ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חלפי הנגב רהט 2003 בע"מ נגד הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום :

בפני כבוד השופט יעקב דנינו

המבקשים

  1. חלפי הנגב רהט 2003 בע"מ
  2. שאקר אלקססי

נגד

המשיבה

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

החלטה

תקנה 2(א)(1) לתקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי), התש"ע-2010 (להלן: "התקנות"), קובעת כי בקשה לביטול צו או לעיכוב ביצוע צו תוגש בתוך שלושה ימים מיום שנודע למבקש על הצו.

עיון בצו שצורף לבקשה מעלה כי הצו הודבק על גבי מתחם המבנים ביום 15.2.15.

תקנה 6 לתקנות קובעת כי בית המשפט לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות, אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו.

יתר על כן. טענת המבקשים כי " המבנה דנן אינו חדש וקיים למעלה משנה וחצי" (סיפת העמ' הראשון לבקשה), איננה הולמת המשתקף מצו ההפסקה המנהלי, נספח ה' לבקשה, מיום 7.1.15, ואשר לפי תוכנו מדובר ב"בנייה חדשה במצב שלד", למצער ביחס למבנה בשטח של כ-150 מ"ר.

אף הודאת המבקשים בהקשר זה כי לאחר קבלת צו ההפסקה המנהלי, "הפסיקו את העבודה מיידית..." (פרק ב' ס' 3 לבקשה), איננה מתיישבת עם טענתם כי המבנים נבנו לפני כשנה וחצי.

בנסיבות אלה, לא הוכיחו המבקשים בהכרח כי ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת.

נוכח העילות המצומצמות והמוגדרות לביטול צו הריסה מנהלי, ברי כי לא ניתן להסתפק באופן העלאת הטענה כאמור מצד המבקשים. בתוך כך, תשומת לב המבקשים כי עליהם להוכיח כי הבנייה נסתיימה למעלה מ-60 ימים לפני יום הגשת התצהיר ליו"ר הוועדה המחוזית, וכי ביום הגשת התצהיר היו המבנים מאוכלסים תקופה העולה על 30 ימים (ס' 238א(א)(2) ו- 238א(א)(3) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965), ואולם, לטענת המבקשים "המבנה אינו מאוכלס" (סיפת העמ' הראשון לבקשה).

אף באשר לטענה כי צו ההריסה הוצא תוך "הפרתה של חובת ההיוועצות", ראוי להזכיר כי ברע"פ 1088/86 סברי ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי קבע ביהמ"ש העליון כי קיימת חזקת תקינות לגבי המעשה המנהלי , הכרוך בהוצאת צו ההריסה המנהלי.
השווה: ע"פ (מחוזי באר שבע) 7363/97 אבו עייש נ' הוועדה לתכנון ולבנייה (פורסם באתר תקדין).

עם זאת, נוכח טענת המבקשים ביחס לעמדות הסותרות שהשתקפו בין עמדת הוועדה המחוזית לבין זו אשר ניתנה על ידי הוועדה המקומית, לכאורה אחר התייעצות עם הוועדה המחוזית, סבורני כי ראוי במקרה דנא לדון בבקשה לגופה, תוך שהתרופה לאי העמידה בתקנות ובהלכה הפסוקה, יכולה לבוא לידי ביטוי בדרך של פסיקת הוצאות הולמות, אשר פגיעתן במבקשים פחותה ומדתית יותר. בחשבון פסיקת ההוצאות אפשר כי ביהמ"ש ייקח בחשבון כי עיתוי מועד הגשת הבקשה פגע, ככל שכך אומנם יוכח, בהיערכות המשיבה לביצוע הצו ובעלויות הכספיות שנגזרו מכך.

קובע לדיון בנוכחות המצהירים ליום 10.3.15 בשעה 09:00.

המשיבה תגיש תגובתה עד ליום 5.3.15 בשעה 12:00.

בין היתר, בשים לב לאמור לעיל, ובהתחשב בהיקף המבנים הכלול בצו ההריסה, הריני מורה על עיכוב ביצוע הצו בכפוף להפקדה בסך 20,000 ₪, במזכירות בית המשפט, להבטחת הוצאות המשיבה היה ותידחה הבקשה.

עיכוב הביצוע ייכנס לתוקפו רק לאחר המצאת אישור על ביצוע ההפקדה לידי המשיבה, באמצעות בא כוחה, ומובהר כי כל עוד לא הומצא לידי ב"כ המשיבה אישור על ביצוע ההפקדה רשאית המשיבה לבצע את צו ההריסה, אחר עבור המועד שנקבע להפקדת הסכום.

הפקדת הסכום האמור לא תיעשה לאחר ה-3.3.15 בשעה 12:00. מזכירות בית המשפט מתבקשת להקפיד על יישום הוראה זו.

ככל שהצדדים יגיעו להסכמה עובר למועד הדיון, תוגש בקשה מתאימה.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים, עוה"ד קפיטנוב ועוה"ד כפרי, בדחיפות.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חלפי הנגב רהט 2003 בע"מ
נתבע: הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
שופט :
עורכי דין: