ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א. עטרה סחר רכב בע"מ נגד ע.מ.ס.ת ניהול והשקעות בע"מ :

בקשה מס' 4

בפני כבוד ה שופטת הדסה אסיף

מבקשים

א. עטרה סחר רכב בע"מ

נגד

משיבים

  1. ע.מ.ס.ת ניהול והשקעות בע"מ
  2. חשוב מאוד בע"מ

החלטה

בפני בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין, ולהארכת מועד להגשת הבקשה.

התיק נשוא הבקשה, הנו ערעור שהוגש על ידי המשיבים ביום 25.05.14, על החלטת כבוד רשם ההוצאה לפועל מיום 17.04.14 בתיק הוצאה לפועל 12-20467-12-9.

פסק הדין ניתן בערעור ביום 08.01.15, והמשיבים חוייבו בו בהוצאות המבקשת ( להלן-
עטרה). הבקשה היא לתיקון טעות סופר, שנפלה במספר ח.פ. של המשיבה 1 (להלן-ע.מ.ס.ת)
בכותרת פסק הדין שניתן בעירעור.

הבקשה העומדת על הפרק כעת, הוגשה ביום 06.05.15, למעלה מ- 21 יום לאחר שניתן פסק הדין.

סמכות בית המשפט לתיקון טעות סופר בפסק דין, מעוגנת בתקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 ( להלן: "התקנות"), הקובעת:
524. בית המשפט רשאי בכל עת לתקן כל פגם או טעות בכל הליך, וליתן הוראות בדבר הוצאות או בענינים אחרים ככל שייראה לו צודק, וחובה לעשות כל התיקונים הדרושים כדי לברר מה הן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין; והוא הדין לגבי הרשם לענין פגם או טעות בהליך שלפניו.

עם זאת, ומכוח תקנה 525 לתקנות, כפופה סמכות זו לסעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד – 1984 ( להלן: "החוק"):
525. בענין תיקון טעות בפסיקתה או בהחלטה ינהג בית המשפט כאמור בסעיף 81 לחוק בתי המשפט; והוא הדין לגבי הרשם לענין פסיקת או החלטה שניחתמו בידו.

סעיף 81 לחוק, מסמיך את בית המשפט לתקן טעות בפסק דין, תוך 21 ימים מיום נתינתו:
81. (א) מצא בית משפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא, תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לענין זה; לענין זה, "טעות" - טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה.
(ב) בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן.
(ג) תוקנו פסק דין או החלטה אחרת כאמור בסעיף קטן (א) יראו, לענין ערעור, את מועד החלטת התיקון כמועד מתן פסק הדין או ההחלטה האחרת.
(ד) החלטה לפי סעיף קטן (א) אינה ניתנת לערעור אלא בערעור על פסק הדין או ההחלטה האחרת.

מכאן, לכאורה, שסעיף 81(ב) מאפשר תיקון טעות גם לאחר 21 יום ממתן פסק הדין, רק בהסכמת הצדדים.
עם זאת, לבית המשפט נתונה הסמכות, בהינתן טעמים מיוחדים, להאריך את המועד הנקוב בסעיף 81 לחוק , גם ביוזמת בית המשפט. זאת, מכוח תקנה 528 לתקנות.
ראה: ע"א 441/88 סעד ירחי נ' גולדברגר ואח', פ"ד מג(4) 378, 386; ע"א (מחוזי ב"ש) 1182/09 מדינת ישראל נ' אבו עראר (ניתן ביום 17.10.13, פורסם בנבו).

וכך נקבע בתקנה 528 לתקנות:
528. מועד או זמן שקבע בית המשפט או הרשם לעשיית דבר שבסדר הדין או שבנוהג, רשאי הוא, לפי שיקול דעתו, ובאין הוראה אחרת בתקנות אלה, להאריכו מזמן לזמן, אף שנסתיים המועד או הזמן שנקבע מלכתחילה; נקבע המועד או הזמן בחיקוק, רשאי הוא להאריכם מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בעניין זה נקבע, כי יש לתת פרשנות מרחיבה למונח 'טעמים מיוחדים', בהקשר של תיקון טעות סופר:
"יש להקל על המבקש תיקון פסק דין או החלטה אחרת בטיבו של ה"טעם המיוחד" הנדרש להארכת המועד לפי תקנה 528 לתקנות תשמ"ד, הרבה מעבר לפרשנות, שניתנה לדיבור זה בסוגיות אחרות; לאמור, כל אימת שהתיקון לא יגרום לבעל הדין המשיב עיוות דין, ויש למבקש הסבר מתקבל על הדעת למחדלו, ייטה בית המשפט לראות, שקיים "טעם מיוחד", המצדיק היעתרות לבקשה".
ראה: ד"נ 29/83 סהר נ' כהנקא, פ"ד לט(4) 433, 438.

במקרה שבפני, לעניין הגשת הבקשה באיחור בחלוף 21 יום מועד מתן פסק הדין, אני מוצאת כי נסיבות העניין מקימות את אותם טעמים מיוחדים המצדיקים מתן ארכה להגשת הבקשה , כמפורט להלן.

למעשה, ע.מ.ס.ת אינה חולקת כי נפלה טעות סופר במספר הח.פ. שלה.

בענייננו, פסק הדין נשוא הבקשה ניתן ביום 08.01.15, על בסיס הנתונים שמסרה ע.מ.ס.ת בעת שהגישה את העירעור. המספר שצוין בסופו של דבר בכותרת פסק הדין הוא המספר שציינה ע.מ.ס.ת בכותרת העירעור שהוגש על ידה.

ע.מ.ס.ת היא שציינה את המספר הש גוי, כך שבמקום 512116096, נקבה במספר 51 6211609. עם זאת, בכל נספחי כתב הערעור, ובכלל זה בהחלטה נשוא העירעור, מפורט מספר הח.פ הנכון של ע.מ.ס.ת . ברור לכן, כי לכל אורך הדרך לא היה למי מהצדדים ספק, ודאי לא לע.מ.ס.ת, מיהי החברה הנכונה . רק בעת שהוגש פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל, התגלתה לעטרה הטעות במספר הח.פ. של ע.מ.ס.ת .

בנסיבות אלה, התנגדות ע.מ.ס.ת לתיקון , יש בה משום חוסר תום לב , אם לא למעלה מכך. זאת, מאחר שהיא זו שציינה את אותו מספר ח.פ שגוי בערעור שהגישה. כדברי כבוד הש' דנציגר:

"כאשר מדובר בטעות סופר שנפלה בפסק הדין... וכאשר אין כל מחלוקת בדבר זיהויו הנכון של הנכס, לא היה מלכתחילה מקום שהמבקש יתנגד לתיקון המבוקש. אמנם, סעיף 81 לחוק בתי המשפט קובע כי טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת ניתנת לתיקון בתוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם. יחד עם זאת, סעיף 81(ב) לאותו חוק קובע כי "בהסכמת בעלי הדין רשאי בית המשפט להחליט בכל עת על כל תיקון בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן". לו רק היה המבקש מסכים לתיקון הטעות (שהוא עצמו מודה שנפלה בפסק הדין), לא היה כל צורך בהארכת מועד ובנימוק מיוחד לשם כך. עמידתו של המבקש על התנגדותו העקרונית עקב חלוף הזמן, מהווה – כפי שציינו שתי הערכאות קמא – עמידה על זכות בחוסר תום לב . בנסיבות אלה, אין כל מקום לדון בשאלות המשפטיות לכאורה שמעלה המבקש".
[הדגשה שלי, ה.א.]
ראה: רע"א 5918/09 רחמים מרדכי נ' ממ"י (ניתן ביום 30.12.09, פורסם בנבו).

בנסיבות האלה תיקון מספר הח.פ. של ע.מ.ס.ת, מהווה תיקון טכני לפסק הדין, אשר אינו משנה את מהות פסק הדין כי אם מבטא את כוונתו המקורית של פסק הדין. לא בכדי אין בפי ע.מ.ס.ת בתגובתה,כל טענה כנגד התיקון, למעט הטענה בדבר חלוף הזמן עד להגשת הבקשה.
ראה: רע"א 1332/98 אייבי טרנס ספנות בע"מ נ' מאיירון שיפינג, פ"ד נב(3) 476.

סיכומו של דבר, שאני מקבלת את הבקשה. ככל שהדבר דרוש עטרה רשאית להגיש פסיקתא מתאימה לחתימתי.

מאחר שבנסיבות לא היה כלל מקום להתנגדותה של ע.מ.ס.ת לתיקון המבוקש, אני מורה כי ע.מ.ס.ת 1 תשא בהוצאות עטרה בגין הבקשה, בסך של 3, 500 ₪.

המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב סיוון תשע"ה, 09 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א. עטרה סחר רכב בע"מ
נתבע: ע.מ.ס.ת ניהול והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: