ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תום אבטחה בע"מ נגד מועצה מקומית קדימה :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל – אביב יפו

בשבתו כבית משפט לעניניים מנהליים

בשא032063/07

בתיק עיקרי: עתמ 002295/08

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

תאריך:

27/08/2008

בעניין:

תום אבטחה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יצחק טאוסי

המבקשת

נ ג ד

1. מועצה מקומית קדימה - צורן

ע"י ב"כ עוה"ד שלמה ולדמן ואח'

2. לביא בטחון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ד"ר ליפא מאיר

המשיבות

החלטה

לפני בקשה לצו ביניים כנגד מימוש החלטת ועדת המכרזים של המועצה המקומית קדימה – צורן שהודעה למבקשת ב-30.7.08 לקבל את הצעת משיבה 2 בנוהל הצעת מחיר שנוהל עבור המועצה על ידי משכ"ל.

בעתירתה בתיק עת"מ 2295/08 תוקפת המבקשת את החלטת ועדת המכרזים ועותרת למכרז על הצעתה כהצעה הזוכה.

לאחר עיון בטיעוני הצדדים החלטתי לדחות את הבקשה מהטעמים הבאים:

א. המבקשת טוענת כי הצעתה היתה הזולה ביותר, וכי בטבלת ההשוואות שנערכה על ידי משכ"ל נפלה טעות, באשר סעיף אחד מסעיפי הצעת המבקשת שהוא סעיף חד פעמי בסך -.12,000 ₪ הוסף להצעת המחיר של המבקשת לאורך כל 36 חודשי עבודות המכרז, ואלמלי טעות זו הצעת המבקשת היא ההצעה הזולה ביותר.

כדי לאפשר לבית המשפט לבדוק את נכונות הטענה היה על המבקשת לצרף את העתק הצעתה ואת העתק טבלת השוואת המחירים שנערכה על ידי משכ"ל.

המבקשת נמנעה מצירוף העתק הצעת המחיר שהוגשה על ידה, וכמו כן לא צירפה את העתק טבלת השוואת המחירים שנערכה על ידי משכ"ל, והסתפקה בצירוף טבלת השוואה שערכה המבקשת בין הצעתה להצעת משיבה 2. בכך מנעה מבית המשפט אפשרות לבדוק את הטענה שבבסיס עתירתה, ודי כך כדי לדחות את בקשתה.

ב. מתשובת המועצה עולה שעבודת המבקשת כנותנת שירותי שמירה עקב זכייתה במכרז קודם הופסקה בשל חוסר שביעות רצון מתיפקודה.

בתגובתה לתשובת המועצה טוענת המבקשת כי הפסקת עבודתה נבעה מהחלטה לשנות את מערך האבטחה בעקבות המלצת צוות היגוי (נספח ב לתשובת המבקשת), שעה שתפקודה של המבקשת זכה דווקא לשבחים.

לנספח ב לתשובת המועצה צירפה המועצה אסופת מסמכים המתעדים ליקויים בתפקודה של המבקשת, ומכתב מיום 19.11.07 המתריע על תפקודה הלקוי של המבקשת תוך פירוט הליקויים. בשולי המכתב מודע למבקשת על כוונת המועצה להפסיק את ההתקשרות עם המבקשת ולבחור ספק שירותים אחר.

בנסיבות אלה, כשזו דעתה של המועצה על תפקוד המבקשת, אפילו היתה הצעת המבקשת ההצעה הזולה ביותר, האפשרות שבית המשפט יורה למועצה להתקשר בחוזה עם המבקשת רחוקה מן הדעת.

ג. מתשובת המשיבות עולה שב-28.7.08 נחתם החוזה הפורמלי בין המועצה ומשיבה 2, ומשיבה 2 החלה לספק את השירות, למעט השירות למוסדות החינוך שיחלו לפעול

ב-1.9.08, כבר ב-11.8.08, לאחר שהמבקשת סיפקה את השירות עד 10.8.08.

נמצא שאין עוד אפשרות למנוע את ההתקשרות בחוזה, שעה שהסעד האחד והיחיד שהתבקש בבקשה שלפני הוא מניעת התקשרות המועצה בחוזה עם משיבה 2, ולא התבקש סעד של הפסקת ביצוע העבודות.

ד. המבקשת היתה מודעת כבר בעת הגשת הצעתה לכך שמועד תחילת ביצוע העבודות בידי הזוכה נקבע ל-11.8.08, ובנסיבות אלה היה על המבקשת להזדרז להגיש את עתירתה. הגשת העתירה ב-13.8.08 לוקה בשיהוי.

ה. בעתירה כגון זו שלפני על העותר לעשות כמשיבים את כל המשתתפים במכרז, כדי לאפשר לכל משתתף מעוניין להציג את עמדתו ולטעון לכתר הזכיה מקום שבית המשפט יראה לבטל את זכייתו של המציע שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה. לא כך נהגה המבקשת, שציינה כמשיבות את המועצה ובעלת ההצעה הזוכה בלבד.

לאור האמור לעיל לא ראיתי להדרש לטענות נוספות שהועלו על ידי בעלי הדין, ובשולי הדברים אעיר שלא מצאתי ממש בטענת המבקשת בתשובתה באשר לתצהיר התשובה מטעם המועצה, ומאידך התצהיר התומך בבקשה והתצהיר אינו ערוך על פי הוראת תקנה 9. (א) לתקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) התשס"א – 2000.

המבקשת תשלם למועצה הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪, וכסכום הזה למשיבה 2.

מוצע למבקשת להסכים, כי בכפוף לזכותה לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, תדחה עתירתה ללא צו נוסף להוצאות.

בא כח המבקשת יתייחס בכתב להצעה עד 15.9.08.

המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

ניתנה היום כ"ו באב, תשס"ח (27 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא