהרתיים וצווי מניעה שעניינם הצורך בקבלת אישור מחזיקי האג"ח לפני כל התקשרות של אינטרקולוני השקעות בע"מ ( להלן: "אינטרקולוני" או " החברה") עם בעלי השליטה בה.

בחודש יוני 2014 נכרת הסכם, באישור בית המשפט, לפיו מכרה גילאון השקעות (1979) בע"מ ( בפירוק) (להלן: "גילאון"), את אחזקותיה באינטרקולוני, לחברת טרקס אחזקות בע"מ ( להלן: "טרקס") (הסכם זה יכונה להלן: "הסכם המכר").

על פי הנטען בבקשה, חרף קיומה של תנייה חוזית בהסכם המכר, הקובעת כי עד להשלמת העסקה במלואה, הרי שעסקאות בין החברה לבין בעלי השליטה בה, יובאו אף לאישור מחזיקי האג"ח, הרי שבפועל, בכוונת האסיפה הכללית של אינטרקולוני להתכנס ולאשר עסקה לפיה יו"ר אינטרקולוני, ערן מיטל ( להלן: "מיטל"), יקבל מהחברה התחייבות לפטור וכן התחייבות לשיפוי, וזאת על אפם וחמתם של מחזיקי האג"ח המתנגדים לעסקאות האמורות.

עוד נטען בבקשה כי טרקס, בניגוד להוראות הסכם המכר ולהסכם שעבוד שנכרת מכוחו ביום 23.11.2014, התיימרה למכור את המניות שרכשה מגילאון, לצדדים שלישיים, הם המשיבים 3- 5, שהם אלה שעמדו למעשה מאחורי טרקס בעת שזו ניהלה את המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם המכר.

משהוגשה הבקשה, התבקשה תגובתם של כל הנוגעים בדבר.

טרקס, משיקולים השמורים עימה, לא טרחה להגיב לבקשה.

אינטרקולוני התנגדה לבקשה בטענה כי היא עצמה אינה צד להסכם המכר ולכן הוראותיו אינן מחייבות אותה. עוד טענה אינטרקולוני כי מיטל הודיע לה שבכל מקרה אין בכוונתו לעשות שימוש בהתחייבות לפטור עד אשר יושלם ביצועו של הסכם המכר וכי לא ידרוש שיפוי מכוחו של כתב השיפוי, בסכום העולה על 2 מליון ₪ ( תקרת סכום שיפוי שמחזיקי האג"ח לא התנגדו לה).

המשיבים 3- 5 התנגדו אף הם לבקשה וטענו כי העברת מניותיה של החברה לרשותם כפופה לתשלום יתרת התמורה בגין המניות שנרכשו במסגרת הסכם המכר וכי עסקת הרכישה שביצעו מול טרקס אינה סותרת את השעבוד שנרשם על המימכר משום שהם מתכוונים ומתחייבים לשלם לנאמן את יתרת התמורה המגיעה לו מאת טרקס לפי הסכם המכר. עוד הם טוענים כי הנאמן היה מודע לכך שטרקס מממנת את רכישת מניותיה של החברה לפי הסכם המכר באמצעות הלוואה שנטלה מהם, וכי במסגרת אותה הלוואה העניקה טרקס למשיבים 3- 5 אופציה להמיר את ההלוואה במניותיה של החברה. הואיל וטרקס לא פרעה את ההלוואה שנטלה מהם, הודיעו המשיבים 3- 5 על מימוש האופציה והמרת ההלוואה ברכישה של מניות החברה. המשיבים 3- 5 טענו כי טרקס המחתה להם את כל זכויותיה לפי הסכם המכר וכי הם באים בנעליה לכל דבר וענין.

נוכח האמור בתגובות ניתן ביום 15.7.2015 צו מניעה זמני כמבוקש בס"ק ג' של הבקשה, קרי, צו הקובע כי טרקס מנועה מלהעביר את זכויותיה במניות החברה למשיבים 3- 5 ואילו המשיבים 3- 5 מנועים מלממש את האופציות אלא לאחר השלמת מלוא התחייבויות טרקס לגילאון ולמחזיקי האג"ח בהתאם להסכם המכר. עוד ניתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים 3- 5 להצביע באסיפה הכללית של החברה מכוחן של המניות שטרקס רכשה מגילאון.

הבקשה נקבעה לדיון באולם ובעלי הדין השלימו טיעוניהם בעל פה.

במהלך השלמת הטיעונים פרסו בעלי הדין מסכת עובדתית החורגת מעבר למחלוקת המצומצמת שהונחה לפתחו של בית המשפט במסגרת הבקשה. התברר כי הבקשה היא רק קצה הקרחון של המחלוקת האמיתית בין בעלי הדין, מחלוקת שאין לה כל ביטוי בכתבי הטענות, ועניינה שאלת היחס שבין הסכם השעבוד מיום 23.11.2014 לבין הסכם המכר שנכרת חמישה חודשים קודם לכן. בעוד שהנאמן טוען כי הסכם השעבוד תקף על כל הוראותיו, טוענים המשיבים 3- 5 שהסכם השעבוד חורג מעבר למה שהוסכם בהסכם המכר, ואין תוקף לאותן הוראות חורגות, שהרי הסכם השעבוד נועד רק להבטיח את קיומו של הסכם המכר, ולא לשנותו. הואיל ומחלוקת זו חורגת מגדרם של כתבי הטענות, אין בכוונתי להדרש אליה.

דיון והכרעה

לאחר עיון בטיעוני הצדדים באתי לכלל מסקנה כי יש להפוך את הצווים הזמניים לצווים קבועים, ואף להרחיבם במידת מה, וזאת מן הטעמים שיפורטו להלן.

נקדים ונאמר כי המשיבים 3- 5 הסכימו שהצו הזמני שניתן כמבוקש לגבי ס"ק ג' של הבקשה, יהפוך לצו קבוע, ומכאן שאין צורך להדרש לשאלה זו.

בס"ק א' של הבקשה מבוקשת הצהרה לפיה כל עוד לא הושלם ביצועו של הסכם המכר, הרי שעסקאות של החברה עם בעלי השליטה בה מהסוג הטעון אישור לפי ס' 275 לחוק החברות, יהיו כפופות בנוסף לאישור מחזיקי האג"ח. דין הבקשה להתקבל בכל הנוגע לסעד זה, אך זאת אך ורק בכל הנוגע לכח ההצבעה של טרקס והמבקשים לבוא מכוחה, קרי, המשיבים 3- 5. במה דברים אמורים- ס' 2.6 להסכם המכר קובע שורה של הוראות שנועדו להגן על מחזיקי האג"ח עד לתשלום מלוא התמורה הכוללת כהגדרתה בס' 2.2 להסכם המכר. אחת מהוראות אלה קובעת שעסקאות בין החברה לבעלי השליטה בה, המחייבות אישור לפי ס' 275 לחוק החברות, יובאו בנוסף לאישור מחזיקי האג"ח. אין חולק כי ביצועו של הסכם המכר טרם הושלם, שכן המועד הבא לתשלום מזומן לפי ההסכם יחול רק בחודש נובמבר 2015. לפיכך, זכאי הנאמן לאכיפתה של הוראה זו. האכיפה יפה הן כלפי טרקס, שכלל לא התגוננה בהליך שלפניי, והן כלפי המשיבים 3- 5, שהרי הללו מבקשים לבוא בנעליה של טרקס אל מול הנאמן בכל הנוגע להסכם המכר, וממילא הם כפופים גם להוראת ס' 2.6 להסכם המכר.

חשוב עם זאת להדגיש כי הוראת ס' 2.6 כוחה יפה אך ורק כלפי הצדדים הישירים להסכם המכר והבאים מכוחם, קרי, טרקס והמשיבים 3- 5. אין כוחה יפה כלפי בעלי מניות אחרים המחזיקים במניותיה של החברה, אשר רשאים להצביע באסיפות הכלליות של החברה בלא שהוראות ההסכם יגבילו את זכותם זו, משום שהם אינם צד להסכם המכר וממילא הוראותיו אינן מחייבות אותם.

לא מצאתי שיש בסיס למתן צו כזה או אחר המכוון כלפי אינטרקולוני עצמה, מהטעם הפשוט שזו כלל לא היתה צד להסכם המכר, וממילא, הוראותיו אינן מחייבות אותה.

לעת הזו אין צורך להכריע בשאלת תוקפה של העסקה בין טרקס למשיבים 3- 5, מכוחה התיימרה טרקס להקנות למשיבים 3- 5 את האופציה לרכוש ממנה את מניותיה של אינטרקולוני. יצויין כי הנאמן כופר בתוקפה של עסקה זו, בטענה כי היא עומדת בניגוד לשעבוד הרובץ על המימכר, ואילו המשיבים 3- 5 טוענים כי הנאמן ידע על העסקה ובשתיקתו גם הסכים לה, ומכל מקום, לא מדובר בעסקה הסותרת את השעבוד. לדידי, ההכרעה במחלוקת זו מיותרת לעת עתה שכן אחת משתיים- אם המכירה אינה תקפה, פשיטא שהנאמן זכאי לסעדים המבוקשים על ידו כלפי טרקס והמשיבים 3- 5, ואם המכירה תקפה, גם אז הוא זכאי לסעדים כפי שהוגדרו לעיל, שכן במקרה כזה, אין למשיבים 3- 5 יותר זכויות ממה שהיו לטרקס לפי הסכם המכר.

סיכומו של דבר, מכל הטעמים שפורטו לעיל, צו המניעה הזמני שניתן בתיק יהפוך לקבוע ויעמוד בתוקפו עד להשלמת ביצועו של הסכם המכר. כמו כן, ניתן צו הצהרתי לפיו כל עוד לא הושלם ביצועו של הסכם המכר, עסקאות של החברה עם בעלי השליטה בה מהסוג הטעון אישור לפי ס' 275 לחוק החברות, כפופות בנוסף לאישור מחזיקי האג"ח, אך זאת אך ורק בכל הנוגע לכח ההצבעה של טרקס והמשיבים 3- 5.

טרקס והמשיבים 3- 5, ביחד ולחוד, ישלמו לנאמן את הוצאות הבקשה בסך 6,000 ₪.

הנאמן ישלם לחברה את הוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשע"ה, 26 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ-הנאמן למחזיקי אגרות החוב של החב
נתבע: טרקס אחזקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: