ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לאה אלון נגד אהרן אמסלם :

בפני כבוד השופט ערפאת טאהא

התובעות

  1. לאה אלון
  2. שרה אלי

נגד

הנתבע
אהרן אמסלם

החלטה

לפני בקשה להוצאת מסמכים שצופרו לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע, בטענה כי מסמכים אלה לא גולו בתצהיר גילוי המסמכים אותו העביר הנתבע לב"כ התובעים במסגרת ההליכים המקדמיים שהתנהלו בתיק זה. מדובר בנספחים ג ו- ד לתצהיר הכוללים, בין היתר, התכתבות בין עו"ד אלי אלון, בנה של התובעת מס' 2, לבין מנהל מקרקעי ישראל וגומרים שונים בנוגע לחלוקת המגרשים ורישום החלוקה, התכתבות בין הנתבע לבין המפקח הראשי על מיסוי מקרקעין ועם גורמים אחרים שונים, השגה על שומת מס שהגישו התובעות ועו"ד אלי אלון, הסכם פשרה שנחתם בין הנתבע לבין מנהל מקרקעי ישראל וגור מים שונים במסגרת ת.א. 582/954, כתב הסכמה עליו חתום עו"ד אלי אלון שנועד לאפשר רישום החלוקה אצל רשם המקרקעין, תמונות של המבנה שנבנה על ידי התובעות בחלקה הצמודה לחלקתו של הנתבע ועוד.

הנתבע הגיש תגובה בה טען, כי התמונות שצורפו כנספח ד' לתצהירו גולו על ידו במסגרת הליכים קודמים שהתנהלו בין הצדדים ו שגולו בתצהיר גילוי המסמכים שנמסר על ידו במסגרת תיק זה. על כן, כך נטען, אין כל בסיס לטענה כי התמונות לא גולו על ידו ודין הבקשה, ככל שהיא נוגעת לנספח ד' , להידחות על הס ף. באשר למסמכים שסומנו כנספח ג', טען הנתבע, כי מסמכים אלה לא היו רלבנטיים למחלוקת עד אשר צורף עו"ד אלי אלון כנתבע בהודעה לצדדים שלישיים, בהתאם להחלטת כבוד השופט בן חמו מיום 14.1.2014. מאחר שתצהיר גילוי המסמכים נערך בחודש 8/2013, לא ניתן לבוא בטרוניה לנתבע מדוע המסמכים לא גולו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים. נטען עוד, כי רק לאחר שקיבל את תצהיר העדות הראשית של התובעות ונוכח הנטען בו, החל הנתבע במאמצים לאתר את המסמכים הנוגעים לחלקו של עו"ד אלי אלון בפרשה והם נמצאו בקלסר ישן , אשר הונח בארכיב בו מאוחסן דרך קבע חומר רב הקשור בדרך כלל לחברה שבבעלות חלקית של מר יעקב אמסלם, בנו של הנתבע. רק לאחר מאמצים רבים אותו קלסר זה הכולל את המסמכים שסומנו כנספח ג' לתצהיר, כך שמסמכים אלה לא היו בהישג ידו של הנתבע בעת הכנת תצהיר גילוי המסמכים.

הנתבע טען עוד, כי לא הייתה כוונת זדון להסתיר את המסמכים, ולא הייתה כוונה לפגוע בניהול התביעה על ידי התובעות, שכן לטענתו, עו"ד אלי אלון אינו מכחיש בתצהיר עדותו הראשית את המסמכים, אינו מטיל ספק באמינותם וטענותיו בהקשר זה נוגעות לעיתוי צירופם. לשיטתו של הנתבע, כאשר מדובר במסמכים רלבנטיים למחלוקת וכאשר אי הגילוי נעשה בתום לב וללא כוונת זדון, לבית המשפט שיקול דעת להתיר הגשתם.

דין הבקשה להידחות.

באשר לנספח ד' – כאמור מדובר בתמונות של המבנה אותו הקימו התובעות על המגרש הצמוד למגרשו של הנתבע. מסמכים אלה צורפו על ידי הנתבע במסגרת ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, כך שאין בצירופם כדי להפתיע בצורה כלשהי את התובעות או לגרום להן נזק כלשהו. יתרה מכך, במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הנוגע להליך זה פירט הנתבע כי ברשותו כתבי בית דין על נספחיהם של ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, כאשר התמונות הן חלק מאותם כתבי בית ונספחיהם. על כן, אין ספק כי התמונות שצירף הנתבע לתצהירו גולו לתובעות לא רק במסגרת ההליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים, אלא גם במסגרת הליך זה. על כן, דין הבקשה ככל שהיא נוגעת לנספח ד' להידחות על הסף.

באשר למסמכים שצורפו כנספח ג' לתצהיר עדות הראשית של הנתבע, אכן מדובר במסמכים שלא גולו במסגרת תצהיר גילוי המסמכים אותו העביר הנתבע בזמנו לב"כ התובעות. ברם, מעיון במסמכים אלה עולה, כי מדובר במסמכים שהצדדים אינם חולקים על האותנטיות שלהם, חלקם נערך על ידי עו"ד אלי אלון עצמו. התובעות וע"ד אלי אלון היו מודע ים לקיומ ם של מסמכים אלה, התובעות מחזיקות במגרש נשוא התביעה מכוח אותם המסמכים ועל כן, אין בצירוף המסמכים כדי להפתיע את התובעות בצורה כלשהי.

זאת ועוד, המסמכים שהתובעות מבקשות להוציא צורפו לתצהירו של הנתבע והם נוגעים, בעיקר, להתנהלותו של עו"ד אלון ולפעולות שהוא עשה בשמו ובשם התובעות לאורך השנים, לרבות פנייה למנהל מקרקעי ישראל, שלטונות המס, חתימה על כתב הסכמה .. ועוד. התובעות הגישו תצהיר עדות ראשית של אלי אלון לאחר שהנתבע כבר הגיש את תצהירו, כך שהוא (עו"ד אלי אלון) יכול היה להתייחס למסמכים אלה בתצהירו , להסביר אותם ולתת מענה לטענותיו של הנתבע. משכך, אין גם בסיס לטענות התובעות כי מתן היתר לצירוף המסמכים יפגע בזכויותיהן.

מעבר לנדרש אציין, כי מקובלת עליי טענת הנתבע, כי המסמכים לא גולו בתצהיר גילוי המסמכים שלא בכוונת זדון או בחוסר תום לב, אלא מתוך מחשבה, כי מסמכים אלה אינם רלבנטיים למחלוקת. כפי שהובא לעיל, אין במסמכים שצופרו כדי להפתיע את התובעות, אין בהם כדי לפגוע בזכויותיהן הדיוניות או המהותיות, כך שעל פניו אין כל משמעות לעיתוי גילויים. מאחר שאין חשיבות לעיתוי גילוי המסמכים, לא ניתן לקבל את הטענה כי גילויים בשלב של הגשת תצהיר העדות הראשית נעשה בחוסר תום ובמטרה לפגוע בזכויות התובעות.

בשולי הדברים אוסיף, כי המסמכים שצירף הנתבע כנספח ג' לתצהיר רלבנטיים למחלוקת שבין הצדדים בשוליים והן יאפשרו לבית המשפט לקבל תמונה מלאה באשר להשתלשלות האירועים מאז חלוקת הקרקע למגרשים בין הבעלים השונים. אין במסמכים אלה ראיה התומכת בצורה חד משמעית בגרסת בעל דין זה או אחר בכל הנוגע למחלוקת העיקרית שבתיק זה ושעניינה האם נכרת הסכם מחייב בעל פה בין התובעות לבין הנתבע ולפיו יימנע הנתבע מל התנגד לבנייה כלשהי במגרש שיועד לתובעות במסגרת הליכי פירוק השיתוף. על כן, ההתנגדות של התובעות לצירוף המסמכים אינה התנגדות עניינית הנובעת מחשש לפגיעה בזכויותיהן, אלא נועדה אך ורק להקשות על בעל הדין שכנגד. גישה זו לא ניתן לקבל.

אשר על כן, הבקשה להוצאת מסמכים מתצהיר עדותו הראשית של הנתבע נדחית.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.

ניתנה היום, א' סיוון תשע"ה, 19 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: לאה אלון
נתבע: אהרן אמסלם
שופט :
עורכי דין: