ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טמרס טלקום בע"מ נגד איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני בע"מ :

בפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ

התובעת
(המשיבה)
טמרס טלקום בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ד"ר אביגדור קלגסבלד ושות'

נגד

הנתבעת
(המבקשת)
איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני (2013) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד צבי אגמון ואח'

החלטה

לפני בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה בסדר דין מקוצר על סך 25,536,245 ש"ח.

רקע

  1. התובעת, טמרס טלקום בע"מ (להלן: "טמרס") מספקת ומפעילה שירותי תקשורת בינלאומיים באמצעות כבל תת-ימי המקשר בין ישראל לאירופה.
  2. הנתבעת איי. בי. סי איזראל ברודבאנד קומפני (2013 בע"מ (להלן: "IBC"), היא חברה פרטית שמטרתה מתן שירותי בזק באמצעות תשתית תקשורת נייחת על גבי רשת החשמל בישראל.
  3. מניות IBC מוחזקות על ידי חברת החשמל לישראל (40%) ועל ידי קונסורציום של חברות (באמצעות חברת נאמנויות) המספקות בעצמן או באמצעות חברות בת שירותים וציוד ל IBC (" הקונסורציום").
  4. חברת האם של התובעת, טמרס שבדיה, מחזיקה באמצעות נאמן ב-5% ממניות IBC.
  5. בחודש יולי 2013 התקשרה טמרס בחוזה לשימור קיבולת תקשורת נתונים בינלאומית לשימוש על ידי לקוחות IBC (נספח 3 לתביעה) עד לסוף שנת 2026, בתמורה לסך כולל של 15 מיליון דולר (בתשלומים על פי מועדים הקבועים בחוזה). ההתקשרות בחוזה היתה חלק בלתי נפרד ותנאי להשקעתה של טמרס שבדיה ב- IBC , שכאמור משקיעים בה ספקי השירותים לחברה.
  6. IBC שילמה לטמרס התשלום הראשון על פי החוזה בסך 2.5 מיליון דולר (בתוספת מע"מ). IBC לא שילמה התשלום השני בסך 2.5 מיליון דולר (בתוספת מע"מ) שהיה עליה לשלם ביום 9.7.2014 (סעיף 3.2a לחוזה) והתשלום השלישי בסך 3.3 מיליון דולר (בתוספת מע"מ) שהיה עליה לשלם ביום 9.10.2014 (סעיף 3.2 ( b)(1) לחוזה).
  7. לאחר משא ומתן לבחינת אפשרות מיזוג טמרס אל תוך IBC שניהלו הצדדים (בהתאם להסכמות בסעיף 14 לחוזה הקונסורציום), אשר במסגרתו למדה לטענתה IBC על מצבה הפיננסי של טמרס, סירבה IBC לשלם תשלומים נוספים על פי חוזה שמירת הקיבולת בנימוק כי קיים חשש שטמרס לא תוכל לקיים התחייבויותיה על פי החוזה, בשל חוסר איתנות פיננסית.

IBC דרשה כי יועמדו לרשותה בטחונות כתנאי לביצוע התשלום.
המיזוג לא יצא לפועל. לאחר הידברות בין הצדדים הסכימה טמרס להעמדת בטוחות.
8. בישיבת דירקטוריון IBC מיום 11.11.2014 הוחלט לקבל הצעת הבטוחות של טמרס ולפעול להעברת התשלומים שמועדם הגיע. הדירקטוריון החליט לבצע התשלום באמצעות משיכת מזומנים מחברי הקונסורציום בסך של 50 מיליון ₪, בהתאם לסעיף 6.1.3 להסכם המייסדים (נספח 1 לבקשה למתן רשות להגן). ניתנה לחברי הקונסורציום הבחירה האם לשלם הסכומים הנדרשים מהם ישירות או באמצעות מימוש בטחונות שנתנו.
9. בהתאם לכך פנתה IBC ביום 12.11.2014 לב"כ טמרס וטמרס שבדיה בהודעה שלפיה:
"בהחלטת הדירקטוריון של מרשתי מאתמול, הוחלט לאשר את הסכם הפשרה עם מרשתך, טמרס טלקום בע"מ, בכפוף לכך שהתשלום לטמרס טלקום, בסך של 5,833,333$ יבוצע מיד לאחר שיוזרם למרשתי סך של 50 מיליון ש"ח של הון עצמי וזאת בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 6.1.3 להסכם המייסדים של מרשתי.
יובהר כי בהחלטת דירקטוריון נוספת אותה קיבלה מרשתי אתמול, הוחלט להפעיל את המנגנון האמור בהסכם המייסדים ("drawdown demand"), אשר לפיו הזרמת הכספים תעשה בתוך לכל היותר 20 ימי עסקים בתוספת עוד שלושה ימים (כ-30 ימים סך הכל), וזהו המועד בו הסכום הנקוב לעיל צפוי להתקבל אצל מרשתי.
דבר ההחלטות דלעיל נמסר לנציג מרשתך, מר תום קורן, בסמוך לאחר קבלתן והן רלבנטיות, כמובן, גם למרשתך האחרת, הנמנית על מייסדיה של החברה ואשר המנגנון שאוזכר לעיל להזרמת כספים למרשתי, רלבנטי גם לגביה".
(נספח 26 לתביעה).

10. במענה לכך השיב ב"כ טמרס וטמרס שבדיה ביום 13.11.2014 כי הסכם הפשרה בין הצדדים קובע כי התשלום יעשה מיידית עם ההתקשרות בהסכם. האישור המותנה של ההסכם על ידי הדירקטוריון בכפוף לקבלה צפויה של כספים במועד עתידי בלתי מחייב, אינו מהווה אישור של הסכם הפשרה בין הצדדים אלא ניסיון לשנות את הסכם הפשרה המהווה לכל היותר הצעה חדשה שאינה מקובלת על קבוצת טמרס.
11. התביעה הוגשה 10 ימים לאחר התכתבות זו , ביום 23.11.2014.

תמצית טענות הצדדים

טמרס
12. לטענת טמרס התברר, כי IBC אינה משלמת התשלומים בשל מצבה הכספי ולא מסיבות הקשורות לטמרס. IBC מתלה התשלום בהזרמה צפויה של כספים מחברי הקונסורציום, מבלי שהחוזה בין הצדדים מאפשר לה להתנות התשלום בתנאים כלשהם.
טמרס או טמרס שבדיה אינן מונעות ביצוע התשלום. באפשרות IBC להעביר התשלום ללא תלות בצד שלישי על ידי חילוט ערבויות חברות הקונסורציום.
IBC
13. לטענת IBC, טמרס נהגה בחוסר תום לב הן כצד לחוזה והן בהיותה חברה בת של אחת מחברות הקונסורציום.
14. טמרס וטמרס שבדיה מנסות תוך פעולות סותרות לזכות ביתרון לא הוגן על יתר השותפות בקונסורציום בקשר ליצירת תוכנית עסקית חדשה לקידום מימוש המיזם.
15. IBC מבקשת לשלם הסכומים הנתבעים באמצעות הזרמת כספים מבעלי המניות בה, אך טמרס שבדיה מתנה הזרמת הכספים בעדכון ההסכמים מול שאר ספקי IBC והצגת תוכנית עסקית מעודכנת. טמרס וטמרס שבדיה מבקשות, כי החוזה עימן יוותר ללא שינוי בעוד ההסכמים עם שאר הספקים ישונו כתנאי להזרמת הכספים.
16. IBC הציגה (21.12.2014) תוכנית עסקית מעודכנת בפני הקונסורציום. לפי התוכנית, יש לעדכן החוזים מול הספקים, ובכלל זאת חברי הקונסורציום וחברות הבת, לאור עלויות פריסת התשתית שהתבררו כגבוהות מהצפוי.
17. טמרס נוהגת בחוסר תום לב. מחד, היא דורשת – ותובעת בהליך זה, כי ישולמו לה סכומים על פי החוזה כפי שהוא ובלא כל עדכון ומאידך חברת האם שלה אינה מעבירה את חלקה במשיכת המזומנים ומציגה (יחד עם אחרים) דרישה לכך שמשיכת המזומנים תבוצע בפועל רק לאחר עדכון ההסכמים מול הספקים ויצירת מבנה עלויות מעודכן. טמרס וטמרס שבדיה מבקשות להשיג תוצאה בלתי צודקת שלפיה טמרס תהיה הספקית היחידה שתקבל התמורה על פי החוזה בלא כל עדכון ואילו שאר חברות הקונסורציום המספקות שירותים יקבלו התמורה רק לאחר שיסכימו לעדכן ההסכמים עימם.
18. לטענת IBC יש ליתן לה רשות להתגונן משלושה נימוקים:
א. הגשת התביעה היא חלק מתמרון שטמרס וטמרס שבדיה הן צד לו (תוך שכל אחת מהן "סוחבת" לכיוון מנוגד) כדי לזכות ביתרון בלתי הוגן.
חברת האם מסכלת ביצוע התשלום לחברת הבת. הדברים מנוגדים לחובת תום הלב.
ב. טמרס סיכלה האפשרות הריאלית לבצע התשלומים.
ג. עמידת טמרס על ביצוע התשלומים עם ריבית, אף כי כבר הסכימה לוותר על הריבית היא בגדר עמידה על זכות בחוסר תום לב.
בנוסף, לא ברור מכתב התביעה שהתובעת עומדת בנכונותה לחתום על חוזה הבטוחות כתנאי לביצוע התשלום.
המסגרת הנורמטיבית

19. תקנה 204 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת: "הוגש כתב תביעה כאמור בתקנה 203, לא יתגונן הנתבע אלא אם כן ביקש וקיבל רשות מאת בית המשפט או מאת הרשם".
20. בשלב הדיון בבקשת הרשות להגן אין בודקים "כיצד יצליח הנתבע להוכיח את הגנתו ואין בודקים את טיב ראיותיו. כך לדוגמא אין בודקים אם יש בידיו ראיה בכתב להגנתו נגד הראיה בכתב של התובע" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, 403 (מהדורה עשירית, 2009)).
21. "בבקשת רשות להתגונן לא מקפידים עם המבקש, ובית המשפט נוטה להיעתר לבקשה בכל מקרה בו מגלה התצהיר הגנה אפשרית ואפילו מדובר בהגנה דחוקה. בשלב בו נדונה בקשה לרשות להתגונן לא ייכנס בית המשפט לבירור אמיתותן של העובדות הנטענות בתצהיר התומך בבקשת הנתבע, ודי לה לגרסתו שתעמוד לכאורה " (דוד בר אופיר, סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה 225 (מהדורה אחת עשרה, 2012), וראו גם יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי בעמ' 677 (1995)).
22. בהחלטה זו בית המשפט יסתמך על הנימוקים המופיעים בתצהיר שצורף לתמיכה בבקשת הרשות להתגונן בלבד, ולא ישמע לטענות שלא נכללו בתצהיר אפילו במקרה שאלו נכללו בבקשת הרשות להתגונן (ע"א 514/64 כהן נ' אשכנזי, פ"ד יט 696, פס' 2 (1965).

דיון

23. בעניין הריבית הסכימה טמרס למתן רשות להגן (עמ' 4 ש' 17, עמ' 6 ש' 1).
24. אין מחלוקת כי על פי חוזה שמירת הקיבולת מחויבת IBC לשלם התשלומים המגיעים לטמרס. דירקטוריון IBC החליט כי יש לבצע התשלום.
המחלוקת היא האם לאור סירוב טמרס שבדיה להזרים חלקה לביצוע התשלום ופעילותה יחד עם חברי הקונסורציום למנוע ביצועו אלא לאחר הצגת תוכנית עסקית חדשה, עשויה ללמד על חוסר תום לב שיש בו למנוע מטמרס לעמוד על קיום זכות חוזית.
יצוין, כי צודקת טמרס בטיעוניה שלא נטען על ידי IBC להרמת מסך בין טמרס לטמרס שבדיה ולכן לא אדרש לסוגיה זו.

25. טמרס טענה בסיכומיה:
א. הטענה המרכזית של IBC, שלפיה טמרס שבדיה מסכלת ביצוע התשלום לא נכללה בתצהיר שצורף לתמיכה בבקשת הרשות להתגונן (עמ' 3 ש' 19 – 27).
ב. לא נטען על ידי IBC, כי לא תוכל לבצע התשלום ללא גיוס הון מחברות הקונסורציום (עמ' 3 ש' 1 – 3).
ג. לאור יכולת IBC לממש הערבויות שהעמידו חברות הקונסורציום באופן חד צדדי וללא ת לות בהסכמתן לא ניתן לקבל הטענה שלפיה חברת האם, טמרס שבדיה, מסכלת ביצוע התשלום (עמ' 4 ש' 20 - 23). טמרס שבדיה מסכימה לחילוט הערבויות ללא תנאי יחד עם כל חברי הקונסורציום (עמ' 5 ש' 24 – 27).
26. איני מקבלת טענת טמרס כי טענת IBC שלפיה מסכלת טמרס שבדיה ביצוע התשלום לא נכללה בתצהיר .
המצהיר מר זאב גולדברג הצהיר כי לאחר החלטת הדירקטוריון פעלו טמרס וטמרס שבדיה לסכל התשלום (סעיף 31ׂ) . טמרס שבדיה היתה שותפה להתניית הזרמת הכספים בהצגת תוכנית כלכלית מעודכנת (סעיף 34) .
בסעיף 36 הצהיר כי: " בהמשך לכך ביקשו כל חברי הקונסורציום, ובכלל זה גם טמרס שבדיה, חברת האם של התובעת, באמצעות מנכ"ל התובעת (המשמש גם כנציג טמרס שבדיה בישראל) שייצג אותה בישיבה, כי טרם העברת הכספים מטעמם יסתיים הליך יצירת מבנה העלויות החדש ועדכון ההסכמים מול הספקים השונים". וכן ראו סעיפים 37, 38 לתצהיר.
27. מחקירת מר גולדברג, יו"ר דירקטוריון IBC עלה, כי לפי חוזה המייסדים ככל שחבר במיזם אינו מזרים חלקו בהתאם לדרישת הדירקטוריון, רשאי הדירקטוריון לחלט ערבותו ולגבות את חלקו בהזרמת ההון (עמ' 2 ש' 4).
28. חברות המיזם לא הזרימו הכספים בהתאם להחלטת הדירקטוריון וזאת מאחר ש"כל השותפים במיזם כולל טמרס שבדיה ביקשו לעצור את הזרמת הכסף, ולתקן את התוכנית העסקית" (עמ' 2 ש' 13).
29. אכן, IBC לא טענה כי אין באפשרותה לשלם התשלומים על פי החוזה באמצעות חילוט ערבויות חברי הקונסורציום. הימנעות זו יש לזקוף לכאורה לחובתה.
אלא שלאור הדברים שיפורטו להלן, מצאתי כי קיימת אפשרות שהתנהלות טמרס וטמרס שבדיה בעניין זה עולה כדי התנהלות בחוסר תום לב המצדיקה מתן רשות להגן.
30. התובעת טענה בכתב התביעה כי אי התשלום נובע ממצבה הכספי של IBC (סעיף 23 לכתב התביעה).
למעשה אין מחלוקת בעניין זה.
הנתבעת טענה בסיכומיה: "חברי לא שאל האם יש כסף בחשבון כדי להוציא מהחשבון ולשלם את כל החוב הזה, כי הוא יודע והם יודעים שהתשובה היא שאין"
וכן הוסיפה ש"ברור לכולם שמיזם הסיבים האופטיים לא יוכל להתקיים אם הסכמי הספקים שנחתמו עם החברות שרובן כמו טמרס קשורות לבעלי המיזם, כל אחת קשורה לחבר אחר במיזם, אם הסכמים אלה לא ישונו, המיזם לא יוכל להתקיים. ההסכמים יוצרים עלויות שאי אפשר למכור את השירות"
וביחס למימוש הערבויות "אם נעשה זאת, זה אומר שניקח את הכסף והמיזם נופל".
הדברים עולים בקנה אחד עם דרישת חברי הקונסורציום להתנות הזרמת הכספים בהצגת תוכנית כלכלית חדשה ועם טענת התובעת בדבר מצבה הכספי של IBC.
לכן, מצאתי להתייחס אליהם על אף שלא פורטו במפורש בתצהיר מר גולדברג.
31. תביעת טמרס לקבלת תשלום על פי החוזה הקיים בעת שחברת האם שלה מסרבת להזרים הון לצורך כך, באופן המחייב חילוט ערבויות כל חברי הקונסורציום, מטילה צל על אפשרות המשך קיומו של המיזם.
דרישת טמרס לתשלום על פי החוזה הקיים תוך גילוי אדישות וחוסר אכפתיות באשר לתוצאות אפשריות ברמת סבירות גבוהה כי בהעדר הזרמת הון מצד חברת האם ואם תמומשנה הערבויות "יישרף המועדון" עלולה להוות בהקשר ספציפי זה של עסקת ספקים עמידה על זכות חוזית שלא בתום לב.
32. בהקשר דומה בדבר עמידת צד למיזם משותף על קיום זכות חוזית, כבר נקבע בפסיקה:
"אין מחלוקת כי במהלך המיזם המשותף, אם השתנו הנסיבות, כמו: פיחות דרמטי במספר הנוסעים (מכל סיבה שהיא), או מצב כלכלי מתון יותר של הנתבעת שבגינו היא רצתה שתוצע לה הצעה אחרת לגבי מחיר ההסעות, - נדרש שיתוף פעולה בין הצדדים כדי לקיים את תכליתו של החוזה.
מטעם התובעת (המקורית) היה רצון כזה.
מטעם הנתבעת – היתה התעלמות מצרכי התובעת, ועמידה רק על צרכיה היא.
שיטה זו אינה מתאימה לדרישות סעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973 שעניינו תום לב ודרך מקובלת בקיום החוזה (להלן: "פס"ד Eximin" לעיל).
ת"א (מחוזי ת"א) 2376/02 הסעות הקניון קרית גת בע"מ נ' אינטל אלקטרוניקה בע"מ ( 21.8.2007)".

33. כאמור לעיל, טמרס אינה ספק אקראי אשר התקשר עם המיזם במקרה .
מדובר בעסקת ספקים שבמסגרתה אספקת השירות היתה כרוכה בהשקעה במיזם במטרה משותפת של כל חברי הקונסורציום והספקים כי המיזם של הקמת תשתית אינטרנט על גבי רשת החשמל יצליח ויהיה בעל היתכנות כלכלית.
34. טענת IBC של פיה פועלת טמרס בחוסר תום לב בכך שיחד עם טמרס שבדיה היא עומדת על קיום החוזה וביצוע התשלומים לפיו ועם זאת פועלת טמרס שבדיה למנוע ביצוע התשלום עד שישונו תנאיו, מהווה הגנה אפשרית המספיקה בשלב זה של ההליך.
ככל שימצא כי טמרס וטמרס שבדיה פועלות בחוסר תום לב, עשוי הדבר להצדיק דחיית מועד הפירעון וחיוב הצדדים להיכנס למשא ומתן בתום לב ביחס לתנאי החוזה.
35. הטענה הקושרת טמרס לפעולות שלא בתום לב על ידי טמרס שבדיה נתמכת במספר נסיבות לכאורה שאינן תלויות בדוקטרינת הרמת מסך אלא בחובת החברות לנהוג בתום לב.
בתוך כך, עיתוי הגשת התביעה על ידי טמרס כ-10 ימים לאחר החלטת הדירקטוריון על ביצוע התשלום על ידי משיכת כספים מבעלי המניות, בעוד שכמפורט בנספח 26 לכתב התביעה נדרש ל- IBC לפרק זמן של 30 ימים להזרמת ההון.
ככלל הגשת תביעה לא תיחשב כחוסר תום לב אך אין זה מן הנמנע כי הגשת התביעה בנסיבות אלו הקשתה על הזרמת ההון.
התביעה הוגשה למרות שהמועד להגשת בקשת הרשות להגן על ידי IBC היה מאוחר למועד שבו ביקשה לבצע התשלום מלכתחילה.
נראה על פניו, כי טענת IBC שלפיה הגשת התביעה הייתה חלק מתמרון טמרס לפעול "לפתיחת" החוזים עם כל הספקים תוך מניעת האפשרות לקיים משא ומתן לפתיחת החוזה עם טמרס, אינה משוללת כל יסוד, גם אם סיכוייה אינם גבוהים.
36. עיון בתכתובת בין הצדדים מלמד כי לאורך כל הדרך טמרס וטמרס שבדיה פעלו יחד בתיאום. כך מכתב ההתראה לפני פתיחה בהליכים משפטיים מיום 9.7.2014 נשלח על ידי טמרס וטמרס שבדיה (נספח 5 לכתב התביעה).
הדברים חזרו על עצמם בהמשך התכתובת בין הצדדים תוך הצגת עמדה אחידה המיוצגת על ידי ב"כ אחד.
הדברים נכונים גם ביחס לתכתובת העוסקת בחוזה שמירת הקיבולת בלבד שבו לכאורה לא היה לטמרס שבדיה עניין אישי (נספח 14 לכתב התביעה).
הדברים נמשכו לאורך מספר רב של מכתבים ועד לתכתובת האחרונה עובר להגשת התביעה.
חוזה הפשרה בין הצדדים לא הוצג בפני, אך על פניו נראה כי טמרס וטמרס שבדיה התנהלו במסגרתו תוך שיתוף פעולה כמקשה אחת, תוך שטמרס שבדיה ערבה לביצוע חובות טמרס על פי החוזה.
לפתע, בעת ש IBC הסכימה לשלם התמורה פעלה לכאורה טמרס שבדיה לסיכול התשלום והסדרתו עד לפתיחת ההסכמים ועדכונם .
37. מנכ"ל טמרס ישראל משמש גם נציג טמרס שבדיה בישראל.
38. טמרס וטמרס שבדיה ידעו כי מדובר בעסקת ספקים אשר פעילות הספק וההתקשרות עימו במסגרתה שלובה בהשקעה במיזם תוך כוונה משותפת כי המיזם יצליח ויהיה בעל היתכנות כלכלית.
39. במכתב ב"כ טמרס וטמרס שבדיה מיום 17.7.2014 תואר הסכסוך גם כסכסוך בין IBC לבין בעלי מניותיה (סעיף 10 לנספח 9 לכתב התביעה).
40. לאור כל האמור, אני סבורה כי עלה בידי IBC להראות הגנה לכאורית בדבר חוסר תום לב מצד טמרס בפעולתה יחד עם טמרס שבדיה בדרישה להעביר התשלומים על פי החוזה מצד אחד כאשר במקביל לכך פועלת טמרס שבדיה למניעת הזרמת ההון הדרוש לצורך התשלום ומתנה אותו בפתיחת החוזים עם שאר הספקים ועדכונם לאחר שהתברר כי הדבר הכרחי להמשך פעילות המיזם.
41. קיומה של טענת הגנה לכאורית מוסק מנסיבות ההתקשרות בחוזה שמירת הקיבולת. החוזה נחתם במסגרת עסקת ספקים שבה אספקת השירות שלובה בהשקעה במיזם ומשפיעה בכך על המתחייב מחובת תום הלב של הצדדים לחוזה, בשונה מחוזה רגיל לאספקת שירותים.
לסיכום:
42. לאור כל האמור לעיל, בהתחשב בטענות ההגנה (חוסר תום לב) כנגד חובת תשלום בחוזה שאין עליו מחלוקת, ניתנת ל IBC רשות להתגונן כנגד התביעה בתנאי שתוך 30 ימים מהמצאת החלטה זו, תפקיד בקופת בית משפט סך של 5,000,000 ₪ במזומן או בערבות בנקאית בסכום זה, עצמאית, צמודה , ללא הגבלת זמן.
אם לא יופקד הסכום האמור תוך המועד הנ"ל, ינתן פסק דין חלקי לפי התביעה למעט רכיב ריבית הפיגורים, הרשות להגן תיוותר בטענות ההגנה כנגד רכיב זה בלבד והתצהיר ישמש כתב הגנה בהתאם.
43. לא מצאתי לחייב בהוצאות וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא עותק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה , 24 פברואר 2015 , בסמכותי כרשמת, בהעדר הצדדים.
חתימה

ריקי שמולביץ, שופטת


מעורבים
תובע: טמרס טלקום בע"מ
נתבע: איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני בע"מ
שופט :
עורכי דין: