ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ירון יעקב כץ נגד ועדה לתכנון ובנייה לב השרון :

בפני כבוד השופט אריאל ברגנר

המבקש

ירון יעקב כץ

נגד

המשיבים

 1. ועדה לתכנון ובנייה לב השרון
 2. עמיר ריטוב יו"ר הוועדה המקומית לתכנו

החלטה

בפני בקשה לפי סעיף 238א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק") לביטול צו הריסה מנהלי שהוצא ביום 03/02/15, שהורה על הריסת הבניה שהוקמה במושב ניצני עוז גוש 8165 חלקה 13, מגרש 7 (להלן: "המקרקעין").

הבניה שעל הריסתה הורה הצו כללה ע"פ לשונו:

 1. מחסן בשטח של כ-1,600 מ"ר.
 2. משטח בשטח של כ-1,400 מ"ר על המשטח קיימת הכנה לקונסטרוקציה להקמת מבנה נוסף.

(להלן: הבנייה").

הדיון בבקשה התקיים בפני ביום 3.5.15.

המבקש עותר לביטול הצו המנהלי:

 1. הקמת הבניין נשוא הצו הסתיימה יותר משישים ימים לפני יום הגשת תצהיר מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרון, ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרון מר עמיר ריטוב. יו"ר הוועדה המקומית חתם על הצו נשוא הבקשה לאחר שהוגש לו ביום 03/02/15 תצהיר של מהנדס הוועדה המקומית.
 2. הבניין נשוא הצו אוכלס יותר משלושים ימים לפני הגשת תצהיר מהנדס הוועדה המקומית לב השרון.
 3. יו"ר הוועדה המקומית מר עמיר ריטוב, לא התייעץ עם היועץ המשפטי של המועצה האזורית לב השרון עובר לחתימה על הצו נשוא הבקשה. ב"כ המבקש דרשה מהמשיבים לקבל את טופס ההתייעצות של יו"ר הוועדה המקומית עם היועץ המשפטי, אך לא הועבר הטופס הנדרש על אך שהתבקשו.
 4. צו ההריסה המנהלי המלא לא הודבק על הנכס.

ביום ה- 03/02/15 הודבק על דלת המבנה במקרקעין בגוש 8165 חלקה 13 משק 7 ביישוב ניצני עוז, במרחב הוועדה המקומית לתכנון ולבניה לב השרון, צו הריסה מנהלי. בהתאם לאמור בצו עצמו, תצהיר המהנדס על נספחיו, דוחות המפקח והמהנדס, סקיצה ותמונות מהווים חלק בלתי נפרד מהצו אלא, שבנכס הודבק רק צו ההריסה המנהלי עצמו למרות, פניית ב"כ המבקש לא הומצאו כל החלקים הבלתי נפרדים מצו ההריסה נשוא הבקשה.
5. השטחים הרשומים בצו אינם מדויקים וכי לא ניתן להבין מצו ההריסה המנהלי על איזו בנייה הוא חל. על המקרקעין נשוא הבקשה חלה תכנית משמ/ 155 ובהתאם להוראות התכנית הנ"ל ניתן לקבל היתר בניה לבניה נשוא הצו. כמו כן, יו"ר הוועדה המקומית לא קיבל כל מידע הנוגע למצב התכנוני של המקרקעין וכן מידע לגבי הסיכויים להכשיר את הבניה נשוא הצו.

המבקש הוסיף כי צו הריסה מנהלי מהווה כלי דרסטי אשר עלול לפגוע קשות בקניינו של אדם לכן, השימוש בו שמור למקרים מתאימים בלבד, על הרשות קמה חובה מוגברת להקפיד קלה כחמורה בקיום דרישות החוק והפסיקה וכי בית המשפט רשאי לבטל צו הריסה מנהלי גם אם לא התקיים אחד מן התנאים המצטברים המופיעים בסעיף 238א לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה- 1965 כגון פגיעה בשוויון וחוסר סבירות קיצוני.

לפיכך עותר המבקש לביטול הצו המנהלי או לחילופין לעכב ביצועו לתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים על מנת לאפשר לו שהות להמצאת היתר בניה נשוא הצו.

המשיבים הגישו תגובה, בה טוענים, בין היתר, כדלקמן :

 1. כי עומדת להם חזקת התקינות המנהלית והמבקש לא הוכיח את קיומן של העילות הקבועות בדין לביטול הצו.
 2. כי תצהיר המבקש לא הוגש בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי), התש"ע- 2010 (להלן: "התקנות") ועל כן דין הבקשה להידחות על הסף. עפ"י סעיף 2 (א) (1) ו- (ג) לתקנות: ביטול או עיכוב הצו תוגש ע"פ הטופס אשר קבוע בתוספת הראשונה, בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו. כן על הבקשה להיתמך בתצהיר לאימות העובדות העומדות בבסיסה, לרבות, טענות עובדתיות, סיכוי קבלת היתר בנייה הכולל תצהיר של איש מקצוע המטפל בהליך הרישוי. כאשר המבקש אינו עומד בתקנות, בית המשפט לא ידון בבקשה, אלא רק מטעמים מיוחדים שיירשמו.
 3. כי אין בטענות המבקש לביטול הצו ו/או עיכובו עילה מוכרת לביטול צו הריסה מנהלי. סמכות בית המשפט הוגבלה להתערבות בשיקול דעת של מוציא הצו, והטעמים המצדיקים התערבות זו של בית המשפט הן ע"פ ס' 238א (ח) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 וכי הטוען לביטול הצו עליו הנטל לשכנע את בית המשפט כי התקיימו טעמים המצדיקים את התערבותו.
 4. כי מעיון בבקשה ניתן לראות כי אין חולק כלל על העובדה כי הבנייה נעשתה ללא היתר בנייה כדין. הנטל להוכיח כי הבניה נשוא הצו הסתיימה יותר משישים ימים מיום הגשת התצהיר או שהמבנה אוכלס יותר משלושים ימים לפני הגשת התצהיר, לא הורם ע"י המבקש.
 5. כי צו ההריסה המנהלי מתייחס לבנייה חדשה של מבנה הבנוי מחומר קל בשטח של כ-1,400 מ"ר וכן משטח בטון עם פתחים לביסוס עמודים בגודל של כ- 1,600 מ"ר. הבנייה התגלתה במסגרת סיור שגרתי בישוב ניצני עוז ע"י מפקח הוועדה המקומית. בצו ההריסה האמור ובתצהיר מהנדס הוועדה, בניית המבנה לא הסתיימה, והמבנה לא היה מאוכלס בעת הוצאת הצו המנהלי.
 6. כי גם ובמידה קיים פגם בהדבקת הצו, אין בכך עילה לביטולו או עיכובו. המחוקק הפריד בין הליך הוצאת הצו להליך ביצועו תוך הדגשת תנאי ביצועו של הצו. הצו הודבק על דלת המבנה ומאחר ומדובר בשטח גדול טענת המבקש הנוגעת למיקום הדבקת הצו תמוהה כשלעצמה.
 7. לגבי הטענה בדבר פגם לכאורה בהליך הוצאת הצו בשל אי קיום התייעצות בין יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבין היועץ המשפטי הרי שדינה להידחות. מי שרשאי לעורר טענות בנוגע לחובת התייעצות ולפגמים שנפלו בה לכאורה הוא יו"ר המועצה המקומית בלבד ולא המבקש. כמו כן, החוק והפסיקה אינם מגדירים את אופן טיבה וביצועה של חובת ההתייעצות הדרושה ובתי המשפט הם שנדרשו לקבוע את המסגרת והדרישות המאפיינות התייעצות כדין. המשיבים טוענים כי יו"ר הוועדה מצהיר בסעיף 1 לצו כי הוצאת הצו נעשתה נעשה לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי למועצה.

דיון והכרעה

ההחלטה בדבר הוצאת הצו המנהלי הינה החלטה מנהלית ועל כן חלה עליה "חזקת התקינות המנהלית" (רע"פ 8720/09 אסחאן אבו רנה נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה (פורסם בנבו 1.11.09);רע"פ 9147/08 פרץ נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב(פורסם בנבו 16.11.08)).

חזקה זו קובעת כי טענות כלליות ובלתי ממוקדות בהעדר ראיה להוכחתן, כפי שנפסק לא אחת, אינן סותרות חזקת תקינות זו. הביקורת השיפוטית על צו הריסה מנהלי היא מצומצמת והיא מופעלת בשל שתי עילות ביטול עיקריות הנזכרות בסעיף 238א (ח) לחוק. הראשונה, האם הוכח לבית המשפט "שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין". השנייה, האם הוכח "שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת. "מניעת עובדה מוגמרת" משמעותה, בחינה בהתאם לסעיפים 238א (א) (2) ו- (3) לחוק, כלומר, האם מדובר בבנייה שנסתיימה מעל 60 יום לפני מועד הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המקומית, או בבניה שאוכלסה מעל 30 יום לפני אותו מועד (ראו: רע"פ 5086/97 אזולאי בן חור ו-12 אח' נ' עיריית תל אביב יפו, נא (4) 625, 638 (1997);רע"פ 5285/12 מזרחי נ' יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה תל אביב יפו (פורסם בנבו 21.08.12)). נפסק לא אחת כי המבחן של השלמת הבניה ואכלוס המבנה מתייחס לתקופות של שישים ימים בעניין הבניה, ושלושים ימים בעניין האכלוס בזיקה למועד הגשת תצהיר המהנדס ליו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה עובר למתן צו ההריסה המנהלי.

המבקש לא הביא ראיות ועדויות כלשהן כי הקמת המבנה נשוא צו ההריסה המנהלי הסתיי מה והמבנה אוכלס לא יותר משלושים ימים לפני הגשת תצהיר המהנדס כהוראת סעיף 238א לחוק.

אין חולק וכך עולה בברור מחומר הראיות שבפניי, שהבנייה נשוא צו ההריסה המנהלי נעשתה ללא היתר בנייה כדין.

ויפים דברים אלו שנאמרו ע"י כבוד השופט חשין ב רע"פ 5584/03 פינטו נ' עיריית חיפה, נט (3) 557: "ביקורת רחבת ענפין על הליך הוצאתו של צו הריסה מנהלי- כמו היה זה הליך מנהלי מן המניין- עלולה הייתה לפגוע במאוד ביעילותו של הצו ועלולים היינו למצוא עצמנו מקהים את חודו ואת כוחו של כלי חדש זה למלחמה בבניה הבלתי חוקית. מן העבר האחר, לא ניתן להעלות על הדעת ויתור מכל וכל על ביקורת שיפוטית. האיזון נמצא לו למחוקק בקיומה של ביקורת שיפוטית אך בצמצום עילות הביקורת". המבקש לא הוכיח שהבניה שבגינה ניתן הצו בוצעה כדין ואין בידיו כל היתר בניה לבניין נשוא צו ההריסה המנהלי.

יחד עם זאת עפ"י תצהיר המהנדס (צורף ע"י המבקש) ניתן לראות כי אכן קיימת סבירות לקבלת היתר הבנייה ועיכוב ביצוע הצו יכול לאפשר למבקש להתחיל בהליכי הרישוי ולקוות לקבלת היתר בנייה. כפי שכבר נפסק לא אחת, בית המשפט יעכב ביצוע צו הריסה מנהלי שלא נמצא פגם בחוקיותו אך השימוש בסמכות זו, צריך להישמר ע"פ הפסיקה למקרים חריגים ויוצאי דופן כשקבלת היתר הבנייה הינה בהישג יד מידי באופן שרק עיכוב פורמאלי חסר משמעות מעכב קבלתו.

לאור כל האמור לעיל אני סבור כי יש להיעתר לבקשה באופן חלקי ולסעד החלופי בה, ועל כן אני מורה על עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי, לתקופה שלא תעלה על 10 חודשים אלא אם עד לאותו מועד יתקבל היתר בניה כדין.
לא ניתן היתר בניה כדין, בתוך המועד שקצבתי, יהיו רשאים המשיבים לבצע את צו ההריסה המנהלי, כאשר הוצאות ההריסה יחולו על המבקש ומניין הימים לצורך ביצוע צו ההריסה המנהלי יחל מיום סיום תקופת עיכוב ביצוע הצו המנהלי.

על משטרת ישראל לסייע למשיבות, לביצוע צו ההריסה המנהלי באם יהיה צורך בכך.

ניתנה היום, כ"ג אייר תשע"ה, 12 מאי 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ירון יעקב כץ
נתבע: ועדה לתכנון ובנייה לב השרון
שופט :
עורכי דין: