ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אם.בי.אס אנטיליס אנ.וי בע"מ נגד יהודית פלדמן :


בפני כבוד ה שופט יעקב שינמן

מבקשת

אם.בי.אס אנטיליס אנ.וי בע"מ

נגד

משיבים

 1. יהודית פלדמן
 2. Wade Properties Limited
 3. Terza Propereties Limited
 4. Hurstcourt Estates Limited
 5. Tovprop Developments Limited
 6. Realprop Developments Limited
 7. Varley Estates Limited
 8. חברת מגדלי אם המושבות - שפירא בע"מ
 9. אלחנן וינצקי ושות', משרד עורכי דין ונוטריון (שותפות לא רשומה)
 10. אלחנן ויניצקי
 11. אלעזר מרדכי ויניצקי

החלטה

הבקשה

לפני בקשה לעיון בתיק בית המשפט על פי תקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) תשס"ג-2003 (להלן בהחלטה זו :"התקנות").

המבקשת מתגוננת בפני תביעה שהגישה כנגדה משיבה 4 ובכוונתה להגיש תביעה או תביעה שכנגד כנגד משיבה 3.

הלכה למעשה נימוק זה מהווה את הבסיס לבקשת המבקשת לעיין בכל מסמכי התיק ללא סייג.

המשיבים 9-11 אינם מתנגדים לבקשה, אך המשיבות האחרות מתנגדות לבקשה והן טוענות כי אין להיעתר לבקשה לעיון הגורף, ושמט רתה לחשוף נתונים הפוגעים פגיעה קשה במשיבות והין הייתר בזכותן להגנה על מידע מסחר-עיסקי בנוגע לעסקאות נדל"ן, פגיעה בחסיון יחסי עו"ד לקוח, וכל אלו כאשר לא הובאו כל טעמים מטעם המבקשת המצדיקים את העיון המבוקש.

הכרעה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות הגעתי למסקנה כי אין מקום להיענות לבקשה.

ראשית, הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ואין בה כל הסבר, נימוק או הצדקה בגינם יש להיעתר לבקשה.

אמירות כלליות, אין בהן די. הבקשה אין בה דבר למעט האמירה: "מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו: העיון דרוש למבקשת לצורך התדיינות משפטית עם הצדדים להליך (ובכלל זאת, תביעה שהגישה לאחרונה Hurstcourt כנגד המבקשת ותביעה שבכוונת המבקשת להגיש כנגד Terza', Hurstcourt,פלדמן ויתר הנתבעים בתהליך כאן)".

התיק שבפני הסתיים בהסדר פשרה והלכה למעשה לא התקימו בו דיונים לגופה של המחלוקת.

כתבי הטענות והמסמכים שהוחלפו בתיק, משופעים בנתונים מובהקים ה כוללים בין היתר נתונים בקשר ליחסי עו"ד לקוח- שהינם חסויים על פי דין, ןמידע מסחרי עסקי.

ההליך שהתקיים לפני נסב סביב מחלוקת שהתגלעה בין התובעים לנתבעים, בקשר עם ייצוגם כעו"ד בעסקאות נדל"ן בארץ שבוצעו ע"י המשיבות לבד או ביחד עם צדדים אחרים.

חוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961 קובעת בס' 90 שבו קובע חסיון בין עו"ד ללקוח, וס' 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 אוסר על עו"ד למסור מסמכים שהוחלפו בינו לבין לקוחו, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון.

המשיבות כאן הן הלקוחות והן אינן מוותרות על החיסיון ודי בכך כדי למנוע את העיון של חומר חסוי על פי דין.

תקנה 4 לתקנות קובעת מבחן בן שלושה שלבים מצטברים לבחינה האם יש לאפשר למי שאינו צד בתיק לעיין בו (ע"א 8849/01 עו"ד צבי סבוב נ' פזגז בע"מ פ"ד נט(5)385):

א. האם אין איסור בדין על העיון.
ב. האם העיון מוצדק.
ג. האם ניתן לאזן בין אפשרות העיון לאינטרסים של בעלי המניות המתנגדים.

עיון בבקשה מעלה כי הבקשה אינה עומדת גם בדרישת התקנות (לא הוגשה בהתאם לטופס 2 על פיו יש לפרט את המסמכים / המוצגים הנדרשים לעיון וכן הטעמים המצדיקים את העיון) ואיננה מנומקת ואינה נתמכת בתצהיר.

כאמור בתיק מצויים נתונים החוסים תחת הגנת החיסיון וסודות מסחריים- בקשר לעסקאות נדל"ן, ובקשתה הגורפת של המבקשת לעיין בכל המסמכים (ללא סייג) , תגרום לפגיעה מלא מידתית של המשיבה כאשר מנגד כלל לא ברורה עילת התביעה לא רק הקי ימת, אלא גם האפשרית, של המבקשת נגד Terza.

בבקשה לעיון, על בית המשפט לתת את הדעת (בייחוד כאשר מדובר בחומר חסוי או בסוד מסחרי) ולאזן בין זכות העיון לבין הפגיעה האפשרית (רע"א 5349/13 דומיקאר נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ, פורסם בנבו 29.8.13), מבלי שיהיו בפני הנימוקים וההסברים לצורך בעיון, לא ניתן לעשות את האיזון הנדרש, גם אם הייתי רוצה למשל לאפשר את העיון בתנאים.

נימוק קלוש כמו: "העיון דרוש למבקשת לצורך התדיינות משפטית עם הצדדים להליך" הינו בגדר "מסע דייג" שאין לאפשר אותו בייחוד כאשר מדובר בחשש אמיתי לפגיעה בלתי מוצדקת בשמירה על חסיון שבדין ועל סודות מסחריים של מי שהיו צד בתיק ובודאי שאין בנימוק שכזה , כדי להגשים את הטעם הקשור בפומביות הדיון ( בש"א 9676/04 יחזקאל אלישיב נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פורסם בנבו 24.3.05)

בקשה בלתי מנומקת מעלה בד"כ את החשש כי מטרתה, שימוש לרעה בזכות העיון .

זכות הפומביות ממנה נגזרת זכות העיון היא זכות חשובה ואכן הכלל הוא שיש לאפשר עיון, אך זאת רק כאשר מוכח צורך אמתי וכנה של המבקש, כי הוא אכן זקוק למסמכים לצורך משפטי ו/או לצורך לגיטימי אחר.

צדדים המנהלים תיק בבית משפט חבים בחובת גילוי מרבית בעניינם וזו חובתם. צדדים שכאלו אינם צרכים לחשוש מחשיפת נתונים שגילו במהלך הדיון בעניינם, למתחריהם שאינם צד לאותו התיק, בייחוד כאשר הם חסויים על פי דין- כמו בענייננו ביחסי עו"ד לקוח .

בקשת המבקשת צריכה להיות מנומקת ומבוססת על מנת שבית משפט יאפשר את העיון במקרה בו .

המבקשת לא הצדיקה בקשתה ולא עמדה בדרישות המינימאליות של הדין על מנת לאפשר לה את זכות העיון.

לאור כל האמור הבקשה נדחית ובנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' אב תשע"ה, 22 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אם.בי.אס אנטיליס אנ.וי בע"מ
נתבע: יהודית פלדמן
שופט :
עורכי דין: