ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק פרץ נגד מודיעין אזרחי בע"מ :

לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
יצחק פרץ
ע"י ב"כ: עו"ד אריאל גולן

-
הנתבעת:
מודיעין אזרחי בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד דוד בכור

החלטה

נקבעת בזאת רשימת המוסכמות והפלוגתאות על יסוד הרשימות שהוגשו מטעם הצדדים וכלל החומר המונח בפני בית הדין.
מוסכמות
התובע הועסק בנתבעת החל מיום 21/03/10 ועד לחודש 01/13.
התובע התפטר מתפקידו בחודש 01/13.
על יחסי הצדדים חלים ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענף השמירה.
תלושי השכר שנמסרו לתובע משקפים את הסכומים ששולמו לו בפועל.
הנתבעת שילמה לתובע סכומים עבור דמי הבראה, ימי חגים וימי חופשה בתשלום, כמפורט בתלושים.
פלוגתאות
האם זכאי התובע לפיצויי פיטורים מלאים על אף שהתפטר (בין לאור ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4/12/12 ובין מכוח ההסכם של הנתבעת עם משרד הבריאות - נספח ב' לכתב התביעה), או שמא נכונה טענת הנתבעת שהתובע התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים?
בהמשך לפלוגתא א' - מה הנפקות שיש לנספח ב' לכתב התביעה לעניין זכויותיו של התובע.
מה היה היקף משרתו של התובע, האם נכונה טענתו כי עבד 100% משרה , או שמא 92% משרה כטענת הנתבעת? בעניין זה – האם ניתנו לתובע הפסקות במהלך עבודתו וכמה.
בין היתר לאור שאלתה היקף משרתו: האם התובע קיבל את מלוא המגיע לו בגין דמי הבראה, פדיון ימי חופשה, דמי נסיעות, ימי חגים והפרשות פנסיוניות, או שמא כטענת הנתבעת כל הרכיבים הנ"ל שולמו לו במלואם?
כנ"ל לעניין הפרשי שכר וגמול שעות נוספות: האם קיבל את מלוא המגיע לו (גם בהתחשב במשמרות ובמקומות בהם עבד בפועל) או שמא נותרה ייתרה, וכמה.
האם התובע זכאי לתשלום בגין הרכיבים הבאים: תלושי חג, מענק התמדה, קרן השתלמות, החזר בגין השכרת נשק, ומכוח מה ובאיזה שיעור.
טענות קיזוז של הנתבעת:
ככל שייקבע שהתובע קיבל הפסקות במהלך עבודתו וקיבל עליהן שכר – האם עומדת לנתבעת טענת קיזוז בגין הפסקות אלו, ובאיזה שיעור. כנ"ל לעניין הודעה מוקדמת.
2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.תצהירי עדות הנתבעת יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.
6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריה/ו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע/ת.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק מועבר לשופט/ת לקביעת מועד להוכחות. נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכ-3 שעות.

ניתנה היום, ה' אדר תשע"ה, (24 פברואר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יצחק פרץ
נתבע: מודיעין אזרחי בע"מ
שופט :
עורכי דין: