ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד שרון אלמקיס חכמון נגד אליהו רביבו :

בפני כבוד ה שופטת עירית קויפמן

מבקשת

עו"ד שרון אלמקיס חכמון

נגד

משיב

אליהו רביבו
ע"י ב"כ עו"ד מיכאל רביבו

פסק דין

1. המבקשת (הזוכה בתיק ההוצאה לפועל) הגישה בקשת רשות ערעור על החלטת כבוד הרשמת נועה רגב מיום 5.11.14 אשר דחתה את בקשת המבקשת להחייאת תיק הוצאה לפועל שמספרו 14-04974-07-6 .

בהחלטתה דחתה כבוד הרשמת את הבקשה להחייאת התיק מאחר שלא ננקטו בו הליכים מזה כחמש שנים, משנת 2009. כן צויין בהחלטה כי התיק נפתח ביום 29.5.07 ונסגר ביום 10.1.13 קרי כשנה ו– 10 חודשים לפני הגשת הבקשה להחייאתו וכי התשלום האחרון של החייב בוצע ביום 1.9.10.

2. המבקשת טענה בבקשתה כי כ ב' הרשמת התעלמה בהחלטה מהטעמים שהובאו בפניה בדבר הגורמים לאי עשיית פעולות בתיק – פטירתו של הזוכה (אביה של המבקשת), טעות אנוש במשרדה של המבקשת אשר הובילה להגשת הבקשה להחייאת תיק באיחור והעובדה כי המשיב לא עמד בצו התשלומים וחדל לשלמו באופן חד צדדי ללא כל הודעה.

3. לטענת המשיב, אין בנימוקי הבקשה להצדיק החייאת תיק כשנתיים לאחר שהתקבלה החלטה על סגירתו ולאחר שלא ננקטו הליכים משך חמש שנים ומכך ניתן להסיק על ויתור בנוגע לחוב. כן נטען כי המנוח והמבקשת עורכי דין וטענה בדבר טעות אנוש אינה יכולה לבוא על חשבון החייב. עוד נטען כי החייב מצוי במצב בריאותי וכלכלי קשה.

4. ביום 28.4.15 התקיים בפני דיון.
הצדדים הסכימו כי המבקשת תבדוק אם ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל חדש לביצוע אותו פסק דין וככל שהדבר אפשרי, תימחק הבר"ע ללא צו להוצאות. ככל שתודיע המבקשת כי לא ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל חדש, ולאחר קבלת תגובת המשיב, ייתן בית המשפט החלטתו ללא צורך בדיון נוסף.
הצדדים הסכימו שבית המשפט ידון כאילו ניתנה הרשות והוגש הערעור וטענותיהם בבר"ע ייראו כטענותיהם בערעור.

5. ביום 11.5.15 הודיעה המבקשת כי לשם פתיחת תיק הוצאה לפועל נדרש פסק דין מקורי או העתק "נאמן למקור". מאחר שלא ניתן לאמת את פסק הדין כ"נאמן למקור" הואיל ותיק בית המשפט אשר נפתח בשנת 2003 בוער, לא ניתן היה לפתוח תיק הוצאה לפועל חדש לביצוע פסק הדין.

6. המשיב בתגובתו להודעה חזר על התנגדותו וציין כי לא מתקיימים טעמים המצדיקים ביטול מחיקה מחוסר מעש. לעניין זה נטען כי אין למבקשת הסבר סביר למחדלה מקום בו המנוח נפטר ביום 4.11.09 וכאשר ביום 15.3.10 הועברו לטיפול המבקשת כל תיקיו. התיק נסגר 3 שנים לאחר מכן ואין סיבה מניחה את הדעת לשיהוי גם לאחר שנסגר התיק. עוד נטען כי המשיב הסתמך על מחיקת ההל יך שכן אחרת יש סבירות כי היה פונה להליכי פש"ר. בנוסף נטען כי הדבר יביא לשינוי מצבו של המשיב לרעה וזאת לאחר שהשתחרר מלחצי ההוצאה לפועל ובהיותו כבן 82 וסובל מבעיות בריאותיות רבות, החייאת התיק תביא לשינוי לרעה במצבו הבריאותי והכלכלי. בנוסף נטען כי אין מניעה בחוק להגיש בשנית את פסק הדין להוצאה לפועל. לחילופין נטען כי יש להסיר ר יביות וקנסות ולחייב את המבקשת בהוצאות.

7. לאור הסכמת הצדדים אני דנה בבקשה כבערעור.
תקנה 126(ד) לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם – 1979 קובעת כדלקמן:
"עברו שנתיים מיום שנעשה הליך בהוצאה לפועל ולא נקט הזוכה בהליך נוסף באותו תיק יחולו הוראות אלה:
(1) רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת הודעה לזוכה לבוא ולתת טעם מדוע לא ייסגר התיק;
(2) לא נתן הזוכה כל טעם, בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה או פרק זמן ארוך יותר שנקבע בהודעה, ייסגר התיק;
(3) האמור בתקנת משנה זו לא יפגע בזכותו של הזוכה להגיש בקשה לפתיחה מחדש של תיק סגור;
(4) בוער התיק לפי תקנות הארכיונים... רשאי הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע החוב בתיק שבוער..."

תקנה 12 לתקנות ההוצאה לפועל, תש"ם – 1979 קובעת כדלקמן:
"נסגר תיק וביקש הזוכה את פתיחתו מחדש, ישלח הזוכה לחייב העתק מן הבקשה בהמצאה מלאה ויצרף את אישור המסירה לבקשה עם הגשתה ללשכה..."

8. תקנה 126(ד) מטרתה סגירת תיקים שלא ננקטו בהם הליכים תקופה ממושכת וזאת לאור האינטרס הציבורי המחייב שתיקי הוצאה לפועל לא ישארו פתוחים זמן רב ללא כל מעש. הדבר דומה למחיקת הליך בבית המשפט מחוסר מעש.

מדובר בפעולה מנהלית דיונית שלא באה לפגוע בזכותו של הזוכה לבקש את פתיחת התיק מחדש (ר' רע"צ (קריות) 13502-08-14 דר' ג'רייס בלוט נ' חאזם סבית).

המלומד ד' בר-אופיר מציין בספרו כי אין פגיעה בזכות הזוכה להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק הדין וכי זכות זו אינה מוגבלת בזמן, בכפוף לתקופת ההתיישנות (ד' בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, מהדורה שביעית 2015, בעמ' 100).

9. ברע"צ (ב"ש) 63017-10-13 א.ב. אנרגיה נכסים בע"מ נ' ראזי אבו רקייק נקבע כי מאחר שלאחר סגירה מנהלית של תיק, אין מניעה לפתוח תיק חדש בכפוף להתיישנות , הפגיעה היא בשלושה מובנים – תשל ום אגרה מחודשת, התחלה מחדש של מרוץ הריבית ומתן אפשרות מחדש לחייב להגיש התנגדות לביצוע שטר. בענייננו, המובן השלישי אינו רלבנטי שכן עסקינן בביצוע פסק דין ולא בביצוע שטר. בהתייחס ליתר הדברים, הרי שנוכח חלוף הזמן ומחדלי המבקשת, היה מקום לכאורה להותיר את החלטת כבוד הרשמת על כנה בשל האפשרות לפתוח תיק חדש.

10. דא עקא, שבמסגרת ההליך שבפני התברר כי פתיחת תיק הוצאה לפועל חדש בהגשת בקשה חדשה לביצוע פסק הדין, ככל הנראה אינה אפשרית בהיעדר פסק הדין המקורי או העתק נאמן למקור.
יצויין כי עניין זה לא עלה בפני כבוד הרשמת.
במצב דברים זה, דחיית הבקשה לפתיחת תיק מחדש, אשר סגירתו מקבילה למחיקת תובענה, בהיעדר אפשרות להגיש בקשה חדשה לביצוע פסק דין במסגרת תיק חדש, משמעותה למעשה מחסום מהותי בפני הזוכה המקביל לדחיית תובענה, תוך מניעת אפשרות ל נקוט הליכים עתידיים לגביית החוב (ר' רע"צ 13502-08-14 הנ"ל).
על כן, כאשר אין חולק כי החוב טרם נגבה בפועל, גוברת זכותו של הזוכה לגבות את חובו על פני טענות החייב, אשר לא שילם את החוב. יודגש לעניין זה כי החייב (המשיב) חדל לשלם לתיק בגין חובו כבר בשנת 2010 (כאמור בהחלטת כבוד הרשמת), למעלה משנתיים לפני סגירת התיק.

11. טענות המשיב לרבות בדבר הסתמכותו על סגירת התיק ימצאו פתרון הולם בהפחתת חיובי ההצמדה והריבית ממועד סגירת התיק ועד פתיחתו מחדש.
"עקרון תום הלב בניהול הליכי הוצאה לפועל, מחייב את הזוכה בתיק ההוצאה לפועל , לפעול , באופן סביר , לקבלת סעד המימוש בהליכי ההוצאה לפועל , ואין הוא יכול "לישון על זכותו" זו, עד קץ כל הימים. אכן, כלל נקוט הוא, כי על הליכי הוצאה לפועל לא תחול התיישנות. ברם, אין בכך כדי לסתור את חובתו של הזוכה לחתור לסיומו של הסכסוך בין הצדדים.
תיק ההוצאה לפועל אינו יכול לשמש "תכנית חסכון" לזוכה, אשר ממתינה עד אין קץ, ללא נקיטת הליכים, תוך צבירת הפרשי הצמדה וריבית ". (ע"א (ת"א) 2836/03 עיריית תל אביב נ' מור תמר).

12. לאור האמור, אני מורה על קבלת הערעור ופתיחת התיק מחדש ללא חיובי ריבית והצמדה ממועד סגירת התיק ועד לפתיחתו של התיק מחדש.

בנסיבות העניין ונוכח התוצאה אליה הגעתי, אן צו להוצאות.

ניתן היום, ה' אב תשע"ה, 21 יולי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עו"ד שרון אלמקיס חכמון
נתבע: אליהו רביבו
שופט :
עורכי דין: