ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל בוקובזה נגד ביטוח חקלאי :

בפני כבוד הרשם יוחנן גבאי

תובע

ישראל בוקובזה

נגד

נתבעים

  1. "הראל"- חברה לביטוח בע"מ
  2. ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע'מ'

החלטה

בפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי.

בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986 (להלן – "התקנות") ולאחר שעיינתי בטענות הצדדים, במסמכים הרפואיים שצורפו ובחוות דעת המומחה הרפואי בתחום האורטופדי, שהמליץ על מינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי, שוכנעתי כי קיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות רפואית בתחום הנוירולוגי עקב תאונות הדרכים מיום 19.3.10, 13.9.10, 28.6.07.

לפיכך, אני ממנה בזאת את ד"ר ניסים אוחנה כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי זאת, על מנת שיחווה דעתו בדבר מצב ו הרפואי של התובע בגין תאונ ות הדרכים מיום 19.3.10, 13.9.10, 28.6.07.

בחוות דעתו מתבקש המומחה להתייחס גם לשאלות הבאות:

  1. האם נותרה לתובע נכות זמנית או צמיתה כתוצאה מהתאונה, ואם כן, לאיזו תקופה, ומהו שיעור הנכות.
  2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצב ו בעתיד?
  3. הקשר שבין כל תאונה לבין מצבו הרפואי של התובע. המומחה יתייחס לכל אחת מן התאונות בנפרד, ויקבע ממצאיו בגין כל אחת מהן בנפרד.
  4. המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובשים לב לעברו הרפואי של התובע , לעבודתו ולמקצוע ו.
  5. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים, ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום.
  6. תקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע .

הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המותרים בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות, על פי המועדים הקבועים בה על מנת שיעיינו בהם לצורך הכנת חוות הדעת, וימסרו עותק לצד שכנגד.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו באופן ובמועד הקבועים בתקנה 15 לתקנות. כמו כן מתבקש המומחה לפרט בחוות דעתו את המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו במועד מתן חוות הדעת.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 4, 500 ₪ בצירוף מע"מ, ובשלב זה, הצדדים ישאו בו כדלקמן:

בתשלום שכר טרחת המומחה הנוירולוגי, ובעלויות הבדיקות עפ"י תקנה 9 (א) לתקנות, תישא הנתבעת 1 ב- 70% והנתבעת 2 ב-30%.

אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות להעלות טענה בדבר השאלה על מי מהצדדים תוטלנה העלויות האמורות באופן סופי. ככל שתועלה טענה בעניין זה, תבחן הטענה בהמשך ההליכים בתיק.

המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תו ך שלושים ימים מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, ככל שדרש, ולאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

בנוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו בתוך 30 יום מקבלת חוות הדעת.
הנתבעות תגשנה תחשיב נזק בתוך 3 0 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובע.
לתחשיבי הנזק יצרפו הצדדים את כל המסמכים הרלוונטיים להערכת הנזק, לרבות חוות דעת אקטוארית.

תזכורת פנימית ליום 13.10.15.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל בוקובזה
נתבע: ביטוח חקלאי
שופט :
עורכי דין: