ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נסרין זועבי נגד דנשר בע"מ :

5
בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

נסרין זועבי
ע"י ב"כ עוה"ד אחמד מסאלחה ואח'

נגד

המשיבה:

דנשר (1963) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חגי אשלגי ואח'

פסק דין

בפניי בקשה להסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

א. המבקשת הגישה תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית, שכן המבקשת, לטענתה, רכשה מוצר מרמולייט סירופ דל-קלוריות בטעם ענבים (בעיקר) ופטל, המשווקים בתכולה של ליטר אחד תוצרת המשיבה. המבקשת סברה, לטענתה, כי מוצרים אלה מכילים רכיב מסוים של פרי הנזכר בשמו של המוצר, אך בפועל הסתבר, כי מוצרים אלה אינם מכילים רכיב פרי המוזכר במוצרים אלה. בקשת האישור התייחסה לכלל הסירופים בטעמי פירות תוצרת המשיבה.

ב. המבקשת טענה, שצרכנים הוטעו לחשוב שהמוצרים מכילים רכיב מסוים של פרי, והוסתרו מהם, כך לטעמה, פרטים מהותיים אודות טיב המוצרים ואודות רכיביהם, מה שגרם לקיפוח זכותם הצרכנית, ולהטעייתם.

ג. המשיבה לעומת זאת טענה, שמוצרי סירופ בטעמי פירות מתוצרתה מכילים כולם רכיב של פרי, ולכן לא נדרש ואף לא ניתן להוסיף את הכיתוב "לא מכיל פרי", שכן תוספת כזאת תהווה למעשה הטעיה.
כמו כן, בהתאם לתקן ישראלי 54, אין חובה לקיום זהות בין רכיב הפרי במוצר מסוג "סירופ בטעם" לבין טעמו של המוצר הנזכר בשמו.

מציינת המשיבה, כי בעוד שבסירופ פירות נדרשת זהות בין שם המוצר לבין רכיבי הפרי שבו, לא נדרשת זהות כזאת כשמדובר בסירופ בטעם בפרי, וזהו המוצר נשוא הליך זה.

לטענת המשיבה, היא מסמנת מוצרי סירופ בטעמי פירות כנדרש על-פי דין, אינה מסתירה עובדות, אין כל הטעיה בסימון המוצר, ולא נגרם למבקשת, או למי מן הקבוצה אותה היא מבקשת לייצג כל נזק.

ד. לפנים משורת הדין בלבד, וכשהיא מדגישה שלא מוטלת עליה כל חובה בעניין זה, הסכימה המשיבה להוסיף על גבי אריזת מוצר סירופ בטעמי ענבים ופטל מתוצרתה את המילים "אינו מכיל ענבים ופטל בהתאמה", זאת ככל שהיא תמשיך לשווק מוצרים אלה, ובכפוף לשינויים עתידיים, במידה ויחולו, בחקיקה הרלוונטית או בהנחיות הרגולטור.

ה. נוכח האמור לעיל, הסכימה המבקשת מצידה להסתלק מבקשת האישור.

ו. מוסכם גם, ששינוי אריזת המוצר יתבצע בתוך 12 חודשים ממועד אישור בקשת ההסתלקות, ונטען על-ידי הצדדים, כי בכך יצא האינטרס הציבורי נשכר ואין טעם בהמשך ניהולה של בקשת האישור.

ז. הצדדים מציעים לבית המשפט, כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪, ולב"כ המבקשת שכר טרחת עורך דין בסכום של 17,000 ₪ (כולל מע"מ) בתוך 30 יום ממועד אישורה של בקשת ההסתלקות.

ח. המבקשת ובא כוחה מתחייבים שלא להגיש או ליזום הליכים אחרים כנגד המשיבה באותו עניין, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן מבקשים הצדדים שבית המשפט יפטור אותם מהחובה לפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

ט. לבקשה מצורפים הן תצהיר של המבקשת והן תצהיר של ב"כ המבקשת, על כך שלא שולמו ולא ישולמו גמול או שכר טרחת עורך דין, זולת הסכומים שייפסקו על-ידי בית משפט זה, בשים לב לבקשת ההסתלקות.

י. לאחר שעיינתי בכל המפורט לעיל, אני מאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה. אני נותן לבקשת הסתלקות זו , וכן להתחייבויותיה של המשיבה על-פי המפורט בבקשת ההסתלקות, ולהתחייבויותיה של המבקשת כמפורט בבקשת ההסתלקות, תוקף של פסק דין לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

כל האמור בבקשת ההסתלקות מהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יא. אני פוטר את הצדדים מלפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת הסתלקות זו, בהתחשב בכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקשת עצמה) ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010).

יב. אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקשת בסכום כולל של 17,000 ₪ (כולל מע"מ).

התשלומים יבוצעו במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

יג. לא יאוחר מתאריך 1.3.2016, תדאג המשיבה להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ המבקשת) תצהיר נציג מוסמך מטעמה, בדבר השלמת ביצוע שינוי אריזת המוצר נשוא הדיון.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין לב"כ המבקשת, לב"כ המשיבה, ולמנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

התיק יובא לעיוני בתאריך 1.3.2016 לצורך התצהיר שעל המשיבה להגיש עד לאותו מועד.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נסרין זועבי
נתבע: דנשר בע"מ
שופט :
עורכי דין: