ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ נגד סלטי שמיר :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשא 010335/09

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

27/05/2009

ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ

בעניין:

המבקשת

מיכאל וקנין וחדווה כהן-הרמתי

ע"י בא כח עוה"ד

נ ג ד

1. סלטי שמיר (2006) בע"מ

2. יעקב גינצבורג

3. עמירם גיא

משיבים 2 ו – 3 ע"י בא כח עוה"ד מישל אוחיון, אריאל לביא ואייל אלדן

המשיבים

החלטה

בין המבקשת, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת הנסד"ק בניו יורק, לבין משיבה 1, חברה פרטית העוסקת בייצור ושיווק סלטים (להלן: "החברה") לבין משיבים 2 ו – 3 (להלן: "המנהלים"), נכרת הסכם מיום 2.1.08, לפיו רכשה המבקשת 51% מהון המניות המונפק של החברה ובידי המנהלים נותרו 49% מהון המניות המונפק של החברה (להלן: "ההסכם"). בתמורה לרכישת מניות השליטה בחברה התחייבה המבקשת לשלם למנהלים ולחברה סכום שיחושב על פי הריווח הנקי השנתי של החברה לשנת 2008 לאחר מס בניטרול רווחי הון (להלן: "הריווח") כדלהלן: 5 פעמים הריווח כפול 51% (להלן: "התמורה").

על פי תנאי ההסכם התחייבה המבקשת לשלם מקדמה על חשבון התמורה בסכום הנמוך מבין שתי אפשרויות בהתייחס לתוצאות הכספיות לשנת 2007. לאחר בחינת האפשרויות ובהתאם לקבוע בהסכם, שילמה המבקשת ביום 28.1.08, סך של 5,000,000 ₪, מתוכם הועבר לחברה סך של 3,500,000 ₪ לפירעון הלוואת בעלים של המנהלים וסכום נוסף בסך 1,500,000 ₪ חולק בין המנהלים בחלקים שווים.

בסמוך תוקן תקנון החברה, נציגי הצדדים מונו לאורגנים השונים של החברה ונקבעו הסדרי החתימה בשם החברה בהתאם לקבוע בהסכם.

נוכח התוצאות הכספיות של שנת 2007 התגלעו בין הצדדים כבר באוגוסט 2008 חילוקי דעות בקשר עם המקדמה ששילמה המבקשת על חשבון התמורה, ובין הצדדים הוחלפו מכתבים בעניין. עם פרסום הדוחות השנתיים של שנת 2008, ולאחר שהתברר כי רווחי החברה באותה השנה הסתכמו בסך של 1,003,000 ₪, פנתה המבקשת אל המנהלים בדרישה להשבת סך של 2,442,000 ₪ שלטענתה שילמה ביתר. מכאן, החל סכסוך בין הצדדים בקשר עם התמורה וניהול ענייני החברה.

בישיבת דירקטוריון מיום 6.5.09, בה נכחו המנהלים, מונה הרצל יפרח כמנכ"ל שלישי של החברה לצד המנהלים.

ביום 14.5.09 הודיעו המנהלים למבקשת על ביטול ההסכם עקב הפרתו באופן יסודי על ידי המבקשת. הודעה זו נדחתה על ידי המבקשת.

ביום 18.5.09 כינסו המנהלים אסיפה כללית של החברה, שלא בנוכחות הדירקטורים מטעם המבקשת, החליטו להפסיק את ההתקשרות עם המבקשת, להחליף את תקנון החברה, לשנות את הרכב דירקטוריון החברה ולשנות את זכויות החתימה בשם החברה.

בהמרצת פתיחה 1427/09 עותרת המבקשת להצהיר כי ההסכם תקף, הודעת המנהלים על ביטול ההסכם ניתנה שלא כדין, תקנון החברה שתוקן בהתאם להסכם מחייב את החברה ובעלי מניותיה, זכויות החתימה בשם החברה הן בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 23.1.08, והתקנון עליו החליטו המנהלים ביום 18.5.09 חסר תוקף. כן עתרה המבקשת לצו מניעה קבוע שיאסור על המשיבים לבצע כל פעולה בניגוד לזכויות החתימה כאמור לעיל ו/או כל דיספוזיציה במניות החברה ו/או כל פעולה בניגוד לתקנון החברה כאמור לעיל ו/או להפריע לעבודת דירקטוריון החברה ו/או מנכ"ל החברה הרצל יפרח ו/או למנוע מסמנכ"ל הכספים של החברה להשתתף בדיונים לאישור הדו"חות הכספיים של החברה ו/או לעכב את אישורם ו/או בעקיפין לעכב את אישור הדו"חות הכספיים של המבקשת. עוד עתרה המבקשת לצו עשה קבוע שיחייב את המשיבים לשתף פעולה עם המנכ"ל הרצל יפרח.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעדים זמניים כדלהלן:

א. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל פעולה שלא בהתאם לזכויות החתימה בהתאם לקבוע בנספח 1 המצורף לבקשה.

ב. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל דיספוזיציה במניות החברה, לרבות של מי מבעלי החברה.

ג. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל פעולה שלא בהתאם לתקנון החברה שצורף כנספח 4 לבקשה.

ד. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להפריע לעבודת דירקטוריון החברה כפי שהיה עובר ליום 18.5.09.

ה. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים להפריע לעבודת המנכ"ל הרצל יפרח.

ו. צו עשה זמני המורה למשיבים לשתף פעולה עם המנכ"ל הרצל יפרח.

ז. צו מניעה זמני האוסר על המשיבים למנוע מסמנכ"ל הכספים של החברה מלהשתתף בישיבות הדנות באישור הדוחות הכספיים של החברה ו/או לעכב את אישור הדו"חות הכספיים של המבקשת.

דיון

א. במכתב מיום 3.5.09 (נספח 8) טענו המנהלים להפרת ההסכם על ידי המבקשת בעניינים שלהלן:

1. החרגת איזור המרכז ממערך ההפצה המשולב לחברה ולמבקשת שהוקם ביוזמת ויליגר.

2. מכירה מקבילה של מוצרי ויליגר באזור הדרום והצפון תוך תחרות בחברה.

3. עיוות התוצאות הכספיות האמיתיות ביחס לרווחי החברה בשנת 2008 כדי להימנע מתשלום התמורה שאמורה הייתה להיות 10,970,000 ₪, אילו היו דו"חות החברה לשנת 2008 נערכים כדין.

4. התערבות בניהול ענייני החברה תוך עקיפת המנהלים, והעלאת טענות בקשר עם אופן ניהול החברה על ידי המנהלים.

ב. השאלה האם היפרה המבקשת את החוזה, ובעקבותיה האם הודעת הביטול אותה מסרו המנהלים למבקשת נעשתה כדין שנויה במחלוקת בין הצדדים, והיא תוכרע בפסק הדין בתיק העיקרי. בשלב זה של הדיון דייני אם אציין שהמבקשת הרימה את הנטל להראות כי תביעתה רצינית, מעלה שאלות ראויות לדיון, ונסמכת על ראיות מהימנות לכאורה.

ג. מתצהירו של גיל הוכבוים, המצהיר מטעם המבקשת, עולה כי מיום 1.4.09 המועד בו שלחה המבקשת למנהלים מכתב ובו דרישה להשיב לה סך של 2,442,000 ₪ ששולמו להם ביתר על חשבון התמורה (נספח 7), החלו המנהלים לפעול בבריונות כלפי נציגי המבקשת (סעיף 22). עוד עולה כי למרות מינוי הרצל יפרח כמנכ"ל נוסף בחברה בישיבת הדירקטוריון בה השתתפו המנהלים, פעלו המנהלים למנוע את כניסתו של הרצל יפרח למשרדי החברה, וגם לאחר כניסתו לשטח המפעל מנעו ממנו אפשרות למלא את תפקידו (סעיף 27). כן עולה כי המנהלים מנעו את השתתפותו של סמנכ"ל הכספים איציק לוי בישיבה שנועדה לאשר את דו"חות החברה לתקופה שמיום 1.1.09 – 31.3.09 (סעיפים 28 – 31).

בתצהירו מיום 24.5.09 מאשר עמירם גיא, המצהיר מטעם המנהלים, כי ביום 18.5.09 כינסו המנהלים "אסיפה כללית" וישיבת דירקטוריון של החברה בהשתתפותם הבלעדית של המנהלים. בכינוסים האמורים "הוחלט" על ידי המנהלים להחליף את התקנון החדש, לאשר את ההודעה על ביטול ההסכם, לבטל את חברותם של נציגי המבקשת בדירקטוריון ולשנות את בעלי זכות החתימה בשם החברה (סעיף 119).

מהאמור לעיל, נראה כי המנהלים פעלו באופן חד צדדי להשתלט על החברה ולמנוע מנציגי המבקשת לנהל את החברה על פי החלטות דירקטוריון החברה שהתקבלו בהתאם לתקנון החדש.

הדרך בה נקטו המנהלים ל"הכרעת המחלוקת" אינה דרך מקובלת, ויש בה משום עשיית דין עצמית ונטילת הדין לידיים. עד פרוץ הסכסוך החזיקה המבקשת ב-51% ממניות החברה, וענייני החברה התנהלו על פי הוראות ההסכם בין הצדדים. הפעולות שננקטו על ידי המנהלים מעת פרוץ הסכסוך, ננקטו באופן חד צדדי, והתיימרו לבטל את מעמדה של המבקשת כבעלת מניות השליטה, כשנראה שהסיבה האמיתית לכך היא המחלוקת הכספית בין הצדדים.

האינטרס של המבקשת בשמירת המצב ששרר ערב פרוץ הסכסוך והמשך פעילות תקינה על פי הנהלים ששררו ערב פרוץ הסכסוך גובר על האינטרס של המנהלים ביצירת עובדות חדשות המחזירות את המצב לאחור לפני שהוכרה זכותם לבטל את החוזה.

סוף דבר

ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל פעולה שלא בהתאם לזכויות החתימה בהתאם לקבוע בנספח 1 המצורף לבקשה ו/או לבצע כל דיספוזיציה במניות החברה שאינן בבעלותם ו/או לבצע כל פעולה שלא בהתאם לתקנון החברה שצורף כנספח 4 לבקשה ו/או להפריע לעבודת דירקטוריון החברה כפי שהיה עובר ליום 18.5.09 ו/או להפריע לעבודת המנכ"ל הרצל יפרח ו/או למנוע מסמנכ"ל הכספים של החברה מלהשתתף בדיונים שייקבעו לאישור הדוחות הכספיים של החברה.

תוקף צו המניעה הזמני מותנה בהפקדת ערבון בסך -.50,000 ₪, לבד מהתחייבות עצמית של המבקשת.

משיבים 2 ו – 3 ישלמו למבקשת את הוצאות המשפט, וכן ישלמו למבקשת שכ"ט עו"ד בסך - 30,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים בפקסימיליה

ניתנה היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא