ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.טי.אם אחזקות מ.נ. בע"מ נגד שלמה סגל :

22 יולי 2015
לפני: כבוד השופטת אירית הרמל

המבקשת:
א.טי.אם אחזקות מ.נ. בע"מ

-
המשיב:
שלמה סגל

החלטה

לפניי בקשת המבקשת (הנתבעת והתובעת שכנגד) להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה שכנגד שהוגש על ידי המשיב (התובע והנתבע שכנגד). כמו כן מונחת בפני בקשת המשיב לקיום הליך גילוי ועיון במסמכים.

המבקשת טוענת כי בכתב ההגנה שכנגד הועלו טענות חדשות ובלתי צפויות, הנשענות על עובדות מופרכות ואף על השמצות ודברי לשון הרע נגד המבקשת, המצדיקות את התייחסותה. זאת כדי להעמיד דברים על דיוקם ולסייע לבית הדין להכריע בשאלות השנויות במחלוקת.

מנגד, טוען המשיב בתגובתו כי אין כל הצדקה פרוצדוראלית או מהותית להגשת כתב התשובה, המהווה הכברת מילים שלא לצורך. בפן הפרוצדוראלי, המשיב טוען כי הבקשה הוגשה חמישה שבועות לאחר הגשת כתב ההגנה מצדו, בניגוד לתקנה 61 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: " תקנות סדר הדין האזרחי"), לפיה יש להגישה תוך חמישה עשר ימים ממועד הגשתו של כתב ההגנה. בפן המהותי, המשיב טוען כי כתב התשובה אינו עונה על הכללים שנקבעו בבית הדין הארצי בעניין הגשת כתב תשובה, כי לא הועלו בו עובדות חדשות, וכל כולו אינו אלא הרחבה של הטענות שנטענו בכתב התביעה שכנגד; כפירה בטענות ההגנה והעלאת טענות משפטיות ולבר-משפטיות המתנצחות עם טענות ההגנה; תגובה לדברי לשון הרע לכאוריים שאינה מצדיקה הגשת כתב תשובה.

המבקשת טוענת בתשובתה לתגובת המשיב כי בפן הפרוצדוראלי, על פי הדין וההלכה הפסוקה, סדרי הדין הנוהגים בבית הדין לעבודה הם גמישים. המבקשת אף טוענת כי המשיב הוא זה שעשה שימוש במחטף בכתב ההגנה שכנגד כדי להגיב לכתב ההגנה מטעם המבקשת ולכן ניסיונו למנוע ממנה להגיב לכתב הגנתו שכנגד מהווה פעולה שבחוסר תום לב. בפן המהותי, כתב התשובה נותן מענה ברור לטענות החדשות והבלתי צפויות שהועלו על ידי המשיב בכתב ההגנה שכנגד ומעמיד דברים על דיוקם, למען פריסת תמונה עובדתית מדויקת בפני בית הדין, וזאת מבלי שייגרם כל נזק למשיב.

הכרעה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובכתב התשובה הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל, מהטעמים שיפורטו להלן.

תקנות סדר הדין האזרחי מעגנות הוראות מפורטות לגבי הגשת כתב תשובה כדלקמן:

"61. רשאי תובע להגיש כתב תשובה לכתב הגנה; המועד להגשת כתב התשובה הוא, אם לא האריך אותו בית המשפט או הרשם, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצא לו כתב ההגנה, או האחרון שבכתבי ההגנה כשיש נתבעים אחדים; לא הגיש התובע כתב תשובה – יראו את העובדות המהותיות הנקובות בכתב ההגנה כמוכחשות וכשנויות במחלוקת.

62.תובע שכנגד רשאי להגיש כתב תשובה שכנגד לכתב הגנה שכנגד, ויחולו הוראות תקנה 61.
....
64.אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין."

7. בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב- 1991, לא מעוגן הליך משפטי זה ולכן הגשת כתב תשובה מותנית בהגשת בקשה להגשת כתב תשובה שתקבל את אישורו של בית הדין, אשר שמור לו שיקול הדעת אם להיעתר לבקשה או לדחותה.

8. בבר"ע (ארצי) 168/09 פופקוב – פתרון ד.ש.ת בע"מ (18.3.09), בית הדין הארצי קבע כך:

"כתב תשובה לא נועד לאפשר לתובע לכפור בטענות ובעובדות שבכתב ההגנה, אף לא כדי שיעלה טענות עובדתיות שאינן מתיישבות עם טענותיו הקודמות בכתב התביעה, או כדי להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש. כתב התשובה מוגש כדי להגיב על טענות בלתי צפויות שהועלו בכתב ההגנה וכדי להעלות בפני בית המשפט עובדות חדשות שיש בהן כדי להשיב על הגנת הנתבע. בדרך זו יוכל התובע ליטול מטענות הנתבע את העוקץ שבהן, היינו תוצאה משפטית העלולה לנבוע מן ההגנה, אם יישארו דברי הנתבע ללא תשובה [ע"א 7261/97 שהרבני נ' שבירו, פ"ד נד(4) 464 והאסמכתאות שם; זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, סעיף 223]."
9. מעיון בכתב הטענות ובכתב התשובה הגעתי למסקנה כי יש לאפשר הגשת כתב התשובה. כתב התשובה מהווה תגובה לטענות שהועלו על ידי המשיב בכתב ההגנה שכנגד, ויש טעם לאשרו למען איזונה של התשתית העובדתית. בכתב ההגנה שכנגד פורטו טענות עובדתיות בנוגע לקבלת המענק, לפעולות שביצע התובע על מנת לקבל את המענק וכן פירוט בנוגע לסיום העסקתו של התובע. בכתב התשובה, המבקשת מציגה את תגובתה לטענות עובדתיות שהוצגו על ידי המשיב ואשר אינן עולות בקנה אחד עם גרסתה. בכלל טענות אלו הטענות לגבי תוכן והתנהלות הישיבה שנערכה בביתה של הגב' רונן ביום 22.1.14; הרקע לקבלת המענק, הליך קבלתו ומאפייניו, המסמכים והחישובים שהוצגו בהקשר זה; רצף האירועים שהתרחשו לאחר קבלת המענק. בנוסף, המבקשת מציגה בכתב תשובתה את טענותיה לעניין סתירות פנימיות והכפשות כלפי גברת רונן, שעולות לטענתה, מכתב ההגנה שכנגד. אמנם כתב התשובה מפורט ביותר, במיוחד בשים לעובדה שלמבקשת תהיה הזדמנות להציג את גירסתה המפורטת בתצהירה, עם זאת, על כתבי בי הדין שהוגשו בתיק זה מפורטים.

10. בנסיבות אלה מצאתי כי יש מקום להתיר למבקשת להגיש כתב תשובה.

11. לעניין טענת המשיב לפיה הבקשה דנן הוגשה באיחור ואין לאשרה על רקע הדין הפרוצדוראלי, בהתאם להלכה הפסוקה, יש לנהוג בגמישות בכל הנוגע לתיקון כתבי הטענות בשלבים מוקדמים של ההליך. לדעתי, יש להחיל הלכה זו אף על מתן אפשרות לצד להגיש כתב תשובה באי חור, כפי שנעשה כאן, ועל כן ניתנה בזאת רשותי להגשתו.

12. עם זאת, מאחר ועצם הגשתו במועד שבו הוגש גרמה לעיכוב נוסף בהשלמת הליכי קדם המשפט בתיק זה ולהוצאות נוספות למשיב, אני סבורה שנכון לפצות על כך בפסיקת הוצאות. לפיכך, המבקשת תשלם למשיב הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

13. ניתן בזאת צו לגילוי ועיון הדדי אשר יבוצע בתצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין עד ליום 9.8.15.
יודגש, היה והמסמכים שגילויים מבוקש אינם מצויים בידי אחד מהצדדים, יפרט אותו צד את עובדת אי קיומם של המסמכים ו/או אי הימצאותם של המסמכים בידה.
ככל שהליך הגילוי והעיון הכללי לא יספק את הצדדים הם יהיו רשאי להגיש בקשה מתאימה במסגרתה יפרטו את המסמכים הנחוצים להם וזאת עד ליום 16.8.15. כל בקשה מקדמית נוספת תוגש אף היא עד למועד זה.

14.דיון הוכחות בתיק יתקיים ביום 10.5.16 בשעה 9:00 בפני כבוד השופטת ח' גרשון יזרעאלי.
החלטה בנוגע למועדי הגשת תצהירים תינתן במעמד הצדדים במסגרת דיון קדם המשפט הנוסף הקבוע לצדדים ביום 1.11.15.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, (22 יולי 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: א.טי.אם אחזקות מ.נ. בע"מ
נתבע: שלמה סגל
שופט :
עורכי דין: