ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התובעת נגד הנתבעים :

בפני כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקשת:
התובעת

יקטרינה קונדרטיוק

נגד

המשיבים:
הנתבעים

  1. נחום עדיקה
  2. מרים רחל עדיקה

החלטה

המבקשת הגישה בקשה להורות למשיבים להמציא תצהיר גילוי מסמכים, לרבות מסמכים מסוימים, ליתן מענה לשאלון, ולהודות בעובדות.
הוגשה תגובה מטעם המשיבים, וכן תשובה מטעם המבקשת.
לעניין גילוי ועיון במסמכים
המבקשת טענה שהמשיבים לא ביצעו גילוי מסמכים על פי דרישות הדין.
המשיבים טענו שהגישו תצהיר גילוי מסמכים מטעמם.
בתצהיר גילוי המסמכים (מיום 8.2.2013) שהגישו המשיבים צוין שברשותם "כל המסמכים בתיק 28539-08-14, לרבות כתבי בי הדין שהוגשו במסגרת הליך זה על נספחיהם ותכתובות בין באי כוח הצדדים", וכן המסמכים שצורפו לתשובות לשאלון.
יש מקום לפרט בתצהיר גילוי מסמכים באופן מובחן ובנפרד את כל המסמכים שברשות המשיבים, ולא היה מקום להסתפק בהצהרה כוללת כפי שנעשה.
יש מקום להגיש תצהיר גילוי מסמכים מפורט מטעם כל אחד מהמשיבים.
לעניין מתן תשובות לשאלון
המבקשת טענה שהמשיבים לא השיבו כיאות לשאלות מס' 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 22, 24, 36, 37, ו- 38.
המשיבים טענו שמסרו את מלוא המידע שברשותם.
מהנתונים שבפניי עולה שהוגשו שני תצהירי מענה לשאלון באמצעות המשיב, מימים 8.2.2015, ו- 30.3.2015, ובהחלטה זו אתייחס לתצהיר האחרון.
בשאלה 6 התבקש לפרט את פרטי כל שוכרי הדירה ממועד רכישתה, ולצרף את כל הסכמי השכירות. אני סבור שהמשיב השיב באופן ממצה לשאלה זו, בתצהיר מיום 30.3.2015, מכיוון שהצהיר לגבי שמות של שוכרים שונים , וצירף הסכמי השכירות, תוך שציי ן- "זה מה שזכור לי. את הפרטים של חלק מהם ניתן למצוא בהסכמי השכירות המצורפים. לא נשמרו אצלי הסכמי שכירות ופרטים נוספים של שוכרים".
בנסיבות העניין אין מקום וטעם להורות למשיב להשיב על פרטים שאינם זכורים לו, או להמציא מסמכים שאינם ברשותו, כך לפי הצהרתו.
שאלה 8- "על סמך מה אנשים שצוינו לעיל ו/או להלן טיפלו בדירה? יש לצרף מסמכים". מעיון בשאלות קודמות יכול והכוונה לאותם אנשים שטיפלו מטעמם של המשיבים בהעברת הזכויות בדירה, בתיווכה, ובהעברת רישומי הדירה אצל הגורמים השונים. המשיב הצהיר- "לא הבנתי את השאלה. לא צוינו בשאלות הקודמות אנשים. עורך הדין טיפל מתוקף תפקידו ומתווכת מתוקף פקידה ואני מתוקף תפקידי כבעל בית. אין מסמכי התקשרות".
סבורני שאופן ההתקשרות של המשיבים עם ספקי שירותים שונים לגבי רכישת הדירה אינו רלבנטי לצורך בירור השאלה העומדת במחלוקת.
שאלה 9- " מי גם בדירה ב- 9/2012? נא לציין כל שמות מלאים, כתובות, ת.ז. טלפונים ". המשיב הצהיר- "החל מ- 5.9.12 נכנס להתגורר בשכירות סידלר אולג (בתחילת החודש הדירה הייתה ריקה). מצורף הסכם שכירות הכולל את כל הפרטים ".
מכיוון שבדירה שלוש יחידות דיור, יש להתייחס לגבי כל אחת מיחידות הדיור בתקופה הנ"ל. ככל שמלוא הפרטים או ההסכמים אינם זכורים, או שלא נשמרו ברשות המשיבים, יש ל ציין זאת במפורש.
שאלה 10- "מי גר בדירה בשנת 2013 ועד לאמצע שנת 2014? נא לציין כל השמות המלאים, כתובות, ת.ז., טלפונים". המשיב הצהיר- " למיטב זכרוני זה אותו דייר שהתגורר בשעת מכירת הדירה לתובעת".
מכיוון שבדירה שלוש יחידות דיור, יש להתייחס לגבי כל אחת מיחידות הדיור בתקופה הנ"ל. ככל שמלוא הפרטים או ההסכמים אינם זכורים, או שלא נשמרו ברשות המשיבים, יש לציין זאת במפורש.
בשאלה 12 התבקש לפרט מי טיפל בבעיות בדירה ממועד רכישתה תוך ציון הפרטים.
לאחר שעיינתי בתשובת המשיב, יש מקום לפרט לגבי תפקידו של אליעזר סספורטוס, והאם מצויים פרטים נוספים לגביו.
שאלה 14- "כמה פעמים ביקרת את הדירה? מתי? מי השתתפת?
לאחר שעיינתי בתשובת המשיב, יש לפרט לגבי מועדי הביקור, ככל שזכורים.
בשאלה 22 התבקש לפרט לגבי אופן ההתקשרות עם בני דוכן, וניתן מענה שההתקשרות הייתה רק באמצעות הטלפון.
סבורני שאין מקום לחייב את המשיב ליתן מענה נוסף על שאלה זו, במסגרת השאלון.
בשאלה 24 התבקש לפרט לגבי אופן מסירת השיקים על ידי שוכרי הדירה, וסבורני שניתן לכך מענה ראוי.
בשאלות 36 ו- 37 התבקש לפרט מי מסר למשיבים הודעות או תלונות ביחס לדירה, ולפרט שמות, כתובות, ומספרי טלפון, וניתן מענה שהדיירים, או בני דוכן, שהמועדים אינם זכורים, והתיקונים פורטו במענה בתצהיר במענה לשאלות אחרות.
יש להבהיר לגבי פרטי השוכרים והשכנים שמסרו הודעות ביחס למצב הדירה, וככל שפרטים בעניינים אלה אי נם זכורים יש לציין זאת במפורש.
בשאלה 38 התבקש לפרט מי טיפל בדירה במקום המשיבים, ולפרט שמות, כתובות, ומספרי טלפון, וסבו רני שניתן מענה הולם לשאלה במסגרת התשובות שניתנו לשאלון.
בקשה להודות בעובדות
המבקשת טענה שהמשיבים התחמקו מלהודות בעבודות שנדרשו מהם בסעיפים 7, 14, 15, 16, ו- 17 לדרישה, והמשיבים טענו שהשיבו כיאות.
לא ראיתי לנכון להיעתר לבקשה להורות למשיבים להודות בעובדות על פי דרישת המבקשת, מכיוון שתקנתו של בעל דין אשר פנייתו להודות בעובדה לא נענתה על ידי בעל הדין שכנגד, הינה להוכיח על פי דיני הראיות את אותם עניינים שנדרשו על ידו במסגרת פנייתו, ככל שצריך, ולבקש מבית המשפט לפסוק את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך.
בעניין זה נקבע בתקנה 103.(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כדלקמן-
"סירב בעל דין להודות בעובדה או לא הודה בה תוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו הדרישה, או תוך זמן נוסף שהתיר לו בית המשפט או הרשם, או סירב להודות או לא הודה במסמך תוך ארבעים ושמונה שעות מהזמן שניתן לו לעיין בו, או תוך זמן נוסף כאמור, ישלם את ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה או המסמך, יהיו תוצאות המשפט אשר יהיו, זולת אם בית המשפט או הרשם הורה אחרת".
"נקודת התורפה של תקנה 103 היא בהיעדר סנקציה של ממש שניתן להטילה על המסרב להודות. ב״סנקציה״ זו דנה אותה תקנה בפסקאות (ג) ו־(ד), שם נקבע, כי אם סירב בעל- דין להודות בעובדה או לא הודה בה (או לא הודה במסמך) בתוך המועד הקבוע בתקנה, ישלם את ההוצאות הכרוכות בהוכחת העובדה או המסמך, יהיו תוצאות המשפט אשר יהיו (זולת אם בית המשפט או הרשם הורה אחרת)".
אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית, ע' 185.
לעניין המשיבה 2
המבקשת טענה שהמשיבה 2 התעלמה מהדרישות שהופנו אליה בענייני גילוי ועיון ומתן מענה לשאלון.
המשיבים טענו שהמשיבה 2 הגישה תצהיר גילוי מסמכים, ולא היה טעם בהגשת תצהיר מענה לשאלון , או לדרישה הודיה בעובדות מטעמה מכיוון שלא הייתה מעורבת בעניינים הנוגעים לדירה, שטופלו על ידי המשיב שהגיש תצהיר מענה לשאלון ולדרישה להודיה בעובדות.
סבורני שגם אם יש יותר מיסוד להנחה שהמשיבה 2 לא הייתה מעורבת בעניינים הנוגעים לדירה, כפי שהדבר עולה מעדויות בעלי הדין בבקשה שנדונה בפניי למתן צו עיקול זמני, עדיין היה מקום להגיש תצהיר תשובות לשאלון ולדרישה להודות בעובדות מטעמה של המשיבה ולפרט במסגרתו באשר לידיעותיה, ויכול שהיה מקום להגיש תצהיר שלפיו המידע בעניינים הנדונים אינו ברשותה, אלא ברשותו של המשיב.
לסיום
הבקשה התקבלה באופן חלקי, כמפורט לעיל.
המשיב ימציא ל מבקשת תצהיר משלים לשאלון , ותצהיר גילוי מסמכים מפורט.
המשיבה תגיש תצהיר ביחס לשאלון ולדרישה להודות בעובדות, וכן תצהיר גילוי מסמכים מפורט.
התצהירים יוגשו עד ליום 20.7.2015.
הבקשה להורות ל משיבים להודות בעובדות, מעבר לפירוט שניתן, נדח ית.
בנסיבות העניין, ומכיוון שמצאתי לנכון לקבל חלק מהבקשה, ומנגד לדחות חלק מטענות המבקשת, לא ראיתי לנכון לעשות צו להוצאות על מי מהצדדים.
המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ה, 26 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: התובעת
נתבע: הנתבעים
שופט :
עורכי דין: