ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהותם יהוסף נורפשאן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן

המערער
יהותם יהוסף נורפשאן
ע"י ב"כ עו"ד רוור
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד ח'יר

פסק דין

1. ערעור לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995, על החלטת ועדה רפואית לעררים מיום 4.12.14 (להלן ובהתאמה – החוק, הוועדה).

2. הוועדה התכנסה בעקבות פסק דין מיום 21.10.14 (בל 20525-02-14, בפני כבוד הרשמת פלד; להלן – פסק הדין), שניתן על יסוד הסכמת הצדדים כדלקמן:

"בהסכמת הצדדים יוחזר עניינו של המערער לוועדה רפואית לעררים (נפגעי עבודה) על מנת שוועדה תתייחס לחוות דעתו של ד"ר ארסבן מיום 2/12/11 ככל שהיא מתייחסת לניכוי מצב קודם. בנוסף הוועדה תנמק האם לדעתה יש לבצע ניכוי בגין מצב קודם בהתאם להלכת מרגוליס. החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.
המערער וב"כ יוזמנו לוועדה ויוכלו לטעון בפניה"

רקע כללי
3. המערער, יליד 1994, נפגע ביום 16.12.12 בתאונת דרכים, במסגרת עבודתו כשליח.
4. ועדה רפואית לעררים מיום 23.1.14 קבעה כי למערער נכות יציבה בשיעור של 0%.

ממצאי הוועדה מיום 23.1.14 (סעיף 21 לפרוטוקול), היו כדלקמן:

" הוועדה עיינה בתיעוד רפואי עובר לתאונה המצביע על מצב קודם עשיר בהתייחס לכאבי גב. כבר ב-2010 מדווח על כאבי גב שהפסיק בגינם לעסוק בפעילות גופנית. M.R.I. 24.5.11 הדגים בלט מינימלי ב -5-4 L ללא לחץ.
MRI עמ"ש גבי 5.1.14 מדגימה שינויים ניווניים ... במרווח הבין חולייתי 9 D-...
בבדיקה – ללא מגבלה של הגב התחתון. מגיע בכיפוף עם קצות האצבעות עד הרביע המרוחק של השוקיים. יישור של °20. רוטציות של °45 לכל כיוון. לסג °80 דו"צ. החזרים גידיים שווים תקינים. מענה פלנטרי פלקסורי דו"צ".

הוועדה סיכמה את מסקנותיה וקבעה (סעיף 23 לפרוטוקול):

"לאור הממצאים בבדיקה גופנית אין הוועדה מוצאת נכות הקשורה בגב ודוחה את הערר. הממצאים בבדיקת M.R.I. ה ינם ביטוי שינויים ניווניים ולא תוצאת תהליך חבלתי".

5. ערעור שהוגש על החלטה זו נדון בפני כבוד הרשמת פלד (בל 20525-02-14). כמתואר לעיל, באותו הליך ניתן פסק דין שהחזיר את עניינו של המערער לדיון בפני הוועדה.

6. ביום 4.12.14 הוועדה התכנסה בעקבות פסק הדין וקבעה את הדברים הבאים:

"הוועדה קראה את פס"ד ולהלן התייחסותה לחוו"ד של ד"ר ארסבן.
הוועדה לא מצאה בבדיקתה כל נכות של הגב התחתון. הדברים מצויינים באופן מפורש בסיכום הפרוטוקול החתום ע"י 3 רופאים בכירים.
בגוף הפרוטוקול ישנו אזכור של עבר עשיר של כאבי גב אך הוועדה לא סברה שמדובר בנכות קודמת, אך ציינה זאת מכיוון שהטענה שלא היו כל בעיות גב טרם התאונה הנדונה אינה נכונה.
הוועדה חולקת על הממצאים בבדיקתו הגופנית של ד"ר ארסבן ולא מצאה את המגבלות הגופניות בבדיקתה.
הוועדה מותירה החלטה."

7. לטענת המערער, הוועדה לא פעלה בהתאם לפסק הדין, אלא ביקשה להותיר את קביעתה הקודמת על כנה. כן נטען, כי הוועדה סירבה לבקשת באת כוחו של המערער לבצע בדיקה קלינית. בנוסף, הוועדה לא הבהירה מהם הממצאים בחוות דעתו של ד"ר ארסבן עליהם היא חולקת והיא אף לא ערכה למערער את כל המבחנים הקליניים שד"ר ארסבן ערך , דוגמת מבחן שובר. לדידו של המערער, מדובר בפגמים המהווים פגיעה בכללי הצדק הטבעי. המערער ביקש שעניינו יובא לדיון בפני ועדה בהרכב אחר, היות שהוועדה נעולה בדעתה ובפרט נוכח סירובה לבדוק א ותו.

8. לטענת המשיב, דין הערעור להידחות, כיוון שהוועדה קיימה את הוראות פסק הדין ככתבו וכלשונו. הוועדה הבהירה ש לא מצאה נכות כלשהי ודי בכך על מנת לדחות את הערעור. די בהנמקת הוועדה להבדל בממצאים בין בדיקתה לבין אלה שפורטו בחוות דעת ו של ד"ר ארסבן. הוועדה גם הבהירה את ההתייחסות למצב קודם וכי לדעתה לא היתה נכות קודמת.

דיון והכרעה
9. בהתאם לסעיף 123 לחוק, במסגרת ערעור על החלטות ועדות לעררים, מוסמך בית הדין לדון בשאלות משפטיות בלבד.

בהליך הביקורת השיפוטית, בית הדין בוחן אם הוועדה הרפואית לעררים טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים, התעלמה מהוראה המחייבת אותה, סטתה מהוראות החוק והתקנות או שנפל פגם בסדרי עבודתה (עב"ל 10014/98 הוד - המוסד לבטוח לאומי , פד"ע לד 213 (1999)).

בכלל זה, נקבע כי קביעת שיעור הנכות והתאמת סעיפי הליקוי הרלבנטיים הן קביעות רפואיות מובהקות הנמצאות בתחום סמכותה הבלעדי של הוועדה הרפואית ואין בית הדין מוסמך להתערב בהן (עב"ל (ארצי) 217/06 בן צבי – המוסד לביטוח לאומי, 22.6.06).

10. בהתייחס לוועדה הדנה בעניינו של מערער מכוח פסק דין, נקבע כי על ועדה זו להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין, ואל לה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה. ביקורתו השיפוטית של בית דין זה במקר ים אלה מוגבלת לשאלה אם הוועדה מילאה אחר מצוות פסק הדין (דב"ע נא/29 – 01 פרנקל – המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כד 160 (1992) ; עב"ל 114/07 עורקבי – המוסד לביטוח לאומי, 8.1.08; בר"ע (ארצי) 59174-11-10 מברוכה – המוסד לביטוח לאומי, 22.12.10).

לאור הלכה פסוקה זו, יש לבחון את החלטת הועדה.

11. הוועדה מיום 23.1.14 קבעה כי לדעתה, על יסוד בדיקתה ובדיקות העזר, לא נותרה למערער נכות בגין התאונה.

פסק הדין לא הורה לוועדה לבצע בדיקה חוזרת או נוספת, אלא להתייחס לחוות דעתו של ד"ר ארסבן בכל הנוגע למצב קודם. לפיכך, נדחית טענת המערער לפיה אי ביצועה של בדיקה קלינית מהווה טעות משפטית של הוועדה.

12. הוועדה עיינה בחוות הדעת של ד"ר ארסבן ומפרוטוקול הוועדה עולה ההסבר לשאלה מדוע הוועדה אינה מקבלת את האמור בה. כך, בעוד שד"ר ארסבן סבר כי למערער נותרה נכות בשיעור של 5%, הוועדה סברה כי למערער לא נותרה נכות כלל.

זאת ועוד, בהתייחס לסוגיית מצב קודם, המוזכרת בפסק הדין, הוועדה הבהירה כי בהחלטתה מיום 23.1.14 היא קבעה למערער נכות בשיעור 0%, כיוון שלא מצאה בבדיקתה הגבלות המקנות נכות ולא מחמת ניכוי מצב קודם.

א. הוועדה הסבירה באופן ברור ומנומק כי בבדיקתה לא מצאה נכות כלשהי בגב התחתון. כן הסבירה, כי אזכור כאבי הגב בדיון הקודם לא היה משום שהוועדה סברה ש קיימת נכות קודמת, אלא כהתייחסות לטענת המערער שלא היו לו בעיות גב טרם התאונה. מכאן, כי בנושא המצב הקודם קיימת תמימות דעים בין הוועדה ובין ד"ר ארסבן . היינו, כי תלונות בגין כאבי גב בעבר, עובד לתאונה, לא היו מזכות את המערער בנכות בזמן אמת ומשום כך לא היה מקום לערוך חשבון עובר ושב.

ב. בהתייחס לחוות הדעת של ד"ר ארסבן וכמצוות פסק הדין, הוועדה הסבירה מדוע קביעותיה בעניין הנכות שונות מאלה של ד"ר ארסבן. היינו, כי ממצאיה בבדיקה הקלינית שונים וכי לא מצאה בבדיקתה את המגבלות שנמצאו על ידי ד"ר ארסבן. על פי ההלכה הפסוקה, די בהסבר זה ואין מוטלת על הוועדה כל חובה לנמק בהתייחס לכל תנועה או מבחן רפואי הכיצד ממצאיה שונים (דב"ע נד/ 21 – 01 המוסד לביטוח לאומי – כהן, פד"ע כז 54 (1994); דב"ע נא/ 99-122 ריזנר – המוסד לביטוח לאומי , פד"ע כג 169 (1991)).

ג. לאמור לעיל אוסיף כי אין לקבל את טענת המערער בנוגע לאופן ביצוע הבדיקה הקלינית על ידי הוועדה והמבחנים הרפואיים שבחרה ליישם. גם לגבי עניין זה נפסק, כי הוא מצוי בשיקול דעתה הבלעדי של הוועדה והמדובר בעניין רפואי מובהק.

13. סוף דבר – הערעור נדחה.
כמקובל בהליכים מתחום הביטחון הסוציאלי – אין צו להוצאות.

14. ניתן להגיש בקשת רשות לערער על פסק דין זה, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין.

ניתן היום, ו' אב תשע"ה, (22 יולי 2015), בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהותם יהוסף נורפשאן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: