ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דומיניק גוטייר נגד דניאל גוטליב :

בפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

תובע

דומיניק גוטייר

נגד

נתבע

דניאל גוטליב

פסק דין

פתח דבר

  1. מונחת בפניי תביעה כספית הנוגעת לעדותו של ד"ר גוטליב, אשר מונה מטעם בית המשפט לענייני משפחה, לתת דעתו לעניין מסוגלות הורית של התובע.
  2. הנתבע פירט בחוות דעתו מסקנותיו אשר בעטיין קבע השופט כי הילד יהגר עם אמו לארצות הברית ואילו אביו, התובע, רשאי לבקרו במהלך השנה.
  3. התובע כאמור נפגע מחוות הדעת שהומצאה אשר בעטיה נקטע הקשר עם בנו, הן נפשית והן כלכלית, מכאן התביעה. להלן יובאו טענות הצדדים בהתאמה.

טענות התובע
4. התובע טוען כי הנתבע המציא בחוות דעתו מסקנותיו אשר אינן תואמות הדברים פני הדברים באופן אובייקטיבי.
5. התובע טוען כי ברשותו סרטי וידיאו רבים ותמונות המוכיחים פני הדברים באופן שונה למכביר כפי שאלו הוצגו על ידי הנתבע. התובע טוען כי יכול שאבחנתו של הנתבע נבעה מהמראה שלו שכן לטענתו, בשל עיסוקו בפיתוח גוף, רבים יראים ממראהו החיצוני.
6. התובע טוען כי לא הביא בנו אשתקד לארץ מהסיבה שהיה טרוד נפשית מפאת תוצאות חוות הדעת אשר השפיעה במישרין על הסדרי הראייה עם בנו.
7. התובע טוען כי בכל שנה מגיע בנו עם שתי דיילות, כשהוא רק בן 6. התובע טוען כי אפילו אשתו לשעבר ובני משפחתו, סומכים עליו ומהללים כישורי הורתו.
8. התובע טוען כי הוצג כהורה קר ולא אכפתי אשר אינו דואג ושם ליבו לצרכי ילדו.
9. התובע טוען כי קלות הדעת בה הנתבע חוטא עת מגיש מסקנותיו לבית המשפט, ראוי כי ייקנס על כך.

טענות הנתבע
10. הנתבע טוען כי יש לדחות התביעה על הסף. הנתבע טוען כי בית המשפט המחוזי או בית המשפט לענייני משפחה, הם הערכאות המוסמכות להידון בסוגיה דא.
11. הנתבע טוען כי התובע אינו רשאי להיכנס לארצות הברית מפאת הליכי משפט התלויים נגדו.
12. הנתבע טוען כי בסופו של יום חוות דעתו הינה השתקפות של מרכיבים נוספים אותם שוקל השופט טרם הכרעתו בסוגיה.
13. הנתבע טוען כי לפי המפורט בחוות דעתו, לא צוין כי האב אינו בעל מסוגלות הורית, אלא שהמסוגלות ההורית של האם עדיפה על זאת של האב.
דיון והכרעה
14. בפתח דבריי אציין כי התובע לא המציא בפניי חוות הדעת שניתנה אגב לדיון בבית המשפט לענייני משפחה קודם לדיון. כמו כן, לא פנה התובע לשם חוות דעת נוספת אשר יכול שהיה בה כדי לסתור מסקנותיו של הנתבע כפי שאלו פורטו עלי חוות דעתו .
15. השאלה הראויה להתברר בעניינו הינה, האם צד מעוניין רשאי לתבוע מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט.
16. בית המשפט העליון בעניין שיכון עובדים קבע: "משמונה מומחה מטעם בית המשפט, הרי בית המשפט הוא המחליט, אילו מסקנות יש להסיק מחוות-דעתו של המומחה, ובעלי הדין אינם יכולים לדרוש, כי בית המשפט יצמצם עצמו רק לעיון וללימוד של חלקים מחוות-דעתו של השמאי שמונה על-ידיו. בית המשפט הוא הממנה מומחה מטעמו כדי לקבל תמונה מדויקת ומלאה, ואם חוות הדעת של המומחה שמינה מקובלת עליו, רשאי בית המשפט להסתמך על כל חלק אשר כלול בה" {ראה: ע"א 558/96 וע"א 1240/96 חברת שיכון עובדים בע"מ נ' רוזנטל ואח'; יוסף לוי בע"מ ואח' נ' חברת שיכון עובדים בע"מ, פ"ד נב(4) 563, 569-570, לפסק דינו של כבוד השופט גולדברג, להלן "עניין שיכון עובדים"}.
17. במקום אחר קבע בית המשפט כי: "המומחה הוא בחזקתו זרועו הארוכה של בית המשפט ולא נציג או מסייע בידי צד מן הצדדים המתדיינים יש לצאת מנקודת מוצא, כי המומחה פועל ביושר ובתום לב כל עוד לא מתברר אחרת " {ראה: ע"א 435/75 איר תרמו בע"מ נ' אתרים, פ"ד ל(1) 547, 555, להלן "עניין איר תרמו").
18. הנה כי כן, מן המקובץ לעיל, מצא השופט קליין בבואו לדון בבקשה למחיקה על הסף בסוגיה כגון דא. בעניין דנא, מצא השופט 'ליין כי יש לקבל טענתו של הנתבע לפיה, אדם המשמש כזרועו הארוכה של בית המשפט כפי שהתבקש לחוות דעתו בעניין מסוים ייהנה מחסינות כפי שקבע המחוקק בסעיף 8 לפקודת הנזיקין(נוסח חדש) :"אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר- לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי".
19. לשיטתו של השופט קליין כפי שזו נזכרה בהחלטתו: "אני סבור שבקשת סילוק על הסף של הנתבע בדין יסודה. לדידי, שעה שההליך בעניינה טרם הסתיים, אין מקום להלך אימים על מומחה אשר מונה מטעם בית הדין לעבודה באופן בו תוגש תביעה אישית.
עוד הוסיף כבוד השופט בהחלטתו כי: "כשאחד הצדדים להליך איננו מרוצה מתוצאות חוות הדעת, עליו למצות את ההליכים בערכאה בו מונה המומחה, על ידי מתן צווים, שאלות הבהרה, בקשה למינוי מומחה נוסף, ניסיון שכנע את בית הדין שלא לקבל את מסקנות המומחה מטעמו, להגיש ערעור וכדומה, כולן דרכים לגיטימיות לפי החוק והתקנות, אין מקום לנסות להלך אימים על המומחה על ידי הגשת תביעה כספית נגדו" {ראה: ת"א 65270/07 קניגסברג איילה נ' פרופ' צינמן חיים (17.08.2008)}.
20. כאמור, אין בהחלטתו של כבוד השופט קליין כדי לקבוע מסמרות בכל הנוגע לסוגיה דא. ברם, יחד עם קביעתו של בית המשפט העליון, לפיה, רק במקרה בו מצא בית המשפט כי מסקנותיו של המומחה ניתנו שלא בתום לב, או לחילופין, נגעו בטעם מסוים, אז ישקול בית המשפט עניינה של חוות הדעת.
21. נראה כי במקרה דנא, לא הטיל בית המשפט לענייני משפחה, ספק בחוות דעתו של המומחה ואף בדיון מיום 22 בפברואר שהתנהל בפניי, לא מצאתי טעמים שיש בהם כדי ביטול חוות הדעת. לא הובאה כל חוות דעת סותרת ולא ניתן ללמוד מהראיה היחידה שצורפה לתיק , התמונות שך התובע עם ילדיו כי חוות הדעת הינה רשלנית.
סוף דבר
21. לאור האמור, מצאתי כי יש לדחות התביעה מהטעמים כפי שאלו פורטו לעיל .
22. התובע יישא בהוצאות הנתבע בסך 1,000 ₪.
23. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום.

ניתן היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דומיניק גוטייר
נתבע: דניאל גוטליב
שופט :
עורכי דין: