ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן בטחון בע"מ נגד עיריית נתניה :

החלטה בתיק בר"מ 5221/15 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

המבקשת:
בן בטחון (1989) בע"מ

נ ג ד

המשיבות:
1. עיריית נתניה

2. החברה למשק וכלכלה של מרכז שלטון המקומי בע"מ

3. חברת ניב בטחון ( 1997) בע"מ

4. חברת מטאור אבטחה בע"מ

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד (כבוד השופט צ' ויצמן) בעת"ם 34349-07-15 מיום 23.7.2015

בשם המבקשת:
עו"ד יואב רוזין; עו"ד שי צפוני; עו"ד אלעד לוי

החלטה

לפניי בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד (כבוד השופט צ' ויצמן) שדחה את בקשת המבקשת למתן צו ביניים שלפיו יוקפאו הליכי מכרז לאספקת שירותי אבטחה וסיור במוסדות החינוך, אבטחת טיולים, אבטחה היקפית, שירותי סיור עירוניים, אבטחת מוסדות ציבור, אבטחת ישובים ושירותי מוקד בשטח המשיבה 1, עיריית נתניה (להלן: המכרז; העירייה) וכי במסגרת זאת תימנע העירייה מהתקשרות עם המשיבות 4-3 (להלן גם: החברות הזוכות) בכל הקשור למכרז עד להכרעה בעתירה.

1. עיקרי העובדות הצריכות לעניין פורטו בהחלטת בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד (כבוד השופט צ' ויצמן) מיום 23.7.2015. בתמצית ייאמר כי עיריית נתניה פרסמה מכרז לאספקת שירותי אבטחה באמצעות המשיבה 2; וכי לאחר שהוגשו ההצעות במכרז הן הועברו – בהתאם לנוהל הצעות מחיר של העירייה (להלן: הנוהל) – אל המרכז לפיקוח ובקרת זכויות עובדים בע"מ (להלן: מ.ל.ב) לצורך בדיקת הרווחיות הטמונה בהן. בחוות הדעת מטעם מ.ל.ב נכתב כי התמחור הקבוע בהצעת המבקשת בסעיף "אבטחת אירועים מנהל אירוע" כולל עלויות שכר נמוכות מהעלות המינימאלית שנקבעה בטבלאות השכר למנהל אירוע, שצורפו למסמכי הנוהל. נוכח הדברים האמורים נדחתה הצעתה של המבקשת והוחלט על זכייתן של המשיבות 4-3 במכרז. ביום 16.7.2015 הגישה המבקשת עתירה לבית המשפט קמא בטענה כי הפער בין התמחור שהציעה בנושא דנן לבין התמחור המינימלי זניח ומשכך – ובשים לב לעובדה שהצעתה הייתה הזולה מבין ההצעות – לא היה מקום לפסול את הצעתה מבלי לקיים שימוע או לקבל הבהרות ממנה בנושא הפער האמור. בצד העתירה הגישה המבקשת בקשה למתן צו ביניים כאמור מעלה.

2. בהחלטה מיום 23.7.2015 דחה בית המשפט לעניינים מינהליים את הבקשה למתן צו ביניים. בית המשפט ציין כי הוא שוכנע כי קיים בסיס לפסילת ההצעה מטעם המבקשת וזאת מכוח הוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011. יחד עם זאת הוטעם כי יש מקום לברר את טענות העותרת אשר להליך שבו נפסלה הצעתה וכן את טענתה שלפיה בתנאי המכרז לא צוין שכר המינימום הנדרש ל"מנהל אירוע". לפיכך דומה שבית המשפט קמא לא קבע מסמרות בשאלה סיכויי העתירה. אשר למאזן הנוחות נקבע כי קיים צורך מידי מצד העירייה לקבל שירותי אבטחה ושמירה לקראת שנת הלימודים הקרובה; וכי הנזק לעירייה ולחברות הזוכות כתוצאה ממתן צו הביניים גדול מהנזק הלכאורי שעשוי להיגרם למבקשת בעקבות דחיית הבקשה למתן הצו. נוכח שיקולים אלה נדחתה הבקשה, תוך שנקבע כי הדיון בעתירה יתקיים בהקדם האפשרי לאחר הפגרה.

3. להחלטה אחרונה זו מכוונת הבקשה שלפניי, שבצדה הוגשה בקשה למתן צו ארעי שבמסגרתו תוקפא ההתקשרות עם החברות הזוכות בהסכם מכוח המכרז עד להכרעה בבקשת רשות הערעור. לטענת המבקשת, אין במסמכי המכרז הוראות בדבר התמחור הדרוש לבעל התפקיד "מנהל אירוע", וממילא הצעתה עומדת בהוראות הדין בנושא שכר המינימום. לכך מוסיפה המבקשת כי היא לא זומנה לשימוע, שבעקבותיו היו העירייה והמשיבה 2 יכולות להכשיר חלק מהרכיבים שתומחרו בחסר. משכך, לשיטת המבקשת סיכויי עתירתה גבוהים. עוד נטען – אשר למאזן הנוחות – כי יש להתחשב בכך שהחברות הזוכות לא ביססו את טענותיהן בדבר הנזק שייגרם להן לו יינתן צו ביניים; ובכך שדחיית הבקשה למתן צו ביניים תביא לפיטוריהם של כ-120 עובדים של המבקשת; ולפגיעה באינטרס הציבורי משום שהצעתה הייתה הזולה מבין ההצעות.

4. דין הבקשה להידחות. אף מבלי להביע עמדה בשאלת סיכויי העתירה, סבורני כי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לחובת המבקשת. המכרז דנן עניינו בקבלת שירותי אבטחה ושמירה לקראת שנת הלימודים הקרובה. נראה אפוא – והדבר עולה מתגובת המשיבה 2 לבקשה למתן צו ביניים בהליך קמא – כי קיימת חשיבות לסיום הליכי המכרז עובר לתחילת שנת הלימודים הקרובה בכדי שהעירייה תוכל לספק שירותי אבטחה למוסדות החינוך כבר עם פתיחתה. לכך יש להוסיף – כפי שציין בית המשפט לעניינים מינהליים – כי לפנינו מכרז למתן שירותים, ובמקרים מעין אלה נוטה הכף לכיוון דחיית הבקשה למתן צו ביניים. זאת, משום שגם אם תתקבל העתירה, לא תהא מניעה להפקיע את זכיית הזוכה במכרז (ראו למשל בר"ם 4078/15 עמותת שתילים רכים נ' עיריית ירושלים, פסקה 4 (18.6.2015); בר"ם 7747/12 נאות דורית בע"מ נ' המועצה המקומית טובא-זנגרייה, פסקה 6 (1.11.2012)). עוד אציין כי הטענה שלפיה דחיית הבקשה למתן צו ביניים תגרום למבקשת לנזק שיתבטא בכך שתיאלץ לפטר 120 מעובדיה נטענה בעלמא, מבלי שהוצגו נתונים כלשהם התומכים בכך. נוכח דברים אלה, לא מצאתי עילה למתן רשות ערעור.

הבקשה למתן רשות ערעור נדחית אפוא, ומאליה נדחית גם הבקשה למתן צו ארעי. משלא התבקשה תשובה – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"ג באב התשע"ה (‏29.7.2015).


מעורבים
תובע: בן בטחון בע"מ
נתבע: עיריית נתניה
שופט :
עורכי דין: