ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וחיד דיאב נגד עירית טמרה :

בקשה מס' 6

בפני כבוד ה שופטת אביגיל זכריה

מבקש:

וחיד דיאב

נגד

משיבים:

  1. עירית טמרה
  2. עאדל אבו אלהיג'א
  3. העמותה לקידום הספורט מכבי תמרה

החלטה

מבוא
בפניי בקשה לתיקון כתב התביעה בה עותר המבקש לבצע שני תיקונים, שונים בטיבם, בכתב התביעה: האחד - צירוף 2 נתבעים נוספים לנתבעת/המשיבה 1 (להלן - העירייה) שהם ראש העירייה בעת הרלבנטית והעמותה לקידום הספורט מכבי תמרה; והאחר - הוספת עילת תביעה כנגד העירייה.
ההכרעה בבקשה דורשת תיאור קצר של ההליכים שקדמו לה.
התביעה הוגשה כבר בספטמבר 2013 על סך 149,980 ₪ כנגד העירייה.
בכתב התביעה נטען כי התובע, שאימן את קבוצת הפועל טמרה, הפקיד בידי הרשות לבקרת תקציבים בספורט ערבות אישית בסך 100,000 ₪ לצורך רישום הקבוצה להמשך פעילות לשנים 2008-2009 וזאת בין היתר בהסתמך על התחייבות נטענת של העירייה להעברת תקציב מתאים לשם כך.
משלא הועבר הסכום הנ"ל על ידי העירייה נפרעה ערבותו האישית של התובע ועל רקע זה הוגשה התביעה.
יצוין כי כתב התביעה נוסח באופן תמציתי ולאקוני באופן שכבר במעמד הדיון הראשון טענה העירייה להרחבת חזית ביחס לטענות שונות שהועלו מפי ב"כ התובע.
לאחר קיומם של הליכים מקדמיים שונים לרבות מתן צו כלפי הרשות לבקרה תקציבית - הוגשה הבקשה שבפניי.
טענות הצדדים
המבקש טוען כי המשיב 2 היה בתקופה הרלבנטית ראש עיריית טמרה והתחייב באופן אישי לשפותו במקרה שהערבות האישית שהפקיד בידי הרשות לבקשה תקציבית של התאחדות הספורט תיפרע, כפי שאכן ארע.
ביחס למשיבה 3 נטען כי הינה העמותה לקידום הספורט מכבי טמרה, ולטענת המבקש עומדת לו עילת תביעה כנגדה מכוח המחאת זכות מיום 19.9.11 שניתנה לו (ולאחרים) על ידה (להלן - המחאת הזכות).
לעניין התיקון שעניינו הוספת עילה כנגד העירייה - טוען המבקש 1 כי העירייה התחייבה לפעול על פי הוראות המחאת הזכות הנ"ל אולם היא לא עשתה כן ויש בכך כדי להקים לו עילת תביעה נוספת כנגדה.
העירייה מתנגדת לבקשה.
לטענתה, הבקשה הוגשה בשיהוי ניכר בשים לב למועד הגשת התביעה והשלב בו נמצא ההליך וכי אין הסבר מדוע התיקון מבוקש רק כיום.
לעניין צירוף העמותה לקידום הספורט נטען שהעמותה חדלה להתקיים לפני כ- 5 שנים והיה נכון לצרף כנתבעים את בעלי התפקידים ואנשי ההנהלה של העמותה במועד הרלבנטי לכתב התביעה.
לעניין הוספת מר אבו אלהיג'א כנתבע נוסף נטען שלא ניתן הסבר מדוע לא הוגשה התביעה כנגדו מלכתחילה.
עוד עתרה העירייה לחייב את התובע בהוצאות בקשה זו וכן להורות על הפקדת הוצאות בקופת בית המשפט נוכח חולשתה הנטענת של התביעה.
לאחר עיון בבקשה, בתגובה ושמיעת הטיעונים בעל פה בדיון שנערך ביום 6.5.15 - דין הבקשה לתיקון כתב התביעה להתקבל.
ככלל, והדברים ברורים וידועים, בית המשפט מצווה לנקוט גישה ליבראלית ומרחיבה בכל נוגע לעתירת בעלי דין לתיקון כתבי טענות על מנת להעמיד את המחלוקת האמיתית והמלאה להכרעה ולייעל את ההליך השיפוטי.
הכרעה בסוגיית תיקון כתב טענות צריכה לגלם איזון מתאים בין שלושה אינטרסים: אינטרס המבקש - להעמיד את מלוא המחלוקת להכרעה; אינטרס המשיב - שלא להרחיב את יריעת המחלוקת ככל שאין בכך צורך; והאינטרס הציבורי - המגולם ביעילות ההליכים ובחיסכון בזמן שיפוטי ובהתדיינויות מיותרות (ר' לעניין זה א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה 11, 2013) 349-350).
בעת בחינת אינטרס מבקש התיקון יש לבחון, בין היתר, את התנהגות בעלי הדין והאם נפל שיהוי ניכר בהגשת הבקשה. עוד נדרש בית המשפט לבחון תמיד האם אי הנוחות שנגרמת למשיב - ככל שמדובר באי נוחות בלבד - יכולה למצוא תיקונה בפסיקת הוצאות.
אמנם, מקובלת עליי עמדת העירייה, כי הצורך בתיקון כתב התביעה עלה כבר ממועד דיון הקדם הראשון וכי לא הובררה דיה הסיבה מדוע הבקשה הוגשה רק עתה. בהשתהות זו יש כדי להכביד על ניהול ההליך, לגרום להוצאות נוספות ולבזבוז זמן שיפוטי יקר.
עוד מקובלת עליי עמדת העירייה כי לא הוצג כל הסבר של ממש או נימוק לתיקון כתב התביעה והבקשה כולה לאקונית אינה פורשת את התשתית הנדרשת בהיבט זה. יחד עם זאת, שיהוי לבדו, שאינו מגלם זלזול מכוון בצד שכנגד ובבית המשפט, לא יהווה מניעה מתיקון כתב תביעה והדברים יוכלו למצוא ביטוי מתאים בפסיקת ההוצאות. בנסיבות העניין ובשים לב לבקשות ביניים שכבר הוגשו לא מצאתי כי בהתנהלות התובע יש משום זלזול מכוון שיש בו כדי להביא לקיפוחו במישור המהותי וניתן לתקן את הטרחה שנגרמה, ותיגרם , לעירייה על ידי פסיקת הוצאות.
באשר ליתר טיעוני העירייה -
הגם שמצאתי טעם מסוים בתהיות שהעלתה העירייה באשר לזהות בעלי הדין שמבוקש לצרפם ומועד צירופם הרי שעיקרון העל המנחה הוא הכרעה שלמה ומלאה במחלוקת. כאמור, כל עוד אין בתיקונים המבוקשים כדי לגרום לצד השני נזק שלא ניתן לתיקון, הדברים נתונים לשיקול דעת בית המשפט ומשתנים ממקרה למקרה על פי נסיבותיו, השלב בו מצוי ההליך, אופי התיקון המבוקש וכיו"ב.
עוד יצוין כי ככל שהדבר קשור בצירוף בעלי דין נוספים אין לעירייה בשלב זה לפחות זכות עמידה של ממש ולא ברור מדוע העלתה טענות מטעמם או בשמם. ממילא ככל שמצבה של העמותה 3 הוא אכן כפי שנטען על ידי העירייה הרי שהדברים יוכלו להתברר גם לאחר תיקון כתב התביעה וכל מחדל דיוני או מהותי יפעל לחובתו של התובע.
לעניין הוספת עילת תביעה כנגד העירייה -
בהקשר זה לא נטענו טענות קונקרטיות על ידי העירייה אלא הייתה התייחסות כללית לכך שהתובע מעלה טענות חדשות לבקרים באופן שיש בו לשיטת העירייה כדי להצביע על "ייאוש" מצדו.
ככלל, והדברים ברורים וידועים בקשה לתיקון כתבי טענות לא תשמש כר להוספת עילה חדשה אלא להבהרה או פירוט של עילה קיימת. ואולם, בשים לב לעקרון העל המנחה, כנזכר לעיל ולכך שהעירייה טענה זה מכבר כי מכתב התביעה כפי שנוסח עולה קושי רב להבין את עילת התביעה כנגדה אפשר והתרת התיקון יש בה כדי לפשט ולייעל את ההליך.
עוד יצוין כי לא נחה דעתי מהתנהלות התובע בהליכים השונים הקשורים לבקשה לתיקון כתב התביעה, בייחוד לאי עמידתו במועדים שנקצבו לו על ידי בית המשפט והחירות שנטל לעצמו בהגשת הבקשה מתוך הנחה מוקדמת שבקשתו תתקבל. התנהגות זו מגלמת חריגה מכללי סדרי הדין שאין לאפשר אותה ואפשר שנושא זה כשלעצמו היה מצדיק חיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה.
עוד אציין שעיון בכתב התביעה המתוקן מעלה שנעשה תיקון בסכום התביעה שהועמד על סך של 155,000 ₪ לעומת הסכום שנקוב בכתב התביעה המקורי שהוגש בסך 149,980 ₪ כל זאת מבלי שהבקשה לתיקון מתייחסת לתיקון זה ומבלי שניתן הסבר לתיקון הסכום.
בהעדר הסבר כלשהו לעניין תיקון זה הגם שאני ערה שמדובר בתיקון קל, טכני, אין בידי לאשרו.
בשולי הדברים, יצוין כי נושא הפקדת ההוצאות לטובת העירייה או מי מהנתבעים אינו יכול להיעשות במסגרת בקשה זו והדברים יוכלו להיבחן על פי ההלכות הנוהגות לעניין אם וככל שתוגש בקשה מתאימה.
סוף דבר
אני נעתרת לבקשה ומורה על תיקון כתב התביעה כמבוקש למעט לעניין סכום התביעה ומורה כדלקמן:
נוסח כתב התביעה המתוקן כפי שהוגש יועבר לתיקיית כתבי טענות.
התובע ימציא את כתב התביעה המתוקן לנתבעים החדשים לאלתר.
כתב הגנה מתוקן מטעם העירייה יוגש עד ליום 6.9.15.
התובע יישא בהוצאות העירייה ושכר טרחת עורך דינה בגין הבקשה, הדיון ותיקון כתב ההגנה בסך כולל של 2,000 ₪ ללא קשר לתוצאות ההליך העיקרי. ההוצאות ישולמו עד ליום 11.7.15 שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
לאחר ששקלתי בדבר והגם שאפשר והיה ראוי להטיל על התובעת גם חיוב בהוצאות לטובת אוצר המדינה הרי שלפנים משורת הדין לא אעשה כן בשלב זה והדברים יוכלו לשוב ולהיבחן בתום ההליך.
המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ותעקוב אחר הגשת כתבי הגנה על פי הנהלים.
ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ה, 09 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וחיד דיאב
נתבע: עירית טמרה
שופט :
עורכי דין: