ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמשון אברמוב נגד א.ל.מ. סחר 2000 בע"מ :

בפני כבוד השופטת תמי לוי יטח

תובעים
1.שמשון אברמוב, ת"ז XXXXXX491
2.זיוה אברמוב, ת"ז XXXXXX509

נגד

נתבעת
א.ל.מ. סחר 2000 בע"מ, ח"פ 511021495

נגד

צד ג'
סמ-ליין בע"מ ח"פ 512574062

פסק דין

ביום 12.2.10 , רכשו התובעים מאת הנתבעת מקרר יוקרתי מסוג סמסונג, שעלותו כ- 40,000 ש"ח.
הנתבעת הינה רשת לממכר מוצרי חשמל. הנתבעת היא זו שמכרה את המקרר לתובעים.
צד ג הינה היבואן של המקרר שנרכש, מספקת תעודת האחריות ונותנת שירותי התיקונים למקרר.

לטענת התובעים, בסמוך לאחר קבלת המקרר בביתם, הבחינו בשריטות בדלת הנירוסטה של המקרר. התובעים פנו לנתבעת ונציגי צד ג החליפו את ציפוי הנירוסטה בציפוי חדש.
על אף שלטענת התובעים, עלה בליבם החשד כי מדובר במקרר משומש, לא עמדו התובעים על כך שהמקרר יוחלף במקרר אחר והסתפקו בתיקון שבוצע כאמור.
בחלוף כשנה וחצי החלו התובעים להתלונן על תקלות של נזילות מים במקרר. התובעים הזמינו שירות תיקונים מצד ג, נשאו בעלויות התיקונים שבוצעו, ואולם תיקונים אלו שבו ונשנו.
לא זו אף זו, במהלך התיקונים שבוצעו ע"י צד ג, נגרמו נזקים למקרר, לרבות סדק לרצפת המקרר. התיקונים הרבים שבוצעו, לא בוצעו כראוי , ונכון להיום המקרר אינו תקין ואינו בשימוש.
התובעים דורשים בתביעתם כי המקרר יוחלף במקרר חדש ולחילופין שתושב לידיהם עלות רכישת המקרר.

לטענת הנתבעת, אין לתובעים יריבות כלשהי כלפיה, מאחר והיא אינה היצרנית ו/או היבואנית ו/או נותנת האחריות והשירות של המקרר, כי אם צד ג.
הנתבעת מציינת כי דיווחה לצד ג מיד לאחר ביצוע המכירה, צד ג סיפקה לתובעים תעודת אחריות מטעמה ביחס למקרר, וצד ג היא זו שסיפקה בפועל את שירות התיקונים.
לטענת צד ג, פניית התובעים ביחס לדלת המקרר בוצעה רק בחלוף חודש מיום ההדרכה לאחר קבלת המקרר בבית התובעים, ולא מיד במועד קבלת המקרר כפי שנטען ע"י התובעים.
צד ג, החליפה את דלת המקרר, מתוך תודעת שירות, ולמרות שנראו שפשופים של חומר ניקוי על גבי הדלת.
צד ג מוסיפה ומדגישה כי הפנייה הראשונה של התובעים ביחס לנזילת מים מהמקרר הי יתה ביום 30.10.13, לאחר תום תקופת האחריות של שלוש שנים.
מאחר והתקלה אירעה לאחר תום תקופת האחריות, היה על התובעים לשאת בעלות התיקונים שבוצעו ע"י טכנאים מטעם צד ג .
צד ג מתכחשת לטענה לפיה המקרר שסופק לתובעים היה משומש, ומבהירה כי אין לה מחסנים לאחסון סחורה וכי הסחורה משוחררת מהמכס רק לאחר שהיא נרכשת ע"י הלקוח.
צד ג, מבהירה כי אין כל סבירות בדרישת התובעים לקבלת מקרר חדש לאחר חלוף 5 שנים ממועד רכישתו.

במהלך הדיון, העלה צד ג, הצעת פשרה, לפיה על אף שחלפה תקופת האחריות של המקרר, יגיעו טכנאים מטעם צד ג, ויתקנו את המקרר, ואף תינתן לתובעים תעודת אחריות למשך שנה נוספת.
התובעים סירבו להצעת הפשרה, ועמדו על דרישתם לקבלת מקרר חדש.

דיון והכרעה:

ראשית אתייחס לטענה לפיה המקרר שנמכר לתובעים הינו מקרר משומש, הפגום מיסודו, ויש לחייב הנתבעת בהחלפתו במקרר חדש.

על פי חוק המכר, התשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק המכר"), על מוכר חלה חובה לספק לקונה את הממכר שנרכש.

סעיף 11 לחוק המכר, התשכ"ח-1968, מגדיר את המונח "אי התאמה" כדלקמן:

"11. אי-התאמה
המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר -
(1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
(4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה שהוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."

סעיפים 13-14 לחוק המכר קובעים את החובות המוטלות על הקונה:

"בדיקת הממכר
13. (א) על הקונה לבדוק את הממכר מיד לאחר קבלתו.
(ב) הוסכם על הובלת הממכר, על הקונה לבדוק אותו מיד לאחר שהגיע למקום הייעוד, ואם הועבר הממכר למקום אחר בלי שהקונה בדק אותו והמוכר ידע או היה עליו לדעת על אפשרות של העברה כזאת - מיד לאחר שהגיע הממכר למקום האחר.
(ג) על המוכר לתת לקונה, לפי דרישתו, הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר לפני המועדים האמורים בסעיפים-קטנים (א) ו-(ב).

הודעה על אי-התאמה
14. (א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר.
(ב) לא הודיע הקונה על אי-ההתאמה כאמור בסעיף-קטן (א), אין הוא זכאי להסתמך עליה."

מלשון החוק עולה, כי קונה המבקש להסתמך על אי התאמה צריך להוכיח קיומם המצטבר של שני התנאים האמורים, וכתנאי ראשוני ומחייב, לבדוק את הממכר "מיד לאחר קבלתו". בדיקה כזו – והודעה מיידית למוכר – הם תנאים לעצם הזכות להסתמך על אי ההתאמה ובהעדרם לא תתקבל טענה לאי התאמה.

במקרה דנן, אף אם תתקבל טענת התובעים, לפיה נפל פגם מהותי במקרר שנרכש, והתובעים הודיעו על כך לנתבעת ו/או לצד ג, הרי שמהתנהלות התובעים ניכר כי טענה זו נזנחה על ידם למשך מספר שנים, לאחר שבוצעה החלפה של חזית דלת המקרר .

ודוק, ככל שהתובעים היו עומדים על טענת אי ההתאמה כאמור, ומגישים תביעתם לבית המשפט בסמוך למועד קבלת המקרר לביתם, ומוכיחים את הפגם הנטען, הרי שניתן היה לסבור כי דרישתם להחלפת המקרר אינה בשיהוי ועומדת בדרישות חוק המכר .
ואולם, טענת התובעים ביחס לאי ההתאמה כאמור, נזנחה על ידם כאמור, לכל הפחות, משך שנה וחצי ממועד קבלת המקרר לידיהם.

אף בחלוף שנה וחצי ממועד קבלת המקרר, עת נתגלו התקלות במקרר, לא נערכה פנייה בכתב של התובעים לנתבעת / לצד ג ולא לא הוגשה תביעה לבית המשפט בדרישה להחלפת המקרר מפאת פגם במוצר, בהיותו מוצר משומש.
טענת התובעים כביכול, מפעם לפעם, יצרו קשר טלפוני עם הנתבעת, לא הוכחה בפני, לרבות מועדי הפנייה, ותדירותם.

פנייה ראשונה בכתב בוצעה באמצעות עורך דינם של התובעים, במכתב מיום 29.9.14, שהופנה לנתבעת, וזאת בחלוף כ- 4 שנים ממועד הרכישה.
יש להדגיש בהקשר זה, כי עורך דינם של התובעים הבהיר במכתבו כי השיהוי בפנייה זו נגרם מאחר ונציגי הנתבעת הרגיעו את התובעים שוב ושוב, ושכנעו אותם כי אין מקום להחליף את המקרר.

מכל מקום, יש להעיר כי טענת התובעים כביכול המקרר שסופק לידיהם היה משומש, לא הוכח על ידם, ולא הובאה כל חוות דעת של מומחה מטעמם התומכת בטענה זו.

לאור האמור, ולנוכח השיהוי הרב בהעלאת הטענה ועמידה עליה, לפיה המקרר הינו פגום מיסודו, בהיותו מקרר משומש, ובהיעדר הוכחה כי אכן המקרר היה מקרר משומש, אני דוחה את דרישת התובעים לקבלת מקרר חלופי חדש / קבלת החזר בגין עלות הרכישה.

עתה אדרש לטענה השנייה, לפיה התיקונים שבוצעו על ידי הטכנאים של צד ג, בוצעו באופן רשלני, הן משום שהתקלות חזרו על עצמן, הן משום שהטכנאים גרמו לנזקים לגוף המקרר בעת ביצוע התיקונים, והן משום שבמבחן התוצאה המקרר כיום אינו תקין ואינו בשימוש.

התרשמתי מעדותם של התובעים ביחס לעוגמת הנפש הרבה שנגרמה להם בגין הנזילות החוזרות והנשנות במקרר, לרבות עוגמת הנפש שנגרמה בגין קלקול מוצרים, הצורך בניקוי נזילות המים מהמקרר, עלות התיקונים בהם נאלצו לשאת מכיסם, הפניות הרבות לצד ג ולטכנאים מטעמם ועוד.

בהקשר זה, יש להדגיש כי המקרר שנרכש הינו מקרר יוקרתי, שעלותו כמעט פי שלוש מעלות מקרר סטנדרטי, וכי צפיית הלקוח הסביר הינה כי מוצר יוקרתי זה, יוכל להיות שמיש ותקין למשך שנים רבות, ולא יצריך תיקונים חוזרים ונשנים.

יתרה מכך, התיקונים שבוצעו, לא הועילו, ונכון להיום המקרר אינו תקין ואינו שמיש.
התובעים אף ציינו כי במהלך התיקונים גרם אחד מהטכנאים של צד ג לשבר בגוף הפלסטיק שבתחתית המקרר, שהינו חלק שלא ניתן להחליפו ולכל היותר ניתן להדביקו.

הנני ערה לכך שתקופת האחריות של המקרר חלפה, ואולם הנזקים שנגרמו על ידי הטכנאים של צד ג ו/או אי הצלחתם של הטכנאים בביצוע התיקונים, אינה קשורה לתקופת האחריות, אלא לאחריות צד ג כמי שמעסיקה טכנאים מטעמה, לביצוע תיקונים מקצועיים ולא רשלניים, ובפרט שתיקונים אלו, היו תיקונים שעליהם שילמו התובעים מכיסם.

אשר על כן, ובהתחשב בנזקים שנגרמו על ידי הטכנאים של צד ג למקרר ו/או אי הצלחתם לתיקון הליקויים, הנני רואה לנכון לפצות את התובעים בסכום כספי, באמצעותו יזמינו התובעים, איש מקצוע מטעמם, אשר יבצע את כלל התיקונים הדרושים להכשרת המקרר לשימוש. כמו כן, אני רואה לנכון לפצות התובעים בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם בגין הליקויים והנזקים כמפורט לעיל.

התובעים תבעו את הנתבעת בלבד ולא את צד ג, על אף שצד ג הינה היבואן ונותן האחריות והשירות למקרר. הנתבעת שלחה הודעת צד שלישי לחיוב צד ג בכל סכום כספי בו תחוב על פי פסק הדין.

בהיותה של צד ג היבואן ונותן האחריות של המקרר, אני מקבלת את הודעת צד שלישי שהוגשה בתיק, ומורה צד ג תשלם לנתבעת את סכום הפיצוי שיפסק לתובעים.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי כספי והוצאות משפט בסך של 4,500 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה 9.11.14 ועד למועד התשלום בפועל.

נוכח קבלת הודעת צד ג שהוגשה ע"י הנתבעת, אני מחייבת את צד ג לשלם לנתבעת את סכום הפיצוי שנפסק לעיל.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור תוך 15 יום ממועד המצאת פסק הדין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ' אדר תשע"ה, 11 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמשון אברמוב
נתבע: א.ל.מ. סחר 2000 בע"מ
שופט :
עורכי דין: