ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מעוף בדיקת ארנונה והיטלים עירוניים בע"מ נגד עיריית רמת גן :

לפני כבוד השופטת, ד"ר מיכל אגמון-גונן

המבקשים

  1. מעוף בדיקת ארנונה והיטלים עירוניים בע"מ
  2. מארק פיסחוב

ע"י ב"כ עו"ד עידו שטיינר

נגד

המשיבה
עיריית רמת גן
ע"י ב"כ עוה"ד שמואל אורן ואמיר מורצקי

החלטה

מונחת לפני בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות). בקשת ההסתלקות הוגשה בהסכמת המשיבה והיא נתמכת בתצהיריהם של המבקשים ובא כוחם, כנדרש.

1. רקע הדברים
המבקשת 1, מעוף בדיקות ארנונה, הינה חברה העוסקת במתן ייעוץ בתחומי המיסוי העירוני, אשר משרדיה שכנו עד לאחרונה בתחומי העיר רמת גן. המבקש 2, מארק פיסחוב, הינו מנכ"ל החברה המטפל בעניינה השוטפים.

ביום 1.10.13 הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה, עיריית רמת גן, וזאת בטענה, כי המשיבה נוהגת לחשב את יתרות החובה שנצטברו לנישומיה בגין תשלומי חובה מבלי להביא בחשבון, תחילה, את יתרות הזכות שנצטברו לזכותם, באופן שמביא לגביית ריבית פיגורים ביתר, וכן בטענה כי המשיבה אינה נוהגת לזכות יתרות זכות בריבית כחוק ואף אינה משיבה יתרות זכות לנישומיה.

את הקבוצה שבשמה מוגשת התובענה ביקשו המבקשים להגדיר בבקשת האישור, כך:
"אלו אשר היו קיימים לזכותם יתרות זכות בגין תשלומי חובה בספרי העירייה במהלך השנתיים שקדמו ליום הגשת התובענה ואשר יתרות אלו לא קוזזו למול יתרות חובה בספרי העירייה עם היווצרותם או הושבו לידי חברי הקבוצה או זוכו בהפרשי ריבית והצמדה כחוק."

במסגרת התובענה התבקש בית המשפט להורות, כי על המשיבה להשיב את יתרות הזכות של תשלומי החובה שנותרו בידיה לחברי הקבוצה בצירוף ריבית והצמדה, או באמצעות קיזוזם המידי מיתרות חובה, וכן לחייב את המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בגין הנזק שנגרם להם בשל התנהלותה בעניין יתרות הזכות, אם בשל אי קיזוזם מחובות קיימים מיום היווצרותם, או בשל הימנעות מהשבתם בתוספת ריבית והצמדה כחוק.

ביום 10.2.14 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור שבגדרה טענה, בין היתר, כי היא ביצעה ומבצעת הפחתות וניכויים של יתרות זכות של ארנונה ומים מיתרות חובה המצויות בחשבונות הארנונה של הנישומים ובספריה של המשיבה. על פי הטענה, הפחתות וניכויים אלה בוצעו ומבוצעים, בדרך כלל, מספר פעמים בשנה, וזאת גם לגבי תקופות העבר ואף לגבי תקופות שלפני יום 1.10.11, שהוא היום הראשון בתקופת השנתיים שלפני מועד הגשת בקשת האישור. המשיבה טענה עוד, כי סוגיית ההשבה בפועל של תשלומי חובה שנגבו ביתר מהמשיבה לנישומים מוסדרת בסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם – 1980 וכי המשיבה אכן פועלת על פי ההסדר האמור.

ביום 24.4.14 הגישו המבקשים תשובה לתגובת המשיבה לבקשת האישור.

ביום 6.7.14 התקיים לפני דיון מקדמי בבקשת האישור, שבמהלכו המלצתי למבקשים להסתלק מבקשת האישור, ובשלב זה ללא הוצאות. בסופו של הדיון הורתי למבקשים להודיע לבית המשפט עד ליום 1.9.14 האם הם מקבלים את המלצת בית המשפט.

ביום 20.11.14, לאחר קבלת אורכות, הגישו המבקשים בקשה שבגדרה התבקש בית המשפט להשהות את הדיון בבקשת האישור עד להכרעה בת"צ (מרכז) 37240-12-12 מרדכי נ' עיריית פתח תקווה, וזאת בטענה שבגדרי ההליך האמור מתעוררות שאלות דומות עד זהות לענייננו. בהחלטתי מיום 10.2.15 הורתי, כך:
"המבקש יפעל כפי שהורה בית המשפט ויודיע האם הוא מקבל את המלצת בית המשפט להסתלק מהתובענה וזאת תוך 7 ימים מהיום. כיוון שאין מדובר בדיון בבית המשפט העליון ואף לא באותה רשות מקומית אין מקום להמתין להחלטת בית המשפט בעניין מרדכי נ' עיריית פתח תקוה. לא יודיע המבקש כאמור, יקבע דיון בבקשת האישור לגופה."

ביום 17.2.15 הגישו המבקשים בקשה להסתלקות מבקשת האישור, היא הבקשה המונחת עתה לפני.

2. אישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית הסתלקות מהליך ייצוגי, כחלק מהסכמה בין התובע לנתבע, נבדלת מהסכם פשרה רגיל בכך שהיא אינה יוצרת מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, אלא רק כלפי התובע המייצג המסוים (ראו אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה ייצוגית" משפטים מא 5, 31 (יוני 2011, להלן: קלמנט, פשרה והסתלקות); ע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ פסקה 7 (2013, להלן: עניין איי דיגיטל); ע"א 9585/11 אליהוד יערי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, פסקה 3 (2013)). מכאן, שבעיית הנציג, המתעוררת בהיעדר זהות אינטרסים מלאה בין התובע הייצוגי לבין הקבוצה המיוצגת, אינה מתעוררת במלוא עוזה כאשר מדובר בהסתלקות מתובענה ייצוגית. על כן, הדרישות לאישור הסתלקות, כאשר זו הינה תוצר של הסכמה בין התובע לנתבע, קלות יותר בהשוואה לדרישות לאישור הסכם פשרה (ראו קלמנט, פשרה והסתלקות עמ' 62-63).

עם זאת, החוק קובע תנאים גם לאישור הסתלקות מתובענה ייצוגית. דומה, כי הטעם לכך הוא הרצון שלא לעודד הגשת בקשות סרק לאישור תובענה ייצוגית (ראו והשוו לעניין איי דיגיטל, פסקאות 5-6). כך, כחלק מהדרישות לאישור ההסתלקות, נקבע בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות), כי מוטלת חובה לצרף לבקשה תצהיר המגלה את הפרטים המהותיים הנוגעים להסתלקות וכי המבקש להסתלק מתובענה ייצוגית לא יקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו, אלא באישור בית המשפט. עוד נקבעו הוראות המאפשרות את החלפת התובע המייצג המבקש את ההסתלקות (סעיפים 16(ג) ו-16(ד) לחוק תובענות ייצוגיות). בענייננו, הומצאו תצהירים כנדרש ביחס לאי קבלת כל טובת הנאה שהיא מטעם המבקשים ובא כוחם.

בכל הקשור עם נימוקי ההסתלקות, הרי שאלו מבוססים על עמדתי, כפי שבאה לידי ביטוי בדיון המקדמי בבקשת האישור, לפיה בקשת האישור והתובענה נעדרות עילה.

לאור זאת, אני מאשרת את הסתלקות המבקשים מהתובענה ומבקשת האישור. לאור הטעם הנעוץ בהסתלקות, לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות.

3. סוף דבר
אני מאשרת את הסתלקות המבקשים מהתובענה ומבקשת האישור. התובענה נדחית ובקשת האישור נמחקת .51 2
נוכח הסכמת הצדדים, אין צו להוצאות.

בא כוח המבקשים יודיע על הסתלקות מבקשת האישור למנהל בתי המשפט, לשם רישומה בפנקס.

ניתנה היום, ד' אדר תשע"ה, 23 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מעוף בדיקת ארנונה והיטלים עירוניים בע"מ
נתבע: עיריית רמת גן
שופט :
עורכי דין: