ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איל דש יעוץ מבנים והשקעות בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

פשר 001330/09

בשא 4341/09

בשא 6587/09

בפני:

כבוד השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיא

27/05/2009

המבקשת:

רן-מט הנדסה ופרוייקטים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ליפא מאיר ושות'

המשיבים

1. איל דש יעוץ מבנים והשקעות בע"מ (בפירוק מרצון)

2. עו"ד ישעיהו (שי) חיימוב

בתפקידו כמפרק איל דש יעוץ מבנים והשקעות בע"מ

החלטה

1. בבקשה אשר מונחת בפני עתה מבקשת רן מט הנדסה ופרויקטים בע"מ ( להלן: המבקשת) למנות מפרק זמני לאיל דש מבנים והשקעות בע"מ- בפירוק מרצון ( להלן: החברה).

2. אציין, כבר עתה, כי אין מניעה למבקשת מלהגיש הבקשה בהתאם להוראת סעיף 341 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- 1983( להלן: הפקודה) ולהביא חברה המצויה בהליכי פירוק מרצון לפירוק כפוי וזאת, כאשר טרם שונה הסטאטוס של החברה "כמחוסלת" במרשמו של רשם החברות.

3. ממקרא הבקשה וההתנגדות שהוגשה על ידי עו"ד שי חיימוב ( להלן: המפרק) עולות תמיהות רבות וזאת בלשון המעטה להתנהלות המפרק אשר שימש גם כדירקטור בחברה. המפרק לא פעל בהתאם לדרישות הדין וניתן להבחין בפגמים רבים בהליכי הפירוק מרצון בהם נקטה החברה והתנהלות חסרת תום לב הגלומה בה.

החברה קיבלה החלטה להתפרק מרצון ביום 10.04.05, הודעתה בדבר הפירוק פורסמה ברשומות כחודשיים ימים מיום קבלת החלטתה על כך וזאת בניגוד לסעיף 321(א) לפקודה הדורש הודעה על כך ברשומות בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה. עוד עולה מכתבי הטענות כי 3 ימים בלבד טרם כינוס האסיפה לקבלת החלטה על הפירוק, ערך המפרק תצהיר יכולת פירעון על פיו תוכל החברה לשלם חובותיה לנושים במלואם בתום 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק. התצהיר הוגש לאחר מועד קיום האסיפה כאשר בהתאם להוראת סעיף322לפקודה , היה על החברה להגישו טרם הוזמנה האסיפה הכללית להתכנס לשם קבלת החלטה שמא תתפרק מרצון.

3. אף במסגרת הליך החברה לפירוק מרצון, לא נפרע למבקשת ולו חלק מחובותיה הפסוקים, וזאת על אף תצהיריו של המפרק בדבר יכולת הפירעון, בתוך 12 חודשים ממועד תחילת הפירוק. זאת ואף זאת; נראה כי במועד קיום האסיפה ידעה החברה או למצער היה עליה לדעת, כי יכול וקיימת לה נושה נוספת אשר טוענת לחוב כנגדה, הגם שאינו פסוק ונתון במחלוקת שטרם הוכרעה לאור ההליכים המשפטיים בגין החוב אשר חבה החברה למבקשת כבר משנת 2000.

4. אני סבורה, לאור האמור לעיל, כי במהלך תקופה ארוכה זנח המפרק את כוונתו להביא לפירוק החברה זאת חרף אי היענותו למכתבי המבקשת ולמסמכים שונים כבא כוחה של החברה.

אלא מאי? ביום22 ביוני 2006 פנה המפרק לראש ההוצל"פ בהרצלייה בבקשה לסגירת תיק ההוצל"פ שניהלה החברה נוכח כניסתה של החברה להליך פירוק מרצון, בעטיו לא ניתן להשלים את ההליך.

המפרק טען במסגרת הדיון בבקשה , כי ההליך כבר נסתיים לרבות מכירת נכס המקרקעין- כאשר הקונים הינם המפרק ורעייתו והמכירה נעשתה ללא תמורה, כל זאת מבלי שהמפרק טרח לפרוע את חובות החברה למבקשת.

סעיף 330 (1) לפקודה קובע :

"נכסי החברה ישמשו לכיסוי חובותיה בשיעור אחיד לכולן; בכפוף להוראה זו יחולקו הנכסים בין החברות לפי זכויותיהם בחברה, אם אין בתקנון הוראה אחרת לעניין זה".

יוער, לעניין זה, כי כנגד החברה ניתן פסק בוררות חדש ביום 17.04.05, כארבעה חודשים בלבד בטרם בוצעה העברת הנכס. לאור האמור, המפרק לא קיים אף מן החובות המוטלות עליו בהתאם לסעיף 330 (1) ובחר להעביר את הנכס לידיו בעוד אין מחלוקת כי ידע על החוב , זאת ניתן ללמוד ממכתבה של המבקשת למפרק ביום 04.07.05 וכן מתגובתו לבקשה דנא בה אינו מעלה טענה נגד החוב הנטען קרי, החוב אינו שנוי במחלוקת.

6. עתה טוען המפרק כי המבקשת כלל לא הגישה תביעת חוב ומנסה להציג בפני בית המשפט תמונה מסולפת וטענות שאינן אלא עורבא פרח.

ראשית, עסקינן בהליך של פירוק מרצון בו הנושה אינו מחויב להגיש תביעת חוב למפרק אלא רשאי לפעול על פי שיקול דעת ובאמצעות הליך משפטי מתאים שיימצא לנכון.

7. ביסוס נוסף למסקנה ניתן לראות על פי סעיף 353 לפקודה, לפיו:

"בחברה חדלת פירעון ינהגו על פי דיני פשיטת הרגל החלים על נכסיו של מי שהוכרז כפושט רגל, בכל הנוגע לזכויותיהם של הנושים המובטחים ושאינם מובטחים, לחובות הניתנים לתביעה, לשומת שוויון של אנונות ושל התחייבויות עתידות או מותנות, לקבלת דבידנד".


דע עקא, עסקינן בחברה שאינה חדלת פירעון, הרי המפרק עצמו חתם על תצהיר יכולת פירעון והצהיר כי יש ביכולתה של החברה לשלם את חובותיה במלואם, וזאת תוך 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק. אף מטעם זה ברור כי אין המבקשת מחויבת להגיש הוכחת חוב למפרק

שנית, רוב החוב גובש ב17 לאפריל 2005, כאשר על פי תצהירו של המפרק המצורף להתנגדותו לבקשה, הוחלט על פירוקה של החברה מרצון ביום ה10 לאפריל 2005. פסק הבוררות השני והסופי אושר מיום 7 במאי 2006. לאור עובדות אלו, החוב השתכלל לאחר מועד תחילת הפירוק. לפיכך, אין תחולה להוראות בעניין הגשת הוכחת חוב, כפי שהמפרק טוען בהתנגדותו.

8. אמנם, קיים שיהוי ניכר בהגשת בקשת המבקשת, אך ממקרא הבקשה עולה כי המפרק לא קיים את החובות המוטלים עליו; לא פנה למבקשת ויידע אותה בדבר ההליך; לא פרע ולו חלק מזרעי מחוב החברה, לא בתוך הזמן שציין בתצהיר יכולת הפירעון ולא בכלל.

חרף זאת, וכן לאור החשש המהותי להברחת נכסים, סבורה אני, כי יש לקבל את טענת המבקשת ולמנות את עו"ד מאיר אלבויים לתפקיד מפרק זמני לחברה.

הנני ממנה את עו"ד מאיר אלבויים לתפקיד מפרק זמני לחברת איל דש יעוץ מבנים והשקעות בע"מ ח.פ. 7-091220-51 וזאת במקומו של עו"ד חיימוב. עו"ד חיימוב יגיש דו"ח פעילות מסכם.

סמכויות המפרק הזמני:

א. לתפוס, לשמור, לבטח ובמידת הצורך לנהל את נכסי החברה בכפוף לכל דין.

ב. לא ימומשו נכסים אלא באישור בית המשפט ולאחר קבלת עמדת הכנ"ר.

ג. החלטה זו באה בנוסף ובכפוף לאמור בהחלטה שעל פני הבקשה ובהחלטות

אחרות.

דו"ח ראשון על פעולותיו יוגש תוך 14 יום ולאחר מכן מידי 30 יום.

המינוי כפוף להפקדת התחייבות אישית של המתמנה ע"ס 50,000 ש"ח.

הפקדה, ע"י המבקש(ת), של התחייבות ע"ס 50,000 ש"ח.

הבקשה העיקרית תיקבע ע"י המזכירות לדיון במעמד הצדדים על פי הסדר הקבוע במזכירות.

למסירה אישית תוך 24 שעות לב"כ החברה וב"כ הכנ"ר.

9. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, עו"ד חיימוב ישא בהוצאות המבקשת ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 ש"ח בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

היום, ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

ורדה אלשיך, שופטת

סגנית נשיא

תפארת