ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הימנותא בע"מ נגד חאתם עבאס :

בפני כבוד השופט אמיר סלאמה

תובעת

הימנותא בע"מ

נגד

נתבעים

  1. חאתם עבאס ת.ז. XXXXXX985
  2. סולטאן עבאס ת.ז. XXXXXX302
  3. אהאב ביסאן ת.ז. XXXXXX238
  4. פתינה ביסאן ת.ז. XXXXXX870
  5. אמיר ביסאן ת.ז. XXXXXX742
  6. סאמח ביסאן ת.ז. XXXXX841
  7. עפו ביסאן ת.ז. XXXXXX211

החלטה

1. עניינו של ההליך בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין הנמצאים בכפר ג'ת , והידועים כחלקה 7 בגוש 18749 (להלן – המקרקעין).

2. במסגרת התביעה מונה מר סוהיל זידאן כמודד מטעם בית המשפט (להלן – המודד), והוא הגיש שלוש הצעות חלוקה.

3. המותב הקודם שדן בתיק (כבוד השופט נאסר ג'השאן) נתן ביום 25.7.12 החלטה בעניין פירוק השיתוף, בה נקבע כדלקמן:

א. זכויות הצדדים בחלקה יהיו כפי זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין;

ב. יש להפריש לצרכי ציבור מכל השותפים לפי חלקיהם היחסיים בחלקה, למעט ביחס למגרש שרכש הנתבע מס' 7, לגביו נקבע כי חובת הפרשת שטחים ציבוריים תחול על התובעת;

ג. על המודד להתייחס לתב"ע החלה על חלק מהחלקה, ועליו לבדוק אם התב"ע חילקה את החלקה למגרשים;

ד. על המודד לערוך הצעת חלוקה בהתאם לאמור לעיל.

4. ביום 2.10.13 ניתן פסק דין סופי בתביעה (להלן – פסק הדין) . צויין כי המודד שלח לועדה המקומית לתכנון ובניה תשריט חלוקה, שאושרה ע"י הועדה (התשריט המאושר סומן פ/1). במסגרת פסק הדין אושרה הצעת החלוקה כפי שהיא מופיעה בתשריט פ/1, ונקבע כי השיתוף בחלקה יפורק בהתאם לתשריט פ/1. עוד נקבע כי פירוק השיתוף כאמור יירשם בלשכת רישום המקרקעין, לאחר מילוי דרישת לשכת רישום המקרקעין כדין.

5. ביום 5.4.14 פנה המודד לרשם המקרקעין בנצרת, והודיע לו, בין היתר, על צורך ברישום זיקות הנאה וזכויות מעבר בחלקות שונות, כפי שפורט בסעיפים 3 עד 7 לאותו מכתב. לצורך קיום האמור בסעיפים 3-7 למכתבו הנ"ל של המודד, נדרשו הנתבעים ע"י רשם המקרקעין לחתום על שטרי זיקת הנאה. הנתבעים סירבו לעשות כן.

6. ביום 16.7.14, ועל רקע האמור לעיל, הגישה התובעת בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בה נטען כי אי חתימת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה, מסכלת את מימוש פסק הדין, ומצדיקה נקיטה בסנקציות מכוח פקודת ביזיון בית המשפט.

7. הנתבעים, כמובן, התנגדו לבקשה. טענתם העיקרית היתה שבפסק הדין אין הוראה חד משמעית המחייבת אותם לחתום על שטרי זיקת הנאה, ופסק הדין אינו ברור וחד משמעי בנקודה זו. הנתבעים סברו כי הם אינם מחוייבים לחתום על שטרי זיקת הנאה.

8. ביום 6.11.14 התקיים דיון בבקשה הנ"ל. במסגרת הדיון מסר ב"כ הנתבעים כדלקמן: "התשריט שקיבל תוקף של פסק דין כולל את זיקות ההנאה שרשומות בסעיפים 3-7 במכתבו של המודד מיום 5.4.14". הנתבע מס' 7, שהתייצב לדיון כנציג הנתבעים, הודיע כי הנתבעים, שאינם משלימים עם פסק הדין, לא יכולים מצפונית לחתום על שטרי זיקת ההנאה. לדבריו "אם יש פסק דין אז לך לרשום אותו. אני לא מוכן לחתום, אפילו אם תכניס אותי לבית הסוהר. אם פסק הדין בסדר, אז תרשום אותו, אני לא אשתלט בכוח". בעקבות דברים שעלו באותו דיון, אודות אפשרות לפתרון הבעיה שלא במסגרת פקודת ביזיון בית המשפט, נתבקש רשם המקרקעין לציין מה חסר לצורך רישום החלוקה לפי התשריט פ/1.

9. ביום 14.12.14 ניתנה תשובת לשכת רישום המקרקעין באשר לפועלות שיש להשלים לצורך רישום החלוקה לפי תשריט פ/1. ביחס לרישום זיקת הנאה צויין בסעיף 1 למכתב כדלקמן: "שטרי זיקת הנאה חתומים כדין או לחילופין החלטה שיפוטית המורה על רישום ללא צורך בחתימת משפחת ביסאן".

10. בעקבות האמור הגישה התובעת בקשה למתן הוראה לרשם לשכת המקרקעין, ולפיה יידרש הרשם לרשום את החלוקה, לרבות לגבי זיקות ההנאה , ללא צורך בהחתמת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה.
הנתבעים הגישו תגובה בה התנגדו לבקשה הנ"ל. הנתבעים שבו וטענו כי אין בפסק הדין הוראה חד משמעית המחייבת אותם לחתום על שטרי זיקת הנאה, וכי בעניין הנדון קיימת אי בהירות בגינה יש צורך לפנות למותב שנתן את פסק הדין לצורך קבלת הבהרות.

11. כפי שנקבע בפסק הדין, יש לבצע את רישום חלוקת השיתוף במקרקעין בהתאם לתשריט פ/1. זיקות ההנאה שפורטו בסעיפים 3 עד 7 למכתב המודד מיום 5.4.14 הן חלק בלתי נפרד מהתשריט פ/1, שקיבל גושפנקא של פסק הדין, וגם הנתבעים אינם חולקים על כך (ראו דברי בא כוחם הנ"ל, שנרשמו בעמוד 37 לפרוטוקול מיום 6.11.14, שורות 24-25). ברי אפוא כי לצורך קיום פסק הדין יש לרשום את זיקות ההנאה הנ"ל בלשכת רישום המקרקעין.

12. לשכת רישום המקרקעין הבהירה, כי לצורך רישום זיקות הנאה כאמור, קיימות שתי אפשרויות – האח ת חתימת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה, השניה מתן הוראה שיפוטית בדבר רישום זיקות ההנאה ללא צורך בחתימה של שטרי זיקות הנאה. הנתבעים מסרבים לחתום על שטרי זיקות והנאה, ומשכך מבקשת התובעת צו המורה על רישום שטרי זיקות הנאה ללא צורך בחתימה כאמור.
סבורני כי אותה "החלטה שיפוטית המורה על רישום ללא צורך בחתימת משפחת ביסאן" (סעיף 1 למכתב לשכת רישום המקרקעין מיום 14.12.14), מצויה, מניה וביה, בפסק הדין שנתן גושפנקא לתשריט פ/1. דעתי היא שלשכת רישום המקרקעין צריכה לרשום את חלוקת השיתוף בהתאם לתשריט פ/1, ככתבו וכלשונו, על כל פריטיו, לרבות כאלה הנוגעים לזיקת הנאה כמפורט בסעיפים 3-7 למכתב המודד מיום 5.4.14. לצורך זה לא נחוצה חתימת הנתבעים של שטרי זיקות הנאה, אשר ממילא נדרשת ביחס לעסקה מרצון, מצב שאינו קיים בעניינו. יחד עם זאת, ככל שתידרש ע"י רשם המקרקעין החלטה עצמאית ונפרדה, החורגת מגדר פסק הדין, המצהירה על קיומן של זיקות הנאה, סבורני כי אין בידי לתת החלטה שכזו, הואיל והדבר חורג מסמכותו העניינית של בית משפט זה. במקרה שכזה על התובעת לנקוט בהליך המתאים ובפני הערכאה המתאימה, לצורך קבלת החלטה שיפוטית כאמור.

13. באשר לבקשה שהוגשה במסגרת פקודת ביזיון בית המשפט, הרי שאין מקום לקבלה. בבסיס הבקשה עומדת העובדה שהנתבעים מסרבים לחתום על שטרי זיקת הנאה. אלא שהדרישה לחתום על שטרי זיקת הנאה, שהועלתה ע"י לשכת רישום המקרקעין, הינה חיצונית לפסק הדין, ואינה כלולה בין הוראותיו האופרטיביות. משכך, אינני סבור כי סירוב הנתבעי ם לחתום על שטרי זיקת הנאה מהווה ביזיון בית משפט. כאמור לעיל, אינני סבור שחתימת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה היא נחוצה לצורך השלמת רישום החלוקה לפי תשריט פ/1. יחד עם זאת, גם בהנחה תיאורטית שהתובעת תידרש לנקוט בהליך נוסף לצורך רישום זיקות הנאה, אין בכך כדי להביא לנקיטת סנקציות נגד הנתבעים במסגרת הליכי ביזיון בית משפט. כידוע, הליך לפי פקודת ביזיון בית המשפט הינה בבחינת מוצא אחרון, כאשר לא ניתן להביא לקיום פסק הדין בדרך אחרת שלא תהיה כרוכה בהפעלת סנקציות בהתאם להליכי ביזיון בית המשפט. אינני סבור כי בנסיבות שתוארו לעיל, בהן ספק אם קיימת צורך בהחתמת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה, וכאשר פתוחה בפני התובעת אפשרות עיונית לנקוט בהליכים לצורך רישום זיקות ההנאה, ניתן לנקוט בסנקציות של ביזיון בית משפט כלפי הנתבעים.

14. סוף דבר, הבקשה לפי פקודת ביזיון בית משפט נדחית. הבקשה להורות על רישום זיקת הנאה ללא צורך בחתימת הנתבעים על שטרי זיקת הנאה נדחית אף היא, בכפוף להערות שבסעיף 12 לעיל.

15. אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הימנותא בע"מ
נתבע: חאתם עבאס
שופט :
עורכי דין: