ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יגאל שרעבי נגד רכבת ישראל בע"מ :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובעים

1.יגאל שרעבי
2.ברכה שרעבי

נגד

נתבעת

רכבת ישראל בע"מ

צד ג'

מגדל חברה לביטוח בע"מ
איילון חברה לביטוח בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 23/2/15 ומשלא התקבלה הודעה מטעם הצדדים בדבר הסכם פשרה, ימונה מומחה מטעם בית המשפט לצורך קבלת חוות דעת בתחום הנדסת הבניין.

הנני מורה על מינויו של המהנדס בס מרדכי, משדר' ירושלים 96 רמת גן טל': 03-XXXX160.

המזכירות תשלח הודעה למומחה בדבר מינויו.

בתוך 15 יום מקבלת הודעת המינוי, יאשר המומחה כי אינו מצוי בקשר מסחרי עם מי מהצדדים לתובענה ויפרט את שכר טרחתו. הודעת המומחה תומצא לבית המשפט וכן לבאי כח הצדדים ב מקביל.

המומחה יתבקש לחוות דעתו במחלוקת לעניין טענת התובעים לגרימת הנזק למבנה נשוא התובענה, לאור כתבי הטענות , חוות הדעת מטעם הצדדים וכן כל מסמך רלבנטי אשר יונח בפניו .

הצדדים ימציאו למומחה, בתוך 30 י מים מהיום את כל המסמכים הרל בנטיים לרבות כתבי טענות על נספחיהם, וכן כל מסמך שיידרש על-ידי המומחה.

בתוך פרק הזמן האמור יפנו בעלי הדין למומחה כדי לתאם עימו ביקור בנכס נשוא התביעה. בביקור רשאים להיות נוכחים בעלי הדין, פרקליטיהם ומומחים מטעמם, אולם ריבוי הגורמים המעורבים לא יעכב את הביקור או כל מפגש אחר עם המומחה.
היה והמומחה יסבור כי נוצר קושי בתאום ביקור עם כל הגורמים הנ"ל, יקבע מועד הדיון על ידו ובלבד ותינתן לבאי כח הצדדים הודעה מוקדמת שלא תפחת מ-10 ימים, עובר למועד שנקבע.

אי הופעתו של צד או מי מטעמו במועד שנקבע לא תעכב את הביקור ואת המשך ההליכים בפני המומחה.

בשכרו של המומחה ישאו בשלב זה וכמימון ביניים הצדדים כדלקמן: התובעים, הנתבעת וכן שלושת צדדי ג', בחלקים שווים, כדי 20% כל אחד.
להבטחת תשלום שכרו של המומחה, יפקיד כל אחד מהצדדים את חלקו, בקופת בית המשפט תוך 21 יום ממועד קבלת הודעת המומחה.

באי כח הצדדים יהיו רשאים להפנות שאלות הבהרה למומחה, תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

צד המגיש מסמך כלשהו לבית המשפט או למומחה ימסור עותק ממנו במקביל ובאותו מועד לצדדים האחרים.

אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט.
למען הסר ספק מובהר בזה שגם תשלום שכרו של המומחה, ותאום ביקורים עימו ביוזמת בעלי הדין, הם חלק מהוראות החלטה זו, כמו גם הגשתה במועד של כל הודעה הנדרשת לפי החלטה זו.

קדם משפט נוסף יתקיים ביום 1/11/15 בשעה 10:20.

המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים ולמומחה.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יגאל שרעבי
נתבע: רכבת ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: