ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריאן גנאם נגד החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

מבקש

ריאן גנאם

נגד

משיבה

החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ

החלטה

לפני התנגדות לביצוע שטר חוב (בגין השאלת ציוד - מקרר ) ע"ס של 2,672.2 ₪ מיום 9.5.10.

אין מחלוקת בין הצדדים לכך שהמשיבה סיפקה למבקש מקרר.

אין מחלוקת בין הצדדים לכך שהמקרר הוחזר וביום 10.11.14 בוצעה בתיק ההוצל"פ הקטנת חוב בסך של 2,671 ₪.

המבקש הגיש התנגדות לביצוע שטר ביום 18.1.15 ואין מחלוקת על כך שביום 25.1.15 שולמה יתרת החוב בתיק ההוצל"פ בסך של 1,381 ₪. בהתאם לתדפיס תנועות מתיק ההוצל"פ (סומן נ' 1) נראה שאין כל יתרת חוב בתיק ההוצל"פ.

המחלוקת שנותרה בין הצדדים שעומדת לפני הינה האם על המבקש לשאת בתשלום הוצאות ושכר טרחה, לרבות לעניין תשלום הסך של 1,381 ₪, והאם יש ליתן למבקש רשות להתגונן, אם לאו.

ביום 19.7.15 התנהל דיון בתיק. למרות נסיונותיו של בית המשפט להביא הצדדים להסכמות והבנות, הדבר לא צלח. משכך, המבקש נחקר על תצהירו והצדדים סיכמו את טענותיהם בע"פ.

לטענת המבקש לאחר שהחזיר את המקרר והחוב בתיק ההוצל"פ הופחת בהתאם, אינו צריך לשאת בתשלום כלשהו נוסף של הוצאות ושכ"ט עו"ד.

למבקש טענות לעניין המצאת האזהרה לידיו וכן לכך שהגיע להסכמות עם המשיבה שעם החזרת המקרר תיק ההוצל"פ ייסגר.
המבקש מוסיף וטוען כי שילם את הסך של 1,381 ₪ כדי לבטל עיקול והינו מבקש סכום זה בחזרה.

לטענת המשיבה המבקש לא טרח להחזיר ציוד ששיך לה תקופה של כשנה והמשיבה נאלצה להפעיל חוקרים לאתרו נוכח רישום הכתובת שלו במשרד הפנים שלא עודכנה.

הלכה היא כי במסגרת בקשת רשות להתגונן חייב הנתבע להיכנס לפרטי הגנתו, ואינו רשאי להעלות טענות כלליות (ראה לעניין זה- ד' בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה פסוקה (מהדורה שביעית,2004) עמ' 127; וכן ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי, פ"ד מה(3) 188, 199).

בע"א248/89 החברה הכללית למוסיקה נ' Warner, פ"ד מו(2) 273, 277 וע"א 527/07 מזל נחום ואח' נ' קרן אהרונסון בע"מ (פורסם בנבו)) נקבע:

"בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה... בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן, אלא בוחן הראיות על פניהן, כפוף למה שמתגלה בחקירה שכנגד על האמור בתצהיר... באין חקירה כזו עומד לפני בית המשפט אך האמור בתצהיר, ובית המשפט בוחן אם יש בדברים אלה כדי לבסס הגנה, ולו בדוחק, נגד התביעה".

הזכות להתגונן הינה זכות מהותית הנובעת מההכרה בזכות הגישה לערכאות כזכות חוקתית. מגמת הפסיקה הינה להקל עם מבקשים רשות להתגונן.

בע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פורסם בנבו) נקבע:

"בשל מעמדה הרם של הזכות הדיונית להתגונן, יש צורך במידת וודאות גבוהה בדבר חוסר רצינותן והעדר ממשותן של טענות ההגנה, כדי להצדיק דחיית בקשה לרשות להתגונן. לפיכך, די אם הנתבע הראה, ולו קצה חוט של טענת הגנה, כדי להצדיק, בהתמודדות בין האינטרסים השונים, את ההכרה בזכותו להתגונן. המימד החוקתי הנילווה לזכות להתגונן מוסיף חיזוק-יתר לכלל הנקוט בהלכה הפסוקה מזה שנים רבות לפיו בקשת רשות להגן תידחה רק כאשר אין, ולו בדל סיכוי אפשרי, כי טענה מטענות ההגנה המועלית תתקבל במשפט גופו."

ר' בנוסף ע"א 7644/07 נ.פ.ג. יזום ושיווק בע"מ נ' דור אנרגיה (1988) בע"מ (פורסם בנבו).

בענייננו, טענות המבקש לעניין חובתו לתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד מצדיקות המשך בירור עובדתי ויש בטענותיו של המבקש להסכמה עם המשיבה הגנה ולו לכאורה המצדיקה מתן רשות להתגונן.

כמו כן, סבורני שעל אף שהמבקש שילם את הסך של 1,381 ₪ בתיק ההוצל"פ והחוב בתיק אופס, הטעם לתשלום כפי שנטען על ידו בסיכומיו (ר' עמ' 5 ש' 4 לפרוטוקול – צ"ל מתוקן להוצאה לפועל ולא לבית המשפט) מצדיק בירור עובדתי ומאפשר לו להמשיך בהליך.
לאור יתרת החוב בתיק ההוצל"פ, יידון התיק בסדר דין מהיר.

המשיבה תשלם את הפרשי האגרה, ותגיש תצהיר והשלמת מסמכים מטעמה, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוך 60 יום, עם העתק ישירות למבקש.

מבלי שיהא בכך משום הארכת מועד מראש, אבהיר כי אי השלמת האמור תוך 90 יום, תביא למחיקת התביעה מחמת חוסר מעש (או מחמת אי-תשלום אגרה מספקת), בלא צורך בהחלטה נוספת (אלא אם יוארך לכך המועד בהחלטה אחרת).

ככל שהתובעת טוענת להוצאות שטרם הוגשו לתיק ההוצל"פ, תבצע התובעת הגדלת חוב בהתאם.

המבקש יגיש השלמת מסמכים מטעמו, בהתאם להוראות תקנה 214ב1 האמורה, תוך 30 יום מקבלת מסמכי המשיבה, עם העתק ישירות למשיבה.

תצהיר עדות ראשית, חוות דעת מומחים (ככל שיש), וכן כל בקשה להזמנת עד, שאינו מסכים לתת תצהיר, יוגשו על ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור, ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות בלבד.

תזכורת פנימית למזכירות ליום 1.10.15 לשם קביעת התיק לישיבה מקדמית בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או – לפי המקרה – לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה.

לאור היקף המחלוקת בתיק ומהותה, מוצע לצדדים לנסות ולבוא בדברים כדי לסיים התיק בדרך של פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט.
במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות, מוצע לצדדים לשקול לנסות לסיים המחלוקת בדרך של פסיקה בהתאם להוראות סע' 79א. לחוק בתי המשפט לעניין ההוצאות ושכר טרחת עו"ד ללא נימוקים.
ניתן להגיש סיכומים קצרים מטעם הצדדים או ליתן ההחלטה על סמך טענות הצדדים שנשמעו עד כה.
מובהר בזאת לצדדים שפסיקה בהתאם להוראות סע' 79 א. יכולה לקבל את טענות מי מהצדדים כולן או חלקן , פסיקה זו אינה מנומקת, לא ניתן לערער עליה והם אינן מחוייבים לקבל את הצעתו זו של בית המשפט כך ש סירוב לא ייזקף לרעתם בשום דרך וצורה.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ריאן גנאם
נתבע: החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: