ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד ג'מל נגד המועצה המקומית כאבול :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

מאג'ד ג'מל
ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ספורי

נגד

המשיבה:
המועצה המקומית כאבול
ע"י ב"כ עו"ד איימן עיאשה

פסק דין

א. בפניי הודעת חדילה מוסכמת ובקשה לפסוק גמול ושכר טרחת עו"ד.

ב. המבקש הגיש תובענה כנגד המשיבה (מועצה מקומית כאבול) ובקשה לאישורה כייצוגית, בהתבסס על כך שפינוי האשפה בתחום השיפוט של המשיבה, מתבצע בין השעות 00:00 עד 05:00 לפנות בוקר, כשמשאית האשפה גורמת לרעשים שהם בלתי נסבלים לתושבים.

ג. המשיבה לא הגישה תגובה לבקשת האישור ובחרה להודיע על חדילה והפסקת פינוי האשפה בשעות הלילה, ובפועל אכן חדלה והפסיקה בפועל את פינוי האשפה בשעות הלילה המאוחרות, מ-00:00 עד 05:00 לפנות בוקר, החל מיום 26.4.15.

ד. הודעת החדילה נתמכת בתצהירו של מר מוופק ריאן, מנהל מחלקת התברואה של המשיבה, מיום 13.5.15.

ה. בטיעוניו שבכתב לענין פסיקת גמול ושכר טרחת עו"ד טוען ב"כ המבקש, כי מדובר בסוגיה חדשה ובסיכון גבוה שנטלו על עצמם המבקש ובא-כוחו, וכן מדובר בהשקעה מרובה של שעות עבודה, לרבות הגשת חוות דעת מומחה לצורך הענין.

ו. ב"כ המבקש מפנה לפסיקה רלוונטית בכל הנוגע לשיעורי גמול ושכר טרחת עו"ד בבקשות אשר נגד רשויות מקומיות.

ב"כ המבקש מציין, כי הושקעו מאמצים רבים, נשקלו שיקולים מקצועיים, ונתקבל ייעוץ ממומחה בענין הרעש והשפעת הרעש מבחינה נפשית.

ב"כ המבקש סבור, שנוכח העמל שהושקע יש לפסוק שכר טרחה על דרך האומדן בהתחשב בשיקולים הרלוונטיים לענין שיעורי גמול ושכר טרחת עו"ד.

ז. לטענת ב"כ המבקש הבקשה גם הניבה, נוכח הודעת החדילה, תועלת לחברי הקבוצה המיוצגת, דהיינו, הפסקת הרעש ממנו סבלו תושבי הכפר מזה שנים, והשגת שקט ומנוחה בשעות הלילה, וכל זאת בזכות בקשת האישור.

ח. ההליך, כך מציין ב"כ המבקש, נוהל באופן יעיל וראוי, התועלת הציבורית גדולה ויש בכך אפקט הרתעתי המחנך רשויות מקומיות בכלל, ואת המשיבה בפרט, לקיים את הוראות החוק.

עוד מדגיש ב"כ המבקש, שיש להביא בחשבון גם את התועלת העתידית הפועלת לטובת הקבוצה.

ט. ב"כ המבקש עותר לפסיקת גמול ושכר טרחת עו"ד בשיעור ראוי, וכן סכום שלא יפחת מ-10,000 ₪ בגין הוצאות המומחה, למרות שאין הסכם כתוב בין המבקש למומחה, אלא רק סיכום בעל פה.

עד כאן תמצית טענות המבקש.

י. שונה עמדת המשיבה המציינת שהשקעתו של ב"כ המבקש, וכן חוות דעת המומחה שצורפה, אינן ייחודיות לבקשה זו, אלא נעשו עבור מספר תביעות שהוגשו על ידי ב"כ המבקש באותו ענין, וכנגד רשויות אחרות, ואף ראוי היה לאחד את התביעות שבאותו נושא בתיק אחד.

י"א. מן הדרישה להחזר הוצאות המומחה יש להתעלם לדעת ב"כ המשיבה, בהעדר חשבונית מס/קבלה, וככל שהנראה הכין המומחה חוות דעת אחת אשר שוכפלה למספר רשויות, ומשום כך לא קיבל המומחה שכר טרח ה עבור השכפול של חוות הדעת.

י"ב. אשר למאמצים שהושקעו בתיק זה טוען ב"כ המשיבה, כי ב"כ המבקש מרבה להגיש תביעות ייצוגיות, ולטעמו של ב"כ המשיבה הן דומות בחלק הארי של הטיעונים.

י"ג. באשר למבקש עצמו מצביע ב"כ המשיבה על היותו "תובע סדרתי" המגיש תובענות ייצוגיות חדשות לבקרים, ובנוסף מדובר במבקש שלא פנה פניה מוקדמת למשיבה בעניין נשוא הבקשה.

י"ד. עוד מציין ב"כ המשיבה, שבתיק אחר שנדון בת"צ 23549-07-14 ואשר בו חוייב המבקש לשלם הוצאות משפט בסך 7,500 ₪ ביום 30.11.14, לא נפרעו הוצאות אלה עד היום, ובכך יש כדי ללמד על חוסר תום לבו של המבקש.

ט"ו. המשיבה מוסיפה, שהיא אמנם הגישה את הודעת החדילה, הגם שלדעתה רוב תושביה יעדיפו פינוי אשפה בשעת הלילה , שכן דווקא פינוי האשפה בשעות היום יסב נזק רב יותר לתושבים , שהרי עסקינן במקום ישוב קטן שרחובותיו צרים ופינוי האשפה בשעות היום יגרום לפקקים רבים וחסימות רבות של הרחובות ויפגעו בסדר הציבורי וברווחת התושבים שיעדיפו כי פינוי האשפה יתבצע בשעות הלילה.

ט"ז. מוסיף ב"כ המשיבה, שמדובר ברשות מקומית קטנה, עם תקציב קטן ומקורות הכנסה דלים וצנועים למדי , והיא בחרה להימנע מהגשת תגובה והגישה הודעת חדילה כדי לחסוך בהוצאות שירותיו של עורך דין מטעמ ה דבר המצביע על מצב ה הכלכלי של ה משיבה.

י"ז. לדעת ב"כ המשיבה ראוי לפסוק למבקש גמול ושכר טרחת עו"ד בסכומים סמליים שלא יעלו על 5,000 ₪.

י"ח. לאחר שנתתי דעתי לבקשת האישור מחד גיסא, ולהודעת החדילה מאידך גיסא, אני מאשר את הודעת החדילה לפי סעיף 9 (ב) של חוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"). כל האמור בהודעת החדילה מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

י"ט. לענין פסיקת גמול ושכר טרחת עו"ד: עצם העובדה שהמבקש לא פנה פניה מוקדמת אל המשיבה טרם הגשת תביעתו, אין בה כדי לאיין את זכותו לקבלת גמול ושכר טרחת עו"ד, ועיינו: ע"א 10262/05 אביב שירותים משפטיים בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, בפיסקה 9 (מיום 11.12.2008):

"אשר לתום-הלב, לא מצאנו כי העובדה שהמערערים לא הקדימו פנייה רצינית לבנק עובר להגשת בקשתם מצדיקה את הקביעה שלא נהגו בתום-לב. לנוכח תכליותיה של התובענה הייצוגית קשה גם לקבל כי פנייה של התובע הייצוגי להשבת כספו-שלו תהווה תנאי בלעדיו אין לאישור התובענה."

כ. בכל הנוגע לשיעור הגמול ושיעור שכר הטרחה, על בית המשפט להנחות את עצמו בהתאם לאמור בסעיף 22 ובסעיף 23 של חוק תובענות ייצוג יות.

עצם העובדה שבתיק אחר לא שילם המבקש הוצאות משפט שנפסקו לחובתו, אין בה כדי להשליך על השאלה האם ועד כמה זכאי המבקש לגמול ושכר טרחת עו"ד בהלך נשוא הדיון כאן.

כ"א. אני סבור שבהחלט הושקעה עבודה בהכנת התובענה ובקשת האישור גם אם אין זה בבחינת "חריש ראשון".

כ"ב. באשר לחוות דעת המומחה: גם בה ִעדר חשבונית מס/קבלה, ברי שחוות הדעת לא ניתנה מבלי שהמומחה יקבל תשלום כלשהו . לכן יש מקום לפסוק בגין חוות הדעת תשלום לפי אומדן מתון.

כ"ג. מקובלת עליי טענת ב"כ המבקש, לפיה הביא ההליך המשפטי נשוא הדיון תועלת לחברי הקבוצה, לרבות גם תועלת עתידית, נוכח הפסקת ביצוע פינוי האשפה בשעות הלילה באופן שתושבי המקום לא יוטרדו מן הרעשים המתלווים למלאכת פינוי האשפה בשעות הקטנות של הלילה.

כ"ד. מאידך גיסא, יש להביא בחשבון שהודעת החדילה הביאה לסיום מהיר של ההליך המשפטי, בטרם תוגש תגובת המשיבה ומבלי שיהא צורך לקיים דיון כלשהו בבית המשפט, דבר שהביא ללא ספק לחסכון בהשקעת משאבים ומאמצים, ולרבות גם חסכון בזמן שיפוטי.

כ"ה. בנוסף ראוי להביא בחשבון שתשלום הגמול ושכר הטרחה מתבצע מתוך כספי הקופה הציבורית ובכגון דא, ראוי לנהוג בזהירות יתרה.

עיינו: עע"ם 2395/07 אכדיה סופטוור סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל, בפיסקה 32 (מיום 27.12.10) :

"... יש לנהוג זהירות בכספי ציבור המשולמים כגמול ושכר טרחה על ידי הרשות הציבורית, ולאזן את עניינו הלגיטימי של התובע המייצג אל מול האינטרס הציבורי המצדיק זהירות והקפדה בקביעת הזכות לתשלומי הגמול ושכר הטרחה ובהערכת שיעורם הסביר של תשלומים אלה."

כ"ו. לאחר שהבאתי בחשבון את טיעוניהם המפורטים של שני הצדדים, סבורני שראוי לפסוק לזכות המבקש גמול בסכום של 2,500 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסכום של 15,000 ש"ח (כולל מע"מ), וכן סך כולל של 2,000 ₪ בגין הוצאות המומחה, וכך אני מחליט.

כ"ז. התוצאה מכל האמור לעיל היא כדלקמן:

1. אני מאשר את הודעת החדילה המוסכמת לפי סעיף 9 (ב) של חוק תובענות ייצוגיות, ונותן לה תוקף של פסק דין.

2. אני דוחה הן את התביעה והן את בקשת האישור.

3. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 2,500 ₪, שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש בסכום של 15,000 ₪ (כולל מע"מ), וכן סך כולל של 2,000 ₪ בגין הוצאות מומחה.

המשיבה תבצע את התשלום במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן , ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

4. המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לבאי כוחם של שני הצדדים, וכן למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, א' סיוון תשע"ה, 19 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאג'ד ג'מל
נתבע: המועצה המקומית כאבול
שופט :
עורכי דין: