ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כאיד ח`טיב - ד"ר נגד עיריית נצר :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

פ 001043/07

בפני:

כב' השופטת עידית איצקוביץ

ע"י ב"כ עוה"ד

ספורי מוחמד

המאשימה

- נגד -

אסור פנחס

ע"י ב"כ עוה"ד

כהן ארז

הנאשם

החלטה

1. בתיק זה הוגש כתב אישום מתוקן (מתאריך 3.5.09), לפיו הואשם הנאשם בגין העסקת עובד זר, שלא על פי היתר כדין, עבירה של "העסקת עובד זר בלא היתר עבודה", לפי סע' 1יג ו-2 (א) (2) לחוק עובדים זרים התשנ"א-1991, כאשר ביצע עבודות גינון בחצר בית של משפחת בנאש ביישוב רם און.

2. ב"כ הנאשם העלה טענות מקדמיות לפיהן, מבקש להורות על ביטול כתב האישום, כדלקמן:

(א) קיימת אי התאמה בין הודעת קנס, שהומצאה בגין עבירה של העבדת עובד זר שלא כדין ע"י מעביד בפועל, בניגוד לסעיף 4 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-1991, לבין כתב האישום המתוקן.

לטענת ב"כ הנאשם, העמדת הנאשם לדין בגין עבירה אשר שונה מזו אשר צוינה בהודעת הקנס, מהווה פגם מהותי בכתב האישום, ולפיכך דין כתב האישום להתבטל.

(ב) פגם או פסול נוסף נובע מהיעדר שם וחתימת מפקח מוסמך על הודעת הקנס, כמצוות סעיף 8 לחוק העבירות המנהליות, כאשר במקום המיועד לציון שם המפקח מופיעה חותמת "משרד התעשייה והמסחר יחידת סמך עובדים" ובמקום המיועד לציון שם המפקח מופיע רישום לא ברור ולאחריו "רכזת בכירה".

3. ב"כ המאשימה טען כי מדובר בטעויות טכניות מזעריות, אשר לא מצדיקות את ביטול כתב האישום. חרף העובדה כי הקנס שהוטל על הנאשם הינו בגין העבדת עובד שלא כדין ע"י מעביד בפועל, בניגוד לסעיף 4 לחוק עובדים זרים וכתב האישום המתוקן הוגש על פי סעיף 1יג ו-2(א)(2) לחוק עובדים זרים, פרשנות הסעיף מלמדת כי קיימת התאמה בין הודעת הקנס לבין כתב האישום המתוקן.

באשר לחתימה על הודעת הקנס, נטען כי ביום 9.12.04, ניתנה בתיק החלטה על ידי מפקח מוסמך, אשר יחד עם הודעת הקנס, משלימה את הטלת הקנס באופן מוסמך. לחילופין, נאמר כי ניתן לתקן את הפגם בהגשת כתב אישום על ידי התובע המוסמך, כפי שנעשה בענייננו.

4. חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן:"חוק העבירות המינהליות") קובע:

8. (א) היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה

שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה.

(ב) הודעה על הטלת הקנס תומצא לנקנס לפי טופס שנקבע, ותכיל את הפרטים הבאים:

(1) שם הנקנס ומענו;

(2) תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה;

(3) ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה, במידה שאפשר לבררם;

(4) ציון הוראות החיקוק שבהן נקבעה העבירה;

(5) הקנס המוטל.

...

(ג) הנקנס רשאי להודיע בכתב למי שהטיל את הקנס, כי ברצונו להישפט על העבירה; ההודעה תומצא תוך שלושים ימים לאחר שהומצאה לו ההודעה על הטלת הקנס המינהלי; הודיע כאמור, יחולו הוראות סעיפים 13 ו-14.

בית הדין הארצי לעבודה קבע בעפא 14/06 נסים סבן נ' מדינת ישראל, (פס"ד מ-9.1.07, לא פורסם, כב' השופטת נילי ארד) כי:

"הודעה על הטלת קנס בגין עבירה מינהלית לפי חוק עבירות מינהליות (להלן גם: הודעת קנס) כמוה כ"כתב אישום" בלבוש מינהלי. על כך למדים אנו מהוראתו של סעיף 8(א) לחוק לפיה: "היה למפקח או לרשם יסוד סביר להניח כי אדם עבר עבירה שדינה קנס מינהלי קצוב לפי סעיף 2(ב) או סעיף 2(ג), רשאי הוא להטיל עליו את הקנס המינהלי שנקבע לאותה עבירה". הנחת הרשם או המפקח לקיומו של "יסוד סביר" לכך שנעברה העבירה מושא הודעת הקנס, מבוססת על חומר החקירה שערכה הרשות, ובהסתמך על אותו חומר, על הודעת הקנס להכיל פרטים אלה: שם הנקנס ומענו; תיאור תמציתי של העובדות המהוות את העבירה; ציון המקום והזמן שבהם נעברה העבירה; ציון הוראות החיקוק שבהן נעברה העבירה; והקנס המוטל [סעיף 8(ב) לחוק].

ביקש הנקנס להישפט, הופכת הודעת הקנס, ככתבה וכלשונה ל"כתב אישום" בהליך הפלילי שיינקט כנגד הנקנס. (ההדגשה לא במקור).

הדרישה בדיוק בפרטים המופיעים בהודעת קנס, כנדרש בסעיף 8 (ב) לחוק העבירות המנהליות, נובעת מן החובה המוטלת על מטיל הקנס לאפשר לנקנס לכלכל את צעדיו ובאופן הוגן. כך, על הנקנס לדעת בוודאות מהן העובדות ובגין איזו עבירה הוטל עליו הקנס, ובהתאם לכך להחליט האם להודות ולשלם את הקנס, או שמא יבקש להישפט.

בהתאם לתכלית הסעיף, אין להטיל על הנאשם לתהות בגין מה הוטל הקנס, אלא על הרשות להודיע לו על הקנס באופן מפורט ומכאן כי כאשר מבקש מקבל הודעת הקנס להישפט, הודעה זו תהפוך לכתב האישום, כפי שהיא, בגין אותן עובדות שפורטו בתמציתיות ובגין אותן הוראות החיקוק שבהן נקבעה עבירה.

בהתאם לרציונאל העומד מאחורי ההוראה, הרי שמדובר בדרישה מהותית, המבוססת על זכות ההגנה של הנקנס/נאשם, ולא בפגם טכני בלבד.

אין לאפשר למדינה להמציא הודעות קנס בהן לא מקוימות הדרישות שבסעיף 8(ב) לחוק העבירות המנהליות, ולתקנן לאחר מכן בכתב האישום. במידת הצורך, באפשרות המדינה להמציא הודעת קנס מתוקנת, בה יפורט ובאופן נכון סעיף העבירה, ובכך תוענק זכות הנקנס לבחור באופן מושכל בין החלופות, לשלם את הקנס או לבקש להישפט.

הודעת הקנס בענייננו התייחסה לסעיף 4 לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-1991 אשר קובע (בנוסחו דהיום):

(א) מעסיק בפועל שמועסק אצלו עובד זר אשר אינו רשאי לעבוד בישראל לפי הוראות חוק הכניסה לישראל, דינו כדין מעביד שעבר עבירה לפי הוראות סעיף 2(א)(1).

(ב) מעסיק בפועל שמועסק אצלו עובד זר המועבד על ידי קבלן כוח אדם בניגוד להוראות סעיף 1יג, דינו כדין מעביד שעבר עבירה לפי הוראות סעיף 2(א)(2).

אין מדובר באותו סעיף עבירה אשר בגינו הואשם הנאשם בכתב האישום המתוקן (העסקת עובד זר בלא היתר עבודה, סע' 1יג ו- 2(א) (2) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991).

5. לאור האמור לעיל, הנני סבורה כי בכתב האישום נפל פגם מהותי אשר מביא לביטולו, לפי האמור בסע' 149-150 לחוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב-1982.

על כן, הריני מורה על ביטול כתב האישום אשר בנדון.

לאור מסקנתי זו, מתייתר הצורך לדון בדבר העדר חתימה של גורם מוסמך על הודעת הקנס.

ניתנה היום י"ט בסיון, תשס"ט (11 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

עידית איצקוביץ, שופטת

מירית