ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פורמן אלכסנדר נגד ביטון משה :

1


מדינת ישראל

בית הדין האזורי לעבודה

באר שבע

עב 2457/07

בפני:

כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן

סגנית נשיא

10/06/2009

בעניין:

1. אלכסנדר פורמן

2. סבלי ברקוביץ

3. סנדלר יפים

4. קזנסקי סטניסלב

5. שבצ'נקו אלכסנדר

6. ריאסני גנאדי

7. טילמן ולרי

8. מיכאל קוגן

ע"י ב"כ עו"ד

אילן הרוש

התובעים

נ ג ד

1. ביטון משה

2. מ.ב. מוסכי עד הלום בע"מ

3. ביטון רחל

ע"י ב"כ עו"ד

עושרת אלן

הנתבעים

פסק דין

1. מדובר בשמונה תביעות של עובדי ניקיון הטוענים כי עבדו אצל הנתבעים בעבודות ניקיון שונות בנמל אשדוד עד ליום 1/4/06 ותובעים בתביעתם המשותפת לשלם להם פיצויי פיטורים שכן, לטענתם, הנתבעים לא זכו במכרז להמשך מתן השרותים הנ"ל בנמל ובעקבות כך פוטרו מעבודתם .

2. התובעים תובעים לשלם להם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

3. תביעתם המקורית הוגשה נגד הנתבע 1 (להלן: "הנתבע") ביום 11/7/07 בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב אולם הועברה לדיון בבית דין זה מחמת הסמכות המקומית.

4. ביום 7/4/08 הגישו התובעים בקשה לתיקון כתב התביעה ולהוספת הנתבעים 2 ו-3 כנתבעים נוספים בטענה, כי מוסכי עד הלום הינם למעשה עסק המתנהל על שמו של הנתבע , אולם מדובר למעשה בחברה רשומה בבעלותה ובניהולה של הנתבעת 3, רחל ביטון כפי שעולה מדו"ח רשם החברות שצורף לבקשה.

הנתבעים התבקשו להגיב לבקשה אולם לא עשו כן.

לפיכך, ומטעם זה התקבלה הבקשה וכתב התביעה המתוקן תוייק בתיק. (החלטה מיום 15/5/08 בתיק בש"א 1800/08).

5. בכתב התביעה המתוקן נטען כי התובעים עבדו חדל הנתבע 1 בעסק בשם "מוסכי עד הלום". הנתבע הינו בעל העסק ונושא מספר עוסק מורשה בשם "מוסכי עד הלום" ונטען כי גם הנתבעת 2 ו-3 העסיקו את התובעים בפועל. עוד צויין בכתב התביעה המתוקן כי הנתבעת 3, כבעלת מניות בנתבעת 2 יכולה לסייע לתובעים להבין מיהו המעסיק הנכון שכנגדו יש להגיש תביעה זו (סעיף 4 לכתב התביעה המתוקן).

6. הנתבעים הגישו כתב הגנה מתוקן. הנתבע טוען, כי הוא זה שהעסיק את התובעים בעבודות כלליות בנמל אשדוד. מדובר בנתבע אשר יש לו עסקים נוספים. הנתבע הודה כי לא זכה במכרז להמשך מתן שרותי ניקיון בנמל אשדוד החל מ- 1/4/06 ויצויין כבר בשלב זה כי מחקירתו בבית הדין הובהר, כי לא ניגש מלכתחילה למכרז הנ"ל.

לטענתו, לא פיטר את התובעים אלא ביקש להציע להם עבודה חילופית וטען, כי התובעים (למעט התובע מס' 1) העדיפו להמשיך ולעבוד אצל הקבלן שזכה במכרז (להלן: "גולדשטיין"). בעקבות כך, שלח לכל התובעים מכתב מיום 2/4/06 והתריע אם לא ישובו לעבודתם לאלתר יראו אותם כמתפטרים.

לפיכך, נטען, כי התובעים אינם זכאים לתשלום פיצויי פיטורים.

7. הנתבעים 2 ו-3 חלקו על עצם קיום יחסי עובד ומעביד בינם לבין התובעים וטוענים כי יש לדחות את התביעה על הסף נגדם.

8. התובעים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם וחלקם נחקר בחקירה נגדית.

ב"כ הנתבעים ויתר על חקירתם של חלק מן המצהירים (עמ' 21 לפרוטוקול מיום 11/11/08).

9. הנתבע אשר הגיש תצהיר עדות מטעמו נחקר בבית הדין.

נתבעים 2 ו-3 לא הגישו תצהיר מטעמם.

10. במהלך חקירתו של הנתבע העיד הנתבע כי בתקופה הרלבנטית לתביעה הנוכחית, לא היה כשיר משפטית מחמת מחלה (עמ' 36 לפרוטוקול מיום 11/11/08). אולם אישר כי היה כשיר בעת חתימת התצהיר במקום עדות ראשית. מדברי בא כוחו עולה, כי צו האפוטרופסות בוטל ובעקבות כך, טען ב"כ התובעים כי אם אכן הנתבע לא היה כשיר מבחינה משפטית בתקופות אליהן התייחס בתצהירו במקום עדות ראשית יש למחוק התצהיר וליתן בידי התובעים פסק דין על יסוד כתב התביעה. (עמ' 37 לפרוטוקול מיום 11/11/08).

11. ב"כ הנתבעים התבקש להמציא מסמך בדבר התקופה בה הנתבע הוכרז כבלתי כשיר (החלטה מיום 11/11/08) אולם לא עשה כן.

12. התובעים הגישו סיכום טענותיהם בכתב ביום 2/2/09.

הנתבעים לא הגישו סיכום טענותיהם במועד, לרבות במועד המוארך עד ליום 2/4/09.

בית הדין בהחלטתו מיום 25/3/09 קבע, כי במידה ולא יוגשו הסיכומים במועד - יינתן פסק דין על פי סיכומי התובעים בלבד.

ביום 5/4/09 הגיש ב"כ התובעים בקשה למתן פסק דין על פי סיכומי התובעים, מחמת אי הגשת סיכומי הנתבעים.

13. בית הדין נעתר לבקשתו ביום 6/4/09 והתיק הועבר למתן פסק דין.

14. על פי תקנה 52 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991, (להלן:"התקנות") על בעלי הדין להגיש סיכום טענותיהם בכתב. בתקנה 52 (ג) לתקנות נקבע, כי "דינו של בעל דין שלא הגיש סיכומיו במועד שבו נדרש להגישו כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית הדין אחרת".

15. על פי תקנה 49 לתקנות כאשר הנתבע הוא זה שלא התייצב לדיון, רשאי בית הדין "לדון בתביעה כאילו התייצב הנתבע או ליתן פסק דין כאמור בתקנה 43(א)".

16. תקנה 43 לתקנות עניינה - מתן פסק דין על יסוד כתב התביעה.

אולם, נקבע בתקנה 43(א) כי נתבע שנדרש להגיש כתב הגנה ולא הגישו במועד הקבוע לכך, רשאי בית הדין לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד זולת אם סבר כי מן הצדק לדרוש מהתובע הוכחה מלאה או חלקית של תביעתו או מקצתה לפני שיינתן פסק דין.

17. לאור האמור בתקנות פסק דין זה ניתן לאחר עיון בכתבי הטענות, כל חומר הראיות שבתיק, תצהירי התובעים, תצהיר הנתבע, פרוטוקול הדיון וסיכום טענות התובעים.

18. המחלוקות כפי שעולה מכתבי טענות הצדדים הינן בסוגיות הבאות -

א. כשירותו המשפטית של הנתבע ליתן תצהיר.

ב. האם הוכחה עילת תביעה נגד הנתבעים או מי מהם.

ג. האם זכאים התובעים לפיצויי הפיטורים שתבעו בתביעתם.

כשירות הנתבע

19. התובע בסיכום טענותיו טוען, כי לאור הצהרת הנתבע כי לא היה כשיר בתקופה הרלוונטית לא היה באפשרותו להגיש תצהיר על אותה תקופה ולפיכך תצהירו אינו קביל ואין לתת לו כל משקל.

20. הנתבע לא צרף מסמך אשר מעיד על כשרותו המשפטית בתקופה הרלוונטית.

21. במועד חתימת הנתבע על התצהיר היה כשיר לעשות כן כפי שהצהיר בא כוחו. עיקרון יסוד בדיני הכשרות המשפטית כי כל אדם מוחזק כבעל כשרות משפטית מרגע לידתו ועד מותו, זולת אם נשללה או הוגבלה הכשרות בחוק או בפסק דין של בית משפט. לא הוצג בפנינו צו מינוי אפוטרופוס לפי חוק הכשרות המשפטית והאפרוטרופסות תשכ"ב - 1962.

22. ב"כ הנתבעים הצטוו להמציא לבית דין אישור המעיד על הכרזת הנתבע כבלתי כשיר או להודיע לבית הדין כי אין בידו המסמך. ב"כ הנתבעים לא הגיב גם להחלטה זו ולא הוגש מסמך כלשהו.

23. בנסיבות אלה, אין די בטיעוני התובע כדי לפסול את תצהיר הנתבע. ובכל מקרה אין בכך כדי ליתן בידי התובע פסק דין מחמת טענתו כי יש לפסול את התצהיר שכן מדובר במחלוקות משפטיות בתיק זה אשר הבסיס העובדתי יקבע בין היתר על פי גירסת התובעים ופרוטוקול הדיון.

סוגיית היריבות

24. א. התובעים לא הוכיחו ולו לכאורה, כי הנתבעים 2 ו-3 העסיקו את התובעים

בפועל. לא פורט ולא הוכח כל בסיס עובדתי לטענה זו לא בבקשה ולא בכתב התביעה המתוקן. ואכן הנתבעים 2 - 3 הכחישו העובדה כי העסיקו התובעים.

ב. כמו כן, תלושי השכר שצרפו התובעים לתצהיריהם מפרטים את שמו של הנתבע כמעבידם ושם העסק "מוסכי עד הלום". העובדה שהנתבעת 2 הוקמה ביום 22.2.06 בבעלותה של הנתבעת 3 אינה הופכת אותה ואת הנתבעת 3 למעסיקי התובעים .

ג. כל התובעים הצהירו כי הנתבע הוא זה שהעסיק אותם. כך גם העידו בחקירתם הנגדית בבית הדין.

ד. די באמור לעיל כדי לקבוע כי, לאור טענות הנתבעים בכתב הגנתם המתוקן, ועדות התובעים - הנתבע הוא זה שהעסיק את התובעים ויש למחוק התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 מחמת חוסר יריבות.

עילת התביעה:

25. התובעים טוענים, כי עבדו עד לחודש 1.4.06 אצל הנתבע בעבודות ניקיון שונות בנמל אשדוד.

26. ביום 2.4.06 הסתיימה תקופת המכרז במהלכה סיפק הנתבע שירותים בנמל אשדוד.

27. ככל שהוכח מפיו של הנתבע, זה האחרון לא ניגש למכרז החדש (עדותו בעמ' 30 לפרוטוקול מיום 11.11.08)

28. הנתבע טוען, כי פנה לתובעים בכתב ביום 2.4.06 בדרישה להתייצב בעבודתם לאלתר תוך ציון העובדה כי אי התייצבותם תהווה הודעת התפטרות מטעמם. המכתב הנ"ל נחתם על ידי דוד כהן מנהל העבודה, אולם הוכח כי מכתב זה לא נשלח במועד הנ"ל אלא רק ביום 26.4.06, 27.4.06 ו-28.4.06 בדואר רשום על פי אישור שהציגו התובעים לתיק ושלא נסתר בראיה מהימנה אחרת מטעם הנתבע.

29. אין ספק, כי הנתבע היה מודע לאי המשך העסקת התובעים בעבודות ניקיון בנמל אשדוד קודם לסיום המכרז שכן ממילא לא ניגש למכרז. לא הוכח, כי הוצע למי מהתובעים עבודה אחרת קודם לסיום עבודתם בנמל.

30. התובעים שנחקרו בבית דין לא חלקו על העובדה, כי הקבלן החדש שזכה במכרז פנה אליהם ושאל האם הם מעוניינים להמשיך להישאר במקום העבודה ועשה כן יומיים לפני תום המכרז (עדות סנדלר יפים בעמ' 11 לפרוטוקול). העד הנ"ל אישר, כי התובעים (למעט תובע אחד שעזב בגלל נכות ואחד שלא התקבל) המשיכו לעבוד עם הקבלן הזוכה (עמ' 12 לפרוטוקול).

העד הנ"ל אישר, כי כולם ידעו "שביטון הפסיד במכרז" (עמ' 13 לפרוטוקול).

כשנשאל האם הציעו לו עבודה אחרת העיד כי ולנטין (מנהל העבודה) הציע עבודה בגופרית, אולם אף אחד לא הסכים ללכת לשם כי מדובר בחומר מזיק (עמ' 13 לפרוטוקול).

31. התובע מס' 5 אישר בעדותו, כי שלושה חודשים קודם ידעו כולם כי ביטון הפסיד במכרז. העד התקשר לדוד מנהל העבודה וזה אמר לו, כי אין עבודה בשבילו ובעקבות כך פנה לגולשטיין אשר קיבל אותו לעבודה. עוד טען, כי דוד הוא זה שהפנה אותו לגולשטיין לאחר שאמר לו שלנתבע אין עבודה עבורו (עמ' 15 לפרוטוקול).

32. התובעים טוענים כי על פי הפסיקה, עובדי ניקיון אשר הופסקה עבודתם בגין אי זכיית המעביד במכרז להמשך ביצוע העבודה זכאים לפיצויי פיטורים ממעסיקם הקודם.

33. ואכן נפסק, כי בענף הניקיון החלפת קבלנים היא חזון נפוץ. כיוון שכך, הנוהג המובן מאליו בענף הוא שבמקום עבודה בו מתחלפים קבלני ניקיון, אחראי כל קבלן כלפי עובדיו לתקופה בה סיפק שירותי ניקיון במקום.

ראה:

עד"מ 1104/04 דינמיקה שירותים (1990) בע"מ - וורונין ואח', פס"ד מיום 21.8.05.

ע"ע 1099/02 מרחב אבטחה , שמירה, ניקיון ושירותים בע"מ - מתוקה דמרי ואח' . פסק דין מיום 2.1.06 .

ע"ע 000324/05 ריבה אצ'לדייב - עמישב שרותים בע"מ, פסק דין מיום 27.3.06.

עוד עולה מהפסיקה שצוטטה לעיל, כי כאשר עובד מחליט להמשיך ולעבוד באותו מקום עבודה לאחר שמעבידו הקודם הפסיד במכרז, זכותו לעשות כן, לסיים את יחסי עובד -מעביד עם מעבידו הקודם ולקבל פיצויי פיטורים.

34. לפיכך התובעים היו זכאים לקבלת פיצויי פיטורים מאת הנתבע בגין "חילופי המעבידים" במקום עבודתם.

35. כמו כן לא הוכח בפנינו, כי הנתבע דאג להציע לתובעים במועד עבודה חלופית אחרת התואמת את כישוריהם.

התביעות הפרטניות

36. ב"כ הצדדים הצהירו בתחילת הדיון, כי אין מחלוקת באשר לתחילת מועד תחילת עבודתם ומועד סיום עבודתם בנתבעת (עמ' 8 לפרוטוקול מיום 4.11.08).

37. הצהרה זו תקפה לגבי כל העובדים למעט תקופת עבודתם של התובע מס' 7, מר טילרמן ולרי והתובע מס' 8, מר קוגן מיכאל. כפי שיפורט בהמשך .

38. השאלה באשר לתקופת עבודתם ולמועד סיומה התעוררה לנוכח העובדה כי מר קוגן ומר טילרמן צרפו לתצהירם תלושי שכר עד חודש ספטמבר 2005 בלבד.

השכר הקובע

39. מעיון בתלושי השכר עולה כי שכרם של התובעים הורכב משכר יסוד וכן משכר בגין עבודת לילה. לא הוכח כי הסכומים שנתבעו אינם תואמים לתלושי השכר. הנתבע לא פרט כל חישוב נגדי או סתר גובה השכר הקובע שעל פיו ערכו התובעים חישוביהם בכתב תביעתם.

40. אשר על כן, התובעים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בשיעורים הבאים:

התובע מס' 1 – פורמן אלכסנדר

41. בהתאם לתקופת עבודתו מיום 1/02 ועד ל- 4/06 ובשים לב לשכרו הקובע בסך של 4,500 ₪, יש לקבוע כי התובע מס' 1 זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 19,125 ₪.

התובע מס' 2 - סבלי ברקוביץ

42. התובע הציג אישור רפואי מיום 4/4/06 כי במועד הרלוונטי לא היה מסוגל לעבוד בעבודות ניקיון בשל מחלת האסטמה ממנה הוא סובל.

43. לא הוכח כי הוצעה לתובע עבודה מתאימה אחרת ובנסיבות אלה בהן נקבע כי עבודתם של התובעים הופסקה מחמת העובדה שהנתבע לא ניגש למכרז, הרי שהתובע זכאי לפיצויי פיטורים.

44. בהתאם לתקופת עבודתו של התובע ( מיום 11/01 ועד ל- 4/06 ) ובשים לב לשכרו הקובע בסך של 5,500 ₪, יש לקבוע כי התובע זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 24,291 ₪

התובע מס' 3 - סנדלר יפים

45. התובע זכאי לפיצויי פיטורים בסך של 18,000 ₪ בהתאם לתקופת עבודתו שנמשכה מיום 10/01 ועד ל- 4/06 ולשכרו הקובע בסך של 4,000 ₪.

התובע מס' 4- קזנסקי סטניסלב

46. בהתאם תקופת עבודתו של התובע (מיום 3/01 ועד ל-4/06 ) ובשים לב לשכרו הקובע בסך 3,500 ₪, זכאי התובע לפיצויי פיטורים בסך של 17,791 ₪

התובע מס' 5 שבצ'נקו אלכסנדר

47. התובע זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של 17,666 ₪ , בהתאם לתקופת עבודתו (11/01- 4/06 ) ובשים לב לשכרו הקובע בסך של 4,000 ₪.

התובע מס' 6 – ריאסני גנאדי

48. התובע זכאי לפיצויי פיטורים בשיעור של 22,124 ₪ , בהתאם לתקופת עבודתו ( 5/01-4/06) ובשים לב לשכרו הקובע בסך של 4,500 ₪.

התובעים מס' 7 ו-8 - טילמן ולרי, ומיכאל קוגן

49. מר טילרמן אישר בחקירתו הנגדית כי נשללה ממנו כניסה לנמל במשך 6 חודשים בשל חשד לגניבת סולר, החל מחודש אוקטובר 2005 וכי לא עבד אצל הנתבע בחודשים אוקטובר 2005 עד ינואר 2006. התובע לא ידע לומר מתי שב לעבודה אצל הנתבע, אם בכלל והעיד כי לא יכול להוכיח זאת. כמו כן , לא הציג תלושי השכר מחודש ספטמבר ואילך שכן לא עבד (עמ' 17 - 18 לפרוטוקול מיום 11/11/08 ).

50. אף מר קוגן אישר בעדותו כי לא היה לו אישור כניסה לנמל בשל החשדות שיוחסו לו החל מחודש ספטמבר 2005 עד פברואר 2006 וכי לא עבד בתקופה זו. מר קוגן העיד כי בחודשים מרץ ואפריל ניתן לו אישור כניסה לחודשיים, אך לא הוכח כי שב לעבודתו אצל הנתבע בחודשיים אלה (עמ' 25,26 לפרוטוקול מיום 11/11/08).

מר קוגן אישר בחקירתו כי מחודש מאוקטובר 2005 עד מרץ 2006 לא עבד אצל הנתבע (עמ' 28 לפרוטוקול).

מר קוגן הודה בעדותו כי כבר בחודש פברואר 2006 פנה אל גולדשטיין בכדי שזה יעסיקו עם קבלת המכרז באפריל 2006 (עמ' 26 לפרוטוקול מיום 11/11/08)

51. בנסיבות אלה, בהן הוכח כי יחסי העבודה בין התובעים 7 ו-8 לבין הנתבע נותקו כבר בחודש אוקטובר 2005, בנסיבות שאינן תלויות בנתבע ובשל החשדות שיוחסו לתובעים אשר התבררו על ידי הגורמים הרלוונטיים באותה העת , הרי שעילת התביעה, כי פוטרו מעבודתם בשל העובדה כי הנתבע לא זכה במכרז ולפיכך פוטרו בגין חילופי מעבידים - לא הוכחה.

52. לפיכך דין תביעות התובעים 7 ו-8 להידחות.

התביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים:

53. אין לזכות את התובעים בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים בשים לב למועד הגשת כתב התביעה המתוקן. מדובר בהתיישנות מהותית.

סוף דבר:

54. הנתבע ישלם לתובעים את הסכומים הבאים:

א. לתובע מס' 1 - אלכסנדר פורמן - סך של 24,291 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

ב. לתובע מס' 2- סבלי ברקוביץ - סך של 19,125 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

ג. לתובע מס' 3- סנדלר יפים - סך של 18,000 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

ד. לתובע מס' 4- קזנסקי סטניסלב - סך של 17,791 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

ה. לתובע מס' 5- שבצ'נקו אלכסנדר - סך של 17,666 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

ו. לתובע מס' 6 ריאסני גנאדי - סך של 22,124 ₪ כפיצויי פיטורים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 2/4/06.

55. דין תביעת התובעים 7 ו-8 - להידחות.

56. דין התביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים להידחות.

57. הנתבע ישלם לכל אחד מן התובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ + מע"מ בתוך 30 יום שאם לא כן ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית חוקית ממועד פסק הדין עד לפרעון המלא בפועל .

58. פסק הדין ישוגר לצדדים בדואר רשום .

ניתן היום י"ח בסיון, תשס"ט (10 ביוני 2009) בהעדר הנ"ל .

יהודית גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית נשיא

002457/07עב 734 שוש משיח