ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גטר גרפיקס בעמ נגד סגנון הדפסות :

5


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

ת.א. 063018/07

בפני:

כבוד השופט מֹשה סובל

תאריך:

27/05/2009

בעניין:

גטר גרפיקס בע"מ

תובעת

נ ג ד

אליהו הכהן

נתבע

פסק דין

1. התובעת הגישה תביעה בסדר דין מקוצר כנגד הנתבע וכנגד שני נתבעים נוספים.

הנתבעת הנוספת, סגנון הדפסות בע"מ, (להלן:"סגנון") היא מי שרכשה מוצרים מהתובעת ומסרה בתמורה המחאות, המפורטות בכתב התביעה, שחוללו.

הנתבע ונתבע נוסף, מר אהרון שלמה ערבו לחובותיה של סגנון לתובעת.

טרם הגשת התביעה הגיעה התובעת להסדר עם מר שלמה אהרון וכפי שהסביר ב"כ התובעת בסיכומיו רק בשל טעות הוגשה התביעה גם כנגדו.

מר שלמה אהרון שילם לתובעת סך של 125,000 ₪ וכנגד התשלום שחררה אותו התובעת מערבותו.

סכום התביעה הינו סכום השקים לאחר הפחתת התשלום הנ"ל והפחתת זיכוי שהגיע לסגנון.

2. הנתבע בחר לייצג עצמו בכל ההלך ומשום כך אפשרתי לו לסטות, ולא פעם אחת, מכללי הפרוצדורה וכך אף נהג ב"כ התובעת והכול כדי לאפשר לנתבע להציג את גרסתו וטענות ההגנה שלו בצורה הברורה והמבוססת ביותר.

הנתבע טען כי הסכים לערוב לאחר שהוצג לו ע"י התובעת מצג לפיו קיים ציוד בשווי רב המשועבד לתובעת ואשר יוכל לשמש בטחון למקרה בו לא תעמוד סגנון בפירעון חובותיה.

בהמשך טוען הנתבע כי התובעת בטלה את השעבוד באופן חד צדדי באופן הפוגע בערבותו ומבטלה.

הנתבע הבהיר כי הגנתו נסמכת על פרק א' לחוק הערבות התשכ"ז – 1967 , בהבדל מהגנת ערב יחיד עפ"י פרק ב' לחוק.

סעיף 6 לחוק קובע בסעיף קטן ב' כי אם גרם הנושה לפקיעת ערובה שניתנה להבטחת החיוב הנערב ונגרם על ידי כך לערב נזק, מופטר הערב כדי סכום הנזק.

הנתבע אף מפנה לסעיף 8 לחוב וטוען כי לא התמלאו אף אחד מסעיפים קטנים 3-1.

הסתמכותו של הנתבע על סעיף 8 האמור יש לדחותה על הסף כבר עתה שכן התובעת דרשה את פירעון החוב גם מהחייבת סגנון שהינה נתבעת 1 בתביעה, ולכן אין בסיס לטענה כי דרישת התשלום מהערבים נעשתה טרם דרישה מהחייבת.

עוד יצוין כי כנגד סגנון ניתן פסק דין בהעדר הגנה, דא עקא שסגנון אינה פעילה ואינה סולוונטית.

לאור מהות ההגנה, הנטל על הנתבע להוכיח את הגנתו המבוססת על סעיף 6 (ב) הנ"ל.

3. הנתבע העיד מטעמו ומטעמה של התובעת העיד מר משה פרייס.

בנוסף הוגשו מסמכים שונים שצורפו לכתבי הטענות ולתצהירים.

יצוין כי לנתבע לא הייתה כל טענה של ממש כנגד נכונות החוב הנתבע, ואין לקבל את טענותיו בנדון שנטענו בסיכומים.

התובעת הוכיחה את נכונות החוב הנתבע וכל שנותר הוא לבחון את טענות ההגנה של הנתבע בהתייחס לפקיעת הערבות.

הנתבע מתייחס לעקול שהיה לתובעת על שתי מכונות של חברת הדפסות חמוטל בע"מ (להלן:"חמוטל") אשר נרכשו ע"י הנתבע ומר אהרון שלמה באופן אישי עפ"י ההסכם מיום 6.2.06 שהוצג.

בעת הרכישה היה רשום עיקול על הציוד לטובת התובעת, עקול שהוטל במסגרת תביעה משפטית שהגישה התובעת כנגד חמוטל להבטחת החוב.

העיקול האמור לא נועד להבטיח את חובותיה של סגנון, חובות הנתבעים בתיק זה ואשר כלל לא הובהר אם היו קיימים במועד ההסכם.

4. ברור כי כאשר שולם חובה של חמוטל חייבת הייתה התובעת לבטל את העיקולים שהוטלו על המכונות, עקולים שהיו מתבטלים ממילא בשל פירעון החוב שלהבטחתו הוטלו.

בעדותו התייחס העד מר פרייס לתשלומים שקבלה התובעת בגין חובה של חמוטל ולבטול העיקולים בעקבות התשלומים.

התשלומים בגין חובה של חמוטל הינם השקים המפורטים בקבלות שהגיש הנתבע אשר חלקם חולל ושולם אח"כ במזומן, ומכל מקום לא הראה הנתבע כל קשר בין אותם שיקים לבין השקים נשוא התביעה.

לבסוף אציין בעניין זה כי עפ"י ההסכם רשאים היו הרוכשים של הציוד מחמוטל, הנתבע ומר אהרון שלמה לרשום משכון להבטחת זכויותיהם במכונות והנתבע לא יכול היה לומר אם משכון כזה נרשם.

הנתבע טען כי לא היה בעל עניין בסגנון אלא רק עבד או עזר למר אהרון שלמה ללא תמורה.

מהעדויות עולה מעורבות ענפה ומתמשכת של הנתבע בעסק, בניגוד לתמונת המצב שניסה לצייר וגם לו הייתה גרסתו נכונה ומדויקת לא היה בה כדי להשפיע על חובתו לשלם מכוח ערבותו.

5. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך 227,951 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה 8.11.07 ועד לתשלום המלא בפועל.

בנוסף אני מחייב את הנתבע בתשלום הוצאות המשפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך של 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסה"ד ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

ניתן היום ד' בסיון, תשס"ט (27 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט