ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד לנצמן דוח-א י-ם ת-60200537789 :

1


בתי המשפט

בית משפט לתעבורה ירושלים

ת 005434/09

בפני:

כב' השופט אברהם טננבוים

27/05/2009

בעניין:

מדינת ישראל ע"י לשכת תביעות את"ן י-ם

ע"י ב"כ עו"ד

טלי אריכה

המאשימה

נ ג ד

לנצמן יניב

ע"י ב"כ עו"ד

מלמה

הנאשם

החלטה

1. השאלה בקליפת האגוז היא האם החובה של "נוהג חדש" בסעיף 1 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה") הדורשת חובת מלווה חלה גם על מי שהיה נהג חדש ורישיונו הוארך שוב לשנתיים כ "נוהג חדש". והתשובה היא כן מסיבות שיפורטו בקצרה.

2. נוסח סעיפים 12א' ו-12א1, ו12א2 הוא ברור ונביאו בקצרה.

12א. (א) רישיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו הוא רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

(ד) (בוטל).

מיום 6.12.1979

תיקון מס' 15

ס"ח תש"ם מס' 949 מיום 6.12.1979 עמ' 18 (ה"ח 1396)

הוספת סעיף 12א

מיום 25.8.1989 ועד 25.8.1991

תיקון מס' 23

ס"ח תש"ן מס' 1324 מיום 26.7.1989 עמ' 175 (ה"ח 1987)

תיקון מס' 23 (תיקון)

ס"ח תשנ"א מס' 1360 מיום 20.6.1991 עמ' 174 (ה"ח 2058)

(א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

מיום 26.8.1991

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"א מס' 1360 מיום 20.6.1991 עמ' 174 (ה"ח 2054)

הוספת סעיף קטן 12א(ד)

מיום 3.3.1993

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ג מס' 1415 מיום 3.3.1993 עמ' 86 (ה"ח 2112)

(ד) לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, אפניים או תלת-אופן עם מנוע עזר, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

מיום 9.6.1995

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ה מס' 1526 מיום 9.6.1995 עמ' 330 (ה"ח 2373)

(א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנה אחת, ובה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 13 (ה"ח 262)

12א. (א) רשיון נהיגה לפי סעיף 11 שניתן למי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי תקפו יהיה מוגבל לשנתיים, ובהן יראו אותו כנוהג חדש.

(א) רישיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו ניתן הרשיון לפי סעיף קטן (א) הוא רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מכל סמכות של רשות הרישוי לפי הוראה אחרת של פקודה זו.

(ד) לענין סעיף זה, מי שהיה בידו רשיון לנהיגת אופנוע, תלת-אופנוע, קטנוע, טרקטור או מכונה ניידת, בלבד, רואים אותו כמי שלא היה בידו רשיון לנהיגת רכב מנועי.

12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

מיום 30.7.1998

סעיף קטן 12א1(ג) עד 30.7.1999

תיקון מס' 47

ס"ח תשנ"ח מס' 1679 מיום 30.7.1998 עמ' 302 (ה"ח 2677)

הוספת סעיף 12א1

נוסח סעיף קטן 12א1(ג) שפקע:

(ג) התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).

מיום 27.1.2000 ועד 1.3.2001

תיקון מס' 50

ס"ח תש"ס מס' 1725 מיום 27.1.2000 עמ' 102 (ה"ח 2822)

הוספת סעיף קטן 12א1(ג)

נוסח הסעיף שפקע:

(ג) התיר שר התחבורה, בתקנות לפי סעיף 12, מתן רשיון נהיגה לקטין שמלאו לו 17 שנים וטרם מלאו לו ½17 שנים ברכב, כאמור בסעיף קטן (ב), לא ינהג אותו נוהג חדש ברכב, כל עוד לא מלאו לו ½17 שנים, אלא אם כן יושב, במושב לצדו, מלווה; הוראות סעיף קטן זה יחולו נוסף על הוראות סעיף קטן (ב).

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 63

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התנאי שלפיו תוקפו של הרשיון מותנה בליווי בעת הנהיגה ואת התקופה שבה חלה חובת הליווי את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

מיום 1.11.2004 ועד 31.10.2006

הוראת שעה תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 14 (ה"ח 262)

12א1. (א) בסעיף זה, "מלווה" – מי שבידו רשיון נהיגה בר תוקף לאותו סוג רכב 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים, ו-3 שנים לפחות – אם מלאו לו 30 שנים מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב.

(ב) לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, בחודשיים הראשונים בשלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לו רשיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה.

(ג) (פקע).

(ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב).

(ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה.

12א2. נוהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב לידו מי שכשיר להיות מלווה.

מיום 1.11.2004 ועד 31.10.2006

הוראת שעה תשס"ד-2004

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 504 (ה"ח 98)

הוספת סעיף 12א2

מיום 19.11.2006

תיקון מס' 77

ס"ח תשס"ז מס' 2070 מיום 19.11.2006 עמ' 14 (ה"ח 262)

הוספת סעיף 12א2

3. מהנוסח עולה כי קיימת הגדרה של 'נוהג חדש' שחלות עליו מגבלות וביניהן שתי חובות ליווי, אחת של שלושה חדשים ראשונים ואחרת של הסעת מקסימום שני נוסעים במשך היותו נהג חדש ועד גיל 21.

4. עוד ברור כי מי שנתפס עובר אחת העבירות המופיעות בתוספת השלישית בהיותו נהג חדש, הרי ימשיך להיות מוגדר כ 'נוהג חדש' במשך שנתיים נוספות כמצוות המחוקק בהאי לישנא:

. (א) רישיון נהיגה לנוהג חדש, יהא תוקפו מוגבל לשנתיים.

(ב) רשות הרישוי תחדש את רשיונו של נוהג חדש, אולם אם הוא הורשע באחת מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תתנה רשות הרישוי את חידוש רשיונו בבחינות ובבדיקות שתקבע, ומשחידשה כך את רשיונו אחרי קיום תנאים שהתנתה יחולו הוראות סעיף זה כאילו הוא רישיון כאמור בסעיף קטן (א).

5. מכאן עולה בפירוש כי רישיון שמחודש אחרי שנתיים למי שעבר עבירה בהיותו נוהג חדש הינו רישיון של נהג חדש.

6. לטענת התביעה חלה עליו חובת המלווה בסעיף 12א2 בעוד שההגנה סוברת אחרת. אינני יכול לקבל את גרסת ההגנה משום שפשט הלשון אומר שדינו של מי שרישיונו חודש כנהג חדש כדין כל נוהג חדש. אכן, חובת הליווי של שלושת החדשים הראשונים לא חלה, אך זאת משום שזו תמיד חלה בשלושת החודשים הראשונים. אין החוק קובע כי נהג חדש שעבר עבירה כאילו קיבל רישיון חדש לאחר שנתיים, אלא שלאחר שנתיים מוארכת תקופת 'ההשגחה' עליו על כל חובותיה. קרי, מה שהיה חייב לעשות ביום האחרון של השנתיים הראשונות להיותו נהג חדש, יהיה חייב לעשות בשנתיים שאחרי השנתיים הראשונות. ממילא חלה עליו חובת הליווי הקשורה להסעת יותר משני נוסעים.

7. אציין כי לאותה מסקנה בדיוק הגיעה עמיתתי כב' השופטת רז בתיק אחר ביום 19.8.07 (תעבורה נתניה, מ"י נ. בר-און אמיר, לא פורסם). וטעמי אלו הם בהמשך ובהתאם לטעמיה איתם אני מסכים.

סוף דבר

סיכומו של דבר, לאחר שקראתי את סיכומי הצדדים החלטתי לדחות את טענתו המשפטית המקדמית של הנאשם.

קובע לתזכורת עם הצדדים ליום 15.7.09 בשעה 08:30

המזכירות תזמין הצדדים.

ניתנה בלשכתי בהעדר היום יום רביעי 27 מאי 2009.

אברהם נ. טננבוים

שופט תעבורה