ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל ישי נגד אמבר מכון תערובת :

בפני ד"ר אברהם אברהם, נשיא

המערער

דניאל ישי

נגד

המשיבים

1.אמבר מכון תערובת - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
2.יפה הוד בע"מ

החלטה

הדיון בערעור
1. דיון בערעור יתקיים בפני הרכב בראשותי ביום 7.9.2015 שעה 09:00.
עיקרי טיעון
2. מכוח תקנה 446 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הנני מורה כלהלן:
א. לקראת הדיון בערעור יגישו בעלי הדין עיקרי טיעון, לפי האמור מטה.
ב. המערער יגיש עיקרי טיעון עד יום 11.6.15, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ג. המשיב יגיש עיקרי טיעון עד יום 12.7.15, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ד. לעניין ס"ק ב עד ג', "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4.
ו. עיקרי הטיעון ייכתבו בגופן "DAVID", ברווח כפול בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ז. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון לפי האמור מעלה.
ח. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.
תיק מוצגים
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת עיקרי הטיעון מטעמו.
רשימת אסמכתאות
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה של הן במועד שנקבע להגשת עיקרי הטיעון מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.
החיובים – אינם תלויים
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת עיקרי הטיעון במועד.
המצאה
6. את המסמכים שתוארו מעלה (עיקרי טיעון, מוצגים, אסמכתאות וכו') יגיש בעל הדין, במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.
השלמת טיעון בעל פה
7. במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.
התייצבות
8. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.
לשון ההחלטה
9. כל מקום בהחלטה, בו נוסח הכתוב בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה או רבים, לפי העניין.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דניאל ישי
נתבע: אמבר מכון תערובת
שופט :
עורכי דין: