ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ורד אליה סער נגד עיריית נהריה :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

התובעות:

  1. ורד אליה סער
  2. מרים סער
  3. עזיתה סמלנסקי

ע"י ב"כ עו"ד משה ואנונו

נגד

הנתבעת:

עיריית נהריה
ע"י ב"כ עו"ד אבי גולדהמר

פסק דין

בפניי בקשה לאישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין להסכמה אליה הגיעו הצדדים.

א. התובעות הגישו כנגד הנתבעת (עיריית נהריה) ביום 14.6.12 תובענה בגין שימוש במפוחי עלים שמבצעת הנתבעת בניגוד להוראות התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992.

נציין, שהתביעה ובקשת האישור הוגשה גם כנגד ארבע קבלניות ניקיון הפועלות בשירות הנתבעת, אך כנגדן בקשת האישור נדחתה.

ב. בהחלטה מיום 21.10.13 נתקבלה בקשת האישור כנגד הנתבעת.

נקבע, כי הקבוצה התובעת כוללת את כל תושבי נהריה, או מבקרים קבועים בעיר, הנפגעים מן הרעש הנגרם כתוצאה מהפעלת מפוחי העלים מטעם הנתבעת, בשטחים הציבוריים המצויים באזורי המגורים שבנהריה החל מיום 27.4.11 ועד הגשת בקשת האישור (14.6.12) .

עילות התובענה הייצוגית שנקבעו הן: הפרת החובה החקוקה שבסעיף 13 א' של התקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992, וכן חריגה מסטנדרט ה זהירות הנדרש.

ג. השאלה העיקרית המשותפת לחברי הקבוצה: האם נפגע חבר קבוצה פלוני בשל מפגע רעש כתוצאה מהפעלת מפוח עלים, מטעמה של העירייה, בשטח ציבורי שבאזור מגורים, בתחומי העיר נהריה במשך תקופת התביעה.

נקבע גם, שבא הכח המייצג הוא עו"ד משה ואנונו, והסעד הנתבע הוא פיצוי בסכום של 500 ₪ לכל חבר קבוצה או פיצוי לטובת הציבור.

ד. לאחר שהוגשו כתב תביעה מתוקן וכתב הגנה , התקיימה ישיבת קדם משפט ביום 1.5.14, שבה הודיעו הצדדים שהם מנהלים ביניהם מגעים לסיום התובענה על דרך הפשרה.

ה. בהמשך גיבשו הצדדים, לפי המלצת בית המשפט, ובאמצעות המגשר , הסדר שיהא בו כדי לייתר את המשך ניהול ההליך .

תמצית עקרונות הסדר הפשרה מיום 20.11.14, כפי שגם תוקן בהמשך ביום 25.1.15, נוכח הערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה:

1. הנתבעת מתחייבת למנוע שימוש במפוחי עלים בתחומה, בניגוד להוראות הדין, בין על ידי עובדי העירייה ובין על ידי קבלני ניקיון ו/או גינון מטעמה וזאת אך ורק לגבי מפוחים שהשימוש בהם אסור על פי דין.

2. לשם כך תינתן על ידי ראש העיריה הוראה כתובה לעובדים האוסרת עליהם להשתמש במפוחי עלים, וזאת בליווי אזהרה שהעובר על הוראה זו יועמד לדין משמעתי. העירייה תעמיד בפועל לדין עובדים שיפרו הוראה זו, והליכי הדין המשמעתי יקויימו בכפוף להוראות הדין ו ההנחיות המחייבות בנושא זה.
העיריה תדווח על כך בכתב לב"כ התובעת .

3. בנוסף, תינתן אזהרה לקבלנים איתם קשורה העירייה בחוזים (נכון למועד החתימה על הסכם הפשרה), האוסרת עליהם לעשות שימוש במפוחי עלים בכל זמן שהוא בתחומי העירייה . ייאמר בהודעה ששימוש במפוח עלים מנוגד לחוק והפרת ההוראה עלולה לגרום לביטול ההסכם עם הקבלן המפר.

4. בהתקשרויות בין העירייה לבין הקבלנים ממועד חתימת הסכם הפשרה ואילך יתווסף סעיף, הן במסמכי המכרז והן בהסכם ההתקשרות , האוסר שימוש במפוחי עלים.

הפרת איסור זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם ותזכה את העירייה בביטול ההסכם וכן יוטל על המפר לשלם פיצוי כספי מוסכם בגין כל הפרה.

5. התובעות ובאי כוחן יוכלו לדווח לעירייה על הפרות מצד עובדי העיריה ו/או קבלנים מטעמה, תוך המצאת ביסוס להפרה, והעיריה תנקוט בצעדים בהתאם.

6. ראש העירייה ימסור הודעה פומבית, בפורום המתאים, לפיה הוא רואה חשיבות בהגנה על הציבור מפני רעש הנגרם על ידי מפוחי עלים, וכי הוא יפעל לאסור שימוש כזה ולמנוע רעש כזה, וכן יצויין בהודעה שראש העירייה מודה לתובע ות על יוזמתן.

ו. הצדדים ממליצים לבית המשפט, שהנתבעת תשלם לתובעות סך כולל של 15,000 ₪, כגמול והוצאות , וכן סך כולל של 100,000 ₪ (כולל מע"מ), כשכר טרחת עו"ד לב"כ התובעות , וזאת בשים לב להיקף השעות שהושקעו בתיק, חדשנות התביעה, ההוצאות, ושיקולי ה תפוקה וקידום השמירה על הדין.
;
ז. ביום 25.12.14 פורסמו בשני עיתונים המודעות בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, וכן הומצא ה הבקשה לב"כ היועץ המשפטי לממשלה בפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) . כאמור כבר לעיל, ביום 25.1.15 תוקנה הבקשה לאישור הסדר פשרה בשים לב להערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

ח. ביום 8.2.15 הגישו הצדדים בקשה מתוקנת נוספת לאישור הסדר הפשרה, לנוכח פניית נציגת היועץ המשפטי לממשלה.

תיקון זה מתייחס לפיסקה השניה של סעיף 12.1 בהסדר הפשרה, דהיינו: העירייה תדווח בכתב לב"כ התובעות, אחת לשנה, במהלך שנתיים ממועד אישור הסכם הפשרה, על העמדות לדין משמעתי , וכי הדיווח לא יכלול פרטים אישיים של מי שהועמד לדין משמעתי.

צויין בהודעה מיום 8.2.15, שבכך מוצו הערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

ט. לא הוגשו לבית המשפט התנגדויות לבקשה לאישור הסדר הפשרה (בשים לב למודעות שפורסמו ביום 25.12.14), ולא נמסר על הודעה בדבר יציאה מן הקבוצה.

י. לאחר שעיינתי בבקשה לאישור הסדר פשרה על כל תיקוניה ( תיקונים שאין בהם כדי לשנות את מהות הסדר הפשרה לפי הבקשה לאישורו כפי שפורסמה ביום 25.12.14), אני סבור כי הסכם הפשרה (המתוקן) הינו הוגן, מאוזן, וראוי , ויש בו כדי לשקף את תכליות חוק תובענות ייצוגיות, תוך שמירה על האינטרס הציבורי.

י"א. הסכומים עליהם המליצו הצדדים לתשלום גמול ושכר טרחת עו"ד – סבירים בנסיבות הענין.

י"ב. נסיבות הענין שבתיק זה אין בהן כדי להצדיק מינויו של בודק מטעם בית המשפט.

י"ג. לפיכך, אני מאשר את הסדר הפשרה (כפי שתוקן ביום 25.1.15 וביום 8.2.15) על כל סעיפיו וחלקיו ונותן להסדר פשרה זה תוקף של פסק דין.

כל האמור בהסדר פשרה זה מהווה חלק בלתי נפרד של פסק הדין.

י"ד. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעות גמול בסכום של 15,000 ₪ (שיחולק על ידי ב"כ התובעות בין שלוש התובעות), וכן שכר טרחת עו"ד לב"כ התובעות בסכום כולל של 100,000 ₪ (כולל מע"מ).
התשלום יבוצע על ידי הנתבעת במשרד ב"כ התובעות בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום ב פועל.

ט"ו. לא יאוחר מתאריך 24.2.15 תפרסם המשיבה את הסדר הפשרה (המתוקן) , שניתן לו כאן תוקף של פסק דין , ב אותם שני העיתונים היומיים שבהם פורסמה הבקשה לאישור הסדר הפשרה.

הוצאות פרסום המודעות יחולו על המשיבה. ב"כ המשיבה יוודא שעותקי נייר של המודעות יומצאו לא יאוחר מיום 25.2.15, למזכירות בית המשפט לתיוקם בתיק הנייר של בית המשפט.

התיק לעיוני ליום 25.2.15.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ התובעות – עוה"ד מ. ואנונו, נהריה.
  2. ב"כ הנתבעת – עוה"ד א. גולדהמר, חיפה.
  3. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי).
  4. מנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ה, 19 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

ר.ס.


מעורבים
תובע: ורד אליה סער
נתבע: עיריית נהריה
שופט :
עורכי דין: