ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ.כ.ת אוטו רנט נגד אלון צדוק בע :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 047218/06

לפני:

כבוד השופטת חנה קלוגמן

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

מ.כ.ת אוטו רנט

תובע

- נ ג ד -

אלון צדוק בע"מ

נתבעת

פ ס ק ֿ ד י ן

התביעה שבפניי עניינה תשלום הפרשים בגין שכירות רכב ששכרה הנתבעת מהתובעת.

תחילתה של תביעה זו בתביעה בסדר דין מקוצר שהגישה התובעת כנגד הנתבעת.

כבוד השופט מיכאל תמיר בהחלטתו מיום 20.8.08 קבע כי הוא נותן לנתבעת רשות להתגונן "בטענות בדבר חישוב לא נכון של הסכומים החודשיים להחזר ובאשר לסכום הזיכוי בגין השמשה".

לאור האמור לעיל, ומאחר ולא הוגש ערעור על החלטה זו, הרי שכל טענה נוספת יש בה משום הרחבת חזית ולא ניתן לדון בה במסגרת תיק זה.

הצדדים:

התובעת הינה חברה להשכרת מכוניות (להלן: "התובעת") , אשר השכירה את אחד מרכביה לנתבעת בהתאם להסכם שכירות נספח א' לכתב התביעה.

יצוין כי חלק מהחשבוניות שצורפו לתצהיר עדות ראשית הוצאו ע"י חברת אלדן אך אני מקבלת את טענת ב"כ התובעת כי התובעת התמזגה עם חברת אלדן ולכן הוצאו חשבוניות ע"י חברת אלדן.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי לתובעת קיימת זכות התביעה למשך כל התקופה.

הנתבעת הינה חברה ששכרה רכב מסוג סיטרואן ברלינגו (להלן: "הרכב") מאת התובעת .

המחלוקת שבין הצדדים בתביעה זו מתמקדת בשני נושאים:

1. האם חויבה הנתבעת בצדק על תשלום בגין השמשה שניזוקה?

2. האם החישובים שערכה התובעת לגבי ההפרשים בדמי השכירות נכונים או האם צודקת הנתבעת כי חויבה בחיובי יתר לגבי דמי השכירות?

לאחר עיון בכתבי הטענות ולאחר ששמעתי את העדים בדיון שהתקיים בפניי אני סבורה כי התשובה לשתי שאלות אלו מצויה במסמכים שצרפו הצדדים לכתבי הטענות.

1. החיוב בגין השמשה-

בהתאם לנספח א' לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת צורף נספח א' להסכם השכירות שצורף כנספח א' לכתב התביעה.

בהתאם לאותו נספח התשלום החודשי כולל "השתתפות עצמית לשמשות".

כלומר, אין לחייב את התובעת בגין נזק כלשהוא שנגרם לשמשה ולכן אני מקבלת את טענת הנתבעת כי יש לקזז סכום זה מהסכום הנתבע.

2. החיוב החודשי-

בהתאם לנספח א' להסכם השכירות בסעיף 3 :

"ההחזר החודשי עומד על סכום של 3,165 ₪ צמוד למדד לפי המדד הידוע".

הסכם השכירות שצורף כנספח א' לכתב התביעה קובע במפורש בסעיף 2.2 כי ההסכם כולל את הנספחים הבאים :

"נספח א' תיאור כלי הרכב ותנאי ההשכרה"

לאור האמור לעיל אני קובעת כי יש לחייב את דמי השכירות בהתאם לנספח א'.

יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 2.7 הסכום הנ"ל יתעדכן בהתאם למחיר הרכב כפי שהוא נקבע ע"י היבואן.

לאור האמור לעיל רשאית היתה התובעת לעדכן את המחיר בהתאם למחיר היבואן כל עוד העדכון אינו עולה על 2 אחוז.

התובעת טוענת כי בהתאם לעדכונים שחלו בתקופת השכירות נעשו שני עדכונים:

עדכון אחד ביום 24.12.02 והעמיד את דמי השכירות על סך של 3,215 ₪ והעדכון השני ביום 30.1.03 אשר העמיד את דמי השכירות על סך של 3,375 ₪.

בהתאם לסעיף 7.1 להסכם נקבע כי התשלומים צמודים למדד אך התשלום החודשי לא ירד מהסכום שנקבע לפי המדד הבסיסי בחתימת ההסכם.

כלומר, דמי השכירות יתעדכנו בהתאם למדד רק כלפי מעלה ולא כלפי מטה.

בהתאם לנספחים ב,ג לתצהיר התובעת אישרה הנתבעת את עדכון דמי השכירות.

לאור האמור לעיל אני קובעת כי החישוב הנכון של דמי השכירות הינו כדלקמן:

מיום 3.12.02 ועד ליום 23.12.02 דמי השכירות הבסיסיים הינם 3,165 ₪

מיום 24.12.02 ועד ליום 29.1.03 דמי השכירות הבסיסיים הינם 3,215 ₪

מיום 30.1.03 עד לסיום תקופת השכירות (בהתאם למועד שנקבע בהחלטת כבוד השופט תמיר) סך של 3,375 ₪

סכומים אלו יוצמדו למדד מדי חודש בחודשו ויעלו באם יעלה המדד , באם לא יעלה המדד או ירד יישאר הסכום כפי שהיה ולא ישתנה לגבי אותו חודש.

לעניין חיובי הריבית-

התובעת טוענת כי בהתאם לסעיף 11.1 להסכם יש לחייב את הנתבעת בריבית פיגורים בשיעור הריבית הנהוגה בבנק הפועלים בע"מ בגין חריגה ממסגרת אשראי מאושרת בחשבון חח"ד.

סעיף 11 מתייחס לפיגור בתשלום "סכום מהסכומים המפורטים בהסכם זה".

מאחר וסעיף 11 מתייחס להפרות ופיצויים אני קובעת כי את הריבית הקבועה בסעיף 11 , שהינה ריבית גבוהה במיוחד, ניתן להחיל רק על הפרה יסודית ואינני רואה במחלוקת לגבי "דרך ההצמדה" הפרה יסודית ולכן אם יתברר כי קיים חוב הנובע מביצוע הצמדה כפי שקבעתי לעיל, הריבית שתחושב בגינו תהיה בהתאם לריבית לפי חוק פסיקת ריבית.

התובעת תכין חישוב של החוב בהתאם להנחיות שקבעתי בפס"ד ובכפוף להחלטתו של כבוד השופט תמיר בבקשת הרשות להגן . חישוב זה יועבר לתגובת הנתבעת אשר מתבקשת להגיב עליו תוך 21 יום.

לאחר שאקבל את חישוב התובעת ותגובת הנתבעת תינתן על ידי החלטה מתאימה.

לעניין טענת הזיוף שנטענה ע"י הנתבעת בדיון שהיה בפניי, נתתי לה את האפשרות להגיש תלונה במשטרה ולהודיע לי על כך על מנת שאעכב את מתן פס"ד עד לאחר שהתלונה תיבדק, אך מאחר ולא הוגשה כל הודעה, ניתן פס"ד בהתאם להחלטתי ובהתאם לחומר המצוי בתיק ומבלי להתייחס לטענת הזיוף.

המזכירות תשלח העתק מפס"ד לצדדים.

ניתן היום, כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

חנה קלוגמן, שופטת

בית משפט השלום-מחוז תל אביב

בשבתו בהרצליה-בן גוריון 31, הרצליה