ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל - קרמר אסתר :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בשא001191/09

בפני:

כב' השופטת יפה שטיין

10/06/2009

מדינת ישראל

בעניין:

מבקשת

שני

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

אסתר קרמר ואח'

משיבים

שריד ישי

ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

1. לבית הדין הוגשה בקשה למחיקה על הסף שהגישה המבקשת, לאור טענתה כי היא איננה המעסיק וכי המעסיק היחידי עמו התקיימו יחסי עובד ומעביד, הינו נתבע 1 – רשת גני הילדים של אגודת ישראל. הצדדים ביקשו כי לא יקויים דיון בעל פה, וכי ההחלטה תינתן על סמך החומר שבתיק.

2. לאחר עיון מעיון בכתב התביעה, ובתגובת התובעות לבקשה למחיקה על הסף, ניתן לקבוע כבר עתה כי אין בכתב התביעה עילה כנגד המבקשת, וכי אף אין טענה כי בין המשיבות למבקשת התקיימו יחסי עובד ומעביד. גם בעניין שנדון בפני בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בסכסוך הקיבוצי, (סק 502/09, פס"ד שניתן בהרכב בראשות השופטת ד"ר אריאלה גילצר-כץ), אין התייחסות אופרטיבית למשיבה 2, ובוודאי שלא כמעסיקה.

  1. אין חולק כי משרד החינוך מעביר תקציבים למוסדות שונים כדוגמת נתבעת 1 ובתקציבים אלו כלול גם שכר לימוד לתלמידים ושכר מורים, וכי בתמורה, מחוייבת הרשת לפעל על פי נהלי משרד החינוך, חוזרי מנכ"ל, ואח'. אלא, שאין בכך די כדי לקבוע שבין התובעות לבין המשיבה יש יחסי עובד ומעביד.
  2. גם הטענה – שנטענה בדיון שקויים בפני כב' הרשמת, כאילו יש לראות את משרד החינוך כ"חליפו של המעביד" כמשמעותו על פי סעיף 24 (א) (1) לחוק בתי הדין לעבודה – נטענה בעלמא, מבלי שטענה זו נמסכת על מסכת עובדתית או משפטית כלשהיא, המבהירה מדוע יש לראות במשרד החינוך כחליפו של המעביד.
  3. סעיף 24(א)(1) לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט - 1969 (להלן: חוק בית הדין לעבודה) קובע כדלקמן:

"24. סמכות בית-דין אזורי

(א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדון -

(1) בתובענות בין עובד או חליפו למעביד או חליפו שעילתן ביחסי עובד ומעביד, לרבות השאלה בדבר עצם קיום יחסי עובד ומעביד ..."

מהאמור בסעיף זה, כפי שפורש בפסיקה, על מנת שלבית הדין תוקנה הסמכות הייחודית צריך שיתקיימו שני תנאים:

א. התקיימו יחסי עובד ומעביד בין הצדדים או חליפיהם

ב. עילת התביעה נובעת מקיומם של יחסי עובד ומעביד

בענייננו, לא התקיימו תנאים אלה.
בדב"ע מט/ 3-3 מ.ב.ע. (פיתוח) בע"מ - מורדוך בע"מ ואח', פד"ע כ 317, נסקרה סוגיית
ה"חליף" בחקיקה, ונקבע כי:

"אמור מעתה כי חליפו של מעביד לעניין סע' 24(א) (1) לחוק בית הדין לעבודה, הוא מי שבא במקום המעביד עקב הוראה סטטוטורית (כגון יורשים או שאירים), ואף עקב העברת זכויות וחובות מרצון... העולה מהאמור הוא כי ערב או בעל מניות, המתחייב לדאוג לכך שהמעביד ימלא התחייבויותיו כלפי עובדיו, לא יהיה "חליף", כל עוד המעביד קיים, משפטית" (ר' גם ע"ע 294/99 ניסים לוי נ' התאגדות לחינוך גופני הפועל, ניתן ביום 3.12.00).

  1. לפיכך, ולמרות ההרחבה היחסית של מושג ה"חליף" בפסיקת בית הדין הארצי – לא הונחה תשתית לכאורית כלשהי לטענה כי משרד החינוך מהווה חליפו של המעביד, רק בשל תיקצובו. נכון אמנם, כי הוראות סדר הדין האזרחי (ובמיוחד בבית הדין לעבודה), מחייבות את בית הדין לנקוט זהירות רבה בטרם מתן החלטה על מחיקה על הסף. אלא שבענייננו – ומשעל פניו, אין יחסי עובד ומעביד בין המבקשות למשיבה 2, ולא הובהר מדוע יש לראות במשרד החינוך כ"חליפו של המעביד" – הרי שגם אם יתקיים הדיון במלואו עם משיבה 2, ממילא לא יהיה מקום לחייב את משיבה 2.

לאור זאת, דין התביעה כנגד משרד החינוך – להימחק.
אין צו להוצאות.

בטרם תינתן החלטה על הגשת תצהירים, יודיע ב"כ התובעות תוך 14 יום מהו מקום עבודתן של כל אחת מהתובעות לצורך בחינת הסמכות המקומית, כאשר על פי הפסיקה אין הצדדים בני חורין להסכים על סמכות מקומית שלא בהתאם לתקנות.

ככל שב"כ התובעות מעוניין שהתיק יתברר בבית דין אחר מזה שנקבע על פי התקנות – רשאי להגיש בקשה מנומקת בעניין, לנשיא בית הדין הארצי אשר יקבע את מקום השיפוט.

בהעדר הודעה אחרת, מקום השיפוט הינו כאמור בתקנה 3 (א) (1) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, כאשר בי"ד זה ידון רק בתביעות של אלו שהסמכות המקומית הינה של בית דין זה.

ניתנה היום 10 ביוני 2009, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

--------------------- -------------------------- -------------------

נציג עובדים יפה שטיין, שופטת נציג מעבידים

אב"ד