ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דותן אפרגן נגד ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ :

בקשה מס' 7

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

דותן אפרגן
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבה:
ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נועם רונן ואח'

פסק דין

בפניי בקשה להסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

א. המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית, כשטענתו היא שאריזות מסוימות של מוצרים תוצרת המשיבה, וכן מוצרים המיוצרים על-ידי יצרנים שונים הנמכרים בסניפי המשיבה – אינן תואמות להוראות של תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992, ותקן ישראלי 1181, חלק 1 – "מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים" , עת המוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזירן למצבן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בדבר השימוש הראשון.

ב. בתגובתה לבקשת האישור טענה המשיבה, שהאריזות עומדות בהוראות התקנים, הן לעניין שמירת טריות המוצר, והן לעניין הדרישה כי המוצרים ייארזו באריזה שפתיחתה תהא ניכרת.

ג. לטענת המשיבה, המוצרים נשוא הבקשה אינם מהווים כלל "מוצרי מזון ארוזים מראש" כפי הגדרתם בסעיף 2.3 של תקן ישראלי 1145, ולטעמה השתית המבקש את בקשת האישור על פרשנות בלתי נכונה של הוראות התקנים, שכן עמדת המבקש בבקשת האישור כאילו אריזת מוצר סגורה תקנית היא כזו הנסגרת באמצעות יריעת הלחמה – ניילון המודבק תחת המכסה, היא פרשנות בלבד, ואין לה זכר בלשון התקנים.

ד. גם אם, כטענת המבקש, אריזה או אריזות מסוימות מבין המוצרים ניתנות לפתיחה באופן שניתן לפתוח את האריזה ולשוב ולסגור אותה מבלי שפתיחתה הראשונית תהא ניכרת, הרי שלפי עמדת המשיבה, גם באריזה מסוג זה, פתיחה בידי "האדם הסביר", אליו כיוונו התקנים, מאפשרת ניכרות הפתיחה, ולכן אין לייחס הפרה, ובוודאי לא חוסר תום לב לשימוש באריזה מסוג זה, וממילא, אין אריזה כזאת משקפת את כלל האריזות בהן נעשה שימוש בקשר למוצרים.

ה. לטענת המשיבה, לא צירף המבקש תצהירים של צרכני המוצרים, ואף לא סקרי צרכנים לביסוס טענת הפגיעה באוטונומיה, או לצורך הגדרת הקבוצה אותה מתיימר המבקש לייצג במסגרת בקשת האישור והתביעה, או לצורך כימות מספר חבריה.

בנוסף, טענה המשיבה כי לא נגרם למבקש, או למי מחברי הקבוצה כל נזק, ואין בנמצא ראיה לנזק, ולא מתקיימים התנאים לאישור תובענה כייצוגית.

ו. עוד טענה המשיבה, כי רבות מן האריזות בהן היא עושה שימוש, סגורות ביריעת החלמה, או בסגירת פטנט, המאפשרת ללקוחות המשיבה להבחין באם נפתחה אריזת המוצר. משמע, גם לשיטת המבקש, אריזות חדשות אלה מקיימות באופן מיטבי את הוראות התקנים.

ז. הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה יסתלק המבקש מבקשת האישור, ותביעתו תדחה.

ח. המשיבה אשר מעוניינת למנוע מצב שלקוחותיה אינם שבעי רצון, הסכימה לפנים משורת הדין, שהחל מיום 1.5.2015, ישודרגו האריזות המיוצרות בסניפיה, כך שהן תיארזנה מכאן ולהבא, באחת מן הדרכים המפורטות להלן (ככל שהן אינן ארוזות באחת מן הדרכים האמורות כבר עתה):

1. באמצעות שתי מדבקות שיונחו "שתי וערב" על גבי האריזה, באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.

2. יריעת הלחמה.

3. מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה.

4. בנעילת "פרפר".

ט. המשיבה גם הודיעה לספקיה, כי חובה עליהם לספק לה מוצרי מזון ארוזים מראש, שחל עליהם תקן ישראלי 1145, העומדים בדרישות הדין לעניין אריזתם, משמע שאריזתם תהא כזו, שלא ניתן לבצע פתיחתה מבלי שהפתיחה תהא ניכרת.

י. כמו כן הסכימה המשיבה, מבלי להודות בכל טענה ולפנים משורת הדין, לנקוט באמצעים הבאים כדי להדק את הפיקוח על בדיקת אריזות מוצרים הנאפים בסניפיה:

1. ריענון נוהלים לעניין בדיקת אריזת המוצרים הנאפים והנמכרים בכל הסניפים.

2. הנחיית מנהלי הסניפים לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים הנ"ל.

3. הנחיית מנהלי הסניפים לאשר מיידית, מכאן ואילך, החלפת כל מוצר שיוחזר באריותו המקורית, אם אריזה זו אינה אחת מן האריזות המפורטות בפיסקה ח', למוצר תחליפי, או קבלת זיכוי תמורתו.

יא. נטען בבקשת ההסתלקות, שבכך הושגה מטרתה העיקרית של בקשת האישור בנסיבות העניין, והסכמתה של המשיבה, נובעת, בין היתר, מרצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים שבכותרת דבר שיהא כרוך בהוצאה כספית, למרות, שלפי הערכתה, אילו היו נמשכים ההליכים היה מתברר בסופו של דבר כי דין בקשת האישור להידחות.

יב. לפנים משורת הדין הסכימה המשיבה ליתן הטבה לציבור באופן שבו למשך מחצית השנה החל מתום חג הפסח הבעל"ט ועד לחלוף שישה חודשים, או עד למועד מתן הטבה בגובה 250,000 ₪ ("שווי ההטבה הכולל"), לפי המוקדם מביניהם, תינתן הנחה על מספר פריטים ממחלקת המאפים בסניפי המשיבה, ובפרט: חמש יחידות חצי באגט יימכרו במחיר של 10 ₪ לעומת מחיר מלא של 15 ₪, חמש יחידות שליש באגט יימכרו במחיר של 10 ₪ לעומת מחיר מלא של 15 ₪, ושלוש יחידות באגט שלם יימכרו במחיר של 10 ₪ לעומת מחיר מלא של 15 ₪.

יג. בשים לב לעבודה שהושקעה בהכנת בקשת האישור, לרבות איסוף הראיות מסניפי המשיבה, ובשים לב לכך שהמשיבה לקחה לתשומת ליבה את הנטען בבקשת האישור, והתחייבה לאלתר לשיפור האריזות כאמור לעיל, ובשים לב לשלב המוקדם שבו מצוי הדיון, ועקב כך שהגשת הבקשה הביאה תועלת ניכרת ללקוחות המשיבה, הסכימה המשיבה, כפוף לאישור בית המשפט, לשלם למבקש גמול בסכום של 4,000 ₪, ולשאת בשכר טרחת בא כוח המבקש בסכום כולל של 83,780 ₪ (כולל מע"מ כדין) כנגד חשבונית.

יד. הצדדים מבקשים שבית המשפט יפטור אותם מן הצורך לפרסם את דבר הגשת בקשת ההסתלקות.

טו. מובהר בבקשה, שהצהרותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים ניתנו מבלי להודות בכל טענה של הצד שכנגד, והמשיבה אינה מוותרת על טענה מטענותיה כנגד בקשת האישור ו/או התביעה.

טז. המבקש מצידו מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, או דרישה, מכל מן וסוג הקשורים בבקשת האישור, או בתביעה כנגד המשיבה, וכן מתחייבים המבקש ובאי כוחו שלא להיות מעורבים בעצמם, או באמצעות מי מטעמם, בכל הליך משפטי אחר בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור, או בתביעה, ולא להעביר את החומר על בסיסו הוגש הליך זה לצדדים שלישיים.

יז. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהירו של המבקש, וכן תצהיר בא כוחו על כך שלא קיבלו טובת הנאה כלשהי במישרין או בעקיפין מן המשיבה.

יח. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, אני מאשר בקשה זו, לפי סעיף 16 של חו ק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ואני נותן תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות, ולכל ההתחייבויות, ללא יוצא מן הכלל, הן מצד המבקש והן מצד המשיבה, כפי שצוייו ופורטו בבקשת הסתלקות זו . כל האמור בבקשת ההסתלקות מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יט. לא ראיתי מקום לחייב את הצדדים לפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקש עצמו), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010 ).

כ. אני מורה על מחיקתה של בקשת האישור, ועל דחיית התובענה האישית של המבקש.

כא. הגם שהמלצת הצדדים על שיעור שכר הטרחה נוטה להיות על הצד הגבוה, החלטתי שלא להתערב בכך בשים לב לתועלת המושגת לציבור לפי תנאי ההסתלקות.

לפיכך, אני מאשר את הגמול ושכר הטרחה שעליהם המליצו הצדדים בבקשתם המשותפת, ומחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 4,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקש בסכום של 83,780 ₪ (כולל מע"מ).

התשלום יבוצע על-ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

מובהר, שבטרם יגיע מועד ביצוע התשלום, על המבקש ובא כוחו להמציא למשיבה אישור על ניהול ספרים, וכן אישור בדבר ניכוי מס במקור.

כב. לא יאוחר מתאריך 15.5.2015 תמציא המשיבה לבית משפט זה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע שינוי מדיניות ייצור האריזות של המשיבה וספקיה (העתק התצהיר יומצא ישירות לב"כ המבקש).

לא יאוחר מתאריך 1.11.2015 תמציא המשיבה לבית המשפט תצהיר של נציג מוסמך מטעמה דבר השלמת ביצוע כל ההטבות, כפי שצויינו בבקשת הסתלקות זו. העתק התצהיר יומצא ישירות לב"כ המבקש.

כג. התיק יובא לעיוני ביום 15.5.2015, וכן ביום 1.11.2015 לצורך עיון בתצהירי המשיבה.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל ב"כ המבקש, ב"כ המשיבה, וכן למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דותן אפרגן
נתבע: ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: