ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מלכיאל שרבט נגד בכור שרבט :

פסק-דין בתיק ע"א 689/02
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

כבוד השופטת ד' דורנר

כבוד השופט א' גרוניס

המערער:
מלכיאל שרבט

נ ג ד

המשיבים:
1. בכור שרבט

2. שלום שרבט

3. יצחק שרבט

4. בנימין שרבט

5. מנשה שרבט

6. ברכה שרבט

7. יוסי שרבט

8. יעקב שרבט

9. גיורא שרבט

10. שירלי שרבט

11. אלי שרבט

12. טלי שרבט

13. שרה שרבט

14. צפי שרבט

15. עדי שרבט

16. שני שרבט

17. אורית שרבט

18. זוהר שרבט

19. רוית שרבט

20. אביבה שרבט

21. ענת שרבט

22. אפרת שרבט

23. מיכל שרבט

24. שועי שרבט

25. אייל שרבט

26. אילנית שרבט

27. יעקב שרבט

28. אודליה שרבט

29. אסתר שרבט

30. יפה שרבט

31. יורם שרבט

32. נלי שרבט

33. אביגיל שרבט

ערעור על פסק-דין בית-המשפט המחוזי בנצרת מיום 20.11.01 בה"פ 431/97 שניתן על-ידי כבוד השופט א' אברהם

בשם המערער:
עו"ד חנוך ארליך

בשם המשיבים:
עו"ד ישראל עזיאל; עו"ד רז נבון

פסק-דין

הצדדים הודיעו, כי הגיעו להסכם פשרה, וכי הם מבקשים כי ניתן לו תוקף של פסק-דין. כן הצהירו באי-כוח הצדדים, כי הסכם זה הוא על דעת כל הצדדים לערעור.

על-פי הסכמת הצדדים, אנו מבטלים את פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי, מאשרים את הסכם הפשרה, המצורף בזאת והמסומן באות "א", ונותנים לו תוקף של פסק-דין.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ז' בטבת תשס"ג (12.12.02).

המשנה-לנשי פ ט
"א"

הסכם בוררות

בין:

  1. מלכיאל שרבט
  2. מרים שרבט
  3. יאיר שרבט
  4. מאיר שרבט
  5. יעקב שרבט
  6. ליאורה שרבט

מצד אחד

לבין:
1. בכור שרבט

2. שלום שרבט

3. יצחק שרבט

4. בנימין שרבט

5. מנשה שרבט

6. ברכה שרבט

7. יוסף שרבט

8. יעקב שרבט

9. גיורא שרבט

10. שירלי שרבט

11. אלי שרבט

12. טלי שרבט

13. שרה שרבט

14. צפי שרבט

15. עדי שרבט

16. שני שרבט

17. אורית שרבט

18. זוהר שרבט

19. רוית שרבט

20. אביבה שרבט

21. ענת שרבט

22. אפרת שרבט

23. מיכל שרבט

24. שועי שרבט

25. אייל שרבט

26. אילנית שרבט

27. יעקב שרבט

28. אודליה שרבט

29. אסתר שרבט
30. יפה שרבט
31. יורם שרבט
32. נלי שרבט
33. אביגיל שרבט

מצד שני
לצורכי הסכם זה יהיו למונחים הבאים בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם כדלקמן:

"פס"ד ב'" – פסק דין חלקי ב' אשר ניתן ביום כ"ג שבט תשנ"א בבוררות שנערכה בין בכור, יצחק, שלום, מנשה ובנימין שרבט מצד אחד לבין מלכיאל שרבט מצד שני.

"ההסדר" – מסמך ההסדר שנערך ביום 22 באוקטובר 1995 בין בכור, יצחק, שלום, מנשה ובנימין שרבט מצד אחד לבין מלכיאל שרבט מצד שני.

"פס"ד גינת" – פסק דינו של כבוד השופט גינת בביהמ"ש המחוזי בנצרת מיום 26 ביוני 1996 אשר נתן לפס"ד ב' ולהסדר, כהגדרתם לעיל, תוקף שיפוטי מחייב.

"ההליכים המועברים" – רשימת הליכים המשפטיים התלויים ועומדים במועד עריכת הסכם זה בין הצדדים ו/או מי מהם אשר יועברו לדיון בפני הבורר, עפ"י הסכם בוררות זה:
- ה.פ. 132/02 – בימ"ש מחוזי נצרת.
- ת.א. 1121/02 – בימ"ש מחוזי נצרת
- ת.א. 2668/01 – בימ"ש מחוזי ת"א
- התביעה שכנגד בת.א. 2668/01 בביהמ"ש המחוזי בת"א - תיק פש"ר 360/98 – בימ"ש מחוזי בנצרת
- ת.א. 2519/00 – בימ"ש מחוזי ת"א

הצדדים הגיעו להסכמה, שלפיה כל המחלוקות שביניהם המפורטות בלהלן תעבורנה להכרעת בורר, כבוד השופט בדימוס שלום ברנר (להלן: "הבורר") כדלקמן:

1. כל המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האמור ו/או ישום ו/או אכיפה ו/או פרשנות של פס"ד ב' ו/או ההסדר ו/או פס"ד גינת למעט טענות לענין תוקף המסמכים הללו או ביטולם, ישומם של כל אלה וכן כל ההליכים המועברים, כהגדרתם לעיל, יובאו ויעברו להכרעתו של הבורר.

2. הצדדים מתחייבים לסייע לבורר בתום-לב להשלים את ההכרעה בכל המחלוקות ביניהם.

3. למניעת ספקות, מובהר בזה, כי מטרת העברת ההליכים והמחלוקות לבוררות, מבטאת את ההסכמה בין הצדדים, שלפיה כל המחלוקות שבין הצדדים, באשר הן, למעט האמור במפורש אחרת בהסכם זה, יוכרעו תחת קורת גג אחת במסגרת הבוררות דנן.

4. פסק דינו של כבוד השופט א' אברהם בה.פ. (נצרת) 431/97, נשוא הערעור בע.א. 689/02, לא יהווה מעשה בית דין בין הצדדים (בין כהשתק עילה ובין כהשתק פלוגתא) ולא יחייב מי מהם, ולא יחסום מי מן הצדדים להעלות טענה כלשהיא שהועלתה במסגרת ה.פ. (נצרת) 431/97. על אף האמור לעיל להחלטות הביניים (לרבות בה.פ. 431/97 הנ"ל) ולפסקי דין אחרים שניתנו במסגרת ההתדיינויות שבין הצדדים יהיה תוקף מחייב כאילו הם החלטות ביניים ופסקי דין של בית משפט לכל דבר וענין. כל אחד מן הצדדים יהיה רשאי להעלות בפני הבורר כל טענה שיכול היה להעלות בבית המשפט, לפי הענין ולפי השלב שבו הם נמצאים בבית המשפט.

5. ערעור חברת אחים שרבט לבנין בע"מ על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בת.א. 271/95, והערעור שהגיש יאיר שרבט בענין זה, לא יוכרע במסגרת הבוררות, וימשיך להתברר לפני בית המשפט המוסמך.

6. מובהר כי בקשת הפירוק בתיק פש"ר 360/98 בעניין חברת אחים שרבט מבני תעשיה (1979) בע"מ תעבור אף היא להכרעתו של כבוד הבורר, ללא בקשת הסעד של פירוק.

7. בין הצדדים מוסכם כי גם אורלי שרבט תהא צד להליך הבוררות דנן.

8. היה ובמהלך הבוררות תתעורר שאלה הנוגעת לפרשנות היקף סמכותו של הבורר, יהא כבוד הבורר מוסמך להכריע בשאלה זו.

9. הבורר יהיה פטור מסדרי הדין ומדיני הראיות, אך יהיה כפוף לדין המהותי וינמק את פסקו ואת כל החלטותיו.

10. לבורר נתונה בבוררות אותה סמכות להזמין עדים למתן עדות לרבות עדים מומחים, או להמצאת מסמכים כפי שהיא נתונה לבית המשפט בתובענה שהוגשה לפניו, והוא רשאי לפסוק להם שכר והוצאות.

11. הבורר יהיה מוסמך ורשאי ליתן החלטות ביניים, פסקי ביניים, וסעדים זמניים.

12. הבוררות תסתיים בתוך שנה אחת מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם זה, ואם לא תסתיים בתוך המועד האמור יהיה רשאי הבורר להאריך את משך הבוררות לפי שיקול דעתו מעת לעת.

13. היה ומסיבה כלשהיא לא ישמש כבוד השופט ברנר בורר בסכסוך דנן, בין אם בטרם החלה הבוררות, ובין אם יפסיק לשמש בורר לאחר תחילתה, אזי ימנו הצדדים בהסכמה בורר אחר תחתיו, שופט בתי המשפט המחוזיים או העליון בדימוס בלבד, וזאת בתוך 14 ימים למן היום שנודע להם, כי כבוד השופט ברנר לא ישמש בורר כאמור (להלן: "הבורר החליף").

14. היה ולא הגיעו הצדדים להסכמה בדבר זהותו של הבורר החליף, ימונה הבורר החליף באמצעות פנייה לבית משפט מוסמך בענין זה.

15. כל הצדדים לכל ההליכים התלויים ועומדים בבתי המשפט השונים בין הצדדים, לרבות, בין היתר, כל הצדדים להסכם זה, יהיו צד לבוררות, ופסק הבוררות יהווה מעשה בית דין לגביהם.

16. הצדדים יפנו לבתי המשפט המתאימים לשם קבלת החזרים של אגרות בית המשפט ששילמו.

17. מלכיאל שרבט יישא במחצית משכר הבורר והוצאות הבוררות, וביתרה, מחצית, ישאו בכור, יצחק, שלום, מנשה ובנימין שרבט ביחד ולחוד. עם מתן פסק הבור, יהיה רשאי הבורר להשית את שכרו ואת הוצאות ההליך לפי שיקול דעתו.

18. הצדדים מבקשים מבית המשפט העליון ליתן להסכם זה תוקף של פסק דין ללא צו להוצאות.

19. מיד עם החתימה על הסכם זה, יפנו הצדדים אל הבורר כדי שיקבל עליו את המינוי.

20. למעט האמור בהסכם זה, על הבוררות יחולו חוק הבוררות והתוספת לו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מלכיאל שרבט מרים שרבט יאיר שרבט

מאיר שרבט יעקב שרבט ליאורה שרבט

בכור שרבט שלום שרבט יצחק שרבט

בנימין שרבט מנשה שרבט ברכה שרבט

יוסף שרבט יעקב שרבט גיורא שרבט

שירלי שרבט אלי שרבט טלי שרבט

שרה שרבט צפי שרבט עדי שרבט

שני שרבט אורית שרבט זוהר שרבט

רווית שרבט אביבה שרבט ענת שרבט

אפרת שרבט מיכל שרבט שועי שרבט

אייל שרבט אילנית שרבט יעקב שרבט

אודליה שרבט אסתר שרבט יפה שרבט

יורם שרבט נלי שרבט אביגיל שרבט


מעורבים
תובע: מלכיאל שרבט
נתבע: בכור שרבט
שופט :
עורכי דין: