ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות הבית המשותף מרחוב יוניצמן 2 בתל אביב נגד חברת חשמל לישראל בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת אילה גזית

מבקשת

נציגות הבית המשותף מרחוב יוניצמן 2 בתל אביב

נגד

משיבות

  1. חברת חשמל לישראל בע"מ
  2. רשות לשירותים ציבוריים חשמל

פסק דין

1. המבקשת הגישה בקשה בדרך של המרצת פתיחה, למתן סעד הצהרתי לפיו יוצהר שהמבקשת זכאית לכך שהמשיבה 1 תחיל עליה את תעריף המכירה המרוכזת של חשמל במתח נמוך, החל מחודש 04/13, בהתאם להחלטת המשיבה 2, כמפורט במכתב המשיבה 2 מיום 10/06/13.

עוד עותרת המבקשת בהמרצת הפתיחה למתן סעד הצהרתי לפיו היא זכאית לקבל החזר רטרואקטיבי של 7 שנים בגין ההפרש, בין החיוב בו חויבה לבין החיוב בגין מכירה מרוכזת, וכן זכאית לאכוף את הוראות המשיבה 2, והחלת תעריף המכירה המרוכזת, וכן זכאית לאכוף החזר רטרואקטיבי של 7 שנים לאחור.

2. המשיבה 1 הגישה בקשה לסילוק על הסף, ולחילופין לעיכוב הליכים ולהפניית המבקשת להליך תובענה רגיל, וכן להתיר לה להגיש הודעת צד ג' כנגד המשיבה 2.

המשיבה 1 טענה, כי המבקשת איננה זכאית לתעריף חשמל מוזל, ואיננה בעלת רישיון לפעול בתחום החשמל, אולם, הואיל והמשיבה 2 הורתה למשיבה 1 להחיל תעריפים מוזלים, הסכימה המשיבה 1 לבצע את ההחלטה תחת מחאה ולהחיל את תעריפי החשמל המוזלים.

אלא, שבפועל, עובדי חשמל החשמל נקטו עיצומים בעניין, שבתו ומנעו החלת תעריפים מוזלים בחשבון החשמל כחלק מהעיצומים שהם נוקטים, ועל כן, המרצת הפתיחה עוסקת במחלוקת בעיצומו של סכסוך עבודה, וניסיונות הסדרה כוללים במשק החשמל.

המשיבה 1 טוענת, כי היא מנועה לבצע את הפחתת התעריפים בעקבות שביתת העובדים .

עוד ביקשה המשיבה 1 לעכב את ההליכים עד לסיום הדיונים בבית הדין לעבודה, ולחילופין להעביר את המרצת הפתיחה להליכי תובענה רגילה, הואיל והעתירה איננה לסעד הצהרתי בלבד, אלא חבויה בה תביעה כספית.

טענה נוספת שהעלתה המשיבה 1 הינה, כי המבקשת איננה בעלת כשרות משפטית להגשת הבקשה, וסמכותה מוגבלת לניהול פנימי שוטף של הבניין, ואין הסמ כה של המבקשת לעסוק בחלוקת חשמל הדורשת רישיון על פי חוק.

המשיבה 1 עתרה, כי יורשה לה להגיש שתי הודעות צד ג' כנגד הסתדרות העובדים הכללית החדשה, וכנגד מזכירות ארצית של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ, וכן כנגד רשות החשמל.

3. המשיבה 2 הגישה גם היא בקשה לסילוק על הסף וטענה להעדר יריבות בינה לבין המבקשת, הואיל והמשיבה 2 מסכימה עם טענות המבקשת כי על המשיבה 1 להחיל על המבקשת תעריף מכירה מרוכזת, ולהשיב לה את הסכומים שנגבו ביתר במשך 7 שנים האחרונות, כפי שהורתה המשיבה 2 לעשות.

המשיבה 2 טוענת כי על פי סעיף 30 לחוק משק החשמל, תשנ"ו - 1996, תפקידיה של הרשות לקבוע תעריפים ודרך עדכונם, והואיל ואין בבקשה כל טענה כנגד המשיבה 2, אלא כנגד התנהלות המשיבה 1 בלבד, לא קיימת עילה היוצרת יריבות כנגד המשיבה 2.

עוד טוענת המשיבה 2 להעדר סמכות עניינית, וטוענת כי תקיפת החלטה או שיקול הדעת המנהלי של הרשות, הינה בסמכות בית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק.

4. המבקשת הגישה תגובתה לבקשות לסילוק על הסף, וטענה כי אין חובה שהמבקשת תהא בעלת רישיון לפעול בתחום החשמל כדי שיוחל עליה התעריף המוזל כפי קביעת רשות החשמל, ומתן רישיונות על פי חוק משק החשמל אינו מעניינה של המשיבה 1, אלא של המשיבה 2.
המבקשת טוענת, כי המשיבה 2 הורתה להחיל עליה את התעריף המוזל, ויש לקיים את ההוראה, ואין לשאלת הרישיון רלבנטיות לשאלת זכאותה של המבקשת לתעריף מופחת בהתאם להוראת משיבה 2.

המבקשת טוענת, כי הדיון בבית הדין לעבודה איננו מחייב סילוק על הסף, ואיננו מצדיק עיכוב הליכים בתיק זה, וכן טוענת כי המבקשת מתנהלת בניקיון כפיים, ודורשת את מה שהיא זכאית לו בהתאם להוראת המשיבה 2.

עוד טוענת המבקשת, כי היא מהווה נציגות נבחרת של בעלי הדירות, והיא זו שמספקת חשמל לבעלי הדירות, והספקת החשמל בבית משותף הינה בגדר ניהול הבית המשותף, אשר בסמכות המבקשת .

המבקשת טוענת, כי נוכחות המשיבה 2 בהליך זה דרושה כדי להכריע ביעילות בשאלות הכרוכות בתובענה, ולאור העובדה שלמשיבה 1 טענות הסותרות את ההנחיות המשיבה 2.

המשיבה 1 והמשיבה 2 הגישו תשובה לתגובה, וחזרו על טענותיהן בבקשה.

5. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, בבקשות, בתגובה ובתשובות, אני קובעת, כי דין הבקשה של המשיבה 1 להידחות בחלקה , ודין הבקשה של המשיבה 2 להתקבל.

לעניין המשיבה 2, המשיבה 2 הודיעה על הסכמתה עם טענות המבקשת שעל המשיבה 1 להחיל על המבקשת תעריף מכירה מרוכזת מתח נמוך, ולהשיב לה את הסכומים שנגבו ביתר במשך 7 שנים האחרונות.

תפקידיה של המשיבה 2 הוגדרו בחוק משק החשמל, תשנ"ו – 1996, והם כוללים קביעת תעריפים ודרכי עדכונם, קביעת אמות מידה לרמה, לטיב, ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון, ופיקוח על מילוי חובותיו, וכן מתן רישיונות ופיקוח על מילוי ההוראות שנקבעו ברישיונות.

מכאן עולה שקביעת התעריף לעניין משק החשמל, הינו בסמכות מלאה של המשיבה 2, והיא פעלה בהתאם לסמכותה, וקבעה כי יש להחיל על המבקשת את התעריף המוזל, ואף הורתה למשיבה 1 לבצע את החלת התעריף המוזל, במכתב שנשלח למשיבה 1.

המשיבה 1 גם הודתה בזכותה של המבקשת להחלת התעריף המרוכז המוזל, כפי שעולה מעדותו של המצהיר מטעם המשיבה 1, אשר העיד בפני בית המשפט, כי המשיבה 2 היא זו שקובעת את תעריפי החשמל, והיא זו שמחליטה בעניין, ועל המשיבה 1 לבצע את הוראות המשיבה 2. (ראו: פרוטוקול מיום 17/12/14 עמוד 10, שורות 20-25 ).

לפיכך, משהודיעה המשיבה 2 על הסכמתה לעתירת המבקשת, אין מקום לצרפה כמשיבה נוספת בהמרצת הפתיחה, ולכל היותר ניתן היה לצרפה כמשיבה פורמלית בלבד.

במאמר מוסגר יאמר, כי סכסוך או מחלוקת שקיימים, אם קיימים, בין המשיבה 1 למשיבה 2, בנושא תעריפים או בנושאים אחרים, מן הדין שידונו בהליך המתאים בפני בית המשפט המוסמך, ואין מקום לדון בעניינים אלה בהליך זה.

אשר על כן, לאור הנימוקים לעיל, הבקשה לסילוק על הסף של המשיבה 2 מתקבלת, והמרצת הפתיחה כנגד המשיבה 2 נדחית בזה.

המבקשת תשלם למשיבה 2 הוצאות הדיון בבקשה ושכר טרחת עו"ד, בסך כולל של 6,000 ₪ (בתוספת מע"מ), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

6. לעניין המשיבה 1, הודתה המשיבה 1, כי עליה לפעול בהתאם להוראות המשיבה 2.

בחקירתו הנגדית, אישר המצהיר מטעם המשיבה 1, כי מתפקידה של המשיבה 2 לקבוע את תעריף החשמל אותו תגבה המשיבה 1.

במכתב מיום 25/08/13, שנשלח מאת משיבה 1, הודתה המשיבה 1 כי היא מחילה את התעריף של מכירה מרוכזת, תחת מחאה, מכיוון שלדעתה, אין המקרה עומד בקריטריונים למתן תעריף מכירה מרוכזת והלקוח איננו זכאי לכך.

כאשר המשיבה 1 מודה, כי הסמכות לגביית התעריפים מסורה למשיבה 2, וזאת בהתאם להוראת חוק מפורשת בסעיף 30 לחוק משק החשמל, על המשיבה 1 לבצע את החלטות והוראות המשיבה 2, והמשיבה 1 אף הודתה , כי היא מבצעת זאת ומחילה את תעריף המכירה המרוכזת כפי שנרשם במכתב מיום 25/08/13 (רא ו: נספח 2 לבקשת המשיבה 1 לסילוק על הסף).

העובדה שהמשיבה 1 חולקת על הוראות המשיבה 2, ומבצעת אותן "תחת מחאה", אין בה כדי לשלול את זכאותה של המבקשת לקבלת הסעד ההצהרתי המבוקש בעתירה.

המשיבה 1 טוענת, כי בשל סכסוך עבודה וניסיונות הסדרה כוללים במשק החשמל, ונקיטת עיצומים של עובדי חברת החשמל, נמנעה האפשרות להחלת תעריף מוזל בחשבון החשמל של המבקשת, וזאת כחלק מהעיצומים שנקטו עובדי חברת החשמל.

טענות המשיבה 1 לעניין סכסוך עבודה, אינן רלבנטיות לסעד ההצהרתי המבוקש במקרה דנן, ואין חשש למתן החלטות סותרות בין הליך זה להליכים בבית הדין לעבודה, באשר מדובר בעניינים שונים בתכלית.

לפיכך, אין גם מקום להורות על עיכוב הליכים עד לסיום הדיונים בבית הדין לעבודה, בהעדר רלבנטיות של ההליכים לסכסוך בתיק זה.

המשיבה 2 היא זו שקובעת את תעריפי החשמל בתוקף סמכותה על פי חוק. המשיבה 1 הודתה כי היא מבצעת ומחילה את החלטות המשיבה 2 על המבקשת בתיק דנן, וגם אם היא עושה זאת "תחת מחאה", עדיין חובתה על פי חוק להחיל ולבצע את ההוראות המפורשות של משיבה 2.

לעניין טענת המשיבה 1 להגשת הודעת צד ג' כנגד העובדים, ההסתדרות וכנגד משיבה 2, כאמור לעיל, כל מחלוקת שיש בין המשיבה 1 לבין המשיבה 2,או גופים אחרים, יש לברר בהליך המתאים בפני בית המשפט המוסמך, ולא בהליך זה.

אשר לטענה בעניין העדר סמכותה של המבקשת לנקוט בהליך דנן, אין מקום לקבל טענה זו. המבקשת הינה נציגות הבית המשותף, ועניין הספקת החשמל לדיירי הבית המשותף הינו עניין שנוגע לנושאי ניהול הבית המשותף, ולכן, מוסמכת המבקשת לפעול כנציגות הדיירים בבית המשותף.

אין גם לקבל טענת המשיבה 1 בעניין הצורך למבקשת ברישיון לחלוקת חשמל, הואיל והמחלוקת בתיק זה, לא נוגעת לחלוקת החשמל, אלא נוגעת להחלת תעריפי חשמל שקבעה המשיבה 2, ולנושא זה בלבד.

לפיכך, המבקשת, בהסכמת משיבה 2, ובהסכמת משיבה 1 (גם אם ההסכמה הינה תחת מחאה), זכאית לסעד ההצהרתי המבוקש בסעיף א' ו – ג' להמרצת הפתיחה.

לעניין הסעדים המבוקשים בסעיף ב', ד' ו- ה', אמנם הסעדים נרשמו כסעדים הצהרתיים, אולם מדובר בתביעה כספית, במסווה של סעד הצהרתי, ואין מקום לכלול סעדים אלה במסגרת המרצת הפתיחה.

בגין הסעדים המבוקשים בסעיף ב', ד' ו – ה', על המבקשת להגיש תובענה כספית בסדר דין רגיל, ולא בהמרצת פתיחה, ולשלם את אגרת בית המשפט הנדרשת, ותביעה זו תידון לגופה.

אשר על כן, לאור כל הנימוקים לעיל, הבקשה של המשיבה 1 נדחית בזה בכל הנוגע לעתירה בסעיפים א ו-ג לעתירה, לגביהם זכאית המבקשת לקבל פסק דין לטובתה, ומתקבלת בכל הנוגע לסעיפים ב,ד ו-ה לעתירה בגינם שמורה זכותה של המבקשת להגיש תביעה כספית, אם תמצא לנכון לעשות כן.

בנסיבות העניין, לגבי המשיבה 1, כל צד יישא בהוצאותיו.

7. לגופו של עניין, לאור העובדה שהמשיבה 1 הודתה, כי היא תקיים ותחיל את התעריף המוזל שקבעה המשיבה 2 (גם אם תבצע זאת "תחת מחאה"), זכאית המבקשת לקבל פסק -דין לטובתה, כאמור בסעיפים א' ו – ג' להמרצת הפתיחה, ועל-כן, ניתן בזה פסק-דין לטובת המבקשת בהתאם לסעיפים א' ו- ג' להמרצת הפתיחה.
ב"כ המבקשת יגיש פסיקתא לחתימה.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

המזכירות תבצע סגירת תיק.

ניתנה היום, כ' סיוון תשע"ה, 07 יוני 2015, בהעדר הצדדים.

Lost connection to MySQL server during query