ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרון כהן נגד א.ד.מ מתכות בע"מ :


בפני כבוד השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי

מבקש/נתבע

שרון כהן

נגד

משיבה/תובעת

א.ד.מ מתכות בע"מ

החלטה

פתח דבר

בפניי בקשת רשות להתגונן שהוגשה ע"י המבקש, כנגד תביעת המשיבה, לתשלום הסך של 151,387 ₪, וזאת מכוח הסכם אשר נכרת בין המבקש למשיבה.

לבקשת הרשות להתגונן, צורף תצהירו של המבקש עצמו, עליו נחקר בדיון שנערך ביום 09.09.14 כאשר בעקבותיו סיכמו הצדדים טענותיהם בכתב.

עיקר טענות הצדדים

המשיבה/התובעת טוענת כי בתאריך 01.05.07 נחתם בינה לבין המבקש/הנתבע הסכם במסגרתו הזמין האחרון מהמשיבה ביצוע עבודות שונות כקבלן משנה של התובע בפרויקט ביצוע גג באכסניית הנוער בעין חרוד (להלן: "הפרויקט") הוסיפה המשיבה כי בהמשך הזמין המבקש מהתובעת ביצוע עבודות נוספות במסגרת הפרויקט.

לטענת המשיבה, נכון ליום 16.07.07, נותר המבקש חייב לה הסך של 95,159 ₪ ובתוספת מע"מ. בפגישה ביום זה הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה באם ישלם המבקש הסך של 59,516 ₪ בתוספת מע"מ עד לסוף חודש 07/2007, יהווה הדבר סגירת חשבון סופי בינם, אך באם לא ייעשה כן, יעמוד החוב על סך של 95,159 ₪ ובתוספת מע"מ.

לטענת המשיבה, על אף שהמב קש אישר ההסכמה הנ"ל וחתם עליה, אלא שחרף האמור, לא שילם את התשלום הנ"ל, ונותר חייב הסך של 95,159 ₪ ובתוספת מע"מ, הסך של 111,336 ₪, וזאת נכון ליום 16.07.07.

בבקשת רשות להתגונן טען המבקש להגנתו כי, ההסכם שנחתם בינו לבין המשיבה הינו לביצוע עבודה בפרויקט בניית גג של חדר אוכל באכסניית נוער "מעיין חרוד", על סך של 145,000 ₪, ובתוספת מע"מ. כן לטענתו, בהמשך אושרו על ידי אגודת אכסניית הנוער תוספת על סך של 21,000 ₪, כך שעלות הפרויקט עמדה על סך של 166,000 ₪ ללא מע"מ.

המבקש טען כי שילם למשיבה הסך של 159,650 ₪ כולל מע"מ, כעולה מאסמכתאות 1161,1162,1163 בכרטסת הלקוחות, כן לטענתו שילם לחברת "גל עץ" עבור רעפים לכיסוי הגג, על חשבון החוב למשיבה, הסך של 37,571 ₪ כולל מע"מ, כעולה מאסמכתא 1482 ו- 1757 בכרטסת לקוחות. כן טען המבקש כי בעקבות טענות לנזילות שהתגלו בסיום העבודה, העבירה האכסניה למשיבה הסך של 12,967 ₪ מהערבויות האישיות של המבקש, השמורות בידה, כתשלום לצורך תיקונו.

המבקש טען כי לא חתם על המסמך שצורף כנספח ב' לכתב התביעה.

המבקש טוען כי שילם מלוא התמורה למשיבה, הכולל התוספות שאושרו על ידי אכסניית הנוער לסיום הגג, ובסך הכול, שולם לתובעת הסך של 210,188 ₪, וזאת לסיום מלא וסופי של הפרויקט.

דיון ומסקנות

המסגרת הנורמטיבית
מטרתו של סדר הדין המקוצר היא למנוע דיון בתובענה רק אם ברור ונעלה מספק שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו. (ראו:ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד נט (3)עמ' 41,46; עא 3300/04 צול ניהול פרוייקטים בע"מ נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פורסם בנבו; ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ פ"ד לו(3) 518, בעמ' 524).

הדיון בבקשה לרשות להתגונן מיועד לאפשר לאדם שהוגשה נגדו תביעה בסדר דין מקוצר, לזכות באפשרות להתגונן כנגד התביעה, ולהיכנס לשערי בית המשפט. בשלב הבקשה למתן רשות להתגונן, די אם הנתבע מראה כי הגנה אפשרית בפיו. אין בודקים כיצד יצליח להוכיח את הגנתו, ואין בודקים את טיב ראיותיו. אין בשלב הרשות להתגונן שקילת מהימנות או קביעת ממצאים ( ע"א 2418/90 רלפו (ישראל) בע"מ נ' בנק למסחר בע"מ פ"ד מ"ז(5) 133, בעמ' 138; א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית) בעמ' 402-403).

לשון אחרת, די אם יראה הנתבע הגנה אפשרית ומשתמעת ולו בדוחק רב על מנת להצדיק את מתן הרשות להתגונן (י.זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית), עמ' 677-675). הנתבע יקבל רשות להתגונן גם אם הסתפק בהעלאת טענה בע"פ נגד מסמך בכתב (ע"א 390/59 רוזינסקי נגד וייט, פ"ד יג(3)2149).

אולם אין לומר, כי כל אימת שמוגשת בקשת רשות להתגונן, היא תינתן כדבר המובן מאליו. לא תינתן רשות להתגונן למבקש, אשר לא פירט בתצהירו מסכת עובדתית שלמה ומפורטת של הגנתו. כן לא ייתן בית המשפט רשות להתגונן, כשטענתו העובדתית של המבקש חסרת ממשות על פניה, או שהיא 'הגנת בדים' (ע"א 465/89 בן צבי נ' בנק מזרחי פ"ד מ"ה (1) 66, 69-70). על המבקש רשות להתגונן לפרט בפרטי פרטים את הגנתו ולא להסתפק בטענות בעלמא ( ע"א 527/07 נחום נ' קרן אהרונסון בע"מ (פורסם בנבו).

הנטייה בפסיקת בית המשפט היא ככלל לתת רשות להתגונן כל אימת שטענות ההגנה מעלות סוגיות המצדיקות בחינתן בדרך של בירור התובענה לגופה (ראו: ע"א 3300/04 צול ניהול פרוייקטים בע"מ נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ , (פורסם בנבו).

ומן הכלל אל הפרט

כאמור, בדיון בפניי נחקר המבקש על תצהירו. כבר עתה אומר כי אין ענייננו ב - "הגנת בדים", כאשר בתצהירו פירט המבקש מסכת עובדתית להגנתו.

מתצהירו של המבקש עולה כי קיימת מחלוקת בדבר התשלום אותו ביצע המבקש למשיבה. בתצהירו התייחס המבקש לתשלומים אשר לטענתו שילם בגין הפרויקט, ולצורך עניין זה ביקש להפנות לכרטסת (נספח א' לתצהיר) והן לערבות הבנקאית (נספח ב' לתצהיר) ולהתכתבות בדבר שחרור חלק מכספי הערבות למשיבה (נספח ג' לתצהיר). לא נעלמה מעיני העובדה כי הכרטסת אליה מפנה המבקש הינה מסמך אישי שלו, אך למשקלה של הכרטסת והנתונים העולים ממנה תינתן התייחסות בפסק הדין.

העובדה כי סכום התמורה על פי ההסכם לביצוע הפרויקט הינה על סך של 145,000 ₪ ללא מע"מ, בצירוף העובדה כי המבקש הציג בפניי ראיות לכאורה לביצוע תשלום לתובעת, יש בה כדי להקים, לצורך הליך זה, הגנה למבקש.

לא זו אף זו, טענתו של המבקש לפיה החתימה המופיעה על נספח ב' לכתב התביעה, אינה חתימתו ו/או כי מאן דהו העתיקה למסמך הנ"ל, נותרה במחלוקת, כאשר לא ניתן לומר, בשלב זה, כי המבקש הוא אשר חתום על המסמך הנ"ל, בו מאשר כי נותר חייב למשיבה.

יוצא אפוא, מתצהירו של המבקש עולה כי קיימת מחלוקת באם המבקש נותר חייב למשיבה סכום כלשהו מביצוע הפרויקט, אם לאו.

אומנם נטל ההוכחה לטענת המבקש כי שילם למשיבה את כל הסכומים אותם הוא מפרט, נופל על שכמו, אך בשלב זה, בו נבחנת בקשת רשות להתגונן, אין מקום לדון בשאלה אין הוא מוכיח טענה זו ובאילו אמצעים. די בשלב זה של ההליך, להצביע על הגנה לכאורה כנגד התביעה, לפיו קיימת מחלוקת לעניין החוב אשר היה על המבקש לשלמו למשיבה , וכי הוא שולם על ידו.

עיון בתצהיר המבקש, יש בו כדי להצביע על הגנה לכאורית, כאשר לשאלה בדבר המחלוקת הכספית בין הצדדים, יש לעשות לאחר בירור העובדות, שמיעת עדויות, הבאת ראיות, שאין זה במסגרת ההליך דנן.

סוף דבר

לפיכך, ולאחר ששקלתי את הנסיבות של תיק זה, ולאחר שחזרתי ועיינתי בטענות המבקש בבקשת ו לרשות להגן , אני מחליטה ליתן למבקש רשות להגן, וזאת מאחר שאני סבורה כי יש ביד י המבקש הגנה "לכאורה" הראויה להישמע, ומן הראוי לקבוע את התיק לבירור לגופו של עניין.

הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ, ישולמו בהתאם לתוצאות בתיק העיקרי.

24. אני מורה על גילוי מסמכים ועיון, הדדי, תוך 30 יום. בתוך המועד הנ"ל רשאים הצדדים למסור שאלונים. תשובות לשאלונים, אם יימסרו, תינתנה תוך 30 יום.

25. כדי לייעל את קדם המשפט ולאפשר לקיים דיון ענייני אני מוסיפה ומורה, כי כל הבקשות שיש לדון בהן קודם לשמיעת הראיות, ובפרט אלה שעניינן הליכי גילוי מוקדם, תוגשנה בכתב עד 45 יום לפני מועד קדם המשפט הנ"ל. כל מבקש אחראי לביצועה המיידי של מסירה אישית למשיב. עם חלוף 30 יום מיום מסירת הבקשה למשיב יגיש המבקש לבית המשפט הודעה בכתב, שאליה יצורף אישור המסירה למשיב, ובה יבקש מבית המשפט להכריע בבקשה או (לפי העניין) לקבוע אותה לדיון. נוהל זה יחול על כל בקשה בכתב שתוגש במהלך הדיון בתיק זה, אף אם תוגש בשלבים מאוחרים יותר.

26. בקשות לדחיית מועדי דיון שנקבעו וייקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראת נוהל 1-14 (נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועד דיון), של כבוד הנשיא גרוניס. בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטפסים שצורפו להוראות נוהל אלו, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו פרטים רלוונטיים – יכול ותידחנה מטעם זה בלבד.

27. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים, ישירות, העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. הוראה זו תחול על כל שלבי ניהול המשפט.

28. אני קובעת את התיק לקדם משפט ליום 7/7/15 שעה 9:00.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, 24 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרון כהן
נתבע: א.ד.מ מתכות בע"מ
שופט :
עורכי דין: