ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רמי ווסקובויניק נגד ימים – תאגיד המים של קרית ים בע"מ :


בפני

כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

רמי ווסקובויניק
ע"י ב"כ עוה"ד עידו שטיינר ואח'

נגד

המשיבים:

1. ימים – תאגיד המים של קרית ים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדהמר ואח'

2. הרשות הממשלתית למים וביוב
באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

פסק דין

א. ביום 7.5.2014 הגיש המבקש תובענה כנגד המשיבה, ובקשה לאישורה כייצוגית במסגרתה נטען, כי המשיב מס' 1 (להלן: "התאגיד") גבה סכומים ביתר במסגרת היטל הביוב שנדרש המבקש לשלם.

ב. בבקשת האישור נטען, כי המבקש מתגורר בדירה שבבעלותו המצויה בבית משותף בקרית ים.

כאשר ביקשו דיירי הבית המשותף , באמצעות וועד הבית, לקבל היתר להוספת מרפסות חיצוניות לבית המשותף, בשטח של כ-14 מ"ר לכל דירה (בסך הכל 389.60 מ"ר לגבי כל 28 הדירות) , הם נדרשו לשלם היטל ביוב לתאגיד בסכום כולל של 35,244 ₪ , לפי תעריף של 90.41 ₪ (כולל מע"מ) למ"ר.

ג. טוען המבקש בבקשת האישור, כי במסגרת היטל הביוב שהוא ויתר דיירי הבית המשותף נדרשו לשלם, נפלו שלושה פגמים מהותיים, שהביאו לגביית יתר:

הראשון – הוספת הפרשי הצמדה באופן שגוי להיטל הביוב.

השני – גביה בכפל של רכיב המע"מ בגין היטל הביוב. לטענת המבקש, התאגיד הוסיף לתעריף היטל הביוב רכיב בגובה המע"מ, במקום "לחלץ" את רכיב המע"מ מתוך שיעור ההיטל .

השלישי – גביית רכיב מכון הטיהור, שבמסגרת היטל הביוב, בכפל, שכן לטענת המבקש, התאגיד גובה מן הצרכנים את עלויות השתתפותו בתקציב איגוד הערים חיפה, שהקים ומפעיל מכון טיהור, הן במסגרת תעריף איגוד ערים, והן במסגרת היטל הביוב.

ד. לאחר שהוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור, והוגשה תשובת המבקש, וכן עמדתה של המשיבה מס' 2, הרשות הממשלתית למים ולביוב (עמדה חלקית ועמדה משלימה), והתקיימו שתי ישיבות קדם משפט בתיק, הגישו ביום 17.5.2015 המבקש והתאגיד הודעה מוסכמת.

במסגרת הודעה זו נטען, כי נותרו שתי סוגיות לדיון בתיק, הואיל והצדדים הסכימו (עוד בדיון שנערך ביום 22.10.2014), כי התאגיד אכן "מחלץ" את רכיב המע"מ מתוך שיעור ההיטל.

הסוגיות שנותרו לדיון הן: הראשונה – הטענה בדבר הצמדה שגויה של תעריף היטל הביוב, השניה – גביית רכיב מכון הטיהור בכפל.

ה. בנוגע לסוגיה הראשונה, העוסקת בטענה בדבר הצמדה שגויה של תעריף היטל הביוב, עותר המבקש לאישור הסתלקותו מבקשת האישור ביחס לסוגיה זו, שכן מן הדו"חות הכספיים של התאגיד עולה, כי התעריף שגבה המשיב בגין היטל ביוב מכס ה רק כ-17% מעלויות הפיתוח. מכאן, ש התאגיד לא התעשר כתוצאה מן ההצמדה שנערכה לטענת המבקש באופן שגוי, והוא אף מצוי בגירעון משמעותי.

לפיכך, טוענים המבקש ו התאגיד, כי הנזק שייגרם לתאגיד, וכפועל יוצא, לתושבי קרית ים, כתוצאה מאישור התובענה כייצוגית יעלה משמעותית על התועלת שבניהול ההליך.

עוד מציינים הצדדים, כי סוגיית הצמדת היטל הביוב, בהתאם לחוקי העזר של העירייה, אותם "ירש" המשיב, אינה נקיה מספקות, וקיים כיום קושי, בחלוף עשרות שנים מחקיקת חוקי העזר, להתחקות אחר כוונת המחוקק.

עוד צוין בהודעה המשותפת, כי ביום 1.5.2015 נכנסו לתוקף כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות הקמת מערכות מים וביוב וקביעת תעריפי דמי הקמה), התשע"ד-2014, הקובעים תעריפים חד-פעמיים, המחליפים את ההיטלים הקבועים בחוקי העזר העירוניים. המבקש מסכים כי החל מיום 1.5.2015 פועל התאגיד בהתאם לכללים הללו.

לפיכך, טוענים הצדדים כי יש מקום לאשר את הסתלקותו של המבקש מבקשת האישור, ככל שהיא נוגעת לסוגיית הצמדתו למדד של תעריף היטל הביוב.

ו. באשר לסוגיה השניה בדבר גביית רכיב מכון הטיהור בכפל, מוסכם בין הצדדים כי התאגיד יחדל מגביית רכיב מכון הטיהור החל מיום 30.9.2014, וכפועל יוצר מכך, ישיב התאגיד לנישומים הרלוונטיים את הסכומים ששולמו על ידם בגין רכיב מכון הטיהור, בתקופה שמיום 1.10.2014 ועד ליום 31.12.2014, שכן מיום 1.1.2015 חדל התאגיד מגביית רכיב מכון הטיהור בהתאם לתיקו נים לכללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 ולכללי כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009.

התאגיד מבקש שבית המשפט יאריך את המועד להגשת הודעת חדילה על-ידו.

התאגיד מדגיש, כי הוא סבור שגביית רכיב מכון הטיהור על-ידו בעבר נעשתה כדין ובסמכות, אך נוכח מכלול נסיכות העניין, לרבות הסתלקותו של המבקש מבקשת האישור לגבי סוגיית הצמדת תעריף היטל הביוב למדד, הוא יודיע, כאמור, על חדילה מגביית רכיב מכון הטיהור בתקופה הנ"ל.

ז. הצדדים ממליצים לבית המשפט, כי ישולם למבקש גמול בסכום של 15,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין לבאי כוחו בסכום של 65,000 ₪ בתוספת מע"מ. כמו כן, ממליצים הצדדים על תשלום סכום של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ בגין הוצאות חוות הדעת מטעם המבקש, שנערכה על-ידי רואה החשבון ערן הוכהויזר.

ח. בהודעה המוסכמת ציינו המבקש והתאגיד, כי ההסכמות שהושגו ביחס לשתי המחלוקות כפופות להתייחסות חיובית (דהיינו, הסכמה או היעדר התנגדות) מצד המשיבה מס' 2, הרשות הממשלתית למים וביוב.

ביום 28.5.2015 הגישה המשיבה מס' 2 תגובה, לפיה היא אינה מתנגדת למבוקש בהודעה המוסכמת מטעם המבקש והתאגיד.

ט. בהחלטתי מיום 28.5.2015, הארכתי לתאגיד את המועד להגשת הודעת חדילה , וביום 1.6.2015 הוגשה הודעת חדילה על-ידי התאגיד.

במסגרת הודעת החדילה נטען, כי לאחר משא ומתן ממושך בין המבקש לתאגיד, הושגו הסכמות בקשר לשתי הסוגיות שנותרו במחלוקת בין הצדדים.

ביחס לסוגיה השניה, בדבר גביית רכיב מכון הטיהור, מודיע התאגיד, בהסכמת המבקש, על חדילה מגביית רכיב זה החל מיום 30.9.2014. כפועל יוצא מכך, ישיב התאגיד לנישומים הרלוונטיים את הסכומים ששולמו על ידם בגין רכיב מכון הטיהור, מיום 1.10.2014 ועד ליום 31.12.2014. מיום 1.1.2015 חדל התאגיד מגביית רכיב מכון הטיהור, בהתאם לתיקון לכללים, כפי שנזכר לעיל.

ב"כ התאגיד מציין, כי מנכ"ל החברה המנהלת של התאגיד הורה לגורמים הרלוונטיים בתאגיד לפעול להשבת הסכומים ששולמו בגין רכיב מכון הטיהור בתקופה הנ"ל לנישומים, כשסכומי ההשבה יושבו לא יאוחר מיום 30.6.2015, כשהם מוצמדים מיום גבייתם ועד למועד ההשבה. עוד צוין, כי מקום שבו תחושב הצמדה שלילית, יושבו סכומי ההשבה בערכים נומינאליים.

י. להודעת החדילה צורף תצהירו של מנכ"ל החברה המנהלת של התאגיד, מר יאיר לייפר.

יא. לאחר שעיינתי בהודעה המוסכמת של המבקש והתאגיד, בדבר הסתלקותו של המבקש מבקשת האישור בכל הנוגע לטענתו בדבר הצמדה שגויה של תעריף היטל הביוב, אני מאשר את ההסתלקות.

לא ראיתי מקום לחייב את הצדדים בפרסום הודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, וזאת בהתחשב בכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקש עצמו), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010).

לפיכך, אני דוחה את התובענה של המבקש, וכן מוחק את בקשת האישור של המבקש, בכל הנוגע לטענתוֹ בדבר הצמדה שגויה של תעריף היטל הביוב.

יב. באשר לטענה בדבר גביית רכיב מכון הטיהור בכפל, לגביה הגיש התאגיד הודעת חדילה, כמפורט לעיל, אני מאשר את הודעת החדילה על כל סעיפיה וחלקיה, וזאת בהתאם לסעיף 9(ב) של חוק תובענות ייצוגיות. כל התחייבויותיה של המשיבה, כפי שפורטו בהודעת החדילה, מהוֹות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

לפיכך, אני דוחה הן את התובענה של המבקש, והן את הבקשה לאישורה כייצוגית, ביחס לגביית רכיב מכון הטיהור.

יג. הסכומים עליהם המליצו המבקש והתאגיד במסגרת ההודעה המוסכמת מיום 17.5.2015, סבירים ומקובלים עליי, נוכח התועלת שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה התובעת, ונוכח טרחתם של המבקש ובאי כוחו בניהול ההליך. כמו כן, שכר טרחתוֹ של המומחה מטעם המבקש, רואה החשבון ערן הוכהויזר, סביר בנסיבות העניין.

יד. לפיכך, אני מחייב את התאגיד, המשיב מס' 1, לשלם למבקש גמול בסכום כולל של 15,000 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין לבאי כוחו של המבקש בסכום של 65,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. כמו כן, ישלם התאגיד את הוצאות חוות דעתוֹ של רואה החשבון ערן הוכהויזר בסכום של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

התאגיד, המשיב מס' 1, ישלם את הסכומים הנ"ל במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות מתבקשת להמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקש, עו"ד עידו שטיינר, חיפה.
  2. ב"כ התאגיד, עו"ד אבי גולדהמר, חיפה.
  3. ב"כ המשיבה מס' 2, עו"ד לינוי רוזנר, פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).
  4. מנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ט"ו סיוון תשע"ה, 02 יוני 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רמי ווסקובויניק
נתבע: ימים – תאגיד המים של קרית ים בע"מ
שופט :
עורכי דין: