ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אפרת פישר ת.ז. נגד מפתן הנדסה בע"מ ח.פ. :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורי הדר

התובעים

  1. אפרת פישר ת.ז., 039193586
  2. אלון פישר ת.ז., 066348053

נגד

הנתבעת

מפתן הנדסה בע"מ ח.פ., 513949750

החלטה

בפניי בקשתם של התובעים לבטל את הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין ביום 19.01.2015.

לאחר שעיינתי בבקשתם של התובעים ובתגובת הנתבעת החלטתי לדחות את הבקשה וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

1. התובעים הגישו תביעה כנגד הנתבעת.

2. ביום 19.01.2015 התקיימה ישיבה במהלכה נשמעו העדויות.
לאחר חקירתו של מר ארנון פישר הגיעו הצדדים להסכמות אשר פורטו בפרוטוקול והסכמות אלו קיבלו תוקף של פסק דין.

3. המחלוקת הנוגעת לענייננו מתייחסת לס' 2 להסכמת הצדדים בו צוין כי התשלום שיופקד בידי ב"כ התובעת יועבר לתובעת "לאחר שתוגש לתיק בית המשפט חשבונית מס כדין של משתלת כדורי לפקודת התובעת המציינת כי תמורת הסחורה אשר מפורטת בתעודת המשלוח שמספרה 1667 שולמה".
תעודת המשלוח שמספרה 1667 צורפה לתצהירי העדות הראשית של התובעים והיא תכונה להלן: "תעודת המשלוח".

4. ביום 26.01.2015 הגישה התובעת את חשבונית המס שמספרה 5704 מיום 26.01.2015 (להלן: "החשבונית").
חשבונית המס הינה על סך כולל של 1,800 ₪ והינה לפקודתו של הוד סלמון.

5. בבקשתם טוענים התובעים כי יש לבטל את הסכם הפשרה, והלכה למעשה, את פסק הדין מאחר ו"החשבונית נכתבה ללקוח פרטי (מר הוד סלמון) ולא לחברת "מפתן הנדסה בע"מ" (להלן התובעת) כפי שמופיע על תעודת המשלוח וכפי שנקבע בהסכם הפשרה " וכן מחמת כך כי הסכום המופיע בחשבונית (1,800 ₪) נמוך יותר מהסכום המופיע בתעודת המשלוח (3,557 ₪ בצירוף מע"מ) וכן מחמת כך כי החשבונית מתייחסת לעציצים ואילו בתעודת המשלוח אין כל זכר לעציצים.

6. התובעים, שאינם מיוצגים, לא פירטו בבקשתם את העילות מכוחם יש להורות על ביטול הסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין אולם איני סבור כי יש להחמיר עמם בעניין זה ואניח כי התובעים כיוונו בבקשתם לביטולו של ההסכם מחמת הפרתו.
אין גם להחמיר עם התובעים בעניין המסלול הדיוני בו בחרו.

7. לגופו של עניין, דין טענות התובעים להידחות.

8. באשר לזהות הלקוח על גבי החשבונית: אכן, בין הצדדים הוסכם כי החשבונית תהיה "לפקודת התובעת" ואילו בפועל נכתבה החשבונית לפקודתו של מר הוד סלמון שהינו מנהלה של התובעת.
בדיון שהתקיים ביום 19.01.2015 העיד מטעם הנתבעים מר דניאל כדורי (בעליה של משתלת כדורי) ובעדותו הוא העיד כי "הוד הוא לקוח שלי" וגם בהמשך חקירתו התייחס מר כדורי להוד ולא לתובעת בשמה המשפטי.
התרשמתי כי מר כדורי רואה בהוד סלמון את לקוחו והעובדה כי בתעודת המשלוח נרשם "מפתן הנדסה" אינה משנה עניין זה.
מבחינתו של מר כדורי הלקוח הינו מר הוד ואחת היא מבחינתו האם תצא החשבונית על שמו של הוד או על שמה של התובעת.
להבדיל, כאשר ערכאה שיפוטית דנה במחלוקת בין צדדים היא שואפת לדייק ולציין את הזהות הנכונה של הצדדים היריבים והמעורבים ומשום כך רשמו הצדדים בהסכמה כי החשבונית תצא לפקודת התובעת.
העובדה כי החשבונית יצאה בסופו של יום לפקודתו של מר הוד סלמון הינה, לטעמי, עניין טכני גרידא שאין בו משום הפרה של הסכם הפשרה.
יתירה מזו, וזאת עיקר, החשבונית מציינת כי התשלום הוא "לפי תעודת משלוח מס' 1667".

המשמעות של עניין זה היא פשוטה: תמורתה של הסחורה שפורטה בתעודת המשלוח שולמה. הא ותו לא.

כלומר, גם בתרחיש הגרוע ביותר מבחינתם של התובעים הרי שאם יחליט מר כדורי לתבוע מהם את הסכום שצוין בתעודת המשלוח, או חלקו, הרי שיש בידי התובעים אסמכתא מספיקה לכל כי תמורתה של הסחורה שפורטה בתעודת המשלוח שולמה. אין צורך ביותר מכך.

9. באשר לפער בסכום: עניין זה אינו רלוונטי לתובעים כלל ועיקר.
יתירה מזו, ההסכמה בין הצדדים לא כללה תניה לפיה החשבונית תהא על סכום מסוים.
ובצדק רב לא נכללה תניה זו שהרי אין זה מעניינם של התובעים מהו הסכום שישולם למר כדורי בגין הסחורה שפורטה בתעודת המשלוח ובלבד שהחשבונית תציין כי התמורה עבור הסחורה האמורה שולמה.
ועניין זה מצוין מפורשות בחשבונית ואף כי לא היה בכך כל צורך ציין מר כדורי כי "אין דרישות נוספות".
וגם אם אניח כי לא זה המל שנכתב אין בכך כדי לשנות את המסקנה לפיה החשבונית מעידה על פירעון מלא של תמורת הסחורה שפורטה בתעודת המשלוח.

10. באשר לעובדה כי בחשבונית מצוין עציצים: גם עניין זה אינו רלוונטי ואין צורך שאוסיף על שציינתי לעיל.
לא היה כל צורך לפרט בחשבונית את הסחורה בשנית. הסחורה פורטה בתעודת המשלוח והחשבונית מציינת כי התשלום הוא בגין תעודת המשלוח ודי בכך.

11. הסכם הפשרה היה ברור והוא נוסח בתמציתיות וכפי שעולה מס' 3 להסכם הרי שהתובעת התחייבה לשאת "בכל דרישה שתגיע, אם תגיע, מאותם ספקים ותשלם אותה באופן מיידי" ודבר זה נועד להבטיח כי התובעים לא יידרשו לשלם מכיסם עבור חומרי גלם שסופקו להם בקשר עם העבודות בביתם.
מטרה זו הושגה.
במצב דברים זה הרי שגם אם הייתי יוצא מהנחה כי החשבונית בנוסחה כפי שהוגשה אינה עונה על המוסכם בס' 2 להסכם הפשרה הרי שדי בהתחייבותה של התובעת כאמור בס' 3 להסכם הפשרה בכדי להבטיח את וודאותם של התובעים במידה הנדרשת.
מכל מקום, אין צורך בהכרעה בעניין זה שכן סבורני כי לא הייתה כל הפרה שיש בה כדי להביא לביטולו של הסכם הפשרה.

סיכומו של דבר, הבקשה נדחית.

באשר להוצאות: לנוכח העובדה כי התובעת לא טרחה לוודא את רישום שמה על החשבונית באופן שאולי היה מייתר את בקשת התובעים איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תודיע.

ניתנה היום, ט' תמוז תשע"ה, 26 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אפרת פישר ת.ז.
נתבע: מפתן הנדסה בע"מ ח.פ.
שופט :
עורכי דין: