ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות הבית המשותף בבנין טופ רסקו נגד רסקו חברה להתיישבות חקלאית... :

בפני כבוד השופטת שבח יהודית

מבקשת

נציגות הבית המשותף בבנין טופ רסקו

נגד

משיבה

רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ

החלטה

בקשה למינוי בורר

המבקשת היא נציגות בית משותף המעוניינת במינוי בורר להכרעה בסכסוך שלטענתה נתגלע בינה לבין המשיבה שבנתה את הבית המשותף האמור.

לטענת המבקשת, בבניין ליקויים שונים אותם מסרבת המשיבה לתקן מזה שנים, כאשר חלקם כלל אינו ניתן לתיקון, כי אם לפיצוי בגין ירידת ערך בלבד. כיוון שכך, טוענת המבקשת, יש למנות בורר בהתאם להוראת סעיף 17יב להסכם המכר מיום 10.1.08, הקובע כי

"היה ויהיו חילוקי דעות בין הצדדים לגבי קיום התחייבויות המוכר לפי סעיף זה – יובא הדבר להכרעת בורר יחיד מוסכם, ובלבד שיהיה מהנדס ויעבוד למחייתו כמהנדס ביצוע. הבורר לא יהיה קשור לדין המהותי ו/או לפרוצדורה והצדדים מאמצים לעצמם את ההוראות שבתוספת לחוק הבוררות תשכ"ח-1968 ככל שאלו נוגעות לעניין, הכל כשאין כוונה משתמעת אחרת להסכם" (להלן: "תנית הבוררות").
המבקשת מציינת כי פנתה למשיבה בבקשות למינוי בורר על פי הסעיף האמור החל מיום 17.2.13, תוך הצעות כי הלה ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין או על ידי לשכת המהנדסים והאדריכלים. פניות אלו לא נענו בתשובה עניינית.

המשיבה טוענת כי אין מקום למנות בורר, ושלושה טעמים להתנגדותה:
טענתה הראשונה היא כי מדובר בבקשה מוקדמת, שכן ביום 19.11.14 פנתה למבקשת בדרישה שתינתן לה הזדמנות לתקן את הליקויים בנכס, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, והוראות הסכם המכר. כיוון שכך, אין מקום למנות בורר קודם שתמצה המשיבה את ניסיונות התיקון ויסתבר היקף המחלוקת הכספית שתיוותר, אם בכלל.
טענתה השנייה היא כי לצורך דיון ממצה בסכסוך, יהא צורך בצירופם של שלושה קבלני משנה , שלהם אחריות פוטנציאלית לתקן ליקויים בעבודות שביצעו. פניות לאותם קבלנים העלו כי שניים מהם מסרבים ליטול חלק בהליך הבוררות . כיוון שכך, אין מקום לפצל את הדיון בליקויי הבניה הנטענים באופן שימנע ממנה לנקוט בהליך של הודעה לצד שלישי.
טענתה השלישית היא כי לא הוברר מעמדה של המבקשת להגיש את הבקשה למינוי בורר.

דין הבקשה להתקבל.

אין חולק על תוקפה של תנית הבוררות שעניינה ליקויי בניה, ועל כי בין הצדדים קיים סכסוך הנופל תחת התניה האמורה. כן הוברר כי המבקשת ביצעה פניות קודמות למשיבה, באמצעות באת כוחה, בהן ביקשה לפתוח בהליכי הבוררות כנדרש על פי הדין ועל פי תנית הבוררות. כמו כן, עיון במכתבי המשיבה מעלה כי זו לא חלקה על היות בא-כוח המבקשת מייצגת את נציגות הבית המשותף, ועל מינויה כדין של האחרונה (נספחים ז, ט לבקשה). העלאת טענות מקדמיות בעניין זה בשלב הנוכחי אינה מתיישבת עם תום לב.

5. ומכאן לגוף הדברים:

ראשית, איני רואה כיצד בעצם כוונתה של המשיבה להפעיל זכויותיה על פי חוק ולערוך תיקונים בבניין יש כדי למנוע מינוי בורר בהתקיים התנאים הקבועים בדין לכך. חזקה על הבורר המיועד, בעל מקצוע בתחום ביצוע הבניה, שלא ישלול מהמשיבה זכויות הנתונות לה בדין לבצע תיקונים בבית המשותף, ככל שאלו נתונות לה, וכי יעצב את דרך הדיון באופן העולה בקנה אחד עמן. המשיבה תוכל להעלות את דרישתה לביצוע תיקונים בעין בפני הבורר. ויודגש, ככל שתתעוררנה שאלות משפטיות בנושא זה שהבורר לא יהא נכון להכריע בהן בעצמו (הגם שהצדדים הסמיכוהו לכך), ממילא אין מניעה כי יעשה שימוש בהוראות סעיף טז לתוספת הראשונה לחוק הבוררות, ויפנה לבית המשפט בדרך של אבעיה.

6. שנית, תנית הבוררות מהווה חלק מהסכם המכר, בו התחייבה המשיבה, והיא בלבד, לספק את הנכס הנמכר. קבלני המשנה אינם חלק מההסכם ואינם נזכרים בתנית הבוררות. המבקשת אינה מעוניינת בהגשת תביעה נגדם, או בצירופם להליך הבוררות. טענת המשיבה כי עצם רצונה בפתיחת חזיתות כלפי קבלני המשנה (או כל אדם אחר) בדרך של הודעה לצד שלישי מונע מינוי בורר - משמעה שלילת כל תוקף מעשי מתנית הבוררות ככל שתתבקש. פרשנות מעין זו, ודאי שאין לקבל. בחירתה של המשיבה לקשור עצמה בתנית הבוררות כפי שנוסחה, על היתרונות שמספק הליך זה, כרוכה בין השאר ב וויתור על האפשרות להשתמש בהליכי ההודעה לצד שלישי הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלות בבתי המשפט.

אשר על כן, אני מקבלת את הבקשה למינוי בורר. הבורר יהא מהנדס וזהותו תקבע ע"י יו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים. לתשומת לב הממנה- תחום הבוררות הוא ליקויי בניה, ועל הבורר להצהיר על העדר קשר כלשהו עם רסקו.
הוצאות הבקשה לטובת המבקשת – 7500 ש"ח.

המזכירות תמציא לצדדים העתק ההחלטה

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ה, 08 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות הבית המשותף בבנין טופ רסקו
נתבע: רסקו חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ
שופט :
עורכי דין: