ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליגד השקעות ובנין בע"מ נגד אבי אלקלעי :


בפני כבוד הרשמת- השופטת עינת רביד

מבקשת

ליגד השקעות ובנין בע"מ

נגד

משיבים

  1. אבי אלקלעי
  2. עזבון המנוחה שרה אלקלעי ת.ז. XXXXXX042

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת המבקשת לסילוק התביעה על הסף מהנימוקים של העדר יריבות והתיישנות התביעה.
התביעה הנדונה הוגשה על ידי המשיבים במסגרתה עתרו לאכוף הסכם מכר מקרקעין ולפעול לרישום המקרקעין מושא התביעה הנמצאים ברחוב משה קול 22/3 בירושלים, דירת הגן והמחסן הגינתי, לאחר שינוי שימוש, על שמם. לחילופין עתרו המשיבים להורות על ביצוע בקירוב של שינוי השימוש למחסן יחד עם סעד הצהרתי בדבר שימוש בלעדי של המבקשים במחסן.
המבקשת הגישה הבקשה הנדונה לסילוק התביעה על הסף משני נימוקים : האחד, העדר יריבות והשני , התיישנות. לטענת המבקשת , הסכם המכר נכרת עם הגב' שרה אלקלעי ז"ל, ואין כל יריבות בינה לבין המשיב 1. עוד טענה כי עזבון אינו אישיות משפטית ועל כן אינו יכול להגיש התביעה הנדונה.
באשר להתיישנותה של התביעה טענה המבקשת כי ביום 1.5.00 חתמה המנוחה על הסכם מכר מקרקעין לרכישת המחסן הגינתי, כאשר על פי תנאי ההסכם, אם תוך 7 שנים ממועד חתימת ההסכם, קרי עד שנת 2007, לא תצמיד המבקשת את חדר האשפה לדירת המנוחה תהא המנוחה רשאית להחזיר את הנכס לגב' שולדנפרי וכי הגב' שולדפנרי תשיב למנוחה את מלוא הסכום שקיבלה בתוספת הצמדה ולא יינתן שום פיצוי נוסף. על כן טוענת המבקשת כי במועד הגשת התביעה חלפו 15 שנים ממועד חתימת ההסכם, ו- 8 שנים מהמועד בו קבעו הצדדים שייחשב כישלון הרישום והקמת זכות כספית.
עוד טוענת המבקשת כי במועד חתימת ההסכם ידעו הצדדים כי יש סיכוי סביר כי לא ישונה ייעודו על פי היתר הבניה למחסן ושיותר לא תהיה אפשרות לרשמו על שם המנוחה, ועל כן קבעו את מנגנון הביטול. על כן והיות ולאחר חלוף 7 שנים בחרה המנוחה שלא לקבל החזר כספי אלא להמשיך ולהחזיק במחסן אזי היא בחרה לזנוח העילות בהמרצת הפתיחה.
המשיבים הגישו תגובתם וטענו כי אין התיישנות במקרה הנדון הואיל והמדובר בתביעה במקרקעין, תביעה לאכיפת הסכם מכר רישום הדירה והמחסן, אזי אין התיישנות וזאת בהתאם לסעיף 159(ב) לחוק המקרקעין, וככל שתטען הטענה כי אין המדובר במקרקעין רשומים אזי המדובר במקרקעין מוסדרים בהם תקופת ההתיישנות היא 25 שנים. לעניין זה מפנים המשיבים לע"א 520/96 חוסין נ' מיר.
עוד טוענים המשיבים כי טענתה של המבקשת כי לא הצליחה לבצע את שינוי השימוש וכי חלפו 7 השנים שנקבעו בהסכם המכר, נדחית לאור סעיף 28(א) לחוק החוזים שעניינו עקרון סיכולו של תנאי מתלה ולפיו צד שמנע את התקיימותו של תנאי מתלה לא יכול להסתמך על אי התקיימות התנאי לרישום.
עוד נטען על ידי המשיבים כי גם אם לא היה מדובר בתובענה במקרקעין אזי ממילא התנהלות הצדדים והחלפת התכתובות ביניהם מלמדת על קטיעת מרוץ ההתיישנות.
באשר לטענת העדר היריבות טענו המשיבים כי המבקשת התכתבה עם המשיב 1 ומעולם לא דרשה להציג בפניה הבהרות מכוח מה הוא פועל. בנוסף נטען כי המשיב הוא יורש המנוחה ויחד עמו שלושה יורשים נוספים : בנו הבגיר אביתר, בנו הקטין אסף ואחותו יפה , וזאת בהתאם לצוואת המנוחה שצורפה. לטענת המשיבים הואיל והמנוחה נפטרה ביום 11.10.14 וטרם ניתן צו קיום צוואה ניתנת הסכמת היורשים לניהול ההמרצה על ידי המשיב.
המבקשת הגישה תגובתה וטענה כי לא הוגש תצהיר בתמיכה לבקשה ודי בכך כדי לדחות טענות המשיבים. עוד נטען כי המשיבים צירפו הסכמה של שני יורשים ולא צירפו הסכמה של הגב' יפה אלקלעי. לטענת המבקשת היה על המשיבים לתקן את המרצת הפתיחה בשל צירוף המבקשים ושינוי העילות.
עוד טענה המבקשת כי באשר להתיישנותה של התביעה המשיבים אינם חולקים על כך כי ההסכם צפה אפשרות שלא ניתן יהיה לרשום את הזכויות במחסן ובמקרה זה ל מנוחה תעמוד אך תביעה כספית שנזנחה. לטענתה המשיבה בחרה שלא לקבל החזר כספי ולא להחזיר החזקה בחדר האשפה אך כל אלו לא מקימים עילת תביעה במקרקעין.
דיון והכרעה
בהתייחס לטענת העדר היריבות, אני מקבלת את טענת המבקשת כי העזבון אינו אישיות משפטית ואינו יכול לתבוע או לה יתבע. לעניין זה ראו רעא 6590/10 ‏ עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון‏ (מיום 28.5.12, פורסם במאגרים המשפטיים). על כן התייחס להלן למשיב 1 כמשיב לבקשה.
כמו כן, אני מקבלת את טענתה של המבקשת כי בהסתמך על המרצת הפתיחה והטענות שהועלו במסגרתה, אף למשיב עצמו, אין כל יריבות עם המבקשת. אין די בטענתו של המשיב כי הוחלפו תכתובות בין הצדדים כדי להקים למשיב יריבות עם המבקשת, שכן יש לבחון מי התקשר בהסכם לרכישת המקרקעין מושא התובענה, וכן אין מחלוקת כי המנוחה היא זו שהתקשרה בהסכם .
יחד עם זאת ובשים לב כי סילוק התביעה הוא סעד קיצוני, יש לאפשר למשיב תיקון התביעה תחת סילוקה. על כן וככל שטענת המשיב היא, כי הגב' אלקלעי הלכה לעולמה והיורשים הנכונים הם היורשים , אשר פורטו במסגרת תגובת ו, אשר לא נתמכה בתצהיר, יגיש המשיב המרצת פתיחה מתוקנת, אשר תיתמך בתצהיר במסגרתה יפורטו הטענות שהועלו על ידי המשיב בתגובתו ביחס לפטירתה, צוואתה ויורשיה של המנוחה, וכן הסכמתם לניהול ההליך הנדון. לעניין זה אציין בהערת אגב כי לת גובת המשיב צורפה אף הסכמה של הגב' יפה אלקלעי לניהול התביעה, אף כי נטען על ידי המבקשת כי זו לא צורפה.
בהתייחס להתיישנותה של התביעה, הרי שלא מצאתי כי יש מקום להכריע בטענה זו כבר בשלב זה.
התביעה מתייחסת לבקשה לאכיפת הסכם מכר ורישום הדירה והמחסן על שם המשיבים. ביחס לדירה אין כל טענה מטעם המשיבה כי המדובר בתביעה שהתיישנה.
ביחס למחסן מעלה המבקשת טענות עובדתיות ולפיהן בחירת המנוחה , שלא לקבל החזר כ ספי, משמעו כי זנחה את העילות המפורטות בכתב התביעה, ועל כן אין המדובר בתובענה במקרקעין אלא בעילה כספית אשר התיישנה. ראשית אציין כי המדובר בטענות עובדתיות אשר יש לבררן לגופן במסגרת ניהול התובענה ואין להכריע בהן בשלב זה. עוד אציין כי לעניין זה טענו המשיבים, בין היתר, כי המדובר בסיכולו של תנאי מתלה וכי צד שמנע קיומו אינו יכול להסתמך על אי התקיימות התנאי לרישום לא לעניין התיישנות ובייחוד כאשר הנטל עובר לכתפי הקבלן.
עוד אציין כי בתביעה עתרו המשיבים לאכיפת זכות במקרקעין, ולא לפיצוי כספי, כאשר המבקשת אינה מכחישה כי בעניין תובענה במקרקעין לא חלה התיישנות על התביעה, על כן ועל פי העילה הנטענת בכתב התביעה לא חלה התיישנות. טענת המבקשת כי אין המדובר בתביעה במקרקעין, שכן בהתאם להסכם לאחר 7 שנים , וככל שהרישום ייכשל , ק מה למנוחה זכות כספית שנזנחה על ידה, היא טענה עובדתית המצויה במחלוקת בין הצדדים ות תברר במסגרת ההליכים בתיק.
סוף דבר
המשיבים יגישו המרצת פתיחה מתוקנת בהתאם לאמור לעיל וזאת עד ליום 6.9.15.
המבקשת תשיב להמרצת הפתיחה תוך 45 יום מקבלתה.
בנסיבות העניין בהן קיבלתי חלק מטענות המבקשת ודחיתי החלק האחר אינני עושה צו להוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.
מעקב מזכירות בהתאם.

ההחלטה ניתנה על ידי בשבתי כרשמת.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליגד השקעות ובנין בע"מ
נתבע: אבי אלקלעי
שופט :
עורכי דין: