ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי פרינט בע"מ נגד משרד הבינוי והשיכון - האגף לבניה כפרית ואח' :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 002015/07

לפני:

כבוד השופטת אילתה זיסקינד

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

פרינט אורלי בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד ברקוביץ מרדכי

התובעת

נ ג ד

1. משרד הבינוי והשיכון - האגף לבניה כפרית

ע"י ב"כ עו"ד שלומית שושני

2. מועצה אזורית גוש עציון

ע"י ב"כ עו"ד אריה כרמלי ואח'

הנתבע 1

נ ג ד

הנתבעת 2

שולחת ההודעה לצד ג'

1. יואל חופי

ע"י ב"כ, עו"ד אופיר עוזרי ואח'

2. מנורה חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ, עו"ד ג' ראובינוף ואח'

נ ג ד

1. מנורה חברה לביטוח ב"מ

ע"י ב"כ, עו"ד ג' ראובינוף ואח'

צד ג' 1

שולח ההודעה לצד ד'

צד ג' 2

צד ד'

החלטה

לאחר שחברת מנורה כצד ג' 2 וכצד ד' הגישה כתבי הגנה, אני מורה כלהלן:

גילוי מסמכים ושאלונים

1. אני מורה כי עד יום 25.9.08 יבוצע גילוי מסמכים הדדי, כאשר כל צד יאפשר בפרק זמן זה עיון במסמכים, בתיאום מראש עם הצד שכנגד.

2. משלוח שאלונים עד יום 10.11.08, ומתן תשובות לשאלונים בתצהיר עד יום 1.12.08.

בקשות ביניים

3. כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיפה ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהם קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב עד יום 1.12.08 והן תידונה לפי פרק כ' סימן א' לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 (שדן בבקשות בכתב).

כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב.

עם חלוף 21 יום מיום מסירת הבקשה למשיב ובהעדר התגובה לבקשה, יגיש המבקש לבית-המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית-המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון.

תצהירי עדות

4. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים, לרבות חוות דעת מומחים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שמבקש בעל הדין להגיש, והם יסומנו במספרים עוקבים.

לכל מסמך בערבית, יצורף תרגום לעברית.

התובעת תגיש תצהירי עדות מטעמה עד יום 26.12.08

הנתבעים יגישו תצהירי עדות מטעמם עד יום 20.1.09

צדדי ג' יגישו תצהירי עדות מטעמם עד יום 5.2.09

צד ד' יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד יום 3.3.08

5. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא יהיה רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה זו תיכלל תגובת הצד שכנגד.

קדם משפט

6. התיק נקבע לקד"מ ליום 18.3.09 בשעה 09:00.

למועד קדם המשפט שייקבע, יתייצבו בעלי-הדין עצמם. למקרה שבו בעל דין הוא תאגיד, יתייצבו לקדם המשפט המצהירים מטעמו, שהם מנהלים או עובדים בתאגיד.

אי התייצבות בעל דין תחשב כאי התייצבות למשפט.

7. במועד הראשון שייקבע לקד"מ, תשמענה כל בקשות הביניים ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

8. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

בקשות להארכת מועד או לדחייתו

9. לא תוגש בקשה להארכת מועד (לרבות בקשה לדחיית דיון) מבלי לקבל תחילה את תגובת הצד שכנגד, אשר תצורף לבקשה.

תשומת לב ב"כ הצדדים כי בית המשפט לא יעתר לבקשות להאריך את המועדים שנקבעו לעיל, אלא אם יהיה קיים לכך צידוק ענייני.

ככלל, נסיבות התלויות בצד מבקש הארכה, כגון: עומס עבודה, חוסר קשר עם הלקוח וכיו"ב - לא יהווה עילה למתן ארכה.

10. המזכירות תשלח עותק מהחלטתי לב"כ כל הצדדים בפקס ובדואר רשום.

ניתנה היום, כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

אילתה זיסקינד, שופטת

קלדנית: יהודית ל.נ.