ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלפלת נגד יוזמה :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

ברע 003467/08

בש"א 3467/08

בפני:

כב' השופט יצחק עמית

תאריך:

27/08/2008

פלפלת שירותי הסעדה בע"מ

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

שלמה שינדלהיים ואח'

המבקשת

- נ ג ד -

1. יוזמה מפעלי אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה בע"מ

2. דוד צור ת"ז 036117604

המשיבים

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת אילת דגן) מיום 20.8.2008, לפיה נדחתה בקשת המבקשת לצו מניעה זמני.

1. המבקשת הפעילה מזנון בשם "קפה דשא" במשך 4 שנים אצל המשיבה 1. הפעלת המזנון נעשתה מכוח הסכמים שהאחרון בהם מסתיים ביום 1.9.2008. במהלך חודש 7/2008 פרסמה המשיבה 1 מכרז להפעלת המזנון, אליו ניגשה גם המבקשת ובו זכה המשיב 2.

2. ביום 13.8.2008 הגישה המבקשת בקשה לצו מניעה זמני, שיאסור על המשיבה 1 להתקשר בהסכם עם המשיב 2 וכן ביקשה להכריז עליה כעל מי שזכתה במכרז. המבקשת טענה כי הצעת המשיב 2 היתה פסולה מאחר שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז וכן טענה לחוסר תום לב ולפגיעה בשוויון ובהגינות בשלב ההתמחרות.

ביום 12.8.2008, ועוד קודם להגשת הבקשה לצו מניעה, נחתם ההסכם בין המשיבים שטענו כי המדובר במעשה עשוי, וכי לא נפל כל פגם במכרז.

3. לאחר דיון שהתקיים בבקשה, במהלכו נחקרו המצהירים מטעם המשיבים, דחה בית משפט קמא בהחלטה מפורטת ומנומקת את הבקשה לצו מניעה זמני. בהחלטה נקבע כי דין הבקשה להדחות על הסף מאחר שבעת הגשתה, ההתקשרות בין המשיבים היתה בבחינת עובדה מוגמרת, כך שמאזן הנוחות נוטה לטובתם. הנזק שייגרם למבקשת, ככל שייגרם, הוא כספי בלבד ואין מקום להורות על ביטול ההסכם בין המשיבים. בית המשפט דחה את טענת המבקשת כי ההסכם נחתם בחופזה, וקבע כי ההכרזה על הזוכה נעשתה כבר ביום 10.8.2008 עם פתיחת המעטפות, ובטרם נחתם ההסכם אף התקיים מעין "שימוע" לבקשת המבקשת, בו שטחה טענותיה בפני המשיבה 1.

בית המשפט דחה את טענות המבקשת בדבר פגמים שנפלו בהליכי המכרז:

א. אי צירוף אישור עוסק מורשה על ידי המשיב 2 - נקבע כי המדובר בפגם טכני. המשיב 2 עבד לפני הגשת ההצעה כשכיר אצל המבקשת. בעת הגשת ההצעה היה בידו אישור עקרוני ממע"מ לגבי פתיחת תיק עוסק מורשה, שבו נכתב כי לצורך קבלת האישור והוצאת תעודה פורמאלית עליו להציג חוזה התקשרות עם צד ג', וכי "אם יזכה במכרז להעפלת מזנון באוניברסיטת חיפה, נפתח לו תיק במע"מ". המשיב 2 קיבל מראש את אישור המבקשת כי ניתן להסתפק באישור העקרוני. בנסיבות אלו, די באישור העקרוני שצורף להצעתו ואין בכך כדי להוות פגיעה בשוויון או הענקת יתרון בלתי הוגן למשיב 2 מול המבקשת.

ב. פגם בהליך ההתמחרות - הצעתו של המשיב 2 עמדה על סך 11,500 ₪ והצעתה של המבקשת עמדה על סך 9,500 ₪ והמשיבה 1 אפשרה לכל צד להציע הצעה אחת נוספת לשיפור ההצעה המקורית. שני המציעים שיפרו את הצעתם, ולבסוף, עמדה הצעת המבקשת על סך 10,500 ₪ והצעת המשיב 2 על סך 13,000 ₪. המבקשת טענה כי היה על המשיבה 1 לאפשר לה לשפר הצעתה פעם נוספת, אך בית משפט קמא דחה את הטענה, מן הטעם ששיקול הדעת בנוגע לכללי ההתמחרות מסור למשיבה 1 והכלל שנקבע עומד במבחן השוויון. דווקא דרישת המבקשת כי תתאפשר לה זכות המילה האחרונה היתה מפרה את השוויון ומעניקה לה יתרון בלתי הוגן על פני המשיב 2.

4. על החלטה זו נסבה הבקשה שבפני.

המבקשת טענה כי המשיבה 1 לא הסבירה לה את כללי ההתמחרות לפיהם ניתנת למבקשת הזדמנות אחת בלבד לשיפור הצעתה. המבקשת טענה כי בית משפט קמא לא ייחס משקל לדברי המצהיר מטעם המשיבה 1, רו"ח מרגי, במסגרת חקירתו הנגדית כי "לשאלתך, האם אני לא מכחיש שלא אמרתי לו שישנה אפשרות להציע הצעה אחת, אני לא מכחיש, אותו הדבר אמרתי לצור" מהדברים עולה, לטענתה, כי למשיב 2 הוסברו כללי ההתמחרות. העובדה שהמשיבה 1 שמרה לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים אינה פוטרת אותה מלהביא לידיעת המציעים את כללי ההתמחרות.

כן טענה המבקשת, שאין מדובר ב"מעשה עשוי" שכן המכרז אמור להתממש החל מיום 1.9.2008. לטענתה, העובדה שהמשיבים יוצגו על ידי אותו בא כוח, וההגנה של המשיבה 1 על אינטרס הזכייה של המשיב 2, מובילים למסקנה כי המשיבה 1 נמצאת בניגוד עניינים וכי קיימים שיקולים נסתרים המהווים עילה לפסילת המכרז, ולמצער, לביצוע התמחרות חדשה.

המבקשת הפנתה לסתירות שנפלו לטענתה בעדויות המשיבים, המעידות, לשיטתה, על קשר נסתר בין המשיבים ועל שיקולים זרים שעמדו לנגד עיני המשיבה 1. כן חזרה המבקשת על טענתה כי משלא צירף המשיב 2 אישור עוסק מורשה, צריך היה לפסול את הצעתו על הסף.

5. דין הבקשה לרשות ערעור להדחות ללא תשובה.

כידוע, אין דרכה של ערכאת ערעור להתערב בהחלטות הנוגעות לסעד זמני. התערבות כזו תיעשה במקרים חריגים כאשר ברור שהערכאה הדיונית נתפסה לטעות או כאשר נעשה שימוש שרירותי בשיקול דעתה – ע"א 418/79 תאני נ' כהן פ"ד לד(4) 161 (1980); רע"א 7690/95 לאופר נכסים בע"מ נ' ועדת המכרזים שליד עירית נהריה (ניתן ביום 11.4.1996); רע"א 1045/98 חברת ארמון ההגמון (קסר אלמטוראן) נ' ח'ורי (ניתן ביום 1.4.1998); רע"א 10373/02 אברהים נ' אלון (ניתן ביום 19.3.2003); רע"א 5072/00 איזי יוגב תעשיות בע"מ נ' מסגרית האחים אבו פ"ד נה(2) 301, 307 (2003); רע"א 2397/06 אברג'יל נ' מינהל מקרקעי ישראל (ניתן ביום 6.8.2006); רע"א 9123/07 יניב מעייני נ' עכו ביי בע"מ (ניתן ביום 30.10.2007). אין זה מסוג המקרים החריגים המצדיקים התערבות ערכאת הערעור.

6. גם לגוף העניין איני רואה מקום להתערב בהחלטה. הצעתו של המשיב 2 היתה מלכתחילה גבוהה יותר מזו של המבקשת. עם פתיחת המעטפות החליטה המבקשת לאפשר לכל אחד מהצדדים לשפר הצעתו וכך נאמר לכל אחד מהם בשיחת טלפון, מבלי שנמסרו להם פרטי ההצעות האחרות. משנהגה המשיבה 1 בשוויון כלפי המתמודדים, לא ניתן למשיב 2 יתרון בלתי הוגן על פני המבקשת. לא מצאתי בדבריו של רו"ח מרגי אליהם הפנתה המבקשת את הפרשנות אליה כיוונה. נהפוך הוא, מהדברים עולה שלשני המציעים לא נאמר שיש אפשרות לשפר ההצעה פעם אחת בלבד.

לטעמי, המונח "התמחרות" בו נקטה המבקשת וגם ערכאה קמא, אינו מדוייק. אין מדובר בהתמחרות שבמהלכה צד מגיב להצעות הצד השני. המשיבה 1 שמרה לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים "ביחד או אחד או יותר מהם בנפרד, ולקיים תחרות בין המציעים". תחרות אינה בהכרח התמחרות, והמשיבה 1 רשאית הייתה לקבוע את הכללים לשם כך. מתן הזדמנות לשפר הצעה, אינו בבחינת התמחרות, למתמודדים לא הייתה זכות קנויה לשפר את הצעתם, וכל מתמודד נטל על עצמו סיכון מסחרי בהצעה המקורית שהגיש, ובהצעה המשופרת.

בנוסף לא מצאתי פגם בהחלטת בית המשפט לעניין אי צירוף אישור עוסק מורשה של המשיב 2 בנסיבות שפורטו לעיל.

7. אשר על כן, ומכוח סמכותי לפי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני דוחה את הבקשה ללא צורך בתשובת המשיבים.

בד בבד עם הבקשה הגישה המבקשת בקשה דחופה לעיכוב ביצוע ההחלטה אולם מאחר שבקשת רשות הערעור נדחתה, ההכרעה בבקשה מתייתרת. מעבר לדרוש אומר כי בקשה זו בטעות יסודה וההליך הנכון בו היה על המבקשת לנקוט הוא בקשה לסעד זמני בערעור לפי תקנה 471 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 – ראה לדוגמא רע"א 1565/08 שטרית נ' עיריית חיפה (ניתן ביום 17.2.2008) והאסמכתאות שם.

מאחר שלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. הפקדון שהופקד, אם הופקד, יוחזר למבקשת.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) במעמד הצדדים.

י. עמית, שופט