ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר לזרוביץ נגד חנה טסה :

בפני כבוד השופט יהודה פרגו – שופט בכיר

תובעים

1.מאיר לזרוביץ
2.לימור לזרוביץ
ע"י ב"כ עו"ד ערן ברד

נגד

נתבעים

1.חנה טסה
2.אביב טסה
ע"י ב"כ עוה"ד דרור נאור ויניב בן דוד

החלטה

עם סיום שמיעת הראיות בתיק זה, אני מחליט כדלקמן:

אני ממנה את אינג' מרדכי בס ממשרד " בית תקין" מרחוב יפה לייב 14 רמת-גן כמומחה בית משפט בתיק הנדון.

המומחה ייבחן את המחלוקות המקצועיות בין הצדדים בנושאים המקצועיים הקשורים לליקויי הבניה הנטענים, לרבות ליקויי הקונסטרוקציה וחיזוקי הקונסטרוקציה הדרושים עקב הבניה שנעשתה בבית נשוא הדיון ברח' המרגנית 74א' רמת-גן, בין על ידי משפחת לזרוביץ ובין על ידי משפחת טסה.

בחוות דעתו יתייחס המומחה בין השאר לנושאים כדלקמן:

א. האם הבניה והשינויים אותם ביצעו משפחת לזרוביץ, גרמו לשינוי כלשהו ביציבות המבנה בהשוואה למצב אשר היה קיים טרם ביצוע עבודות אלו והאם עבודות אלו חייבו בפועל חיזוק המבנה בדרך כלשהי, התואם את זכויות הבניה שהיו קיימות במבנה למשפחת טסה, כפי שהן היו קיימות טרם תחילת הבניה.
(מהראיות שנשמעו בבית המשפחה עולה שבמועד ביצוע עבודות אלו ומתן היתר הבניה, תנאי לכך היה ביצוע חיזוקים לעמידות המבנה כנגד רעידות אדמה.
עוד עלה מן הראיות שנשמעו, כי במהלך ביצוע עבודות השיפוץ בבית משפחת לזרוביץ, הוסרה קורה אשר דרשה ביצוע חיזוקים כלשהם).

ב. אלו חיזוקי קונסטרוקציה דרושים על מנת להפוך את המבנה כולו לבטוח למגורים, (הן בדירת משפחת לזרוביץ והן בדירת משפחת טסה) בעקבות הבניה אותה ביצעה משפחת טסה על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, לרבות עמידות המבנה כנגד רעידות אדמה.

המומחה יציג בפני בית המשפט את האופציות האפשריות ויציין את האופציה המועדפת אשר תבטיח הן את יציבות המבנה, עמידתו בעומסים הדרושים, לרבות עמידות בפני רעידות אדמה תוך התחשבות בפגיעה מינימלית בזכויות הקנייניות של כל אחד מהצדדים ואפשרות ההנאה שלו מן הבית והחצרים הסמוכים.

המומחה יציג את האופציה המועדפת, באמצעות תרשים, חישובים ותוכניות ביצוע, עליהם יהיה על משפחת טסה לשלם, בשלב זה, באופן נפרד מהתשלום עבור חוות הדעת, וכתנאי להצגת תרשים, חישובים ותוכניות ביצוע אלו.

בחוות דעתו, יפרט המומחה את העלות המשוערת של ביצוע עבודות חיזוק/קונסטרוקציה אלו, לביצוע על ידי קבלן מיומן לביצועם, לרבות עלויות חומר ופיקוח.

בחוות דעתו יתייחס המומחה, ככל שניתן, לחלק שבו אמורה לשאת משפחת לזרוביץ, ככל שלדעתו היא אמורה לשאת בכך נוכח הנשאל בסעיף א' דלעיל.

איזון בתשלום הוצאות אלו בין משפחת לזרוביץ לבין משפחת טסה, ככל שיידרש הדבר, ייעשה במסגרת פסק הדין.

ג. המומחה יבדוק את הליקויים אשר נוצרו וקיימים בבית משפחת לזרוביץ, בעקבות ביצוע העבודות על ידי משפחת טסה.

בחוות דעתו יפרט המומחה את הליקויים, אפשרות תיקונם ועלות התיקון על ידי קבלן מיומן לביצועם, לרבות עלויות חומר ופיקוח.

עבודות אשר כבר בוצעו, יוצגו בפני המומחה, לרבות קבלות על עלות תיקונם.

המומחה יבחן עבודות אלו באם הם קשורים לבניה אותה ביצעה משפחת טסה.

ליקויים שנוצרו עקב עבודות אשר ביצעה משפחת טסה ואינם ברי תיקון, יפורטו על ידי המומחה, תוך שהוא מציין את משמעותם ומהותם של ליקויים אלו

בנוסף, יציין המומחה ליקויים נוספים הנמצאים במבנה, אשר אינם שייכים לעבודות אשר בוצעו על ידי משפחת טסה, תוך פירוט מהותם ומשמעותם של ליקויים אלה.

ד. המומחה יבדוק את אפשרויות ניצול שאר זכויות הבניה הנטענות, הקיימות על פי טענות הצדדים, לרבות מחסנים, מקלט ודרכי גישה אליהם.

ה. המומחה יתייחס לטענות בדבר מערכות כיבוי האש על מנת שאלו יעמדו בדרישות כיבוי אש.

לצורך כך, תוזמן ביקורת של מכבי אש על מנת ללמוד על דרישותיה.

ו. המומחה יבדוק את הטענה באשר לליקויי האקוסטיקה הנטענים בעקבות הבניה שנעשתה על ידי משפחת טסה ואת הפתרונות הסבירים והאפשריים לצורך כך.

ז. לצורך חוות דעתו, יהיה רשאי המומחה להיעזר במומחים ו/או בבעלי מקצוע נוספים, ככל שיהיה דרוש לו הדבר, אשר בעלותם יישאו, בשלב זה, בעלי הדין בחלקים שווים.

ח. בחוות דעתו ובדיון אשר יתקיים בפני לא יתייחס המומחה, ולא יובאו בפניו טענות שעניינם, תוקפם וחוקיותם של היתרי הבניה אשר ניתנו; ובתוקפם חוקיותם של טופסי 4 ואכלוס אשר ניתנו. המומחה יתייחס רק לבניה הקיימת, כפי מצבה כיום.

ט. בחוות דעתו, לא יתייחס המומחה לירידת ערך כלשהי הנטענת על ידי הצדדים.

לצורך כך, ואם יהיו עדיין הצדדים מעוניינים בכך, ימנה בית המשפט מומחה נוסף, בין אם לפני ביצוע העבודות והתיקונים הדרושים, בין אם לאחר מכן, ויפנה אליו את הנושאים והשאלות הדרושות לצורך מתן חוות הדעת.

י. הצדדים יהיו רשאים להציג בפני המומחה את כל המסמכים אשר ברשותם, לרבות חוות דעת מומחים. עליהם לשלוח למומחה את העתק פרוטוקול הדיונים.

יא. על מנת להקל על עבודת המומחה, יגישו הצדדים לבית המשפט, תקציר – שלא יעלה על 5 עמודים – המפרט את טענותיהם בהתאמה להחלטת בית משפט זו.

התובעים יעבירו למומחה את התקציר אותו ערכו.

הנתבעים יעשו כן עד ליום 27/5/15.

התייחסות המומחה תהיה רק לטענות המופיעות בתקציר זה, אשר יאושרו על ידי בית המשפט ויישלחו על ידי בית המשפט אל המומחה, ולא לשאר הטענות המופיעות, בכתבי הטענות.

התקציר אשר יוגש יהיה בגופן DAVID 12 רווח של שורה וחצי בין השורות עם שוליים של 2 ס"מ מכל צד.

יא. על פי המוסכם בין הצדדים בישיבת בית המשפט מיום 26.3.2015, יבקר המומחה בבית ברח' המרגנית 74א' ברמת גן, בנוכחות ב"כ הצדדים והמומחים, ככל שמומחים אלו יוזמנו ויתייצבו לביקור בהזמנת ב"כ הצדדים.

בהסכמת הצדדים, הביקור ייערך בבית שלא בנוכחות הצדדים בעצמם, אשר יהיו מיוצגים בביקור על ידי באי כוחם בלבד.

להסכמה זו הגיעו הצדדים נוכח האווירה העכורה בין בעלי הדין, כפי שמצאה גם את ביטויה בדיונים אשר התקיימו בבית המשפט; ומשום החשש, שמא התנהגות זו של הצדדים תחזור על עצמה, ותסכל את האפשרות ליעילותו של הביקור ועבודתו של המומחה.
לציין לענין זה, כי ביקור זה ייערך לאחר ששמיעת הראיות בתיק כבר הסתיימה, כאשר על הנושאים שבמחלוקת נשאלו הצדדים, ופרוטוקול הדיונים יהיה מונח בפני המומחה.
התרשמתי בדיון מבקיאותם של עורכי הדין בנושאי המחלוקת והמסמכים הקשורים בהם, וכי הם יוכלו לייצג נאמנה את עמדת בעלי הדין, בוודאי כאשר עסקינן בנושאים מקצועיים, עליהם יש מסמכים וחוות דעת מקצועיות והמומחים יהיו רשאים להיות נוכחים בביקור ולומר את דברם.
בעלי הדין יהיו זמינים טלפונית למענה לשאלות כלשהן ככל שיהיה צורך בכך, כך גם, אם יבקש המומחה השלמות כלשהן בכתב, ניתן יהיה להשלימן בשלב מאוחר יותר.

יב. המומחה יודיע לצדדים על מועד הביקור, 14 יום לפני מועד הביקור. מועד זה יחייב את הצדדים, אלא אם כן הגיעו עם המומחה להסכמה בדבר מועד חילופי.

אי התייצבות מי מהצדדים ו/או המומחים ו/או המוזמנים למועד הביקור שנקבע, ו/או למועדי ביקור נוספים כפי שיקבע המומחה, לא תביא לביטולו של הביקור שנקבע ואי התייצבות כאמור, תחשב כוויתור על השמעת הדברים של מי מאשר לא יתייצב לביקור.

יג. המומחה רשאי לדרוש מן הצדדים השלמת מסמכים ומענה לשאלות נוספות, ככל שימצא לנכון.

יד. על מנת לבחון את טענות הצדדים, ולהתכונן לקראת הביקור בבית נושא הדיון, אני מורה כבר עתה לכל אחד מן הצדדים לשלם למומחה עם החומר הכתוב והתקציר אשר יאושר על ידי בית המשפט, את הסך של 10,000 ₪ על חשבון שכר טרחת המומחה.

המומחה יהיה רשאי לדרוש מהצדדים גם בהמשך תשלום נוסף על חשבון שכר טרחתו והוצאותיו, לרבות הוצאותיהם של מומחים ובעלי מקצוע נוספים בהם הוא ייעזר, כל עת שיידרש לכך.

עם סיום עבודתו, יגיש המומחה לצדדים חשבון סופי בו יהיה עליהם לשאת בחלקים שווים.

תשלומים אלו הם בנוסף לתשלום עבור תוכניות ביצוע, לרבות החישובים הדרושים לשם ביצוע עבודות החיזוק והקונסטרוקציה המפורטות בסעיף ב' דלעיל, אותם אמורה לשלם משפחת טסה למומחה.

צד אשר לא יענה לדרישות המומחה תוך 14 יום מיום הדרישה, כתב טענותיו יימחק ויינתן פסק דין בהתאם.

טו. המומחה יודיע לבית המשפט אם הוא נכון להיות גם המפקח על ביצוע העבודות אשר תידרשנה בעקבות חוות דעתו, ואת עלות הפיקוח על עבודות אלו.

לחילופין, יביא המומחה בפני בית המשפט את המלצתו בדבר מפקח מתאים על ביצוע העבודות ועלות שכרו.

ברי, ששכר פיקוח זה ומי יישא בו, ייקבע על ידי בית המשפט.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה בית המשפט - המהנדס מרדכי בס ממשרד "בית תקין", רח' יפה לייב 14 רמת-גן.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאיר לזרוביץ
נתבע: חנה טסה
שופט :
עורכי דין: